TÜRKİYE HALK BANKASI UZMAN YARDIMCISI Sınav Soruları Ve Cevapları 2009

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
HALKBANK
HB – 202
TÜRKİYE HALK BANKASI UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS) GİRİŞ SINAVI
21 KASIM 2009 – Cumartesi 14.30
TEST GRUBUNUZ
A
CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
ADAYIN
SOYADI : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ADI : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
TC KİMLİK NUMARASI : …………………………………………………………………………………………………………
SINAV SALON NO: ………………………………………………. SIRA NO: ……………………………………………..
Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
FONKSİYONEL OLMAYAN HESAP MAKİNASI KULLANILABİLİR.
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Soru Sayfa
Testin Adı Sayısı No
ALAN BİLGİSİ 36 2
GENEL KÜLTÜR 30 8
GENEL YETENEK 30 12
YABANCI DİL 24
İNGİLİZCE 18
ALMANCA 24
FRANSIZCA 29
2. Toplam sınav süresi 180 dakikadır.
3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
sorunun cevabı değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ALAN BİLGİSİ
Bütçe açıklarının finansmanı dış
kaynaklardan alınan borçla sağlanıyorsa, bu
borcun ödenmesinde sorun olmaması için
aşağıdaki koşullardan hangisi sağlanmalıdır?
A) Borcun döviz cinsinden alınması
B) Düşük faizle borçlanılması
C) Alınan borcun uzun vadeli olması
D) Borcun geri ödenmesi aşamasında yeni dış
borç alınması
E) Dış ticaret fazlası yaratılması
1.
Artan kamu harcamalarının dışlama etkisi
yaratmaması için aşağıdakilerden hangisi
alınabilecek önlemlerden biridir?
A) Para arzının artırılması
B) Kamu harcamasının, özel kesimden
borçlanarak finanse edilmesi
C) Kamu harcamalarının mal ve hizmet alımına
yöneltilmesi
D) Kamu harcamalarının transfer
harcamalarına yöneltilmesi
E) Kamu harcamalarının, ticari bankalardan
borçlanarak finanse edilmesi
2.
Aşağıdakilerden hangisi kamu
harcamalarının otomatik stabilizatör olarak
etkinliğini sınırlandıran unsurlardan biridir?
A) Kamu harcamalarının milli gelire oranının
düşük olması
B) Kamu gelirlerinin kamu harcamalarının
altında olması
C) Kamu harcamalarının milli gelirdeki
değişikliklerden bağımsız olması
D) Kamu harcamalarının bileşiminde transfer
harcamalarının payının az olması
E) Devletin ekonomi içindeki payının küçük
olması
3.
Enflasyonla mücadelede, gider vergilerinin
gelir vergilerine göre daha etkin olmasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomide vergi kaçakçılığının yaygın
olması
B) Gelir vergisine yönelik politik direncin yüksek
olması
C) Gelir vergisinin artan oranlılığının yetersiz
olması
D) Gelir vergisinin bir kısmının tasarruflardan
ödenebilmesi
E) Vergi sisteminde istisna ve muafiyetlerin çok
olması
4.
Kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır.
B) Kambiyo senetlerini içermez.
C) Senette yazılı hak, senetten ayrı olarak
devredilemez.
D) Yazılı senetlerdir.
E) Senette yazılı hak, senetten ayrı olarak ileri
sürülemez.
5.
Aşağıdakilerden hangisi tek bir kişinin irade
açıklamasında bulunması ile hukuki sonuç
doğuran bir işlemdir?
A) Bağışlama
B) Vekâlet
C) Alım- satım
D) Fesh-i ihbar
E) Kira sözleşmesi
6.
Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Resmi yazılı şekilde yapılmalıdır.
B) Borçlunun iznine gerek yoktur.
C) Borçlu iyi niyetli ise alacağı eski alacaklıya
ödemekle borcundan kurtulur.
D) Alacaklı tarafından gerçekleştirilir.
E) Hukuki bir işlemdir.
7.
Kanunun yazılı veya resmi bir şekle tabi
tuttuğu bir hukuki işlem, bu şekilde yapılmaz
ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Hukuki işlem şeklen geçerlidir; şekle
uyulmama nedeniyle mağdur olan taraf
hukuki işlemin yok sayılması için dava
açabilir.
B) Tarafların iradeleri uyuşmuş olduğundan
işlem geçerlidir.
C) Hukuku işlem hiç doğmaz.
D) Hukuki işlem geçersizdir ancak, hukuki
işlemde bir taahhüt yer almışsa bu taahhüt
geçerlidir.
E) Hukuki işlem doğar ancak, iptal ettirilebilir.
8.
Para borçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kural olarak, ödeme zamanında alacaklının
yerleşim yerinin bulunduğu yerde ifa olunur.
B) Kural olarak, memleket parasıyla ödenir.
C) Çek ile ödenmesi, ancak alacaklı bunu
kabul ederse ifa sayılır.
D) Kural olarak, nakit olarak ödenir.
E) Alacaklı kabul etmese bile alacaklının
bankadaki hesabına para yatırılması ifa
sayılır.
9.
2
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AAşağıdakilerden hangisi ticari işletme
bilançosunun aktifinde yer almaz?
A) Yabancı paralar
B) Sermaye
C) Mallar
D) Alacaklar
E) Demirbaşlar
10.
İşletme 600.000 TL maliyetli elektronik cihazları
için normal amortisman yöntemine göre %20
oranında amortisman ayıracaktır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
TESİS
MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 120.000
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ HS. 120.000
B)
GENEL
YÖNETİM GİDERLERİ HS. 120.000
KASA HS. 120.000
C)
GENEL
YÖNETİM GİDERLERİ HS. 120.000
DEMİRBAŞLAR HS. 120.000
D)
GENEL
YÖNETİM GİDERLERİ HS. 120.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 120.000
E)
KASA HS. 120.000
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ HS. 120.000
11.
Para değeri ile ölçülebilen artışlar için
borçlandırılan, azalışlar için alacaklandırılan
aktif hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Banka Kredileri Hesabı
B) Sermaye Hesabı
C) Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
D) Yurtiçi Satışlar Hesabı
E) Bankalar Hesabı
12.
İşletmenin 250.000 TL tutarlı senetsiz ticari
alacağı normal süresi içinde tahsil edilememiş ve
gerekli yasal koşullar sağlanarak şüpheli ticari
alacak karşılığı ayrılmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
ŞÜPHELİ
TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 250.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 250.000
B)
KARŞILIK
GİDERLERİ HS. 250.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 250.000
C)
ŞÜPHELİ
TİCARİ ALACAKLAR HS. 250.000
ALICILAR HS. 250.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 250.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 250.000
D)
ALICILAR HS. 250.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 250.000
E)
ŞÜPHELİ
TİCARİ ALACAKLAR HS. 250.000
ALICILAR HS. 150.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 100.000
13.
Bir malın etiket fiyatı % 40 kârla belirleniyor.
Bu mal etiket fiyatı üzerinden % 20 indirimle a
TL ye veya 56 TL indirimle b TL ye
satılacaktır. a < b olduğuna göre, bu malın
etiket fiyatı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 224 TL
B) 238 TL
C) 252 TL
D) 280 TL
E) 294 TL
14.
3
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
ABir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
İşletmenin Dönemsonu Bilançoları
Kalemler/Yıllar 2008 2007
Dönen Varlıklar 70.000 65.000
Hazır Değerler 10.000 5.000
Menkul Kıymetler — 8.000
Ticari Alacaklar 17.000 17.000
Stoklar 40.000 30.000
Gelecek Aylara Ait Giderler 3.000 5.000
İşletmenin Gelir Tabloları
Kalemler/Yıllar 2008 2007
Brüt Satışlar 120.000 100.000
Satış İndirimleri (20.000) (10.000)
Net Satışlar 100.000 90.000
Satışların Maliyeti (70.000) (70.000)
Brüt Satış Kârı 30.000 20.000
Bu tablolara göre, satışların maliyeti esas
alınarak 2008 yılındaki stok devir hızı kaçtır?
A) 0,5
B) 1
C) 1,5
D) 2
E) 2,5
15.
A malının fiyatı B malının fiyatının % 40 ıdır.
B malının fiyatı % 20 azaltılıp, A malının fiyatı
% 40 artırıldığına göre, A malının fiyatı B
malının fiyatının yüzde kaçı olur?
A) 70
B) 65
C) 60
D) 50
E) 45
16.
Faiz taşımayan 90 gün vadeli 41 200 TL
nominal değerli bir senet % 12 iskonto oranı
üzerinden bir bankaya iç iskonto yöntemine
göre iskonto ettiriliyor. Buna göre, iskonto
miktarı kaç TL dir? ( 1 yıl = 360 gün)
A) 600
B) 800
C) 950
D) 1 000
E) 1 200
17.
Yıllık % 20 bileşik faiz oranıyla bankaya
yatırılan bir miktar para 4 yıl sonra faizi ile
birlikte yaklaşık 62 200 TL olacağına göre,
bankaya yaklaşık kaç TL yatırılmıştır?
A) 24 000
B) 26 000
C) 30 000
D) 33 000
E) 35 000
18.
Bir bankadan aylık % 3 faiz oranıyla alınan bir
miktar para 48 ayda eşit taksitlerle geri
ödenecektir.
Aylık taksit miktarı 2 000 TL olduğuna göre,
bankadan kaç TL alınmıştır? ((1,03)48
@ 4
alınız.)
A) 45 000
B) 50 000
C) 55 000
D) 58 000
E) 60 000
19.
22 000 TL nominal değerli 4 ay vadeli ve
12 000 TL nominal değerli 8 ay vadeli iki
senet yerine 12 ay vadeli yeni bir senet
veriliyor. Yeni senedin nominal değeri kaç TL
dir? (Bu işlemde iç iskonto yöntemi ve
iskonto oranı % 30 kullanılacaktır.)
A) 28 000
B) 36 000
C) 39 000
D) 42 000
E) 45 000
20.
Yıllık nominal faiz oranı % 30 ve dört ayda bir
faizlendirme yapılıyorsa, yıllık efektif faiz
oranı yaklaşık yüzde kaçtır?
A) 21
B) 22
C) 28
D) 33
E) 35
21.
4
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AFiyat Miktar Toplam
Maliyet
50 0 10
45 20 110
40 40 310
35 60 710
30 80 1.210
25 100 1.810
Bir tekelcinin malına olan talep miktarını ve
üretim maliyetlerini gösteren yukarıdaki
tabloya göre bu firmanın elde edebileceği
maksimum ekonomik kâr kaç TL dir?
A) 2.690
B) 2.490
C) 1.590
D) 1.550
E) 1.390
22.
20
30
40
50
60
0
5 10 15 20 25 30
x
y
Yukarıda yer alan grafikteki eğirinin eğimi
nedir?
A) -1/3
B) -1/2
C) -2
D) -3
E) -4
23.
Fiyat
0 Miktar
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
D
24.
