TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI Yazılı SINAV SORULARI 2013

A
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
18 MAYIS 2013 TARİHLİ UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI
SINAV SORULARI
DİKKAT!
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Aday numaranızı, adınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı aşağıya yazınız.
Aday Numaranız
Adınız
Soyadınız
T.C. Kimlik Numaranız
2. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen
kodlayınız ve salon görevlisinin de ilgili yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağlayınız.
SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ
A B
PARAF PARAF
3. Seçme sınavında toplam 80 soru vardır.
4. Sınav süresi 90 dakikadır.
5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için
ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
6. Her bir sorunun değeri 1,25 puandır. Sınavda, yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı etkilemeyecektir.
7. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir.
8. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp yazdığınız bu kâğıdı dışarı çıkarmanız
kesinlikle yasaktır.
9. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi
unutmayınız.
10. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevapların
cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
Sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının
Kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,
soruları yayımlayan ve buna imkân sağlayan kurum ve kuruluşlarla ilgili hukuki süreç başlatma hakkını saklı
tutar.UZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 1
1- IPARD Programı, aşağıdaki
kurumlardan hangisi tarafından
hazırlanmıştır?
A) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu
B) Avrupa Birliği Bakanlığı
C) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Ulusal Fon
2- Aşağıda yer alan illerden hangisi İBBS
( İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırması ) 3 düzeyinde yüksek net
göç alan illerden değildir?
A) Bursa
B) Muğla
C) Antalya
D) Bilecik
E) Tekirdağ
3- IPA bileşenleri arasında yer alan Kırsal
Kalkınma Bileşeninin amaçları arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tarımsal işletmelere destek
B) Tarımsal mamullerin işlenmesi ve
pazarlanması
C) İstihdam kalitesini artırmak
D) Ekonomik faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir
olma
E) Üretici birliklerine teknik destek
4- IPARD Programı hazırlanırken
aşağıdakilerlerden hangisi dikkate
alınmamıştır?
A) AB Ortak tarım reformları
B) 9’uncu Kalkınma Planı,
C) IPA Uygulama Tüzüğü
D) Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
E) Avrupa Birliği Çok Yıllı Gösterge
Planlama Belgesi’nin stratejik
öncelikleri
5- Türkiye Cumhuriyeti’nde IPARD
Programı’nın uygulanmasından
doğrudan sorumlu olan kurum ve
kuruluşlar arasında aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
A) Ulusal IPA Koordinatörü
B) Yetkili Akreditasyon Görevlisi
C) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi
D) Ulusal Fon
E) İç Denetim OtoritesiUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 2
6- Avrupa Birliği’nin baskın kırsal (I),
Önemli kırsal ya da Orta kırsal (II) ve
baskın kentsel (III) alanlardaki nüfus
oranı (%) aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
I II _III__
A) 28 32 40
B) 17 31 52
C) 15 17 68
D) 58 10 32
E) 2 17 81
7- Aşağıdakilerden hangisi Çok Yıllı
Gösterge Planlama Belgesi kapsamında
belirlenen ve IPA’nın bütün bileşenleri
kapsamında ortak konulardan değildir?
A) Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması
B) Çevrenin korunması
C) Sivil Toplumun dahil edilmesi
D) Coğrafi ve sektörel odaklanma
E) Azınlıklar ve hassas gruplar
8- Türkiye’deki makro-ekonomik eğilimler,
ekonominin yapısal özellikleri ve kırsal
alanlarda değişik sektörlerin genel sosyoekonomik
analizi, IPARD’da yer alan GZFT
analiz tablosunda özetlenmiştir.
Buna göre aşağıda yer alan ifadelerden
hangisi zayıf yönlerden değildir?
A) Turizmin belirli kent yerleşimlerinde
yoğunlaşması
B) Yeterli hizmet ve kolaylıklar ile
altyapının yoksunluğundan dolayı kırsal
alanlara erişimin azalması
C) Su kaynaklarının verimsiz kullanımı
D) Tarım ve tarım dışı ürünlerin işlenmesi ve
pazarlanmasındaki güçlükler
E) İklim değişikliklerinin tarım ve
ormancılık faaliyetlerine olumsuz etkisi
9- Aşağıdakilerden hangisi IPARD
Programında yer alan tedbirlerden
değildir?
A) Tarımsal işletmelerin topluluk
standartlarına yükseltilmesi ve yeniden
yapılandırılması
B) Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi
ve pazarlanmasının yeniden
yapılandırılması ve topluluk
standartlarına yükseltilmesi
C) Üretici gruplarının kurulmasının
desteklenmesi
D) Topluluk standartlarında meyve-sebze
ürünleri üretiminin desteklenmesi
E) Kırsal ekonomik faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 3
10- Tarım stratejisi amaçları doğrultusunda,
2006-2010 yıllarına yönelik tarımsal
destekleme araçları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Doğrudan Gelir Desteği (DGD)
Ödemeleri
B) Fark Ödemeleri
C) Mazot Gübre ve Toprak Analizi Desteği
D) Ürün Sigortası ödemeleri
E) Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların
Korunması (ÇATAK) Destekleri
11- 2007-2013 döneminde IPARD
kapsamında yapılacak yatırımların
karşılanacağı fon aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Avrupa Kırsal Kalkınma Tarımsal Fonu
(EAFRD)
B) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF)
C) Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti
Fonu (FEADER).
