TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26851

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/2)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/4/2008 tarihli ve 2008/4 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden işbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler yararlandırılabilir.

Tanımlar

MADDE 3 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
 2. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,
 3. c) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

ç) Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden, ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri,

 1. d) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketleri,
 2. e) Tasarımcı şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,
 3. f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,
 4. g) Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

 1. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

MADDE 4 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

 1. a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Ek-1’de belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
 2. b) Yurt dışı birimlerinin;

1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

 1. c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

 1. d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Ek-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

tutarında desteklenir.

 1. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

MADDE 5 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

 1. a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Ek-1’de belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
 2. b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;

1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

 1. c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

 1. d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, EK-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

desteklenir.

İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi

MADDE 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

(2) İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla otuz adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

MADDE 6/A – (Ek:RG-21/12/2014-29212)

(1) Bu Tebliğ çerçevesinde şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

 1. a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,
 2. b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
 3. c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

(2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-21/12/2014-29212)

Tasarım Destek Komitesi ve Destek Kapsamına Alınma

Tasarım Destek Komitesi

MADDE 7 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Tasarım Destek Komitesi, Bakanlık, TİM ve Bakanlığın uygun gördüğü işbirliği kuruluşları temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.

(2) Tasarım Destek Komitesi, destek programı kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşlarının tasarıma ilişkin sunacağı projeler ile şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin seçimi ve uygulamaya yönelik konularda Bakanlığa istişari nitelikte görüş bildirir.

MADDE 8 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) 4 üncü ve 5 inci maddelerde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin başvuru formu ve ekindeki belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında Bakanlık tarafından destek kapsamına alınmaları gerekir.

(2) 6 ncı maddede düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; işbirliği kuruluşlarının faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri ile Bakanlığa müracaat etmeleri ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.

(3) 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projesi önerileri ile Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Desteğin Başlangıç Tarihi ve Süresi

 

Destek Başlangıç Tarihi

MADDE 9 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) 4, 5, 6 ncı maddelerde ve 6/A maddesinde belirtilen desteklerin başlangıç tarihi; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında şirketler için, 8 inci madde çerçevesinde Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir.

Desteğin Süresi

MADDE 10 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) 4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen desteklerden, tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, 10 uncu madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle yararlandırılabilir.

(2) 6 ncı maddede düzenlenen desteklerden, işbirliği kuruluşları Bakanlık tarafından uygun görülen projeleri bazında desteklenir.

(3) 6/A maddesinde düzenlenen desteklerden şirketler; 10 uncu madde çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri bazında desteklenir. Şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, 6/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

 

Ödeme Esasları

MADDE 11 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nde belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir.

(2) Destek türüne göre hangi harcama belgelerinin başvuru esnasında zorunlu tutulacağı Genelge ile belirlenir. Genelge’de destek türüne göre zorunlu tutulan harcama belgelerinin herhangi birinin destek başvurusu esnasında ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcama başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(3) İstenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Genelge ile belirlenir. Bakanlık, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının proje, faaliyet ve harcamalarına ilişkin denetim/danışmanlık firmalarına rapor hazırlattırabilir.

Harcama Belgelerinin İbrazı

MADDE 12 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Genelge’de belirtilen belgelerin, “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak en geç altı ay (fuar katılımı başvuruları için on iki ay) içinde; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS), işbirliği kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.

(2) Söz konusu altı aylık sürenin (fuar katılımı başvuruları için on iki ay) hesaplanmasında, harcama belgelerinin tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve şirketler için İBGS, işbirliği kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınır.

(3) Bakanlık ve İBGS tarafından yapılan inceleme neticesinde istenilecek eksik bilgi/ belgelerin; tasarımcı şirketine, tasarım ofislerine, şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlık ve İBGS’ye ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Üç aylık süre Bakanlık/İBGS evrak çıkış tarihiyle başlar, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının bildirim üzerine vereceği cevabın Bakanlık/İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.

(4) Destek başvurusuna ilişkin yurtdışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayına/incelemesine tabidir. Onay ve incelemeye konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir.

(5) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler.

(6) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin de bulunmadığı durumlarda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmadığı takdirde ise belgeler ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılır.

(7) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde, belgeler ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılır.

Ödeme

MADDE 13 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşları ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

MADDE 13/A – (Ek:RG-31/12/2008-27097  4. Mükerrer)

(1) Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-21/11/2009-27413) Harcamaya ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olan TL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

İzleme ve Değerlendirme

 

MADDE 15 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihi müteakip her yılın ilk üç ayı içerisinde bir önceki yıla ait; işbirliği kuruluşları ise gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden üç ay içerisinde, faaliyetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirir.

(2) Bakanlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, projelerinde belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketlerini, tasarım ofislerini, şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projelerini ve işbirliği kuruluşlarının projelerini her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Müeyyide

MADDE 16 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)  

(1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile bu şirketlerin harcama yetkisi verilen şirketleri, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.

(2) İşbirliği kuruluşlarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenen proje ve/veya faaliyetleri, destek süresi içinde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.

(3) 6/A maddesi kapsamında desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten yararlandırılmazlar.

Uygulama

MADDE 17 – (Mülga:RG-21/12/2014-29212)  

MADDE 18 – (Mülga:RG-21/12/2014-29212)  

Yetki

MADDE 19 – (Mülga:RG-21/12/2014-29212)  

MADDE 20 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)  

(1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme projelerini ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (Değişik:RG-21/12/2014-29212)

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

(Ek:RG-21/12/2014-29212) Eki için tıklayınız.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.