A malına ilişkin talep eğrisini gösteren
yukarıdaki grafiğe göre üreticiler fiyatı 2 TL
den 1,50 TL ye düşürdüklerinde aşağıdaki
durumlardan hangisi ortaya çıkar?
A) Talep inelastik olduğu için toplam talep
artar.
B) Eksik veri nedeniyle değerlendirme
yapılamaz.
C) Talep esnek olduğu için toplam gelir azalır.
D) Talep esnek olduğu için toplam gelir artar.
E) Talep inelastik olduğu için toplam gelir
azalır.
Son on yılda tekstil ürünlerinde önemli
ölçüde fiyat artışına karşın halkın her yıl
satın aldığı tekstil ürünü miktarı da artmıştır.
Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Tekstil ürünleri arz eğrisi sola kaymıştır.
B) Tekstil ürünleri talep eğrisi sağa kaymıştır.
C) Tekstil ürünleri talep eğrisi sola kaymıştır.
D) Tekstil ürünlerinde talep kanunu
çalışmamaktadır.
E) Tekstil ürünleri arz eğrisi sağa kaymıştır.
25.
Orijinal yağlıboya resmini tamamlayan bir
sanatçı, tüm üretim maliyetlerini göz önüne
alarak, yarattığı eserin fırsat maliyetini 1.000
TL olarak belirlemiştir. Bir sanatsever de bu
yağlıboya tabloya 1.500 TL ödeyerek satın
almıştır. Bu sanatseverin elde ettiği tüketici
rantı kaç TL dir?
A) Mevcut veri ile belirlenemez.
B) 1.500
C) 1.000
D) 500
E) 0
26.
5
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
ABir iktisatçı verdiği bir demeçte pozitif net
yatırımların sermaye teçhizatında bir artış
yaratacağını, bunun da işgücünün verimliğini
arttıracağını belirtmektedir. Bu ifadede
kullanılan akım ve stok değişkenler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Akım Değişken Stok Değişken
A) Net yatırım Verimlilik
B) Sermaye Verimlilik
C) Verimlilik Net yatırım
D) Sermaye Net yatırım
E) Net yatırım Sermaye
27.
Tekelci firma, kârını maksimize etmek
istiyorsa, talebin fiyat esnekliğinin hangi
değerine kadar üretimini arttırmalıdır?
A) Birim
B) Sıfır
C) Esnek
D) İnelastik
E) Sonsuz
28.
10
20
30
40
50
0
1 2 3 4 5 6 Miktar
Fiyat
S+Vergi
S
D
Yukarıdaki grafik bir mala ilişkin piyasayı
göstermektedir. Devlet söz konusu mal için
satış vergisi uygulanmasına karar verirse, hiç
kimsenin olmayan kayıp miktarı kaç TL dir?
A) 40
B) 30
C) 20
D) 10
E) 5
29.
I. Sermaye birikimi
II. Teknolojik gelişme
III. Para arzı
Yukarıdaki faktörlerden hangileri potansiyel
GSYİH artışını belirler?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
30.
Diğer koşullar sabitken, otonom tüketim
harcamalarında meydana gelecek bir artış
tüketim fonksiyonu üzerinde nasıl bir etki
yaratır?
A) Daha yatık hale gelir.
B) Aşağıya kayar.
C) Konumunda bir değişiklik olmaz.
D) Yukarıya kayar.
E) Daha dik hale gelir.
31.
A Malı B Malı
Miktar
Toplam
Fayda Miktar
Toplam
Fayda
0 0 0 0
1 600 1 240
2 1000 2 360
3 1300 3 460
4 1540 4 520
5 1590 5 570
6 1636 6 590
7 1676 7 602
8 1708 8 610
9 1728 9 616
10 1738 10 620
32.
Yukarıdaki tablo bir tüketicinin A ve B
malından elde ettiği toplam faydayı
göstermektedir. Tüketicinin bu iki mala
ayırdığı toplam bütçe 10 TL , A malının fiyatı 2
TL ve B malının fiyatı 1 TL ise tüketiciye fayda
maksimizasyonu sağlayan A ve B malı
tüketim bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A Malı B Malı
A) 4 birim 2 birim
B) 5 birim 0 birim
C) 3 birim 4 birim
D) 2 birim 6 birim
E) 1 birim 8 birim
6
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AI. İstihdam edilenlerin sayısı
II. İşsiz sayısı
III. Nüfus
IV. Çalışma çağındaki nüfus
Yukarıdakilerden hangileri işgücüne katılım
oranını hesaplayabilmek için gereklidir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
33.
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8
Buğday
A Ülkesi
Kahve
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8
Buğday
B Ülkesi
Kahve
34.
Yukarıdaki şekil A ve B ülkeleri için üretim
imkânları eğrilerini göstermektedir. Bu
ülkeler aralarında ticarete başladığında
aşağıdakilerden hangisi her iki ülke için de
en kârlıdır?
A) A dan B ye buğday, B den A ya kahve
ihracatı
B) İki ülke de dış ticaretten yarar elde edemez.
C) B den A ya buğday, A dan B ye kahve
ihracatı
D) B den A ya buğday ve kahve ihracatı
E) A dan B ye buğday ve kahve ihracatı
2
4
6
8
10
0
2 4 6 8 10 12
LRPC
D
B
C
A E
İşsizlik
oranı
SRPC
SRPC2
1
Enflasyon
oranı
Kısa ve uzun dönem Phillips Eğrilerini
(sırasıyla, SRPC ve LRPC) gösteren
yukarıdaki grafiğe göre, ekonomi A
noktasında iken enflasyon oranının
beklenmedik şekilde %6 ya çıkması
durumunda ekonomi hangi noktaya kayar?
A) A noktasında kalır
B) B
C) C
D) D
E) E
35.
Tasarruf arzı ve yatırım talebinin denge reel
faiz oranını belirlediği bir ortamda, halkın
gelecekte elde etmeyi beklediği gelir
düzeyinin yükselmesi reel faiz oranı ve denge
yatırım miktarını nasıl etkiler?
Reel Faiz Oranı Yatırım Miktarı
A) Artar Azalır
B) Artar Artar
C) Azalır Artar
D) Azalır Azalır
E) Değişmez Değişmez
36.
7
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AGENEL KÜLTÜR
Sedef, süslemeciliğin dışında tıp alanında da
karşımıza çıkar. Örneğin uzun yıllardan beri
geleneksel Çin tıbbında iyileştirici bir madde
olarak kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
Berkley Ulusal Araştırma Laboratuvarı’nda
yapılan çalışmalara göre kalsiyum beynimizden
gelen sinyallerin sinirden sinire aktarılmasında
önemli bir rol oynuyor. Hücre içerisindeki
kalsiyum dengesi sinirler arasındaki iletişimin
başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.
Eğer hücrede kalsiyum dengesi bozulursa
ortaya çeşitli hastalıklar çıkıyor. Çin’de yapılan
araştırmalarda sedefin içerisinde bulunan
kalsiyumun diğer kaynaklardaki kalsiyuma göre
vücut tarafından daha kolay alındığı ortaya
çıkarılmış. Bu nedenle sedefin içerisinde
bulunan kalsiyumdan yapılan ilaçların insanlar
için daha faydalı olduğu kabul ediliyor.
Günümüze kadar süslemecilikte, mücevher
yapımında ve tıp alanında kullanılan sedef bu
alanlarda kullanılmaya devam ediyor. Ancak
yakın bir zamanda yapısının tam olarak
aydınlatılmasıyla birlikte onu çok farklı alanlarda
görebileceğiz.
Yukarıdaki parçada sedefle ilgili
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kullanıldığı alanlara
B) İçeriğindeki yararlı mineralin insan sağlığı
açısından önemine
C) İçeriğindeki mineral eksikliğinde insanlarda
ortaya çıkan hastalık türlerine
D) Tıp alanında yaygın olarak kullanılan
ülkeye
E) İlaç olarak kullanıldığında etki
mekanizmasının ne olduğuna
37.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça
kullanıldığı bu filmi mutlaka görmelisiniz.
B) Toprak kaymasının en çok nerelerde
görüldüğünü saptayarak buna karşı hangi
önlemlerin alınabileceğini tartışacağız.
C) Bu toplantıda çeşitli hastalıklar ve bunların
nedenleri konusunda ayrıntılı açıklamalar
yapılacak.
D) Araştırmamda, anaokuluna giden çocuklarla
gitmeyenlerin dil gelişimini karşılaştırıp
aralarındaki farkı belirleyeceğim.
E) Bu mevsimde, balkondaki çiçeklerin kapalı
bir yere taşınması gerekiyor.
38.
Güneş, Süphan Dağı’nın ardından yüzünü
gösterdiğinde Kevser ana, iki katlı, ahşap
verandalı, yüzyıllık evinin kayrak taşı döşeli
geniş avlusunu çoktan yıkamıştı. Üst kattaki
balkonunda sabah namazını kıldıktan sonra
yarım asırdır avlusunu paylaştığı komşusu ile
kapının önüne oturup çatıdaki kiremitleri
aktaracak ustayı beklemeye başladı. Bu sırada
karşıdaki tahta panjurlu evin bahçesinden beyaz
bir güvercin havalanıp yandaki evin bacasına
kondu. Yöreye özgü olan bu bacaların her biri
sanat eseri idi.
Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yoruma yer verilmiştir.
B) Kanıtlanabilir yargılara yer verilmiştir.
C) Kişiselleştirmeye başvurulmuştur.
D) Betimleme yapılmıştır.
E) Öykülemeye başvurulmuştur.
39.
Eski sanatçıları, aydınları ölüm günlerinde anma
bir değerbilirliktir. Ama arkalarından ağıt yakmayı
anlayamıyorum. İnsan umutlandırıcı, sevindirici
güzel şeyler de söyleyebilmeli. Bunlar da niye
doğrudan doğruya sanatçıların, aydınların
geride bıraktıkları şeyler olmasın?
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçıları ve aydınları yaşatmak onların
olumlu yönlerini sürekli yüceltmekle olur.
B) Sanatçıları ve bilim insanlarını anma
toplantıları daha sık düzenlenmelidir.
C) Anma toplantılarında sanatçılar, yaşadıkları
dönemin koşullarında ele alınmalıdırlar.
D) Sanatçılar ve bilim insanları yaşarken de
toplantılar düzenlenmelidir.
E) Sanatçıları ve aydınları anmanın en somut
yolu onların yapıtlarından söz etmektir.
40.
(I) Yapıtını gece boyunca okuyup yuttuktan
sonra, vakit geçirmeme olanak yoktu. (II)
Düşüncelerimi belirtmek için hemen yazmaya
koyuldum. (III) Öncelikle şunu söylemeliyim: (IV)
Bugünkü edebiyatta bu güçte bir yapıtla
karşılaşmadım. (V) Günümüzün yazarları
arasında hiç kimse, ne ben, ne de bir başkası,
böyle bir şey yazmayı başaramadı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin
hangilerinde “karşılaştırma” söz konusudur?
