Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2005/2)

Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791

Bakanlık Adı : Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Tebliğin Adı                  : Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı  Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2005/2)
Tebliğ No : 2005/2
R. Gazete Tarihi : 19/04/2005
R. Gazete Sayısı : 25791

 

TİFTİK ÜRETİCİLERİNİN DESTEKLENMESİNE VE DOĞRUDAN DESTEK ÖDEMELERİ

İÇİN GEREKLİ FİNANSMANIN DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU’NDAN

KARŞILANMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI  UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2005/2)

 

                Amaç, kapsam ve yetki

Madde 1 – Bu Tebliğ, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2005 yılı ürünü tiftiğin bu kuruluşa satışında üreticilere doğrudan destek ödemesi yapılmasına ilişkin 23/ 2 / 2005 tarihli ve 2005 / 8534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin eki Karar’ın 1 inci maddesi ile Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2005 yılı ürünü tiftiğin bu kuruluşlara satışında üreticilere verilecek doğrudan destek ödemeleri tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşleri üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Tebliğde geçen;

 

a) Kooperatifler ve Birlik: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri  ile Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini,

 

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ni,

 

c) Doğrudan Destek Ödemesi: Tiftik üreticilerine anılan kooperatiflere ve/veya Birliğe yaptıkları tiftik satışlarına göre Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

 

ifade eder.

 

Doğrudan destek tutarı

 

Madde 3 – 2005 yılı ürünü tiftiğin  kooperatiflere ve/veya Birliğe satışında üreticiye verilecek doğrudan destek ödemesi miktarları tiftik sınıfları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

 

Tiftik  Sınıfı                          Doğrudan Destek Ödemesi Miktarı (YTL/Kg)

Oğlak Tiftiği                                                                 8,0

İnce Tiftik                                                                     7,5

İyi Tiftik (Baz)                                                              7,3

Sıra Tiftik                                                                      5,6

Yağlı-Hafif Tiftik                                                         5,0

Tali Tiftikler                                                                 4,6

 

Uygulama              

Madde 4 –  Kooperatiflerin ve/veya Birliğin çalışma konusuna dahil 2005 yılı ürünü tiftiğin  bu kuruluşlara satışı karşılığında, üreticiler doğrudan destek ödemelerinden yararlanır. Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açarak, tiftik üreticilerinin destek ödemelerinden yaralanmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Ayrıca, geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan yerlerde, üreticiler tarım il ve/veya ilçe müdürlüklerine müracaat ederler. Tarım il ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya Birliğe bildirir. Kooperatif ve/veya Birlik bildirilen bu ürünü satın alır.

Birlik, tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, açacağı geçici alım yerleri ve merkezlerinin bulunduğu bölgelerde mahalli örf ve adetlere göre; köylerde ise  muhtarlıklar vasıtasıyla doğrudan destek ödemeleri  uygulama esaslarını önceden  üreticilere duyurmak ve 2005 yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, Birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlüdür.

Ödeme şekli ile ödeme yer  ve  zamanı 

Madde 5- Doğrudan destek ödemeleri için gerekli finansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Doğrudan destek ödemelerini kooperatifler ve/veya Birlik kanalıyla almak isteyen üreticiler kooperatiflere ve/veya Birliğe dilekçe verir.

 

Kooperatifler ve/veya Birlik bu dilekçelere istinaden,  ürün alım bordroları icmallerini üreticiye doğrudan veya kooperatiflere ve/veya Birliğe ödenecek şekilde ayrı ayrı hazırlar. Birliğin onayladığı bu icmaller mahalli Banka şubelerine kooperatifler ve/veya Birlikçe gönderilir.  Banka, Hazineden sağlanan kaynak çerçevesinde doğrudan destek ödemelerini nakden veya hesaben doğrudan üreticilere veya  kooperatiflere ve/veya Birliğe öder.

Kooperatiflere ve/veya Birliğe  aktarılan doğrudan destek tutarları kooperatiflerce ve/veya Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç 3 iş günü içinde, çiftçi belgesi, müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden nakden veya hesaben ödenir

Çiftçi belgesi

Madde 6- Çiftçi belgesi, Maliye Bakanlığı’nın 2.12.2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 237 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarım il veya ilçe müdürlükleri tarafından verilir. Verilen çiftçi belgesinin kaybolması veya zayi olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçeyle müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından “Bu belge, aslının kaybı/zayiolması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir.”  ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılacaktır.

Çiftçi belgesinin onaylı örneği üzerine “aslına uygundur” ibaresi yazılarak kooperatifler ve/veya Birlikçe  alınır ve muhafaza edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde “2005 yılı doğrudan destek ödemelerinde esas alınmıştır.” ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Çiftçi belgesi aslının çiftçi tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Ziraat odaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın il veya ilçe müdürlükleri çiftçi belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Doğrudan destek ödemeleri uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının ve üreticinin yükümlülükleri         

Madde 7- Çiftçi belgelerinde belirtilen 2005 yılı tiftik üretim miktarı üzerindeki satışlar için doğrudan destek ödemesi yapılmaz.

Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için üreticinin açık kimliğini belirten bir “müstahsil makbuzu” düzenlenerek bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve  kalitesi,  miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile doğrudan destek ödemesi tutarları gösterilir.

Müstahsil makbuzu nüshasının  üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Doğrudan destek  ödemeleri için Bankaya ibraz edilecek  belgeler      

Madde 8- Doğrudan destek ve alım tutarları ile ödemelerin üreticiye veya kooperatiflere ve/veya Birliğe yapılacağı ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak “alım bordrolarına” geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler ve/veya Birlik tarafından icmal yapılmak suretiyle Birliğin onayını müteakiben ilgili Banka şubesine  kooperatifler ve/veya Birlik tarafından gönderilir. Alım bordrolarına “Çiftçi belgesi alınmıştır.” ibaresi yazılır.

Hukuki ve cezai sorumluluk

Madde 9- Haksız yere  doğrudan destek ödenmeleri yapılmasına  neden olanlar ile haksız yere doğrudan destek ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere doğrudan destek ödemelerinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen doğrudan destek ödemeleri,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili  kooperatifler ve Birlik ile üreticilerden ve çiftçi belgesini düzenleyenlerden müteselsilen  geri alınır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı ve  Tarım ve Köyişleri Bakanı   ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

 

Sayfa 1

Sayfa 2

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.