TEKNİK SERVİSLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27745

(TEBLİĞ NO: SGM 2010/12)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili teknik mevzuatın uygulanmasında teknik servislerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, MARTOY, MOTOY VE TORTOY kapsamındaki araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili teknik mevzuatın kapsamında yer alan ürünlerin ilgili mevzuatına uygunluğunu ve güvenliğini değerlendirmek amacıyla görevlendirilecek teknik servislerin belirlenmesinde temel alınacak kriterleri ve söz konusu kuruluşların başvuru ve görevlendirme esasları ile bu kuruluşların yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci, 9 uncu ve 33 üncü maddelerine,
 2. b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesine,
 3. c) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğine (2007/46/AT),

ç) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (2003/37/AT),

 1. d) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğine (2002/24/AT),
 2. e) 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe,
 3. f) 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Tebliğde geçen;

 1. a) AİTM: Araç İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,
 2. b) Araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY’da tanımlanan motorlu araç veya römorku,
 3. c) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Düzenleyici mevzuat: MARTOY, MOTOY ve TORTOY dahil olmak üzere, bunlar kapsamındaki araçların ve bunların aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleriyle ilgili yönetmelikleri ve 1958 Cenevre Anlaşması ekindeki Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonlarını,

 1. d) MARTOY: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT),
 2. e) MOTOY: İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğini (2002/24/AT),
 3. f) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
 4. g) Onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından ya da münferit bir araç onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

ğ) Sanal test yöntemi: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin belli bir düzenleyici mevzuatın teknik şartlarını sağlayıp sağlamadığını ortaya koymak amacıyla yapılan hesapları içeren ve testlerle ilgili çalışmalarda, fiziksel bir aracın, sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin mevcut olmasını gerektirmeyen bilgisayar benzetimlerini,

 1. h) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

ı) Tip onayı: Bir onay kuruluşunun bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili idari hüküm ve teknik şartları sağladığını gösteren onaylama işlemini,

 1. i) TORTOY: Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini (2003/37/AT),
 2. j) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
 3. k) Uygunluk değerlendirmesi: Tip onayı alınacak ürünün prototipinin ilgili düzenleyici mevzuata uygunluğunun değerlendirme faaliyetini ve Bakanlık tarafından tip onayı verilmiş bir ürünün ilgili düzenleyici mevzuata uygunluğunun test edilmesi veya muayene edilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
 4. l) Ürün: Araç veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalarını,
 5. m) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Teknik Servis Kriterleri

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) 4703 sayılı Kanun, düzenleyici mevzuat ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görülen resmi veya özel kurum ve kuruluşlar Bakanlık tarafından teknik servis olarak görevlendirilebilir.

(2) Teknik servisler, tip onayı alacak ürünlerin prototiplerini düzenleyici mevzuatta belirtilen onay veya muayeneler bakımından gerekli deneyleri bizzat yapar veya yapılmasına nezaret eder. Teknik servisler, görevlendirilmedikleri test veya muayeneleri yapamazlar.

(3) Teknik servisler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak, aşağıdaki dört faaliyet kategorisinden bir veya birkaçı kapsamında değerlendirilir:

 1. a) A kategorisi: Düzenleyici mevzuatta belirtilen deneyleri kendi tesislerinde yapan teknik servislerdir. Deney ve kalibrasyonlaboratuvarlarının yeterliliğine ilişkin genel hüküm ve şartlar konusunda, güncel TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymak zorundadır. A kategorisi faaliyetler için görevlendirilen teknik servisler, düzenleyici mevzuatta belirtilen ve kendilerinin görevlendirilmiş olduğu deneyleri, imalatçının ya da bir üçüncü kuruluşun tesislerinde yapabilir veya yapılmasına nezaret edebilir.
 2. b) B kategorisi: Düzenleyici mevzuatta belirtilen ve imalatçının veya bir üçüncü kuruluşun tesislerinde yapılan deneylere nezaret eden teknik servislerdir. Muayene hizmeti veren çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmasına ilişkin genel kriterler konusunda güncel EN ISO/IEC 17020 standardına uymak zorundadır. İmalatçının ya da bir üçüncü kuruluşun tesislerinde herhangi bir deneyin yapılmasından veya yapılmasına nezaret edilmesinden önce teknik servis, deneylerin yapıldığı tesislerin ve deneylerde kullanılan ölçme cihazlarının, (a) bendinde belirtilen standartta yer alan ilgili hüküm ve şartlara uygun olup olmadığı kontrol eder.
 3. c) C kategorisi: İmalatçının imalatın uygunluğunu kontrol amacıyla yürüttüğü işlem ve usulleri düzenli bir şekilde değerlendiren ve izleyen teknik servislerdir. İmalatçının kalite yönetim sistemine ilişkin başlangıç değerlendirmesi ve denetimlerinde izlenecek işlemleri yürütürler. Yönetim sistemlerine yönelik değerlendirme ve belgelendirme hizmeti veren kurum ve kuruluşların çalışmasına ilişkin genel hüküm ve şartlar konusunda güncel EN ISO/IEC 17021 standardına uymak zorundadır.