A) III. ve IV.
B) II. ve III.
C) I. ve II.
D) IV. ve V.
E) I. ve IV.
41.
8
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AAy’ın yörüngesinde bulunan bir uydunun birkaç
yıl arayla çektiği Ay yüzeyi fotoğraflarında uzun
süredir su buzullarının bulunduğu tahmin edilen
bazı kraterlerin kenarında bulunan sel
yarıklarının son yedi yıl içinde uzamış ve
dallanmış, diplerindeki deltaların genişlemiş
olduğu görülmektedir. Bir engelle karşılaşan
yarıkların bu engelin çevresinden dolanan dallar
oluşturduğu da gözlenmiştir.
Bu parçada verilen bilgiler, Ay’la ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olabilir?
A) Dünya’nın etrafında dönme hızının diğer
gezegenlerden farklı olduğunun
B) Krater çevresindeki buzun eridiğinin
C) Atmosferde azot bulunduğunun
D) Dünya’ya olan uzaklığının değiştiğinin
E) Canlı organizmalar barındırdığının
42.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük cümleye “aşırı bir biçimde” anlamı
katmaktadır?
A) O, kimliğini daima yanında taşır.
B) Burada, yazacağın romanla ilgili bolca
malzeme bulabilirsin.
C) Telefonla haber gelince evden hemen ayrıldı.
D) Onun böylesine sesini yükselttiğine ilk kez
şahit oluyorum.
E) Yakınımızdaki spor salonuna sürekli devam
etmek istiyorum.
43.
İnsanlarda, kurallara uyma alışkanlığıyla
sorumluluk duygusunun yerleşmiş olması
arasında sıkı bir ilişki vardır.
Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından
bu cümleye en yakındır?
A) Sorumluluklarının bilincinde olan insanlar
kurallara uyarlar.
B) Kurallara uyan kişiler sorumluluk almaktan
hoşlanırlar.
C) Sorumluluktan kaçınmayanlar herkesi
kurallara uymaya zorlarlar.
D) Bazı kurallar insanları ister istemez
sorumluluklarını yerine getirmeye zorlar.
E) Büyük sorumluluklar yüklenen kişilerin
kurallara uyması kaçınılmazdır.
44.
Siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez bir
öğesi olarak alan ilk anayasa
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası
45.
Türkiye’de çok partili hayatın sürdürülmesini
önleyen ve demokratikleşmeyi geciktiren
olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh Said isyanı
B) Dersim isyanı
C) 31 Mart olayı
D) Koçkiri isyanı
E) Menemen olayı
46.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında
yer almaz?
A) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine
sahip kişiler arasından başbakanca
seçilmesi
B) Başbakanı gerek görürse görev sırasında
da Türkiye Büyük Millet Meclisinden
güvenoyu isteyebilmesi
C) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması,
görevlerinin kanunla düzenlenmesi
D) Bakanlar Kurulu’nun programını,
kuruluşundan en geç bir hafta içinde
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması ve
güvenoyuna başvurması
E) Cumhurbaşkanının Başbakanlığa, Meclis
içinden ve dışından uygun göreceği kişiyi
ataması
47.
Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve
giderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan
hangisine verilmiştir?
A) Vergi daireleri
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Maliye Bakanlığı
48.
9
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
ACumhurbaşkanının aşağıdaki görev ve
yetkilerinden hangisi “yargı” ile ilgili
değildir?
A) Kanunları tekrar görüşmek üzere TBMM’ye
geri göndermek
B) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyelerini seçmek
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
E) Askeri Yargıtay üyelerini seçmek
49.
Sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlanma sebebi
ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya
kaldırmak aşağıdakilerden hangisinin
yetkisindedir?
A) Adalet bakanı
B) Yargıtay Başkanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) Bakanlar Kurulu
50.
Devletin, kamu hizmetlerini yerine getirirken
ve kamu ile ilgili görevlerini yürütürken
çeşitli zorunluluklar nedeniyle ihtiyaç
duyulması sonucu ortaya çıkan kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivil toplum örgütleri
B) Kamu iktisadi teşebbüsleri
C) Meslek odaları
D) Dernekler
E) Meslek birlikleri
51.
Özel durumlar dışında milletlerarası hukukun
meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere
gönderilmesine veya yabancı silahlı
kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin
verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) TBMM’ne
B) Bakanlar Kuruluna
C) Anayasa Mahkemesi üyelerine
D) Başbakana
E) Milli Savunma Bakanına
52.
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi
kararları içinde yer almaz?
A) Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
B) Meclis-i Mebusan vakit geçirilmeden
toplanmalıdır.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ayrılık
kabul etmez.
E) Kuvayı Milliyeyi amil, milli iradeyi egemen
kılmak gerekir.
53.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre,
aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek
maddelerden biri değildir?
A) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
B) Türkiye Devletinin Milli Marşı İstiklal Marşıdır.
C) Türkiye Devletinin Başkenti Ankara’dır.
D) Türkiye Devleti demokratik laik ve sosyal bir
hukuk devletidir.
E) Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı
olan herkes Türk’tür.
54.
Türkiye’de vali atamaları aşağıdakilerden
hangisinin kararına bağlıdır?
A) Adalet Bakanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) İçişleri Bakanı
E) TBMM
55.
TC Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisi
Yüksek Mahkeme olarak kabul edilmemiştir?
A) Askeri Yargıtay
B) Sayıştay
C) Yargıtay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Danıştay
56.
Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan
Milli Güvenlik Kurulu’nda aşağıdaki
Bakanlıklardan hangisi yer almaz?
A) Dışişleri Bakanı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
C) İçişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı
E) Milli Savunma Bakanı
57.
10
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AAşağıdakilerden hangisi Türkiye ile
Ermenistan arasında 94 yıl sonra ilk kez
imzalanan ortak metnin Türkiye’ye sağladığı
kazanımlardan biri değildir?
A) Ermenistan’la Türkiye arasındaki sınır
kapısının açılması
B) Ermeni diasporasının yalnızlaşması
C) Doğu sınırını belirleyen Kars Anlaşması’nın
resmen tanınması
D) Kafkaslarda demokratik sürecin hızlanması
E) Soykırım iddialarının bilimsel ve çok uluslu
bir ortamda ele alınması
58.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme
yetkisini kullanma yollarından biri değildir?
A) Gensoru
B) Meclis araştırması
C) Soru
D) Referandum
E) Genel görüşme
59.
Uluslararası Para Fonu (IMF) uzmanları
tarafından yayımlanan bir analize göre,
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 9 ülke
ekonomik krizin yarattığı durgunluktan daha hızlı
çıkacak.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri
değildir?
A) Meksika
B) Hindistan
C) Polonya
D) Brezilya
E) ABD
60.
2004 yılında hazırlanarak imzaya açılan
Türkiye’nin de aday olarak imzaladığı ancak
bazı üye ülkeler tarafından referandumlarla
reddedilen AB Anayasası’nın revize edilerek
gündeme getirilen şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lizbon Anlaşması
B) Kyoto Protokolü
C) Maastricht Anlaşması
D) Paris antlaşması
E) Nice Antlaşması
61.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) tahminine göre 2050 yılında
dünyanın en büyük olması beklenen dört
ekonomisinden biri değildir?
A) Çin
B) Hindistan
C) Arjantin
D) Rusya
E) Brezilya
62.
En son Sultan Abdülmecid ve o dönem
restorasyonu yürüten İsviçreli mimar
Gaspare Fossati’nin gördüğü, üzerleri sıva ve
metal maskeyle kapatılan, 700 yaşında
olduğu tahmin edilen, İncil’de adı geçen ve
Tanrının tahtını korumakla görevli olan,
yeniden yapılan restorasyonla açılan
Kerubim-Serafim figürü İstanbul’daki hangi
tarihi yapıda yer almaktadır?
A) Aya İrini
B) Ayasofya
C) Kariye Camii
D) Aya Yorgi Kilisesi
E) St.Antuan Kilisesi
63.
Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman
güçlü, pes sesiyle kitlelerin kalbini fetheden
folklor ile rock’u harmanlayarak ve opera
şarkılarıyla 210 dan fazla albüm çıkaran Latin
Amerikalı sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eva Peron
B) Yuma Sumac
C) Mercedes Sosa
D) Joan Baez
E) Maria Callas
64.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü
tarafından Türkiye’de üretilen ilk uydu olan
İTÜPSAT1 23 Eylül 2009 tarihinde aşağıdaki
ülkelerin hangisinden uzaya fırlatılmıştır?
A) Hindistan
B) Japonya
C) Güney Kore
D) Çin
E) Fransız Guyanası
65.
11
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AUNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde
yer alan Kommagene Krallığı’na ait devasa
tanrı heykellerinin bulunduğu Nemrut Ören
Yeri aşağıdaki yerleşim yerlerinden
hangisindedir?
A) Konya-Taşpınar
B) Ardahan-Çıldır
C) Adıyaman-Kahta
D) Çorum-Boğazkale
E) Mardin-Midyat
66.
GENEL YETENEK

1+ 3 2
x = +
3 3 3
olduğuna göre, – –
2
x 2x 3
değeri kaçtır?
1
A)
3
2
B)
3
3 C)
2
D) 3
E) 2 3
67.
68. ve 69. sorular aşağıdaki bilgilere
göre cevaplandırılacaktır.
Aşağıdaki kurallar uygulanarak terimleri pozitif
olan a1, a2, …… an dizileri oluşturuluyor.
· Dizinin ilk terimi a1, a1 > 0 olmak koşuluyla
istenildiği gibi seçilir.
· Ardışık iki terimin oranına ortak çarpan adı
verilir. Ortak çarpan r ile gösterilir.
Örneğin, a1=2 ve a2=4 olan bir dizide ortak
çarpan;
2
1
a 4
r = = = 2
a 2
şeklinde elde edilir.
· Dizinin genel terimi an olmak üzere;
an = a1 . r n -1
formülüyle elde edilir.
Örneğin dizinin 4. terimi, a4 = a1.r3
şeklinde
bulunur.
Bu bilgilere göre, ilk üç terimi 4, K, 36 olan
bir dizinin beşinci terimi kaçtır?
A) 108
B) 182
C) 256
D) 324
E) 386
68.
Yukarıdaki bilgilere göre,
2 1
5 160
ile arasına
5 sayı yerleştirilerek 7 terimli bir dizi elde
ediliyor.
Bu dizinin 3. terimi kaçtır?
1
A)
5
1
B)
10
1
C)
15
1
D)
20
1
E)
40
69.
a, b, x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere,
2a bx
= 2
a 3-
y = 3
ve 2
(x +y) = 25 olduğuna göre,
x y
a +b
toplamının en küçük değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 65
B) 75
C) 80
D) 82
E) 85
70.
