Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumununa bağlı İl Koordinatörlüğü tarafından hizmet alımı karşılığında yapılacak ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Tarih 27/09/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-DV-2-78
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.42.16.02-DV-2-78                                                          27/09/2011

Konu : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumununa

            bağlı İl Koordinatörlüğü tarafından hizmet alımı karşılığında

            yapılacak ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

   …

İlgi :   … tarihli özelge başvurunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak görev yapmakta olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun taşra teşkilatı İl Koordinatörlüğünüzce, … Borsasından hizmet satın aldığınızı belirtilerek, bu hizmet karşılığında anılan borsaya yapılacak ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği, 8 inci maddesinde ise, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, “Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dâhil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar”ın damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde, bu kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi ve Bakanlığın ilgili kuruluşu olmak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulduğu, 5 inci maddesinde kurumun,

merkez ve taşra teşkilatından oluştuğu, taşra teşkilatının ise il koordinatörlüklerinden meydana geldiği; 15 inci maddesinde, Kurumun bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire statüsünde bulunmayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna bağlı il koordinatörlüğünüzün … Borsasından hizmet alımlarına ilişkin olarak yaptığı ödemeler nedeniyle düzenlediği kağıtların, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.