D) Avrupa Sosyal Fonu (FSE)
E) Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (FEAGA)
12- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumunun görevleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İhale ve ihalenin verilmesi prosedürlerini
düzenlemek
B) Sözleşmeyi imzalamak, nihai
yararlanıcıya ödeme yapmak
C) Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin,
Ulusal Fon’un ve Yönetim Otoritesinin
görevlerini yerine getirmeleri için gerekli
bilgileri temin etmek
D) IPARD Programındaki kriterlere uygun
olarak işlemleri seçmek ve kontrol etmek
E) Bilgi ve tanıtım gerekliliklerine
uyulmasını sağlamak
13-Tarım Kanunu ve Tarım Stratejisinde
tanımlanan araçlar çerçevesinde tarım ve
kırsal kalkınmayı destekleme bütçesinden
2007 yılında yapılan hayvancılık
destekleri aşağıdakilerden hangisinde en
fazla yapılmıştır?
A) Yem bitkisi üretimi desteği
B) Buzağı desteği
C) Süt desteği
D) Suni tohumlama desteği
E) Gübre çukuru desteğiUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 4
14-IPARD kapsamında sektörel bazda
belirlenen öncelikler arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Süt ve süt ürünleri işleme sektöründe
küçük ve orta ölçekli işletmelere,
ekonomik sürdürülebilirlik eşiğini
aşmaları için destek sağlamak
B) Et ve et ürünlerini işleme sektöründe
kayıtlı kesimhanelerin kalite ve hijyen
koşullarını geliştirmek
C) Sınırlı sayıda küçük ve orta büyüklükteki
et işleme tesisini AB standartları ile
uyumlaştırmak
D) Meyve ve sebze sektöründe işleme
tesislerini Topluluk standartlarına
yükseltmek
E) Balıkçılık sektöründe küçük ve orta
büyüklükteki balıkçılık tesislerini
Topluluk standartlarına yükseltmek
15- Yatırımı, kabul edilmiş bir yerel
kalkınma stratejisini temel alan ve bu
strateji çerçevesinde öneren bir yatırımcı
aşağıdaki tedbirlerden hangisinde
projesini sunarsa sıralama kriterleri
yönünden diğer projelere göre avantaj
sağlar?
A) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin
Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
B) Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin
Hazırlanması ve Uygulanması
C) Çevre ve Kırsa Peyzaja Yönelik
Faaliyetlerin Uygulanmasına Hazırlık
D) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik
Yatırımlar
E) Tarımsal İşletmelerin Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar
16- Aşağıda yer alan yatırım türlerinden
hangisi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı kapsamında
yapılan ekonomik yatırımlar arasında yer
almaz?
A) Seracılık
B) Bitkisel ürün işleme ve paketleme
C) Su ürünleri işleme ve paketleme
D) Grup sulama
E) Mısır kurutma
17- 2005 Katılım Ortaklığı Belgesinde, Tarım
ve Kırsal Kalkınma faslı müzakerelerinde
aşağıda yer alanlardan hangisi kısa
vadede daha önceliklidir?
A) Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemini nasıl
geliştirmeyi düşündüğüne dair bir strateji
sunması
B) AB gerekliliklerine uygun olarak
akredite edilmiş bir IPARD Ajansı’nın
kurulması
C) Türkiye’nin canlı hayvan ve et ile
bunlardan üretilen bazı mamullere
uygulanan ticari sınırlamaları kaldırması
D) AB kırsal kalkınma araçlarının
uygulanması için gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması
E) Tarım ve kırsal kalkınma alanında,
sağlam ve güvenilir istatistiki bilginin
temini konusunda ayrıntılı bir strateji
sunmasıUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 5
18- Aşağıda Finansman Genel
Koordinatörlüğü’nün bazı görevleri
verilmiştir:
I. Yapılan sözleşmelerde Kurum adına
doğan yükümlülükleri ve
gerçekleştirilen ödemeleri veri
tabanına kayıt etmek.
II. Ödeme talepleri ile ilgili bilgi ve
belgelerin sözleşmede ve ilgili
mevzuatta belirtilen hükümlere
uygunluğunu incelemek
III. Ödeme ile ilgili bilgileri ilgili
birimlere vermek, Avrupa Birliği ve
uluslararası kuruluşlardan sağlanan
kaynaklar ile ulusal katkının ilgili
kurumlar aracılığıyla teminine
yönelik işlemleri yapmak.
Yukarıda verilen görevler aşağıda yer alan
hangi koordinatörlüklerin görevidir?
__I__ II III__
A) Tahakkuk Ödeme Muhasebe
B) Tahakkuk Muhasebe Ödeme
C) Muhasebe Tahakkuk Ödeme
D) Ödeme Tahakkuk Muhasebe
E) Muhasebe Ödeme Tahakkuk
19-IPARD’da Eksen ve Tedbirlere göre
bütçe payları en az hangi tedbire
ayrılmıştır?