6A8B4 beş basamaklı doğal sayısı 44 ün tam
katı olduğuna göre, 2A + B en az kaç olabilir?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
71.
12
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AKenar uzunlukları 120 ve 144 metre olan
dikdörtgen şeklindeki bir tavana spot lambalar
takılacaktır. Her lamba tavanın içerisinde boşluk
kalmayacak şekilde oluşturulacak eşit ve en
büyük karelerin ortasına takılacaktır.
Bu iş için gereken lamba sayısı kaçtır?
A) 20
B) 24
C) 30
D) 60
E) 72
72.
72 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin
toplamı kaçtır?
A) 195
B) 210
C) 285
D) 390
E) 450
73.
Bir torbadaki bilyeler dörder dörder
sayıldığında 3 bilye, beşer beşer sayıldığında
4 bilye, altışar altışar sayıldığında 5 bilye
artıyor. Bu torbadaki bilye sayısı 145 ten az
olduğuna göre, torbada en fazla kaç bilye
vardır?
A) 57
B) 76
C) 95
D) 114
E) 119
74.
Orta noktası işaretlenmiş olan bir telin bir
ucundan 2/5 i diğer ucundan ise 1/4 ü
kesildiğinde telin orta noktası başlangıçtaki
konumundan 3 cm kayıyor. Buna göre, telden
toplam kaç cm kesilmiştir?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 26
E) 30
75.
x y ¹ tamsayıları olmak üzere, bir miktar kalem
bulunan bir kutudan x tane kalem alınıyor ve
alınan bu kalemlerden y tanesi tekrar kutuya
konuyor.
Kutunun içinde 5y + 34 tane kalem kaldığına
ve kutudaki kalem sayısı iki basamaklı bir
doğal sayı olduğuna göre, y en fazla kaç
olabilir?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15
76.
Ozan a yılında, Kerem b yılında doğmuştur. 3
yıl sonraki yaşları oranı 3/4 olacağına göre,
b-a en az kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
77.
Bir havuzu I. musluk klor oranı %25 olan klorlu
su akıtarak 6 saatte, aynı havuzu II. musluk klor
oranı %40 olan klorlu su akıtarak 9 saatte
doldurmaktadır.
I. musluk açıldıktan 2 saat sonra II. musluk
da açılıp havuz tamamen dolduruluyor. Buna
göre, havuzdaki suyun klor oranı yüzde
kaçtır?
A) 26
B) 29
C) 32
D) 35
E) 36
78.
I II III IV V VI
Yukarıdaki şekil dizisinin belli bir kurala göre
oluşması için hangi iki şekil yer
değiştirmelidir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) III ve V
D) IV ve VI
E) V ve VI
79.
13
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A// //
x
30
A
B D C
E
19
3
Yukarıdaki
D
ABC üçgeninde;
m(
Ù
BAC ) > 90°, BD = DC
AB = 30 br, AE = 3 br ve EC =19 br dir.
Buna göre, DE = x in alabileceği tamsayı
değeri kaç tanedir?
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8
80.
Yukarıda açık şekli verilmiş olan küpün kapalı
duruma getirilmiş hali aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) B)
C) D)
E)
81.
?
a b c d
I
II
III
IV
Yukarıdaki şekil matrisi belirli bir kurala göre
oluşturulmuştur.
Buna göre, soru işaretinin bulunduğu yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
C)
B)
D)
E)
82.
14
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A83. ve 84. sorular aşağıdaki bilgilere
göre cevaplandırılacaktır.
Bir araştırma şirketi bir gruba, araba seçimi
yaparken göz önünde bulundurulan kriterlerle ilgili
anket uygulamıştır. Bu kriterler; fiyat, konfor ve
yakıt tasarrufu olmak üzere sırasıyla F, K ve Y
harfleriyle gösterilmektedir.
· Katılımcılardan; bu kriterleri en çok tercih
edilen kriterden en az tercih edilen kritere
doğru sıralamaları istenmiştir.
Örneğin ankete katılan bir katılımcı, öncelikle
konfor kriterini en son olarak da fiyat kriterini
tercih ediyorsa sıralaması KYF şeklinde
olmalıdır.
· Temsil ettiği harf en solda en çok sayıda olan
kriter en fazla tercih edilen, temsil ettiği harf
en solda en az sayıda olan kriter ise en az
tercih edilen kriter olarak değerlendirilir.
Şirket anket sonuçlarını değerlendirmiş ve şu
sonuçlara ulaşmıştır:
310 tane FKY 350 tane KYF 230 tane YKF
280 tane FYK 150 tane KFY 420 tane YFK
Bu bilgilere göre, en az tercih edilen kriter,
anket sonuçlarının kaçında üçüncü sırada
yer almıştır?
A) 460
B) 500
C) 590
D) 630
E) 700
83.
Anket sonuçlarına göre, fiyat kriterini yakıt
tasarrufu kriterinden önce tercih edenlerin
sayısı kaçtır?
A) 680
B) 740
C) 840
D) 900
E) 930
84.
85 – 87. sorular aşağıdaki bilgilere göre
cevaplandırılacaktır.
2 den 2n e kadar olan ardışık çift tamsayıların
toplamı A, 6 dan 2n e kadar olan ardışık
tamsayıların toplamı B ve A + B = 305 tir.
Bu bilgilere göre, 2A – B kaçtır?
A) 10
B) 18
C) 21
D) 25
E) 27
85.
Yukarıdaki bilgilere göre, 1 den 2n + 5 e kadar
olan ardışık tek tamsayıların toplamı kaçtır?
A) 111
B) 144
C) 169
D) 196
E) 249
86.
Yukarıdaki bilgilere göre, n den 5n+4 e kadar
olan ardışık çift sayıların toplamı kaçtır?
A) 1026
B) 756
C) 744
D) 736
E) 494
87.
15
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A88 – 90. sorular aşağıdaki bilgilere göre
cevaplandırılacaktır.
Bir parfüm üreticisi esanslarında iki grup çeşni
kullanmaktadır. Bunlar;
Çiçekler: Gül, Yasemin, Zambak
Baharatlar: Zencefil, Tarçın ve Vanilya’dır.
Bu üretici, çeşnileri seçerken şu kurallara
uymaktadır:
· Her esans çeşidinde sadece üç çeşni
bulunur.
· Her esansa iki gruptan en az birer çeşni
katılır.
· Esansta Gül kullanılırsa Zambak kullanılmaz.
· Esansta Yasemin kullanılırsa Vanilya da
kullanılır.
· Esansta Zencefil kullanılırsa Tarçın da
kullanılır.
Buna göre, üretici hazırlayacağı esanslarda
aşağıda birlikte verilen çeşnilerden hangisini
kullanamaz?
A) Gül, Yasemin, Vanilya
B) Zambak, Vanilya, Tarçın
C) Yasemin, Zencefil, Vanilya
D) Yasemin, Zambak, Vanilya
E) Gül, Tarçın, Vanilya
88.
Bu üreticinin bir esansa katacağı çeşnilerde
baharatlar ağırlıkta ise, bu esansta
aşağıdakilerden hangisinin yer alması
zorunludur?
A) Zencefil
B) Vanilya
C) Zambak
D) Tarçın
E) Yasemin
89.
Bir esansta Gül kullanılmamış fakat Tarçın
kullanılmışsa aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
A) Esansta Zambak kullanılmıştır.
B) Esansta Vanilya kullanılmıştır.
C) Esansta Zencefil kullanılmıştır.
D) Esansta Yasemin kullanılmıştır.
E) Kullanılan çeşniler çiçek ağırlıklıdır.
90.
91 – 93. sorular aşağıdaki bilgilere göre
cevaplandırılacaktır.
Yeşillikler : Marul, Salatalık, Taze Soğan
Sebzeler : Fasulye, Patlıcan, Kabak
Meyveler : Elma, Muz, Mandalina, Ayva, Portakal
Pazara giden Zehra, Zeliha, Ata, Aykut ve
Emre’nin yaptıkları alışveriş ile ilgili şunlar
bilinmektedir:
· Alışveriş listesindeki her ürün en az bir kez
alınmıştır.
· Herkes bir yeşillik, bir sebze ve farklı bir meyve
almıştır.
· Aykut ile aynı yeşillikten alan Ata, meyvelerden
portakal almıştır.
· Marul alan iki kişi muz veya mandalina
almışlardır.
· Emre sebzelerden kabak, meyvelerden ayva
almıştır.
· Sebzelerden patlıcanı yalnız Zehra ve Zeliha
almıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerin hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) Zeliha, muz almıştır.
B) Zeliha, taze soğan almıştır.
C) Zehra, marul almıştır.
D) Emre, taze soğan almıştır.
E) Ata, marul almıştır.
91.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki
alışverişlerden hangisi Aykut’a ait olabilir?
A) Marul – Elma – Kabak
B) Salatalık – Elma – Kabak
C) Salatalık – Elma – Patlıcan
D) Taze soğan – Mandalina – Kabak
E) Taze soğan – Mandalina – Fasulye
92.
Yukarıdaki bilgilere göre, Ata’nın taze soğan
ve kabak aldığı biliniyorsa aşağıdaki
ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Aykut, taze soğan almıştır.
B) Zeliha, mandalina almıştır.
C) Aykut, kabak almıştır.
D) Aykut, fasulye almıştır.
E) Emre, salatalık almıştır.
93.
16
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A94 – 96. sorular aşağıdaki grafiğe göre
cevaplandırılacaktır.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
2004 2005 2006 2007 2008
Yıllar
Adet
Kredi Sigortası Sağlık Sigortası
Trafik Sigortası Konut Sigortası
Yukarıdaki grafikte bir sigorta şirketinin 2004-
2008 yılları arasındaki sigorta sayıları verilmiştir.
Bu bilgilere göre, konut sigortası sayısının
tüm sigorta sayısı içinde en düşük yüzdeye
sahip olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2004
B) 2005
C) 2006
D) 2007
E) 2008
94.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 2005 yılında bir önceki yıla göre en büyük
artış konut sigortası sayısında olmuştur.
B) 2006 yılında tüm sigorta sayılarında bir
önceki yıla göre artış olmuştur.
C) 2007 yılında sağlık sigortası sayısında bir
önceki yıla göre bir artış ya da azalış
olmamıştır.
D) 2007 yılında konut sigortası sayısında bir
önceki yıla göre %50 azalma olmuştur.
E) 2008 yılında trafik sigortası sayısında bir
önceki yıla göre %60 artış olmuştur.
95.
80° 96°
112° 72°
Yukarıdaki grafik toplam sigorta sayısının sigorta
çeşitlerine göre dağılımını göstermektedir.
Buna göre dağılımın ait olduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2008
B) 2007
C) 2006
D) 2005
E) 2004
96.
17
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AYABANCI DİL
İNGİLİZCE
97-106. sorular bir metin oluşturmaktadır.
Soruları sırayla okuyarak cümlelerdeki
boşlukları doğru şekilde tamamlayan
kelimeyi veya ifadeyi bulunuz.
