TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI ARASINDA İKİ AKİT DEVLETİN HAVA TAŞIMACILIĞI TEŞEBBÜSLERİNİN FAALİYETLERİ DOLAYISIYLA ALINAN VERGİLERDE KARŞILIKLI MUAFİYET ANLAŞMASI

Anlaşmanın İmza Tarihi : 11/01/1989
Resmi Gazete Tarihi : 02/07/1990
Resmi Gazete No : 20566
Yürürlük Tarihi : 09/08/1990
Uygulama Tarihi : 01/01/1987

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI

ARASINDA İKİ AKİT DEVLETİN HAVA TAŞIMACILIĞI

TEŞEBBÜSLERİNİN FAALİYETLERİ DOLAYISIYLA

ALINAN VERGİLERDE KARŞILIKLI MUAFİYET

ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı uluslararası trafikte hava taşımacılığı yapan iki Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüslerini karşılıklı olarak vergilerden muaf tutan bir Anlaşma yapmak isteğiyle,

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR:


Madde 1

KAVRANAN VERGİLER

1. Bu Anlaşma, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Akit Devlet namına veya onun politik alt bölümleri ile mahalli idareleri namına gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.

2. Menkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile ücretin toplam tutarı üzerinden müteşebbislerçe ödenen vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul edilecektir.

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda mevcut olan vergiler özellikle:

a) Türkiye’de:

i) Gelir Vergisi;
ii) Kurumlar Vergisi;
iii)Savunma Sanayii Destekleme Fonu;
iv) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu;
v) Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonu;

(Bundan böyle “Türk vergisi” olarak bahsedilecektir).

b) Suudi Arabistan Krallığı’nda;

Gelir Vergisi

(Bundan böyle “Suudi vergisi” olarak bahsedilecektir).

4. Bu Anlaşma aynı zamanda Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikde olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Her yılın sonunda, Akit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında yapılan değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.


Madde 2

TANIMLAR

1. Bu Anlaşmada, metin aksini öngörmedikçe:

a) “bir Akit Devlet” ve “diğer Akit Devlet” deyimleri, metnin gereğine göre, Türkiye Cumhuriyeti veya Suudi Arabistan Krallığı anlamına gelir;

b) “bir Akit Devletin hava taşımacılığı teşebbüsü”ve “diğer Akit Devletin hava taşımacılığı teşebbüsü “ deyimleri sırasıyla, bir Akit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Akit Devletin mukimi taraffından işletilen teşebbüs anlamına gelir; bu Anlaşmanın amaçları bakımından, yalnızca Türk Hava Yolları A.O. ve Suudi Arabistan Hava Yolları Kurumu bu Anlaşmanın hükümlerinden yararlanacak hava taşımacılığı teşesbbüsleri olarak kabul edilecektir. Bununla beraber, eğer milli bayrak taşıyıcısı teşebbüsler ileride değiştirilirse bu durumda, Akit Devletlerin yetkili makamları yeni hava taşımacılık teşebbüslerini biribirine bildireceklerdir.

c) “hava taşımacılığı” deyimi, bir Akit Devlet hava taşımacılık teşebbüsünün, insan, hayvan, mal ve postanın hava yıoluyla taşımak suretiyle icra ettiği işletmecilik faaliyeti anlamına gelir. Taşımacılık amacıyla kullanılan bilet ve benzeri belgelerin satışı da bu deyimin kapsamındadır;

d) “uluslararası trafik” deyimi, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından sahip olunan veya kiralanan uçakların işletilmesi suretiyle yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadarki, yalnızca diğer Akit Devletin sınırları içinde yapılan taşımacılık bu kapsama dahil değildir;

e) “yetkili makam” deyimi:

i) Türkiye Cumhuriyeti yönünden, Maliye ve Gümrük Bakanlığını;

ii) Suudi Arabistan Krallığı yönünden, Maliye ve milli Ekonomi Bakanlığını

ifade eder;

f) “bir Akit Devletin mukimi” deyimi, o Devletin mevzuatı gereğince yerleşme ikametgah, iş merkezi, kanuni merkez veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir;

g) “kişi” deyimi gerçek kişiyi, şirketi kurumu veya kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu kapsamına alır;

h) “şirket”deyimi, herhangi biir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir.

2. Bir Akit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır.


Madde 3

HAVA TAŞIMACILIĞI

1. Bir Akit devletin uluslararası trafikte hava taşımacılığından elde edilen gelir ve kazançlar diğer Akit Devlette vergiden istisna edilecektir.

2. 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir akit Devletin hava taşımacılığı teşebbüsünün bir ortaklık veya bir bağlı işletme iştirakten elde ettiği gelir ve kazançlara da uygulanacaktır.

3. Bu Maddenin amaçları bakımından bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte hava taşımacılğı faaliyetinden elde ettiği kazançlar aynı zamanda:

a) uçak kiralanmasından veya bakımından;
b) uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin (çekiciler, mavnalar ve konteyner taşımacılığı ile ilgili ekipmanlar dahil) kullanma, bakım veya kiralanmasından;

c) bir Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüsünün diğer Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüsüne verdiği eğitim yönetim ve diğer hizmetler karşıllığında

elde ettiği gelirleri de kapsar.


Madde 4

KİŞİSEL HİZMETLER KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELER

Bir hizmet akdi dolayısıyla bir Akit Devlet teebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen bir uçakta, yürütülen hizmetler karşılığında elde edilen ücretler yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir.


Madde 5

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ

Her bir Akit Devlet mevcut Anlaşmanın değiştirilmesi veya uygulanması veya yorumlanması amacıyla her zaman, herzaman danışma talebinde bulunulabilir. Böyle bir danışma, danışma ile ilgili talebin alındığı tarihten itibaren 60 gün içinde başlıyacak ve kararlar karşılıklı anlaşma ile alınacaktır.


Madde 6

YÜRÜRLÜĞE GİRME

Akit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerden sonucusunun yapıldığı tarihde yürürlüğe girecektir. Bununla beraber Anlaşma, 1987 yılının Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere uygulanacaktır.


Madde 7

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA

Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Ancak, Akit Devletlerden her biri Anlaşmayı, herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce fesih ihbarnamesi vermek suretiyle fesedebilir. Bu durumda Anlaşma, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılınınsona ermesinden sonra başlayan dönemler için hüküm ifade etmeyecektir.

BU HUSUSLARI TEYİDEN, tam yetkili temsilcileri, bu Anlaşmayı imzaladılar.

Örnekler halinde Antalya’da 11 Ocak 1989 tarihinde, her üç metin aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde. İngilizce metin geçerli olacaktır.

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI ADINA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.