Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmiş alan içerisinde bulunan taşınmazın, yönetici şirket tarafından ARGE faaliyetlerinde kullanılmak üzere resmi daireye kiralanmasına ilişkin düzenlenen kira sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 27/09/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1640
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1640                                                         27/09/2011

Konu : Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmiş alan içerisinde

             bulunan taşınmazın, yönetici şirket tarafından ARGE faaliyetlerinde

            kullanılmak üzere resmi daireye kiralanmasına ilişkin  düzenlenen kira

             sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

 

İlgi :   … tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yönetici şirket olduğundan bahisle şirketiniz ile … Üniversitesi arasında düzenlenecek olan, teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmiş alan içerisinde bulunan taşınmazın AR-GE faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/2 nci fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak olduğu; 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, yönetici şirketin bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Kısaltmalar ve tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, yönetici şirket, Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirket olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler, 4691 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde düzenlenen kağıtlar bakımından damga vergisinden muaf olup, bu bölgelerde faaliyette bulunan yönetici şirket haricindeki firmaların damga vergisi muafiyeti bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde sayılan “Özel Bütçeli İdareler” arasında yer alan dolayısıyla damga vergisi uygulaması bakımından resmi daire olan … Üniversitesi ile yönetici şirket olduğu belirtilen Şirketiniz arasında, Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmiş alan içerisinde bulunan taşınmazın AR-GE faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin düzenlenen kira sözleşmesinin, damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

Bir Cevap Yazın