The goal of advertisement is to put viewers in
the mood to buy a certain product. That is
why some advertisements explain
……………… the company believes its product
is superior.
A) how
B) which
C) why
D) what
E) that
97.
But most of the advertisements involve parity
products ……………… soft drinks, deodorants,
breakfast cereals, toothpaste and jeans.
A) which
B) so that
C) so as
D) such as
E) for example
98.
Parity products are products that are roughly
equal in quality to their competitors,
…………………… they can’t be promoted
through any scientific proof of superiority.
A) for instance
B) thus
C) such
D) such that
E) that
99.
Advertisements for parity products usually
use psychological and motivational
strategies ……………….. a product with a target
audience’s dreams, hopes, fears, desires and
wishes.
A) being associated
B) associated
C) to be associated
D) associate
E) to associate
100
Using sophisticated research techniques,
advertisers study ………………. people’s fears,
dreams and values differ according their
educational and socio-economic level.
A) how
B) what
C) that
D) which
E) in which
101
This research allows advertisers
……………….. their appeals precisely to the
target audience.
A) to tailoring
B) to be tailored
C) to tailor
D) tailor
E) tailoring
102
………………. advertisers often focus on
long-range advertising campaigns rather than
on just a single ad.
A) If
B) Although,
C) Only if
D) Furthermore,
E) Because,
103
The ultimate goal is not simply to sell a
product but to build brand loyalty
………………… a long lasting relationship with
the costumers can be established.
A) in order that
B) in order to
C) such that
D) whether
E) so that
104
18
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AAdvertisers try to convert a brand name from
a label to a field of qualities and values that
live inside the heads of its ……………………
consumers.
A) to be targeted
B) targeted
C) to target
D) to be targeting
E) targeting
105
An advertisement campaign, …………………….
uses repetitions of themes aiming at a
psychological link between the product and
the consumer.
A) meanwhile
B) on behalf of
C) therefore
D) besides
E) whereas
106
107-109. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın İngilizce
cümleyi bulunuz.
Her yıl check-up, ortopedi, kozmetik ve
plastik cerrahi, ağız ve diş bakımı, göz, kalp
ve diğer sağlık ve cerrahi hizmetlerinden
faydalanmak üzere 200 bin hastanın
dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye
seyahat ettikleri tahmin ediliyor.
A) It is estimated that, each year, 200
thousand patients travel from different
countries of the world to Turkey for
checkups, orthopedics, cosmetics and
plastic surgery, dental care, eye care and
heart care and other types of healthcare
and surgery.
B) Each year, 200 thousand patients travel to
different countries of the world from Turkey
for checkups, orthopedics, cosmetics and
plastic surgery, dental care, eye care and
heart care and other types of healthcare
and surgery.
C) It is estimated that, each year, Turkey gets
200 thousand patients with health problems
who would like to have health care and
surgery in orthopedics, cosmetics and
plastic surgery, dental care, eye care and
heart care.
D) Patients, up to 200 thousand, travel from
different countries of the world to Turkey for
checkups, orthopedics, cosmetics and
plastic surgery as well as being interested in
heart, eye and dental care and other types
of healthcare and surgery.
E) It is estimated that, each year, 200
thousand patients travel from different
countries of the world to Turkey for
checkups, orthopedics, cosmetics and
plastic surgery with the exception of dental
care, eye care and heart care and other
types of healthcare and surgery.
107
19
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
ABundan yaklaşık 18 yıl önce ilk kez
kullanılmaya başlanan mobil iletişim
teknolojilerinin en temel amacı insanları
mekândan bağımsız olarak birbirleri ile
konuşturabilmekti.
A) The mobile communications technology that
first began to be used about eighteen
years ago aimed at enabling people to talk
to each other without worrying about
locations.
B) People aimed at talking to each other
independent of location and that became
the main purpose of the mobile
telecommunications technology that began
to be used about eighteen years ago.
C) It was eighteen years ago that the mobile
telecommunications technology first began
to be used with the main purpose of
enabling people to talk to each other
independent of location.
D) The main purpose of the mobile
communications technology that first began
to be used about eighteen years ago was
to enable people to talk to each other
independent of location.
E) The ability to talk to each other
independent of location was the main
purpose of the people who first began to
use the mobile communications technology
about eighteen years ago.
108 Türk bankacılık sektörü, mevduat bankaları,
kalkınma ve yatırım bankaları ile kâr payı
esasına göre faaliyet gösteren katılım
bankalarından oluşmaktadır.
A) The Turkish banking sector consists of
deposit banks, development and
investment banks and participation banks
operating according to profit sharing
principles.
B) Operating according to profit sharing
principles, the Turkish banking sector
consists of deposit banks, development
and investment banks and participation
banks.
C) The Turkish banking sector has three
different kinds of banks: deposit banks,
development and investment banks and
participation banks operating according to
profit sharing principles.
D) Deposit banks, development and
investment banks and participation banks
are banks that operate according to profit
sharing principles in the Turkish banking
sector.
E) The Turkish banking sector operates on
profit sharing principles and consists of
deposit banks, development and
investment banks and participation banks.
109
20
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A110-112. sorularda, verilen İngilizce
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.
The first Ottoman currency was issued by
Osman Gazi, the founder of the empire;
however, over the course of time the
expanding Ottoman state developed a very
complicated currency system composed of
various units.
A) Osmanlı’da ilk parayı çıkartan kişi
imparatorluğun kurucusu Osman Gazi
olmuştur; zaten, daha sonraları
imparatorluğun genişlemesi ile daha
karmaşık ve farklı birimlerden oluşan bir
para sisteminin geliştirilmesi de gerekmiştir.
B) Gelişen zaman içerisinde Osmanlı devletinin
genişlemesi nedeniyle daha karmaşık ve
farklı birimlerden oluşan bir para sistemi
geliştirilse bile, ilk Osmanlı parasını çıkartan
imparatorluğun kurucusu Osman Gazi
olmuştur.
C) Farklı birimlerden oluşan karmaşık Osmanlı
para sisteminin, Osmanlı devleti sürekli
genişlemeye başlamadan önceki ilk
yaratıcısı imparatorluğun kurucusu Osman
Gazi’dir.
D) İmparatorluğun kurucusu Osman Gazi ilk
Osmanlı parasını çıkartırken, gelişen zaman
içerisinde sürekli gelişen Osmanlı devletini
de düşünerek farklı birimlerden oluşan
karmaşık bir para sistemi de geliştirmiştir.
E) Osmanlı’da ilk para, imparatorluğun
kurucusu Osman Gazi tarafından
çıkartılmıştır; ancak, sürekli genişleyen
Osmanlı devleti zaman içerisinde farklı
birimlerden oluşan karmaşık bir para sistemi
geliştirmiştir.
110
One of the major factors making 3G
technology, without a doubt, so important is
the internet, which has become a virtual sea
of knowledge.
A) Hem internet hem de 3G teknolojisi giderek
artan sanal bilgi denizinin oluşumuna
katkıda bulunmaktadır.
B) 3G teknolojisini bu kadar önemli kılan
etkenlerden birisi hiç şüphesiz sanal bir bilgi
denizi haline dönüşen internettir.
C) 3G teknolojisi ile sanal bir bilgi denizi haline
dönüşen internet her geçen gün daha da
önem kazanmaktadır.
D) Sanal bir bilgi denizi haline dönüşen
internet, 3G teknolojisinin önemini giderek
arttırmaktadır.
E) İnternet sanal bir bilgi denizine dönüşürken,
3G teknolojisi de bu dönüşüme katkıda
bulunmaktadır.
111
All the financial sectors were influenced by
the global economic crises that emerged in
2008, nevertheless, the direct impact of the
crisis in Turkish insurance market has been
limited.
A) Dünyada 2008 yılında baş gösteren global
ekonomik krizden bütün finansal sektörler
etkilenmiştir, ne var ki, krizin Türk sigortacılık
sektöründeki doğrudan etkisi sınırlı
kalmıştır.
B) 2008 yılında baş gösteren global kriz tüm
finans sektörlerini etkilerken, bu krizin Türk
sigortacılık sektörüne olan doğrudan
etkisinin sınırları bellidir.
C) Türk sigortacılık sektörü 2008 yılında baş
gösteren global ekonomik krizden doğrudan
doğruya etkilenmezken, dünyadaki tüm
finansal sektörler bu krizin etkisinde
kalmışlardır.
D) Dünya 2008 global ekonomik krizini finans
sektörleri ile atlatmaya çalışırken, Türk
sigorta şirketleri de krizle doğrudan
mücadelede sınırlı kalmışlardır.
E) Türk sigorta şirketlerine olan etkisi sınırlı
olmakla birlikte, 2008 yılında dünyada baş
gösteren global ekonomik krizin diğer finans
sektörlerindeki etkileri kaçınılmaz olmuştur.
112
21
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A113 – 116. sorular aşağıdaki parçaya
göre cevaplandırılacaktır.
“Rebalancing” the global economy sounds terrific.
But however appealing the concept, evoked
again by the International Monetary Fund this
week, no one appears to have the money to
achieve it. Consider Asia, where it is understood
that policymakers should try to wean their
economies off a dependency on exports, work
down reserves and leave free-floating currencies
to fend for themselves.
Almost without exception, they are failing on all
three counts. Only China has meaningfully
pushed toward domestic demand, largely via
investment, to support growth. Everywhere else,
it was mostly the sharp turnaround in net exports
that boosted real growth in gross domestic
product in the first half. Investment as a
proportion of GDP fell, while private consumption
was roughly flat. And if “rebalancing” means
reducing reserves, forget it. China, the world’s
biggest hoarder, is in no mood to share. After
rising by a modest $7.7bn in the first quarter,
China’s reserves surged $178bn in the second
quarter to $2,132bn. Weekly data from India and
Thailand show accelerations in reserve growth in
the first half of September. A year ago, Asia held
62 per cent of the world’s reserve assets; it now
holds 66 per cent.
Is rebalancing the global economy likely to
succeed?
A) No, because it is IMF’s suggestion.
B) Yes, because IMF will fund those countries
that need assistance.
C) No, because there seems to be no money
to do it.
D) No, because only the governments in Asia
are taking measures to liven the economy.
E) Yes, because it is the only way to get out of
the economic crisis.
113
What needs to be done to rebalance the
global economy?
A) Focus on domestic demand, increase
investments, and take control over the
value of the local currency
B) Increase the dependency on exports, focus
on the reserves and fix the value of the
currency
C) Increase domestic and foreign investments
as well as the reserves
D) Increase domestic products, decrease the
reserves, and leave free-floating currencies
alone
E) Increase the reserves and the domestic
demand which will increase the value of the
currency
114
What did China do to support growth?
A) Reduced its reserves
B) Invested in domestic business
C) Turned around the net exports
D) Decreased the amount of exports
E) Invested in private consumption
115
What is happening in Asia regarding the
rebalancing of the global economy?
