TRAFİK CEZASININ SEHVEN PLAKAYA YANLIŞLIKLA KESİLMESİ VE İPTALİ

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2008/13238
Karar: 2011/17737

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesine aykırılıktan … 2828 plaka sayılı araç hakkında, …Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin 29/10/2003 tarihli ve DB ser numaralı …sayılı trafik ceza tutanağı ile uygulanan 32.100.000 Türk lirası idari para cezasına, araç sahibi R… tarafından 06/05/2004 tarihinde yapılan itirazın süresi yönünden reddine dair, …Sulh Ceza Mahkemesinin 30/06/2004 tarihli ve 2004/26-26 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 17.06.2008 gün ve 34374 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 03.07.2008 gün ve KYB. 2008-135677 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Her ne kadar, suçun işlendiği tarih ve itirazın yapıldığı tarih itibarıyla yüze karşı verilen ceza tutanağına itiraz mercii İdare Mahkemeleri ise de, cezanın araç sahibi R…’nun gıyabında verilmesi olması karşısında Sulh Ceza Mahkemesinin incelemeye görevli olduğu düşüncesiyle yapılan incelemede,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince …2828 plaka sayılı aracın muayene süresi geçtiğinden bahisle ceza tutanağı tanzim edilmiş ise de, aracın ruhsatından muayene süresinin 05/04/2004 tarihinde bittiği, tutanağın başka bir araç hakkında düzenlenmesine rağmen sehven bu plakaya ceza tanzim edildiği, araç sahibi muteriz R…’nun anılan cezayı 05/05/2004 tarihinde öğrenerek süresinde itiraz ettiği anlaşıldığı halde, itirazın esastan incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde süre yönünden reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden …Sulh Ceza Mahkemesinin 30.06.2004 gün ve 2004/26-26 değişik iş sayılı ek kararının CMK.nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, cezanın kaldırılmasına, 20.10.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Sal Şub 24, 2015 2:49 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 133


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.