ç) D kategorisi: İmalatın uygunluğunun izlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde, gerekli deney veya muayenelere nezaret eden veya bunları yapan teknik servislerdir. Üretim numunelerinin muayene veya deneylerini yapar veya bunların yapılmasına nezaret ederler. Muayene hizmeti veren çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmasına ilişkin genel kriterler konusunda, güncel EN ISO/IEC 17020 standardına uymak zorundadır.

(4) Teknik servisler, düzenleyici mevzuatın kapsamına giren alanlarda gerekli teknik bilgiye, uygun becerilere ve tecrübeye sahip olduğunu belgelemek zorundadır. Teknik servisler, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, yürüttükleri faaliyetlerle ilgili standartlara uymak zorundadır.

(5) Onay Kuruluşu, üçüncü fıkrada belirtilen faaliyetlerin biri veya birkaçı bakımından bir teknik servis gibi hareket edebilir.

(6) MARTOY, TORTOY ve MOTOY yönetmeliklerinin ilgili eklerinde liste halinde verilen düzenleyici mevzuatta açıkça belirtildiği durumlarda, A kategorisi faaliyetler için, bir imalatçı veya onun adına hareket eden bir taşeron, teknik servis olarak görevlendirilebilir. Bu durumda, test başvurusunda bulunan firma temsilcilerinin testlere nezaret etmesine izin verilir.

 (7) Türkiye’de yerleşik test veya muayene kuruluşları ve Avrupa Birliğinde yerleşik olan ve Türkiye’de temsilciliği bulunan teknik servisler ve test veya muayene kuruluşları Bakanlık tarafından teknik servis olarak görevlendirilebilir.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralar çerçevesinde Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde yerleşik olan ve Bakanlık tarafından görevlendirilen teknik servisler dışında kalan üçüncü ülke teknik servisleri, bu Tebliğin, Avrupa Birliği ile anlaşması bulunan söz konusu üçüncü ülkeyle Türkiye’nin imzaladığı ikili anlaşma çerçevesinde görevlendirilebilir ve 13 üncü maddeye göre bildirimi yapılır.

(9) Sanal test yöntemini kullanacak teknik servisler, düzenleyici mevzuatın gereklerine cevap verebilecek düzeyde bilgisayar destekli donanım ve yazılımların olduğu bir ortamda çalışabileceklerini kanıtlamalıdır.

(10) Teknik servisler, başvuru kapsamındaki mevzuatta yer alan araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere ilişkin yeterli teknik bilgi, donanım ve altyapıya sahip olmalıdır. Başvuru değerlendirilirken kapsamdaki ilgili düzenleyici mevzuat bütünü konusunda yetkinlik dikkate alınır.

Teknik servis kriterleri

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilecek teknik servisler; MARTOY, MOTOY, TORTOY ve diğer düzenleyici mevzuatta yer alankriterler ile birlikte aşağıdaki hususları da sağlamalıdır.

 1. a) Yurt içindeki teknik servisler ile yurt dışında yerleşik teknik servislerin temsilcileri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyette bulunan bir tüzel kişilik olmalıdır. Bu hüküm, gerekli hallerde testlerin bir kısmının yurtdışında yaptırılmasına engel teşkil etmez.
 2. b) Müracaat konusuna uygun nitelik ve nicelikte personel istihdam etmelidir. A kategorisi için başvuru konusu ile ilgili yeterli düzeyde teknik teçhizata ve fiziki yerleşime sahip olmalıdır.
 3. c) Düzenleyici mevzuatta yer alan uygunluk değerlendirme faaliyetleri veya imalatın uygunluğu işlemleri hakkında bilgiye ve bu faaliyetleri yürütebilecek beceriye ve başvuru konusunu teşkil eden düzenleyici mevzuata ve varsa ilgili standartlara ilişkin yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

ç) Güncel TS EN ISO 9001 standardına uygun kalite sistem belgesine sahip olmalıdır. Eğer kalite sistem belgesi yoksa, kalite sistemini gösterir bilgi ve belgeler aranır. Teknik servis kalite el kitabı düzenler ve bu el kitabında uygunluk değerlendirmesi ve raporlandırılacak ürün tiplerine uygun çalışma prosedürleri yer alır. Teknik servis, bazı testleri başka bir laboratuvara yaptırmak isterse, kalite el kitabı, yüklenici laboratuvarın takip ettiği prosedürlerin uygunluğunun denetlenmesine ilişkin hususları da içermelidir.