A) Asia’s reserves are increasing.
B) The value of the currencies is under control.
C) The domestic demand is increasing in all of
the countries in the continent.
D) Private consumption, which was roughly
flat, is increasing.
E) The first half has been very promising; Asia
will continue to take measures.
116
22
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A117 – 120. sorular aşağıdaki parçaya
göre cevaplandırılacaktır.
Ireland went to the polls on Friday. In the final
count issued Saturday afternoon, yes votes
outnumbered the no votes about two to one. The
lopsidedness of the vote in Ireland reflects both
the success of a strong pro-treaty campaign,
backed by much of Ireland’s business and
political establishment, and Ireland’s dire
economic situation.
Ireland joined what was then the European
Community in 1973. Buoyed by European
money, it grew to become one of Europe’s
success stories, its peat bogs and grazing
pastures giving way to gleaming semiconductor
plants and suburbs full of McMansions. But in the
past 18 months, the economy has collapsed,
suffering from soaring unemployment and one of
the worst real-estate busts in the world.
A no vote by Ireland would have buried the
Lisbon Treaty for good, creating institutional
chaos in Brussels. Analysts say it would have
killed any remaining momentum for further
enlargement of the bloc, beyond Croatia, which is
already in advanced negotiations, and Iceland,
whose entry is considered a done deal once it
gets its economy mended.
What was the percentage of ‘yes’ votes?
A) 30%
B) 50%
C) 75%
D) 60%
E) 25%
117
Which of the following is not a reason for ‘yes’
votes?
A) Successful campaigns supporting the treaty
B) Support from political parties
C) Economic crisis
D) Pressure from Europe’s governing
institutions
E) Support from the businesses
118
What made Ireland one of the most
successful economies in Europe before the
crisis?
A) The semiconductor plants it built
B) Soaring employment
C) The money it received from the European
Community
D) The importance put on farming
E) The booming real estate business
119
According to the passage, what would have
been one of the outcomes if Ireland had not
agreed to join the European Union?
A) The Lisbon Treaty would have caused a
chaos in Belgium.
B) The Lisbon Treaty would have destroyed
the Croatia’s and Iceland’s opportunities to
enter the EU.
C) Iceland’s economy would not have had a
chance to improve.
D) The enlargement of EU would have been
unavoidable.
E) Other countries such as Croatia and
Iceland would not be able to enter the EU.
120
23
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AYABANCI DİL
ALMANCA
97-106. sorularda, cümledeki boşluğu
doğru şekilde tamamlayan kelimeyi veya
ifadeyi bulunuz.
…………….. Jahren will die AKP ihre
behauptete Brückenfunktion …………….. Ost
und West mit Inhalt füllen, will ein zentraler
Spieler der Weltpolitik im Nahen Osten
werden.
A) Zu / in
B) Schon / gegen
C) Seit / zwischen
D) Alle / mit
E) Für / auf
97.
Die Hauptaufgabe der EZB ist, die Kaufkraft
des Euro und …………… Preisstabilität im
Euroraum zu gewährleisten.
A) falls
B) deshalb
C) womit
D) somit
E) noch
98.
Ob die Zeiten gut oder schlecht sind, die
Gehaltsunterschiede für gleiche ………………
sind enorm.
A) Landflächen
B) Tätigkeiten
C) Einkäufe
D) Informationen
E) Auskünfte
99.
Die ……………….. Möglichkeit, ein Vermögen
aufzubauen, besteht im Errichten von
Sparplänen.
A) gelungene
B) ausgewogene
C) verschiedene
D) geeignete
E) effektivste
100
Geldmarktfonds sollten immer inländischer
Herkunft sein, da ausländische ……………….
nicht …………………… werden können.
A) Zinsen / freigestellt
B) Böden / gespiegelt
C) Drittel / gewonnen
D) Währung / garantiert
E) Folgen / verbraucht
101
Thesaurierung bedeutet, dass die ……………..
der Fondsanteile wachsen.
A) Kurs
B) Initiative
C) Preise
D) Versicherung
E) Produktion
102
Viele Länder gaben langfristige Kredite an
Entwicklungsländer, die an ……………. litten.
A) Differenz
B) Auftritt
C) Eintritt
D) Armut
E) Prozess
103
…………………….., benötigen Sie alle
aufgeführten Angaben auch für den zweiten
möglichen Kreditnehmer.
A) Da nach der Einschätzung der befragten
Experten die Zahl der Arbeitslosen
ansteigen
B) Falls es um Antworten auf globale Fragen
wie den Klimawandel geht
C) Denn mehrere Häuser in dem Gebiet seien
sicherheitshalber geräumt worden
D) Weil es Ziel einer besseren Integration der
Muslime in Deutschland ist
E) Wenn Sie einen Kredit zu zweit beantragen
möchten
104
Trotz der vergleichsweise positiven Lage auf
dem Arbeitsmarkt, sei ein Stellenabbau in
den kommenden Monaten unausweichlich,
…………………..
A) dafür will ich mich einsetzen.
B) fürchten die Fachleute.
C) deuteten auf eine Verbesserung.
D) sie werde um Anpassung ihrer Belegschaft
nicht herum kommen.
E) das Unglück werde für 2010 nicht eintreten.
105
24
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AIn der Türkei hält die anhaltend gute
Baukonjunktur ………………………..
A) vor allem türkischstämmige Migranten
wollen sich hier engagieren.
B) teilte der türkische Flachstahlproduzent
Borçelik am Freitag mit.
C) die Nachfrage nach Baumaterialien auf
einem hohen Niveau.
D) an einem türkischen Stromerzeuger
beteiligen und gemeinsam weitere
Kraftwerke bauen.
E) und Eczacıbaşı genießt den Ruf, langfristig
an Unternehmen intressiert zu sein.
106
107-109. sorularda, verilen Türkçe
cümlenin Almanca dengini bulunuz.
Türkiye-Almanya Film Festivali, iki ülke
sinema sanatı arasında kültürlerarası
diyaloğa hizmet eden Almanya çapındaki en
önemli festival.
A) Das Filmfestival Türkei-Deutschland ist das
deutschlandweit wichtigste Festival für den
interkulturellen Dialog zwischen dem
deutschen und türkischen Kino.
B) Das Filmfestival Türkei-Deutschland hat das
Ziel, den Kulturgruppen verschiedener
Abstammungen mit den informativen Mitteln
des Kinos eine gemeinsame Plattform des
Diskurses zu schaffen.
C) Das Filmfestival Türkei-Deutschland will
Kulturvermittlern aus beiden Kulturkreisen
neue Anregungen geben und deshalb
zählt sie deutschlandweit als das wichtigste
Festival.
D) Das Filmfestival Türkei-Deutschland bringt
unbekannte Lebenswirklichkeiten näher
und ist deutschlandweit das wichtigste
Festival unter den Filmschaffenden beider
Länder.
E) Das Filmfestival Türkei-Deutschland macht
Filme zum bedeutenden gesellschaftlichen
Medium deutschlanweit, das auch dazu
beitragen kann, den interkulturellen Dialog
zwischen beiden Ländern zu fördern.
107
Özelliklerine uygun koşullarda saklanmayan
gıda maddelerinin tüketimi, zehirlenmelere
yol açabilir.
A) Der Verbrauch von Nahrungsmitteln ruft
unter dem Umstand Vergiftungen hervor,
dass sie ohne Rücksicht auf ihre
Eigenschaften aufbewahrt wurden.
B) Vergiftungen durch Nachrungsmitteln sind
auf Missachtung der Eigenschaften
zurückzuführen, die vor ihrem schnellen
Verbrauch die Art ihrer Aufbewahrung
bestimmen.
C) Unter diesen Voraussetzungen führt der
Verbrauch von Nahrungsmitteln, die ihren
Eigenschaften entsprechend aufbewahrt
wurden, nicht zu Vergiftungen.
D) Der Verbrauch von Nahrungsmitteln, die
nicht unter den ihren Eigenschaften
entsprechenden Voraussetzungen
aufbewahrt werden, kann zu Vergiftungen
führen.
E) Die Eigenschaften von Nahrungsmitteln
müssen bei ihrer Aufbewahrung beachtet
werden, um gleiche Vergiftungen, die durch
ihren Verbrauch enstehen können, zu
vermeiden.
108
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı tarafından,
sergilenen eserlerden bir albüm
yayınlanması halinde, eser sahiplerine
gönderilecektir.
A) Im Falle einer Erarbeitung eines Albums
über die ausgestellten Werke, wird dies an
die Künstler der Werke seitens Alanya
Tourismus und Promotion Stiftung
zugesandt.
B) Die an die Alanya Tourismus und Promotion
Stiftung eingesandten Arbeiten werden
nicht zurückgesandt, wenn schon ein
Album ausgestellt wurde.
C) Weil die Erarbeitung des Albums noch nicht
beendet werden konnte, müssen die Werke
seitens Alanya Tourismus und Promotion
Stiftung zurückgesandt werden.
D) Die Werke, die für die Erarbeitung eines
Albüms ausgewählt werden, müssen von
den Künstlern, seitens Alanya Tourismus
und Promotion Stiftung eingesammelt
werden.
E) Die Werke, die im Album gedruckt werden
sollen, müssen seitens Alanya Tourismus
und Promotion Stiftung den Künstlern
veröffentlicht werden.
109
25
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A110-112. sorularda, verilen Almanca
cümlenin Türkçe dengini bulunuz.
Die Herausforderungen der Globalisierung,
die Folgen des Klimawandels, Krisen und
Konflikte prägen die politischen
Diskussionen.
A) İklim değişikliği ve krizlerin sonuçları, siyasi
platformda farklı tartışmalara yol açtı.
B) İklim değişikliğinin sonuçları, siyasi
çatışmalara neden olarak, küreselleşmenin
beraberinde getirdiği yeni gerekleri etkiledi.
C) Küreselleşmeyle beraber iklim değişikliği,
krizler ve siyasi tartışmalar maalesef yeni bir
boyut aldı.
D) Küreselleşme, siyasi tartışmaları farklı
şekilde etkiledi ve yeni sonuçlar doğurdu.
E) Küreselleşmenin beraberinde getirdiği yeni
gerekler, iklim değişiminin sonuçları, krizler
ve çatışmalar siyasi tartışmalara damgasını
vuruyor.
110
Euro ist zur zweitwichtigsten
Reservewährung der Welt geworden, durch
ihn schließen Europas Börsen zum führenden
Weltfinanzmarkt in Amerika auf.
A) Avrupa borsaları içinde Euro ikinci önemli
rezerv parası durumunda, böylelikle
borsada Amerika piyasasında yerini aldı.
B) Euro dünyanın en önemli ikinci rezerv
parası haline geldi; Avrupa borsaları onun
sayesinde Amerika’da önde gelen dünya
finans piyasasındaki yerini aldı.