A) Teknik destek
B) Üretici grupları
C) LEADER
D) İşleme ve pazarlama
E) Tarım ve çevre
20- Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde su
kaynaklarının azalmasına neden olan
uygulamalardan biri değildir?
A) Tarımsal amaçlı olarak yeraltı sularının aşırı
kullanımı
B) Ekilebilir arazi elde etmek için uygun
olmayan drenaj tesislerinin kurulması
C) Damla sulama sistemlerinin yaygınlaşması
D) Sulak alanlarda sıtmanın yok edilmesi
çalışmaları
E) Yüksek oranda suya ihtiyaç duyan ürünlerin
üretilmesi için suyun uygunsuz kullanımıUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 6
21- Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesi için aşağıda yer alan tıbbi
ve aromatik bitkiler arasında hangileri
bakımından ülkemiz yüksek potansiyele
ve rekabetçi yapıya sahiptirler?
A) Kimyon – Kekik – Keçiboynuzu – Defne
B) Ihlamur –Nane- Kimyon- Mahlep
C) Adaçayı – Kekik –Keçiboynuzu- Çemen
D) Safran – Kimyon- Keçiboynuzu-Sumak
E) Kimyon – Kekik- Rezene- Ada çayı
22- Teknik destek tedbirinin amaçları
arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) Yeterli bilgi akışı ve tanıtım sağlanması
B) Çalışmalar, ziyaretler ve seminerlerin
desteklenmesi
C) Dışarıdan uzmanlık temini için destek
sağlanması
D) Ulusal kırsal kalkınma ağının gelecekte
uygulanması için destek sağlanması
E) Programın raporlanması için destek
sağlanması
23- Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
alt tedbiri kapsamında değerlendirilen
projelerin seçim kriterleri arasında
aşağıdakilerden hangisi en yüksek puanı
alır?
A) Projenin atık işleme yatırımı içermesi
B) Hammaddenin en az %50’sinin kültür
balıkçılığı yetiştiriciliğinden temin edilmesi
C) Yatırımın, yan ürünlerin işlenmesine
yönelik olması
D) Hammaddenin en az %50’sinin üretici
örgütlerinden temin edilmesi
E) Yatırımın gıda güvenliği yönetim
sistemlerinin kurulmasını içermesi
24-IPARD Programı kapsamında süt üreten
tarımsal işletmeler alt tedbirinin sıralama
kriterleri ile puan eşleştirmelerine ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Faydalanıcının kendi faaliyeti ile ilgili bir
üretici grubuna üye olması-10 puan
B) Tarımsal işletmedeki hayvanların en az
%50’sinin saf ya da melez ırk olması-20
puan
C) Ürünlerin en az %60’ının tedarik sözleşmesi
yolu ile işleme tesislerine veya kayıtlı Süt
Toplama Merkezlerine verilmesi-10 puan
D) İşletmenin organik tarımla ilişkili olması-10
puan
E) Tarımsal işletmenin ürününü, alt tedbir
103- süt ve süt ürünleri işleme ve pazarlama
altında “pilot entegre süt toplama ve işleme
ağına” yönelik bir faaliyet gerçekleştirmek
üzere IPARD Programı’ndan faydalanan süt
işleme tesisine satması-30 puanUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 7
25- Ülkemizde kırsal alanların
çeşitlendirilmesinde önemli etkisi olan
arıcılığın temel sorunları arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Ürünün şekerlenmesi
B) Eski ekipman kullanılması
C) Kaliteli kraliçe arı bulunamaması
D) Koloni başına düşük verim
E) Ürünün paketlenmesi ve pazarlanmasında
karşılaşılan zorluklar
26- Aşağıdakilerden hangisi, IPARD
Programı kapsamında, Kırsal Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve
Geliştirilmesi tedbirine ilişkin yanlış bir
ifadedir?
A) Bu tedbir, kırsal alanlarda yaşayan insanlar
için alternatif gelir ve istihdam olanakları
yaratılmasını kapsamaktadır.
B) Tedbir, Ortak Tarım Politikası ile AB’ye
katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara
ilişkin müktesebatın uygulanmasına
yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı
sağlanmasını amaçlamaktadır.
C) LEADER yaklaşımını ve kırsal kalkınma
stratejilerini temel alarak hazırlanan
projelere, bu tedbir ve alt tedbirleri
kapsamında öncelik verilecektir.
D) 10 kişiden az çalışan istihdam eden veya
yıllık cirosu ve/veya bilançosu 5 milyon
TL’yi aşmayan mikro ve küçük ölçekli
zanaatkarlar ve işletmeler faydalanıcı
olarak başvurabilir.
E) Faydalanıcıya yapılacak ödemeler,
faydalanıcının başvuru formundaki talebi
üzerine taksitli olarak ödenebilir ve bu
durum iş planına da yansıtılmalıdır.
27-IPARD Programı kapsamında, Çiftlik
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesi alt-tedbirinde, organik
tarım sertifikasına sahip 40 yaşın
altındaki kadın çiftçinin uygun proje
başvurusu sıralama kriterlerinden toplam
kaç puan alır?