 1. d) İlgili düzenleyici mevzuatta belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, teknik servislerin yetkilileri ve uygunluk değerlendirmesini yapmakla sorumlu personeli; ilgili ürünün tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı veya bunlardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamaz ve ürünün tasarımı, üretimi, pazarlaması veya bakımında doğrudan ya da yetkili temsilci sıfatı ile yer alamaz. Bu hüküm, imalatçı ile teknik servis arasında teknik bilgi alışverişine engel teşkil etmez.
 2. e) Teknik servisler ve bunların personeli; uygunluk değerlendirmesi ve tip onayı alınacak ürünün prototipinin düzenleyici mevzuata göre test edilmesi veya muayene edilmesini, azami mesleki ahlak kuralları çerçevesinde ve teknik yeterlilikle yürütmeli; bilhassa bu işlemlerden çıkarı bulunan kişilerden gelebilecek, test sonuçları veya kararlarını etkileyebilecek özellikle mali olmak üzere tüm baskı ve etkilerden uzak kalmalıdır.
 3. f) Teknik servisler, görevleri ile ilgili düzenleyici mevzuattaki gelişmeleri uluslararası düzeyde yakından takip ederek, buna göre tesis, donanım ve personel eğitimi ve istihdamı ile ilgili tedbirleri almak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurular, Teknik Servis Başvurularının Değerlendirilmesi ve Teknik Servislerin Görevlendirilmesi

Başvurular

MADDE 7 – (1) Teknik servis olmak isteyen bir kuruluş, araç kategorilerinden bağımsız olarak MARTOY’un Ek V İlave 2 sinin madde4.1’inde belirtilen hususların yanı sıra aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı bir dosya ile Bakanlığa müracaat eder.

 1. a) Kuruluşun adı ve adresi,
 2. b) Ticaret Sicil Gazetesi (Ticaret sicil numarası ve firmanın kuruluş amacını içeren Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter tasdikli bir örneği),
 3. c) Kuruluş amacı ve sorumlulukları,

ç) Organizasyon şeması,

 1. d) Yetkililerin imza sirküleri,
 2. e) İlgili mevzuat ve uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili müracaatın kapsamı,
 3. f) Müracaat konusuna giren ürünlere ait mevzuatın adı ve referans numaraları listesi,
 4. g) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi,

ğ) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapan teknik personelin isimleri ve iletişim bilgileri, eğitim durumu, hangi düzenleyici mevzuat kapsamında görev yaptığı ve varsa sahip olduğu geçerliliğini yitirmemiş uluslar arası tanınırlığı olan sertifikaların kopyaları,

 1. h) Laboratuar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici laboratuar tarafından yapılacağının belirlenmesi),

ı) Laboratuvar ve teçhizat durumu (müracaat konusu ile ilgili amaca yönelik) ve fiziki yerleşim durumunu gösteren kroki veya plan,

 1. i) Muayene talimat ve prosedürleri, muayene ve sertifika örnek formları, test raporu örneği,
 2. j) Kuruluşun sahip olduğu kalite belgeleri, akreditasyon sertifikaları v.b. belgeler (Akreditasyon sertifikalarının Türkiye dışından alınması durumunda TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon denklik belgesi),
 3. k) Görevlendirilmek istediği düzenleyici mevzuat ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerine ilişkin tüm detaylar ve prosedürler,

(l) Kalite el kitabının kopyası.

Teknik servis başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Teknik servis olma talebinde bulunan kuruluşun müracaat dosyası incelenir, uygun bulunması halinde kuruluş Bakanlık veya Bakanlık tarafından bu konuda gerektiğinde görevlendirilen TÜRKAK tarafından yerinde incelenir ve bir Değerlendirme Raporu düzenlenir.