C) Euro’nun uluslararası borsa piyasasında
zayıf kalması, Avrupa borsalarının rezerve
paralarının azalmasına ve Amerika’daki
dünya piyasasında ikinci duruma
düşmesine neden oldu.
D) Dünya’nın önde gelen finans piyasaları
yerini Euro’nun dolaşıma girmesiyle,
Amerika’dan sonra ikinci sırayı Avrupa’ya
kaptırdı.
E) Euro’nun dünyada en önemli rezerv parası
haline gelmesi, onun Avrupa borsaları
içinde ikinci sırada Amerika dünya finans
piyasasına yerleşmesine neden oldu.
111
Ein Kredit-und Bürgerschaftsprogramm hilft
gesunden und größeren Unternehmen, die
wegen der Zurückhaltung der Banken zur Zeit
keine Kredite bekommen.
A) Kriz ortamında bankaların kredi vermekte
çekingen davranmasından dolayı, sağlıklı
durumdaki büyük firmalara bir kredi ve
kefillik programı yardımcı oluyor.
B) Büyük firmalar bu zamanda bankalardan
kredi alamadıkları için, yeni bir kredi ve
kefillik programı devreye sokuldu.
C) Bankalardan kredi alamayan zor durumdaki
işletmelere, yeni oluşturulan kredi ve kefillik
programına başvurmaları öneriliyor.
D) Yeni gündeme gelen kredi ve kefillik
programı, sadece büyük işletmelere kredi
vererek, krizi atlatmalarına yardımcı oluyor.
E) Kriz nedeniyle bankalardan kredi talep
edemeyen büyük yatırımcılar, kredi ve
kefillik programından yararlanarak yüksek
miktarda kredi alabiliyorlar.
112
26
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A113 – 115. sorular aşağıdaki paragrafa
göre cevaplandırılacaktır.
Der Ministerpräsident der Türkei Recep T.
Erdoğan äußerte die Hoffnung auf die Teilnahme
Russlands und Irans an der Umsetzung des
Projektes Nabucco. Durch das Projekt einer GasPipeline
werden die Gaslieferungen vom
Kapischen Meer nach Europa unter der
Umgehung der Russischen Föderation
vorgesehen.“Wir plädieren für den Beitritt Irans zu
diesem Projekt, wenn die Umstände günstig
liegen. Wir hoffen auch auf die Teilnahme
Russlands”, sagte der türkische Regierungschef
am 13. Juli in Ankara auf dem Gipfel, während
dessen das Nabucco-Abkommen auf
Regierungsebene unterschrieben wurde. Recep
T. Erdoğan bezeichnete die Unterzeichnung des
Abkommens als “ein historischer Moment”. Der
türkische Ministerpräsident ist mit jenen Stimmen
nicht einverstanden, die Nabucco als Traum
bezeichnen. “Heute halten manche das Projekt
für eine Phantasie. Dasselbe wurde aber über
das Projekt der Erdöl-Pipeline Bakü-Tiflis-Ceyhan
gesagt, die heute erfolgreich funktioniert”,
ergänzte Erdoğan.
Mit der Änderung des Projektes Nabucco,
……………………….
A) werden die Erdöllieferungen von Iran viel
günstiger.
B) soll die Teilnahme von Russland und Iran
für die Erdöl-Pipeline verwirklicht werden.
C) wird die Gaslieferung vom Kapischen Meer
nach Europa unter Umfahrung des
Russischen Staates geplant.
D) kann man von einem phantasievollen
In-und Auslandtransport sprechen.
E) wird die Öllieferung über Bakü-Tiflis und
Ceyhan nach Europa sehr erfolgreich
funktionieren.
113
Während der Unterzeichnung des
Nabucco-Abkommens, ……………………….
A) wollte auch Irak an diesem Projekt
mitwirken.
B) bezeichnete der Regierungschef dieses
Projekt als ein Traum.
C) seien in die Hauptstadt der Türkei die
Vertreter von 20 Ländern angekommen.
D) hoffte der Regierungschef auf die
Mitgliedschaft von Russland.
E) waren alle mit ihren Stimmen einig.
114
Für Recep T. Erdoğan war die Unterzeichnung
des Abkommens keine Utopie,
…………………….
A) denn die Teilnahme von Russland war
schon seit Jahren ein Traumwunsch.
B) weil heute auch das Projekt der
Erdölrohrleitung Bakü-Tiflis-Ceyhan sehr gut
läuft.
C) denn jene Stimmen für die Unterzeichnung
des Abkommens war nicht historisch.
D) weil Iran niemals für die Einstimmung dieses
Projekts bereit war.
E) weil auch das Projekt vom Gas-Pipeline
nicht mit Erfolg verwirklicht wurde.
115
116. ve 117. sorular aşağıdaki paragrafa
göre cevaplandırılacaktır.
Zwei Wochen nach dem Jahrhunderthochwasser
in Istanbul sind bei erneuten Überschwemmungen
im Nordosten der Türkei
mindestens vier Menschen ums Leben
gekommen. Wie die türkische Nachrichtenagentur
Anadolu berichtete, riss ein Erdrutsch in der
Provinz Artvin an der Grenze zu Georgien am
Miftwochabend das dreistöckige Haus einer
Familie mit sich; drei Frauen im Alter von 17,15
und 54 Jahren starben, ein dreijähriges Mädchen
konnten die Retter lebend aus den Trümmern
bergen. Die Suche nach dem ebenfalls unter den
Trümmern vermuteten Familienvater wurde
fortgesetzt.
Was hat den Sturz des dreistöckigen Hauses
in der Provinz Artvin ausgelöst?
A) Ein Erdrutsch
B) Ein Erdbeeben
C) Ein Unfall
D) Eine Krankheit
E) Eine Nachricht
116
Wieviel Frauen sind ums Leben gekommen?
A) zwei
B) drei
C) vier
D) fünf
E) sechs
117
27
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A118-120. sorularda, verilen paragrafta
boş bırakılan yeri doğru şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
Alle vier Jahre wird über die politische
Zusammensetzung des Bundestags
abgestimmt. Das Parlament, dem regulär 598
Abgeordnete angehören, ist das Herzstück
des politischen Systems und oberstes
demokratisches Staatsorgan der
Bundesrepublik Deutschland. …………………..
In der gerade zu Ende gegangenen 16.
Wahlperiode hat das Parlament rund 600
Gesetze beschlossen. Seit Gründung der
Bundesrepublik 1949 wurden mehr als 6000
neue Gesetze verkündet. Neben dieser
wichtigen Rolle für die Legislative ist das
Parlament auch für die Wahl des
Bundeskanzlers und die Kontrolle der
Bundesregierung verantwortlich.
A) Insgesamt hat der zuständige
Bundeswahlausschuss für die
Bundestagswahl 29 Parteien zugelassen.
B) Sie hat in den vergangenen vier Jahren
unter der ersten deutschen
Bundeskanzlerin Angela Merkel regiert.
C) An den Wahlen beteiligten sich 77,7
Prozent der Wahlberechtigten.
D) Im Parlament werden Gesetze beraten und
verabschiedet.
E) Nach Schließung der Wahllokale am 27.
September um 18 Uhr wartet ganz
Deutschland gespannt auf die ersten
Hochrechnungen.
118
……………………. Hier hilft ein Haushaltsbuch
über mindestens ein Monat plus zusätzliche
Ausgaben im Quartal oder einmalige
Ausgaben und Einnahmen im Jahr. Schauen
Sie ihre Kontoauszüge durch und notieren Sie
alle Werte. Ihre monatlichen Ausgaben
sollten Sie auch nicht zu knapp bemessen
und immer eine kleine Reserve einrechnen.
A) Finanzberater werden Ihnen
maßgeschneiderte Angebote unterbreiten
und mit Ihnen besprechen.
B) Sie müssen Ihre gewünschte Kreditsumme
auswählen und den Tilgungsrechner
starten.
C) Sie brauchen Geld, doch zuerst kommt das
Planen der Einnahmen und Ausgaben.
D) Der Kreditgeber ermittelt, ob Sie genügend
Eigenkapital besitzen, sowie Sicherheiten,
ob Sie Schulden haben etc.
E) Die Höhe der Vorfälligkeit hängt von der
Restschuld, der Kreditlaufzeit, den Raten
und des Zinssatzes ab.
119
Zwischen der Türkei und den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union bestehen seit vielen
Jahren enge, freundschaftliche Beziehungen.
……………………………. Im Rahnen der NATO,
bei der Stabilisierung von Krisenregionen
und beim Kampf gegen den internationalen
Terrorismus arbeiten wir eng und
vertrauensvoll zusammen. CDU ve CSU im
Europäischen Parlament bekennen sich klar
zu einem freundschaftlichen Verhältnis zur
Türkei: Größe, politisches Gewicht und
Geschichte machen die Türkei zu einem
erstrangigen Partner der Europäischen
Union. Wir sind überzeugt davon, dass eine
enge partnerschaftliche Beziehung zur Türkei
auch in Zukunft für die erfolgreiche
Entwicklung der EU von herausragender
Bedeutung ist.
A) Als Mitglied der CDU können sie am
politischen, wirtschaltlichen und kulturellen
Leben in unserer Gesellschaft mitwirken.
B) Das Portal versteht sich als zentrale
Informationsplattform zum Thema
Integration.
C) Wenn der Berliner Politiker Özcan Mutlu
könnte, würde er jeden einzelnen dieser
Akademiker hier halten.
D) Gegenwärtig wird breit über die Integration
von Türken in Deutschland diskutiert.
E) Die Türkei ist für Deutschland und Europa
ein geschätzter und zuverlässlicher Partner.
120
28
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
AYABANCI DİL
FRANSIZCA
97-106. sorularda, cümledeki boşluğu
doğru şekilde tamamlayan kelimeyi veya
ifadeyi bulunuz.
L’euro est la monnaie adoptée par les pays
………. à l’Union économique et monétaire.
A) ont participé
B) participer
C) participant
D) participent
E) participaient
97.
Quand on formule une demande de crédit, il
faut la ……… .
A) justifiant
B) justifiez
C) justifiée
D) justifier
E) justification
98.
L’opération d’emprunt est matérialisée par un
contrat conclu ………. l’emprunteur et le
prêteur.
A) de
B) entre
C) au milieu de
D) dans
E) à
99.
Le crédit à court terme est un crédit ………. la
durée est inférieure à 2 ans.
A) celui
B) lequel
C) qui
D) que
E) dont
100
La demande de monnaie baisse ………. le
taux d’intérêt augmente.
A) quand
B) à cause de
C) que
D) avec
E) pendant
101
Les banques offrent ………. solutions aux
personnes qui veulent faire des placements.
A) beaucoup
B) tous
C) plusieurs
D) très
E) plus
102
La carte de crédit est ……… couramment
utilisée que le chèque.
A) très
B) beaucoup
C) le plus
D) plus
E) toujours
103
Il faut que vous ………. cette facture le plus tôt
possible.
