Trafik Kazası Sonucu Rücuan Tazminat, Karayolları Garanti Fonu, Hükmün Zorunlu Unsurları…(6100 s. HMK 297/b md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/1051 E. 2011/13101 K.
Dava, Kurum sigortalısının 29.09.2003 tarihinde oluşan trafik-iş kazası sonucunda yaralanması nedeniyle yapılan tedavi giderleri ve ödenen geçici işgöremezlik ödeneklerinin kusurlu araç sürücüsü ile Türkiye Reasürans Şirketler Birliği’nden rücuan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne  karar vermiştir. …1- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/b maddesinde tanımlanan unsurları taşıması ve  “tarafların ve davaya katılanların … varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri” yönündeki hükümlerinin kararın yazımında  dikkate alınması gerekir. Davalılardan Karayolları Garanti Fonu vekilinin adının karar başlığına yazılmamış olması, usul ve yasaya aykırıdır…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.