TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM: 2014/17)

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29022

TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM: 2014/17)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; toprak ürünleri sanayi ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak, sektörü yakından takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunmak üzere teknik komite oluşturmak ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, toprak ürünleri sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin (TOPRAK-TEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

 1. a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
 2. b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 2. b) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
 3. c) TOPRAK-TEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TOPRAK-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve

Esasları ve Görevleri

 

TOPRAK-TEK’in oluşumu

MADDE 5 – (1) TOPRAK-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

 1. a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.
 2. b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
 3. c) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

 1. d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye.
 2. e) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye.
 3. f) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.
 4. g) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.

ğ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.

 1. h) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.

ı) Türkiye Seramik Federasyonunu temsilen bir üye.

 1. i) Seramik Araştırma Merkezini temsilen bir üye.
 2. j) Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunu temsilen bir üye.
 3. k) Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğini temsilen bir üye.
 4. l) Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliğini temsilen bir üye.
 5. m) Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 6. n) Türkiye Hazır Beton Birliğini temsilen bir üye.
 7. o) Bims Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ö) Türkiye Mermer ve Doğaltaş ve Makinacıları Üreticileri Birliğini temsilen bir üye.

 1. p) İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 2. r) Cam sanayini temsilen her dönem Bakanlık tarafından belirlenecek bir üye.

(2) Komite üyeleri, Bakanlığın talebi üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) Komite üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa TOPRAK-TEK üyesine ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilir.

(4) Üyelerin, TOPRAK-TEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.

TOPRAK-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) TOPRAK-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) TOPRAK-TEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
 2. b) Komitenin Başkanlığını Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Bakanlık temsilcisi yürütür.
 3. c) Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ç) Toplantılar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihlerde oluşturulan gündem çerçevesinde gerçekleştirilir.

 1. d) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. TOPRAK-TEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekreterya hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir.
 2. e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite sekreteryası tarafından, toplantıyı müteakiben üyelere gönderilir.
 3. f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası TOPRAK-TEK üyelerince imzalanır, ancak acil hallerde karar defteri toplantı sonrası imzalanabilir.
 4. g) Komitece gerek görüldüğü durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir.

ğ) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Komite bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.

TOPRAK-TEK’in görevleri

MADDE 7 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Toprak ürünleri sanayi ile ilgili üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin, mevcut durumunu tespit etmek.
 2. b) AB müktesebatına uyum sürecinde toprak ürünleri sanayinin çalışmalarını koordine ederek yönlendirmek ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak.
 3. c) Toprak ürünleri sanayi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.

ç) Avrupa Birliği Komisyonu ile uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen toprak ürünleri sanayi sektörlerini ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak.

 1. d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek.
 2. e) Toprak ürünleri sanayi ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek ve tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.
 3. f) Toprak ürünleri sanayine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

TOPRAK-TEK’in kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, alınan kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 14/3/2008 tarihli ve 26816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2008-3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.