(2) Teknik servis olma talebinde bulunan kuruluşun TS EN 17020, TS EN 17021, TS EN 17025, standartlarına göre akreditasyona sahip olması inceleme ve değerlendirmede tercih unsurudur. Söz konusu kuruluş, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı tanınma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite ise, inceleme ve değerlendirmede akreditasyon belgesi dikkate alınır. Ancak, bu kuruluşun akredite olması Bakanlık tarafından doğrudan teknik servis olarak görevlendirileceği anlamını taşımaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen değerlendirme raporuna esas teşkil eden değerlendirme çalışması, MARTOY’un Ek V İlave 2’nin hükümlerine göre yürütülür. Değerlendirme Raporu bir akreditasyon niteliği taşımaz. Değerlendirme Raporları, Bakanlık veya TÜRKAK tarafından azami üç yıl sonunda gözden geçirilir. Bu husus TÜRKAK ile yapılacak Protokolde belirtilir.

(4) Düzenleyici mevzuat kapsamındaki nihai yeterlilik değerlendirmesi sadece Bakanlık tarafından yapılır.

(5) TÜRKAK tarafından yapılan incelemelere yönelik tüm masraflar teknik servis olmak isteyen kuruluşça karşılanır.

(6) TÜRKAK tarafından teknik servislerin birinci fıkrada belirtilen incelemesi sırasında, gerekli görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi/temsilcileri incelemeye nezaret edebilir.

(7) Teknik servis olarak görevlendirilme talebinde bulunan bir imalatçı veya imalatçı adına faaliyet gösteren bir taşeron da bu maddenin ilgili hükümlerine uymak zorundadır.

Teknik servislerin görevlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Teknik servis olma talebinde bulunan kuruluş, Bakanlık tarafından 8 inci maddedeki esaslara göre değerlendirilerek, uygun bulunması halinde teknik servis olarak görevlendirilir. Bu kuruluş ile Bakanlık arasında bir Protokol yapılır.

(2) Protokolde görevlendirmeye ilişkin hususlarla birlikte özellikle aşağıda belirtilen konular yer alır.

 1. a) Türkiye’de ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda onay kuruluşunun uygun gördüğü faaliyetlere katılım sağlaması,
 2. b) Teknik servisin denetiminin Bakanlığın uygun gördüğü aralıklarla yapılması veya yaptırılması ve üç yılın sonunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulması,
 3. c) Tüm imalatçıların uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit şartlarda faydalanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alması,

ç) Bakanlıkça yürütülen Piyasa Gözetim ve Denetim (PGD) işlemlerinde, gerektiğinde Bakanlığın piyasadan aldığı numunelerin test ve muayeneleri ile ilgili hizmet vermesi.

(3) Protokolün ilgili taraflarca imzalanması ile görevlendirme yürürlüğe girer, Bakanlık internet sayfasında teknik servisin görevlendirildiği düzenleyici mevzuat listesi yayınlanır ve 13 üncü maddeye uygun olarak gerekli bildirimler yapılır.

(4) Teknik servis olma talebinde bulunan bir kuruluşun değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi Bakanlığın takdirindedir. Teknik servis olma yeterliliğini haiz bir kuruluşun Bakanlığa başvurması, Bakanlığın o kuruluşu görevlendirmesi anlamını taşımaz.

(5) Bir düzenleyici mevzuat kapsamı için teknik servis görevlendirilmesi, mevcut teknik servis sayısı dikkate alınarak Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir.

(6) Görevlendirilmiş bir teknik servisin düzenleyici mevzuat kapsamının genişletilmesinde de bu Tebliğin ilgili hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Uygulamalarda Yeknesaklığın Sağlanması

Teknik servislerin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Görevlendirilen teknik servislerin yükümlülükleri aşağıdaki hususları içerir.

 1. a) Yetkilendirildiği mevzuat veya uygunluk değerlendirmesi işlemleri kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirmek, Bakanlık tarafından görev tevdi edildiğinde, teknik servis olarak Bakanlık adına imalatın uygunluğuişlemlerini yürütmek,
 2. b) Yapılan test veya muayene ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan prototiplerin mevzuatta belirtilen usule uygun olarak raporlanmasını yapmak,
 3. c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği raporlara ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmak ve bunları Bakanlığın incelemesine sunmak,

ç) Bu kayıtları Bakanlığın belirleyeceği süre saklamak,

 1. d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü değişikliği Bakanlığa bildirmek.
 2. e) Yetkili personel değişikliğini, personelin isim ve iletişim bilgilerini ve hangi düzenleyici mevzuat kapsamında görev yaptığını bir hafta içinde Bakanlığa bildirmek,
 3. f) Testleri yapacağı taşeron laboratuarları Bakanlığa bildirmek ve Bakanlığın onayını almak.
 4. g) Sağlayacağı hizmet faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanın tazmini için yeterli bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olmak. Bakanlık, hiçbir durum ve koşulda, görevlendirilen teknik servisin faaliyetlerini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

(2) Teknik servis olarak görevlendirilen kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığı, hatalı işlem yaptığı, kusurlu ve/veya usulsüz davrandığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık görevlendirmeyi askıya alabilir veya iptal edebilir. Söz konusu kuruluşun görevlendirilmesinin iptali, bu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Taşeron veya imalatçı laboratuvarının kullanılması durumunda, nihai sorumluluk teknik servise aittir.