A) réglez
B) êtes réglé
C) régler
D) aviez réglé
E) régliez
104
Si la demande de monnaie augmentait, les
taux d’intérêt ………. élevés.
A) sont
B) seraient
C) avait été
D) sera
E) ont été
105
La monnaie permet aux hommes d’échanger
les richesses ………. .
A) que produisent
B) qui produisent
C) qu’ils produisent
D) qu’il produit
E) qui produit
106
29
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A107-109. sorularda, verilen Fransızca
cümlenin Türkçe dengini bulunuz.
La facture aurait dû être payée avant la fin du
mois.
A) Faturanın ay sonundan önce ödenmiş
olması gerekiyordu.
B) Faturanın ay sonuna kadar ödenmesi
bekleniyor.
C) Faturayı ay sonundan önce ödemeniz
gerekiyor.
D) Faturanın en son geçtiğimiz ay ödenmesi
gerekiyordu.
E) Faturanın son ödeme tarihi önümüzdeki ay
sonudur.
107
Il y a déficit budgétaire quand les charges
sont supérieures aux ressources.
A) Bütçede açık varsa, giderler gelirlerin çok
üstünde demektir.
B) Bütçe fazlası, gelirlerin harcamaları aştığını
gösterir.
C) Giderler gelirleri aştığı zaman ek bütçe
hazırlanır.
D) Harcamalar gelirlerden fazlaysa, bütçe açık
verir.
E) Bütçe açığı, kamu harcamaları yüksek
olduğunda ortaya çıkar.
108
Avant le 1er janvier 2002, chacun des pays
de la zone euro disposait de sa monnaie
nationale.
A) 1 Ocak 2002’den önce, Avro Bölgesine
dahil ülkelerin her birinin kendi ulusal parası
vardı.
B) 1 Ocak 2002’den önce, Avrupa Birliği
ülkelerinin hiçbiri para birimi olarak Avro
kullanmıyordu.
C) 1 Ocak 2002’den sonra, Avro’yu kabul
eden ülkelerin hepsi kendi ulusal paralarını
bıraktılar.
D) 1 Ocak 2002’den sonra, Avro Bölgesi
ülkelerinin her biri bu parayı ulusal para
birimi olarak benimsedi.
E) 1 Ocak 2002’ye kadar kendi ulusal
paralarını kullanan ülkeler, şimdi Avro
Bölgesine dahildir.
109
110-112. sorularda, verilen Türkçe
cümlenin Fransızca dengini bulunuz.
Üç Fransız’dan yalnızca biri tüketici kredisi
kullanıyor.
A) Les français utilisent le crédit revolving
depuis seulement 3 ans.
B) Tous les 3 des français utilisent le crédit à
la consommation.
C) Un français sur 3 utilise seulement le crédit
immobilier.
D) Le crédit utilisé par seulement l’un des 3
français, c’est le crédit gratuit.
E) Seulement un français sur 3 utilise le crédit
à la consommation.
110
Dövizler kambiyo piyasasında alınıp
satılırlar.
A) Les établissements de crédit s’échangent
des devises.
B) Les devises s’achètent et se vendent sur le
marché des changes.
C) Le change consiste à acheter ou à vendre
des devises.
D) Sur le marché des changes, on vend et
revend des devises.
E) On achète des devises pour les revendre
sur le marché des changes.
111
Bir çek defterinin verilmesi bankanın
takdirine bırakılmıştır.
A) La délivrance d’un chéquier est laissée à
l’appréciation de la banque.
B) Les banques ne veulent plus vous délivrer
un chéquier.
C) Les banques ont renoncé à laisser des
chéquiers à l’adresse du client.
D) La délivrance d’un chéquier dépend de la
demande du client.
E) Les clients laissent à la banque la décision
de leur délivrer un chéquier.
112
30
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A113-115. sorularda, sırasıyla okunduğunda
anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
I. Si un compte joint est ouvert au nom de
M. ou M. chacun des co-titulaires du
compte peut effectuer seul toute
opération sur le compte.
II. S’il est ouvert au nom de M. et M. la
signature de chacun des co-titulaires est
nécessaire pour toutes les opérations.
III. Toute personne résidant en France a
droit à l’ouverture d’un compte de dépôt
dans l’établissement de crédit de son
choix.
IV. En ouvrant un compte joint, les
co-titulaires de ce compte sont
créanciers à part entière du solde
créditeur mais ils sont également
débiteurs de l’éventuel déficit.
V. En cas de décès, si le compte est ouvert
au nom de M. ou M. le survivant peut
continuer à le faire fonctionner sauf
opposition des héritiers; s’il est ouvert
au nom de M. et M. le compte est bloqué.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
113
I. La procuration est l’autorisation donnée
par le titulaire du compte à une tierce
personne de faire fonctionner le compte.
II. Celui qui donne la procuration s’appelle
le mandant; celui qui reçoit la
procuration s’appelle le mandataire.
III. La procuration peut être limitée à
certaines opérations ou être totale.
IV. La délivrance d’un chéquier est laissée à
l’appréciation de la banque; en cas de
refus, la banque doit justifier ce refus.
V. Elle peut être donnée à plusieurs
personnes qui pourront agir séparément
(chacune peut agir seul) ou
conjointement (l’ensemble des
mandataires opère en même temps).
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
114
I. Aujourd’hui, l’argent sur un compte
chèque ne génère que très peu ou pas
d’intérêts.
II. Le porteur du chèque est assuré de son
paiement pendant toute la durée de
validité du chèque (1 an et 8 jours en
France).
III. C’est pourquoi il est préférable de ne pas
y laisser de fonds au delà des besoins
quotidiens.
IV. Les placements pratiques sont les
comptes épargne ou les placements
bancaires.
V. Ceux-ci peuvent être retirés par une
simple notification à la banque, c’est
souvent une affaire de quelques heures.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
115
116. soruyu verilen paragrafa göre
cevaplayınız.
Les contrôles des prix sont plus courants dans
d’autres pays que les Etats-Unis. Mettons de
côté les contrôles en période de guerre
(deuxième guerre mondiale et guerre coréenne),
les seuls contrôles de prix qui ont été imposés
en période de paix aux Etats-Unis, furent ceux
promulgués sous l’administration de Nixon entre
1971 et 1974. Le contrôle le plus dur a consisté
en un gel des prix et des salaires dans lequel
aucun prix ou salaire ne pouvait dépasser son
niveau de l’année d’avant. Le gel des salaires a
été très impopulaire.
D’après le texte, ……………… .
A) Les autres pays appliquent des contrôles
des prix plus souvent que les Etats-Unis
B) Aux Etats-Unis, il n’y a pas eu de contrôles
des prix en période de guerre
C) Nixon était contre les contrôles des prix en
période de paix
D) L’année d’avant on a eu recours à un gel
des prix et des salaires
E) Le peuple est très content du gel des
salaires
116
31
21 Kasım 2009 HB-202-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A117. ve 118. sorular aşağıdaki parçaya
göre cevaplandırılacaktır.
Il est très pratique de faire ses achats avec une
carte de crédit. Les cartes de crédit vous
permettent d’effectuer des achats jusqu’à
concurrence d’un montant préétabli, pour
lesquels vous êtes facturé à une date ultérieure.
Elles vous autorisent de retarder votre solde d’un
cycle de facturation à un autre. Cependant, vous
devez débourser un montant minimal chaque
mois, et à tout montant impayé sont ajoutés des
frais d’intérêt qui sont calculés d’après un taux
annuel en pourcentage, le TAP.
D’après le texte, ………. .
A) la carte de crédit vous permet de retarder
votre solde pendant un an
B) il faut régler un montant minimal du solde
de la carte de crédit chaque mois
C) il n’est pas très pratique d’utiliser plus d’une
carte de crédit
D) il est obligatoire de rembourser le montant
total à la date d’échéance du paiement
E) les cartes de crédit vous permettent
d’effectuer des achats sans aucune
limitation
117
Quand vous achetez avec une carte de crédit
……….. .
A) des frais d’intérêt sont ajoutés au montant
de vos achats
B) vous devez aussi payer le TAP
C) vous devez régler sur place une partie du
montant de vos achats
D) vous pouvez faire des achats jusqu’à la
limite d’un montant préétabli
E) vous êtes facturé à la date même de vos
achats
118
119. ve 120. sorular aşağıdaki parçaya
göre cevaplandırılacaktır.
Le cautionnement est l’engagement pris par un
tiers, appelé caution, de s’exécuter en cas de
défaillance du débiteur. On distingue le
cautionnement simple et le cautionnement
solidaire. Le cautionnement simple est en
pratique, très rare. Dans le cas du cautionnement
solidaire, la caution peut être appelée à payer
dès que le débiteur principal manque à ses
engagements. Lorsque plusieurs personnes sont
cautions solidaires, elles garantissent ensemble
le créancier et chacune est engagée pour le tout.
Si l’acte de caution ne le précise pas, la caution
ne garantit que le capital.
Que peut être le titre de ce texte?
A) Les engagements du débiteur
B) La caution et le capital
C) Le cautionnement
D) L’acte de caution
E) Le cautionnement solidaire
119
Si l’emprunteur est défaillant ………. .
A) la caution aussi manque à ses
engagements
B) la personne qui se porte caution ne garantit
pas le capital
C) plusieurs personnes sont cautions
solidaires
D) la caution fait appel au créancier
E) c’est la caution qui est appelée à payer à
sa place
120
32
21 Kasım 2009 HB-202-A
TEST BİTTİ.
A
ASINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili
kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.
2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav
tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını
tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınmaz.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olup olmadığını kontrol
ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha
sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı ve test grubunuzu
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun
numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan
dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır.
10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına,
saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunduran) hesap
makineleri kullanılamaz.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak
üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.
12. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları
okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.1
E
2
A
3
C
4
D
5
B
6
D
7
A
8
C
9
E
10
B
11
D
12
E
13
B
14
E
15
D
16
A
17
E
18
C
19
B
20
C
21
D
22
E
23
D
24
E
25
B
26
A
27
E
28
A
29
D
30
B
31
D
32
A
33
C
34
A
35
B
36
B
37
C
38
A
39
C
40
E
41
D
42
B
43
D
44
A
45
D
46
A
47
E
48
C
49
A
50
C
51
B
52
A
53
A
54
E
55
C
56
B
57
B
58
A
59
D
60
E
61
A
62
C
63
B
64
C
65
A
66
C
67
B
68
D
69
B
70
E
71
B
72
C
73
A
74
E
75
D
76
B
77
A
78
B
79
A
80
D
81
E
82
E
83
E
84
B
85
D
86
C
87
D
88
C
89
D
90
E
91
C
92
B
93
C
94
D
95
E
96
A
97
C
98
D
99
B
100
E
101
A
102
C
103
D
104
E
105
B
106
C
107
A
108
D
109
A
110
E
111
B
112
A
113
C
114
D
115
B
116
A
117
B
118
D
119
C
120
E


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.