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 65
28-IPARD Programı kapsamında, Et ve et
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
tedbirine ilişkin aşağıdaki spesifik
uygunluk kriterlerinden hangisi yanlıştır?
A) İşletme; sığır, koyun ve keçi cinsi veya
kanatlı hayvan kesimi ve/veya 852/2004
sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2’de
tanımlandığı şekilde et işleme ve
pazarlaması üzerine faaliyet göstermelidir.
B) Kesimhane, sadece koyun ve keçi kesimi
gerçekleştiriyorsa, günlük en az 300, en
fazla 6000 hayvan kesim kapasitesine sahip
olmalıdır.
C) Kesimhane; günlük en az 30 sığır +50
koyun/keçi, en fazla 250 sığır+2000
koyun/keçi hayvan kesim kapasitesine sahip
olmalıdır,
D) Kesimhane, sadece sığır kesimi
gerçekleştiriyorsa günlük en az 36, en fazla
500 hayvan kesim kapasitesine sahip
olmalıdır,
E) Kanatlı kesimhanesi; saatte en az 1.000
tavuk, en fazla 5.000 tavuk ya da saatte en
az 100, en fazla 1.000 hindi kesim
kapasitesine sahip olmalıdır UZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 8
29- Aşağıdakilerden hangisi, Çevre ve Kırsal
Peyzaja Yönelik Faaliyetlerin
Uygulanmasına Hazırlık Tedbirinin,
Eksen 1 tedbirleri ile ilişkili olduğu
yönlerden birisi değildir?
A) Meraların iyileştirilmesi
B) Doğal kaynakların korunması
C) Biyolojik çeşitliliğin korunması
D) Çevrenin iyileştirilmesi
E) Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin
uygulanması
30-IPARD Programına göre, LEADER
yaklaşımının özelliği aşağıdaki
unsurlardan hangisini içermemektedir?
A) Yenilikçi eylemlerin uygulanması
B) Bölgesel ortaklıklar arasında ağ oluşturma
C) Yerel kamu-özel ortaklıkları
D) İşbirliği projelerinin uygulanması
E) Alan bazlı yerel kalkınma stratejileri
31-IPARD Programına göre, Kültür
balıkçılığının geliştirilmesi tedbirine
ilişkin belirtilen program spesifik
göstergelerinden “Gençler tarafından
sunulan projeler” hedefi (IPARD Faz
I+II için) hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) 100 B) 120 C)150
D) 180 E)200
32- Aşağıda yer alan üretici gruplarından
hangisi FAO’ya göre süt üretici grubu
tanımlaması içinde yer alır?
A) Geçimlik faaliyette bulunan ve 1 ya da 2
inek sahibi olan süt üreticileri
B) 3 ila 9 ineğe sahip geçimlik faaliyet
ötesindeki süt üreticileri
C) 10 ila 49 ineğe sahip küçük ölçekli
işletmeler
D) 50 ila 100 ineğe sahip orta ölçekli
işletmeler
E) 120’den fazla inek besleyen büyük süt
üreticileri
33-IPARD’ın özel amaçları arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Pazar etkinliğinin iyileştirmek
B) Topluluk Standartlarının uygulanmasını
sağlamak
C) Tarım-çevre tedbirlerinin uygulanmasını
sağlamak
D) Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin
uygulanması için hazırlık faaliyetleri
yapmak
E) Kırsal ekonominin kurulmasını ve
geliştirilmesini sağlamakUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 9
34-IPARD Programı altında kullanılmak
üzere Yönetim Otoritesi tarafından
oluşturulan El Sanatları listesinde
aşağıdaki meslek gruplarından hangisi
bulunmaz?
A) Halıcılık
B) Semercilik
C) Tarakçılık
D) Mermercilik
E) Dokumacılık
35- Aşağıdakilerden IPARD Programının
stratejik amaçları arasında yer almaz?
A) Hedeflenen yatırımlar vasıtasıyla tarım
sektörünün sürdürülebilir
modernizasyonuna katkı sağlanmak
B) Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki
sağlığında AB müktesebatının
üstlenilmesini teşvik etmek
C) Çevre ve diğer standartlara ilişkin ulusal
standartların yükselmesini sağlamak
D) Kırsal alanların sürdürülebilir
kalkınmasına katkı sağlanmak
E) Yerel kırsal kalkınma stratejileri için
hazırlık faaliyetlerini yapmak
36- Aşağıdakilerden hangisi, akreditasyon
kriterleri gereği ödeme fonksiyonlarını
oluşturan hususlardan değildir?
A) Taahhütlerin ve ödemelerin izin ve
kontrolü
B) Ödemelerin muhasebeleştirilmesi
C) Ödemelerin yapılması
D) İhalelerin gerçekleştirilmesi
E) Hazine yönetimi
37- Aşağıdakilerden hangisi, TKDK’nın
akreditasyon öncesi, yönetim, muhasebe,
ödeme ve iç kontrol düzenlemeleri
hususlarında Ulusal Yetkilendirme
Görevlisine verdiği garantilerden
değildir?
