TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA UYGULANACAK MEDENİ KANUN

2. Hukuk Dairesi 2003/13210 E., 2003/14959 K.

2. Hukuk Dairesi 2003/13210 E., 2003/14959 K.

 

  • TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA UYGULANACAK MEDENİ KANUN “İçtihat Metni”

    Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

    Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalıya 30.1.2002 tarihinde tebliğ edilen ihtar kararında “…tebliğden itibaren 1 ay içerisinde ortak haneye dönmesi” ihtar edilmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 164. maddesine göre, “…terk eden eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiğinin ihtar edilmesi…” zorunludur, ihtar kararı Türk medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olsa bile, tebliği kanunun yürürlüğünden sonra olduğu için 4722 sayılı Yürürlük Kanununun 9/1. ve 3. maddeleri gereğince yeni kanuna tabidir. Yeni Türk Medeni Kanununun 164. maddesi hükmü karşısında ihtar geçersiz duruma gelmiştir. Davacının diğer temyiz itirazları da yersiz olmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün (ONANMASINA), onama harcının temyiz edene yükletilmesine peşin alınan harcın mahsubuna 5.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın