TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TÜRKAK: 2014/1)

Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28904

TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON

KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TÜRKAK: 2014/1)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 20141 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Akreditasyon kullanım ücreti veya payı

MADDE 3 – (1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen tüm kuruluşlar, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla 2014 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerinin binde altısını (%0,6), akreditasyon payı olarak Türk Akreditasyon Kurumuna ödemekle yükümlüdür.

Payın hesaplanması ve ödenmesi

MADDE 4 – (1) Akredite kuruluşlar, kendilerine gönderilecek beyan formunu kullanarak akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetlerden 2014 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerin toplamını (akredite kuruluşların Devlete ödediği vergi, kesintiler dahil), bunun binde altısı (% 0,6) oranında akreditasyon kullanım payını hesaplarlar ve bu meblağa %18 KDV ilave ederler.

(2) Akredite kuruluşların beyan ettikleri bu paylar, (KDV eklenmek suretiyle) izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numaralarına ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

.

_____________

(1)  5/2/2014 tarihli ve 28904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1)’in 1 inci maddesinde geçen “2013” ibaresi  6/2/2014 tarihli ve 28905 sayılı Resmi Gazete ile “2014” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.