A) Anlaşmalarca öngörülen kontrollerin
yapılması
B) Sözleşmelerin talep sahipleri ile
imzalanmasından ve taahhütlerin kayda
geçmesinden önce başvuruların
uygunluğunun ve Anlaşmalara
uyumunun kontrol edilmesi
C) Anlaşmalarda belirtilen elektronik
belgeler de dahil tüm belgelerin erişime
kapalı olması
D) Ödeme izni verilmeden önce taleplerin
kabul edilebilirliğinin ve Anlaşmalara
uygunluğunun kontrol edilmesi
E) Taahhütlerin ve gerçekleştirilen
ödemelerin doğru ve tam olarak
hesaplara geçirilmesiUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 10
38- Aşağıdakilerden hangisi akreditasyon
kriterleri kapsamında Yönetim
Otoritesinin yürütmesi gereken yönetim
görevlerinden birisi değildir?
A) İzleme
B) Uygulama
C) Değerlendirme
D) Raporlama
E) Eşgüdüm
39- Proje Değerlendirme ve Seçim
Komisyonu için aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Daimî temsilcilerin görev süresi azami
üç yıldır
B) Komisyon başkanı Bakan tarafından
belirlenir.
C) Görevi sona eren üyeler tekrar
görevlendirilebilirler.
D) Daimi temsilciler, kurumlarında en az
genel müdür yardımcısı düzeyinde
olmalıdır.
E) Başkan, gerekli durumlarda ilgili diğer
kamu kurum ve kuruluşlarından en fazla
dört temsilciyi toplantılara davet
edebilir.
40- Aşağıdakilerden hangisi Proje
Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun
çalışma usul ve esaslarından değildir?
A) Komisyon, Başkanın daveti üzerine üye
tam sayısının yarısından bir fazlası ile
her ay en az bir defa toplanır.
B) Komisyon, uygun başvuru listesindeki
projeleri puanlama sırasına göre inceler
ve desteklenecek projelere karar verir.
C) Komisyonun sekretaryası genel
koordinatörlük tarafından yürütülür.
D) Komisyon toplantılarına, Başkanın
yokluğunda, Başkanın görevlendireceği
bir genel koordinatör başkanlık eder.
E) Komisyon, uygun başvuru listesinde yer
almayan projelerden, desteklenmesine
karar verilen proje sayısının en fazla
yarısı kadar yedek proje belirler.
41- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden
hangisi Anayasa’nın “Başlangıç”
kısmında yer alan hususlardan birisi
değildir?
A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü
B) Anayasa’nın üstünlüğü
C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri
D) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları
E) Parlamenter hükümet sisteminin
benimsenmiş olmasıUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 11
42- Aşağıdakilerin hangisinde TBMM Genel
Kurulunda gizli oylama yapılması
gerekmemektedir?
A) Milletvekilliğinden istifa eden bir
milletvekilinin milletvekilliğinin
düşmesine ilişkin yapılan oylama
B) Bir bakan hakkında verilmiş olan Meclis
soruşturması açılması isteminin kabulüne
ilişkin yapılan oylama
C) Hakkında Meclis soruşturması açılan bir
Bakanın Yüce Divana sevk edilmesine
ilişkin yapılan oylama
D) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev
veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir
milletvekilinin milletvekilliğinin
düşmesine ilişkin yapılan oylama
E) Anayasa’nın bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında verilmiş olan bir
teklifin kabulüne ilişkin yapılan oylama
43- 1982 Anayasası’na göre, illerin idaresi
aşağıdaki esaslardan hangisine dayanır?
A) Yerellik
B) Yetki genişliği
C) Vesayet yetkisi
D) Yetki devri
E) Yerindenlik
44- Aşağıdakilerden hangisi,
Cumhurbaşkanına ilk defa 1982
Anayasası ile verilen yetkilerden biridir?
A) Başbakanın teklifi üzerine bakanların
görevlerine son vermek
B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere
TBMM’ye geri göndermek
C) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve
yayımlamak
D) Kanunların Anayasaya aykırı olduğu
gerekçesiyle Anayasa mahkemesine iptal
davası açmak
E) Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık
etmek
45- Aşağıdakilerden hangisinde cevap cümlesi
sadece dolaylı tümleçten oluşmuştur?
A) -Arkadaşın ne zaman geliyor?
–Haftaya
B) -Ne alırsınız?
-Kahve
C) -Bu şehrin nesi ünlüydü?
-Pişmaniyesi
D) -Elinde ne var onun?
-Kitap
E) -Bu hediyeyi kime aldın?
-AnnemeUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 12
46- Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve
yüklemden oluşmuştur?
A) Sonbaharın kışa döndüğü, esintili, az
güneşli bir gündü.
B) Kanadı kırılan kuş, bahçenin bir
kenarında bekliyordu.
C) Türk şiir geleneğinin önemli bir halkası
koptu.
D) Hepimiz resmin güzelliğine hayran
kaldık.
E) Dosta düşmana muhtaç olmadan
yaşamalıyız.
