Taşeron ve alt taşeronlarla düzenlenecek sözleşmelerin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 25/08/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1427
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1427

25/08/2011

Konu

:

Taşeron ve alt taşeronlarla düzenlenecek sözleşmelerin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

…  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İlgi :    … tarihli başvurunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin … ilinde kurulacak … Hidro Elektrik Santrali projesi için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış elektrik üretim lisansı bulunduğu belirtilerek, söz konusu proje nedeniyle şirketinizin taşeron ve alt taşeronlarla, ayrıca taşeron ve alt taşeronların diğer taşeronlarla yapacakları sözleşmelerin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin 30 numaralı bendinde üretim tesisinin, elektrik enerjisinin üretildiği tesisler olduğu; 5784 sayılı Kanun ile eklenen geçici 14 üncü maddesinin (c) fıkrasının 2 numaralı bendinde, 31.12.2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendi uyarınca, 31.12.2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döneminde ve sadece üretim tesisleriyle ilgili olarak, lisans belgesi sahibi firmalarla diğer firmalar arasında düzenlenen kağıtlara ve yapılan işlemlere, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olduklarının tevsiki kaydıyla damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 4628 sayılı Kanunun geçici 14/c maddesinde, 31.12.2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik verileceği hususunun düzenlendiği, ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından

şirketinize verilen elektrik üretim lisansında … Hidro Elektrik Santrali projesinin tamamlanma tarihinin ….2014 olarak belirlendiği hususları dikkate alındığında, söz konusu istisna hükmünde yer alan 31.12.2012 tarihinden sonra işletmeye gireceği anlaşılan projeye ilişkin olarak düzenleneceği belirtilen özelge talep formu ekinde yer alan “Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi” başlıklı kağıdın damga vergisinden müstesna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.