(3) Teknik servis, gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda herhangi bir ürüne ilişkin tip onayı belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında ortaya çıkabilecek itiraz veşikayetleri inceleyerek gerekli tedbirleri almak zorundadır. Söz konusu tedbirler aşağıdaki hususları içerir:

 1. a) Bakanlıkça ürüne ait tip onayı belgesinin reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerine esas olabilecek detaylı bilgileri Bakanlığa bildirmek.
 2. b) Test veya muayene sonucu reddedilen veya geri çekilen ürün veya ürünlere ilişkin olarak mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin süreleri imalatçı ya da yetkili temsilcisine bildirmek,
 3. c) İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek bu itirazın bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesini sağlamak.

ç) Testlerde veya muayenelerde reddedilen veya geri çekilen ürün veya ürünlere ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirmek.

(4) Görev alanı kapsamında bulunan mevzuata ve standartlara ilişkin gelişmeleri takip etmek.

(5) Her takvim yılının sonunda, o yıl içinde yaptıkları çalışmalar, bir sonraki yıla ait yatırım planları, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik stratejik planlar vb. bilgileri içeren faaliyet raporunu Bakanlığa sunmak.

(6) Bakanlık, düzenleyici mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş teknik servislerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve taşeron laboratuar kullanımında öncelikli olarak ulusal kaynakların ve ulusal test altyapısının kullanılması bakımından, teknik servisleri yönlendirme hakkına sahiptir.

TÜRKAK’ın yükümlülükleri

MADDE 11– (1) TÜRKAK’ın bu Tebliğ çerçevesinde gerçekleştireceği değerlendirme kapsamında Bakanlığa karşı yükümlülükleri, Bakanlık ile TÜRKAK arasında imzalanacak bir Protokol ile belirlenir.

Uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması

MADDE 12 – (1) Bakanlık, gerekli gördüğünde teknik servislerin test veya muayene uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak üzere belirliperiyotlarla, aynı numuneyi bedelsiz olarak birden fazla teknik servise inceletir ve uyumsuzluk halinde düzeltmelerini temin eder.

(2) Teknik Servisler, Bakanlığın en az yılda bir kez düzenleyeceği koordinasyon toplantılarına katılırlar. Toplantı gündemi Bakanlık ve Teknik Servisler tarafından ortaklaşa belirlenir.

(3) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması ve personelin yetkinliklerinin devamı bakımından Teknik Servisleri denetleme hakkına sahiptir. Buna ilişkin mekanizmaların oluşturulması Bakanlık sorumluluğundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim işlemleri

MADDE 13- (1) Avrupa Birliği teknik mevzuatından uyumlaştırılarak Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler ile ilgili görevlendirilen teknik servisin isim ve adresi (internet adresleri ve elektronik posta adresleri dahil), faaliyet kategorileri Müsteşarlık aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirilir. Ayrıca bu bilgilerde daha sonra ortaya çıkan değişiklikler de bildirilir.

(2) Bir teknik servis, tip onayına ilişkin amaçlar bakımından, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen faaliyetleri önceden Avrupa Komisyonuna bildirilmiş olması şartıyla yürütebilir.

(3) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları ile ilgili görevlendirilen teknik servisin isim ve adresi (internet adresleri ve elektronik posta adresleri dahil), faaliyet kategorileri Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna bildirilir. Ayrıca bu bilgilerde daha sonra ortaya çıkan değişiklikler de bildirilir.

(4) Aynı teknik servis, bir veya birkaç AB üyesi ülke veya BM/AEK’nuna taraf ülke tarafından teknik servis olarak görevlendirilebilir.

Mevcut teknik servisler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ yayımlanmadan önce görevlendirilmiş olan teknik servisler, 1/1/2012 tarihine kadar Tebliğ hükümlerini sağlamak zorundadır. Anılan tarihe kadar bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirme yapılarak Protokolleri yenilenir.

Görevlendirme bildirimi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Ulusal tip onayı işlemlerinde, AT tip onayı için Avrupa Komisyonuna teknik servis görevlendirme bildirimi yapılana kadar 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.