47- Aşağıdaki cümlede noktalı yere hangi
ifade gelirse anlamlı cümle olur?
İnsanın kendi …………. gelişimine ve
başarısına katkıda bulunur.
A) psikolojik ve fizyolojik
B) doğal ve sosyal çevresinin
C) duygularını kontrol edememesi
D) yeteneklerinin farkında olması
E) düşüncelerine saygı göstermemesi
48- Bu lastik Türkiye’nin en çok tavsiye edilen
otomobil lastiği markasıdır.
Yukarıdaki ifadeden çıkarılabilecek kesin
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu lastik en çok Türkiye’de üretilmektedir.
B) Otomobillerde sürüş güvenliği ancak bu
lastiklerle sağlanabilmektedir.
C) Türkiye’de tavsiye edilen başka lastikler de
vardır.
D) Bu lastikler dayanıklılığı ve yol tutuşu
nedeniyle tavsiye edilmektedir.
E) Bu lastik Türkiye’de uzun zamandan beri
kullanılmaktadır.
49- Aşağıdaki parçada anlam bütünlüğünü
bozan ifadeyi bulunuz?
(I) Bilimsel adı Quercus vulcanica olan kasnak
meşesi, Anadolu’ya özgü endemik türe özelliği
gösteren bir ağaçtır. (II) Bu ağacın başının
belası ökse otudur ki, ormandaki başka ağaçlara
da musallat oluyor. (III) Bu ağaç, 1300-1800
metre yüksekliklerde küçük adacıklar halinde
bulunuyor. (IV) Toprak örtüsünün kalın olduğu
yerlerde, bazik topraklarda bile yetişebiliyor.
(V) Kerestesi değerli olan bu ağaç, 20-30 m
boya ve 1,6 m çapa ulaşabiliyor.
A) I B) II C) III D) IV E) VUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 13
50- Türkiye ve İspanya olarak ilk adımı
atılan Medeniyetler İttifakı’nın ilk
toplantısı aşağıdaki şehirlerden
hangisinde yapılmıştır?
A) Madrid
B) İstanbul
C) Rio de Janerio
D) Doha
E) Viyana
51- Fiyat istikrarını sağlamada ve buna bağlı
para politikalarını belirlemek, faiz
hadlerini belirlemek ve açık piyasa
işlemleri yapmak aşağıdaki hangi
kurumun görevidir?
A) Maliye Bakanlığı
B) TMSF
C) Bakanlar Kurulu
D) Merkez Bankası
E) BDDK
52-İklim değişikliklerine yol açan sera gazı
emisyonlarının azaltılmasına yönelik
yükümlülükler içeren ve 1997 yılında
imzalanan Kyoto Protokolü hangi yılda
yürürlüğe girmiştir?
A) 1998
B) 2000
C) 2005
D) 2007
E) 2010
53- Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş
Milletler’e bağlı kuruluşlardan biri
değildir?
A) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı (OECD)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Kalkınma Programı (UNDP)
E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
54- 2011 yıllarına göre aşağıdaki ülke
gruplarının hangisinde Türkiye’nin
ihracat artışındaki payı en fazladır?
A) Batı Avrupa Ülkeleri
B) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri
C) Asya- Pasifik Ülkeleri
D) Orta ve Doğu Avrupa
E) Latin Amerika
55- Berlin ve Venedik ile birlikte sinema
dünyasının en önemli festivallerinden
olan Cannes Film Festivali’nin yarışmalı
bölümün en büyük ödül olan Altın
Palmiye’yi 2012 yılında aşağıdaki
filmlerden hangisi kazanmıştır?
A) Aşk
B) Hayat ağacı
C) Beyaz bant
D) Sınıf
E) Özgürlük rüzgârıUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 14
56- 2012 yılında GSYH ve Sektörel Büyüme
Hızları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) GSYH cari fiyatlarla 786.293 milyon
dolar, kişi başına gelir 10.504 dolar
olarak gerçekleşmiştir
B) GSYH deflatörü yüzde 3,8 oranında artış
göstermiştir
C) GSYH artış hızı yüzde 2,2 olmuştur
D) Yılın ikinci yarsında katma değer artışı
büyükten küçüğe doğru tarımda,
sanayide ve hizmetler sektöründe artış
göstermiştir.
E) TÜFE yüzde 8,89, ÜFE ise yüzde 6,09
oranında artış kaydetmiştir
57- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu personelinin ödenen aylık net
ücretleri ile ilgi aşağıdaki verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Başkana Başbakanlık merkez teşkilâtında
görev yapan genel müdür kadar ödenebilir
B) Genel koordinatörler, iç denetim
koordinatörü ve birinci hukuk müşavirine
Başbakanlık merkez teşkilâtında görev
yapan genel müdür yardımcısı kadar
ödenebilir
C) Koordinatörlere ve İl koordinatörlerine
Başbakanlık merkez teşkilâtında görev
yapan daire başkanları kadar ödenebilir
D) Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen
uzmanlara; Kurumda çalıştırılacak
uzmanların mali haklarını aşmamak üzere,
Başkan tarafından belirlenen kadar
ödenebilir
E) Uzman, mütercim ve denetçilere
Başbakanlık uzmanları kadar ödenebilir
58- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu personel yönetmeliği, aşağıda
yer alan konulardan hangisinde başka bir
yasal düzenlemeye atıfta bulunmuştur?
A) Personelin göreve başlatılmasında
B) Kısmi zamanlı uzman istihdamı
C) Sözleşme Usul ve Esasları
D) Sözleşmenin feshi
E) İzin haklarında
59- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu başkanı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 8 yıllık iş tecrübesine sahip olması
gerekir.
B) Bakanın önerisi üzerine müştereken
atanır.
C) IPARD Programı kapsamında
desteklenecek proje ve faaliyetleri
onaylar
D) C düzeyinde KPDS belgesine sahip
olması gerekir
E) Başkan İzleme Komitesine istişari
düzeyde katılırUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 15
60- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu personelinin sözleşme usul ve
esasları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Sözleşmede sözleşmenin başlangıç ve
bitiş tarihi yazılır.
B) Genel koordinatör, Birinci Hukuk
Müşaviri, koordinatör, il koordinatörü,
uzman, denetçi, mütercim ve destek
personeli ile sözleşme imzalanır.
C) Sözleşmede, sözleşme yapan tarafların
isim ve unvanları, her ay için ödenecek
aylık ve diğer ödemeler yazılır.
D) Sözleşmede işe alınan personelin görev
tanımı, görev yapacağı birim ve unvanı
yazılır.
E) Sözleşmede sosyal güvenlik ve çalışma
şartları ve çalışma ortamı açısından tabi
olacağı kanun ve yönetmelikler yazılır
61- Paris’te uzun süre öğrenim görmüş,
“Ağaçlar Arasında Karaca”, “Bursa
Manzaraları”, “Karpuz Dilimli ve
Üzümlü Natürmort” gibi eserleri
bulunan, ülkemizde kendi adına ilk resim
sergisini 1874 yılında açan ressamımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman Hamdi Bey
B) İbrahim Çallı
C) Nuri İyem
D) Şeker Ahmet Paşa
E) Abidin Dino
62- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) TKDK Personel Yönetmeliğinin 30
uncu maddesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
B) Başkan, Kurumda görevli tüm
personelin en üst disiplin amiridir.
C) Başkan, haiz bulunduğu yetkileri her
derecedeki Kurum personeli hakkında
sıralı amirleri vasıtasıyla kullanır.
D) Yönetmelik hükümlerini Kurum
Başkanı yürütür
E) Yönetmelik 27.08.2011 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanmıştır.
63- Türkiye, Uluslararası Para Fonuna (IMF)
hangi yılda üye olmuştur?
A) 1944
B) 1946
C) 1947
D) 1952
E) 1973UZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 16
64- 2013 yılında bayanlarda Avrupa’nın en
büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi
kıpasını kazanan Voleybol takımımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk Bank
B) Vakıfbank
C) Eczacıbaşı
D) Galatasaray
E) Arkas
65- Disiplin amirleri; TKDK Disiplin amirleri
yönetmeliği ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2
sayılı cetvellerde gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Koordinatörlerin en üst disiplin amiri
Başkan’dır
B) Genel Koordinatörlüklerde görevli
Destek Personelinin üst disiplin amiri
Genel Koordinatörlerdir.
C) İl Koordinatörü personelinin üst disiplin
amiri Başkan’dır.
D) Merkez teşkilatındaki Uzmanların üst
disiplin amiri Başkan’dır.
E) Avukatların disiplin amiri 1. Hukuk
Müşaviridir.
66- TKDK personeli ile ilgili aşağıda yer alan
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Personel Türk Ticaret Kanununa göre
(Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını
gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.
B) Personel ticaret ve sanayi
müesseselerinde görev alamaz.
C) Personel ticari mümessil veya ticari
vekil veya kolektif şirketlerde ortak
olamaz.
D) Eşleri, yasaklanan faaliyetlerde bulunan
memurlar bu durumu 15 gün içinde
bağlı oldukları kuruma bildirmekle
yükümlüdürler.
E) Personel görevleriyle ilgili gizli bilgileri
ancak gizlilik süresi kalktıktan sonra
açıklayabilir.
67- TKDK personelinin yaptığı cezai durum
gerektiren aşağıda yer alan fiil ve
eylemlerinden hangisinde kınama cezası
uygulanır?
A) Özürsüz veya izinsiz olarak, görev
mahallini terketmek
B) Görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve
bakımından kusurlu davranmak
C) Usulsüz müracaat veya şikayette
bulunmak
D) Görevin işbirliği içinde yapılması
ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak
E) Verilen emir ve görevlerin tam ve
zamanında yapılmasında, görev
mahallinde kurumlarca belirlenen usul
ve esasların yerine getirilmesinde
kayıtsızlık göstermek veya düzensiz
davranmakUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 17
68- Büyük Selçuklu Devleti’nde devleti
ilgilendiren tüm meseleler “Divan-ı
Saltanat” adı verilen Büyük Divanda
görüşülürdü. Ayrıca Büyük Divana bağlı
olarak kendi alanlarındaki görev yapan
divanlar vardı.
Aşağıdakilerden hangisi, bu divanlardan
birisi değildir?
A) Divan-ı İnşa
B) Divan-ı İşraf
C) Divan-ı Arz
D) Divan-ı İstifa (Müstevfi)
E) Divan-ı Zimam (haraç-öşr)
69- Kurtuluş savaşının amacı ve yöntemi ilk
kez aşağıdakilerden hangisinde
belirtilmiştir?
A) Misak-ı Milli Kararları
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) 1.TBMM
70- Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlarında,
İstiklâl Harbi’nin milli bir ruh içerisinde
dile getirecek marşın yazılımını aşağıda
yer alan kurumlardan hangisi
üstlenmiştir?
A) Milli savunma Bakanlığı
B) Genel Kurmay Başkanlığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
E) İçişleri Bakanlığı
71- Cumhuriyet in ilanı ile birlikte Cuma
günü olan hafta tatili aşağıdaki
tarihlerden hangisinde Pazar gününe
alınmıştır?
A) 1920
B) 1923
C) 1924
D) 1935
E) 1938
72- Aşağıdaki olaylardan hangisinin
sonucunda Fevzi Çakmak Paşa’ya
Mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı
verilmiştir?
A) Çanakkale Savaşı
B) Sakarya Meydan Muhaberesi
C) Dumlupınar Meydan Muhaberesi
D) Büyük Taarruz
E) TBMM’nin açılmasıUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 18
73- 1929 yılında dünyada başlayan ekonomik
kriz Türkiye’yi de etkilemiş, bu durum
hükümetin denetlenmesini zorunlu hale
getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
sonucunda ortaya çıkan bir uygulamadır?
A) Yeni vergiler getirilmesi
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) İzmir İktisat Kongresinin düzenlenmesi
D) Yeni bir anayasa hazırlanması
E) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması
74- Osmanlı askeri teşkilatında yer alan
aşağıdaki askeri birimlerden hangisi kapı
kulu askerlerinden değildir?
A) Acemi Ocağı
B) Yeniçeri Ocağı
C) Müsellemler
D) Sakalar
E) Solaklar
75- Aşağıdakilerden hangisinde Avrupa
parlamentosunun çalışma yerleri yanlış
verilmiştir?
A) Parlamento Genel Kurulu – Strazburg
B) Siyasi gruplar – Bürüksel
C) Komiteler – Brüksel
D) Sekretarya – Lüksemburg
E) Başkanlık Divanı – Strazburg
76- Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu’nun eş başkanları
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Demirkan – Helene Flautre
B) Mevlüt Çavuşoğlu -Ria Oomen-Ruijten
C) Arif Demirkan -Martin Shultz
D) Mevlüt Çavuşoğlu – Helene Flautre
E) Haluk Özdalga -Stefan FüleUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 19
77- Aşağıda yer alan kurumlardan hangisi
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında
oluşturulan kurumlardan değildir?
A) Ortaklık Konseyi
B) Türkiye -AB Karma İşbirliği Komisyonu
C) Gümrük İşbirliği Komitesi
D) Gümrük Birliği Ortak Komitesi
E) Karma Parlemento Komisyonu
78- Marshall Planının koordine etmek
amacıyla kurulan uluslararası yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
B) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
C) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
D) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
E) Ekonomik Yatırımlar ve Takip Merkezi
79- AB Bölgesel Politikalarına ilişkin
hususlar ile bölgesel kalkınma, yapısal
değişim, uyum etkinliklerini destekleyen
fonlardan yararlanacak projelerin
belirlenmesi ve izlenmesine ilişkin
hususlarda danışmanlık yapmak üzere
yerel ve bölgesel yönetimlerin
temsilcilerinden oluşturulan Bölgeler
Komitesi aşağıda yer alan antlaşmalardan
hangisi ile kurulmuştur?
A) Amsterdam Antlaşması
B) Avrupa Tek senedi
C) Nice Antlaşması
D) Maastricht Anlaşması
E) Roma antlaşması
80- 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren
Maastricht Antlaşmasında karar
bağlanan konulardan hangisi aşağıda yer
alan maddelerden değildir?
A) Tek paraya geçilmesini sağlayacak bir
ekonomik ve parasal birliğin kurulması
B) Ortak tarım politikasında yeni reformlara
ihtiyaç olduğu ve bu konuda iş birliğinin
artırılması
C) AB vatandaşlarına yaşadıkları ülkenin
belediyelerinde seçme ve seçilme hakkı
veren bir Avrupa vatandaşlığının
oluşması
D) Avrupa güvenliğini sağlayacak ve
demokrasi ve insan hakları gibi ortak
değerleri savunacak ortak dış ve
güvenlik politikası
E) Birliğin iç güvenliğini sağlamak üzere
hukuk ve içişlerinde işbirliğiUZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU SORULARI 18 MAYIS 2013
İlerleyen Sayfaya Geçiniz…
Sayfa 23SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap vb.
araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır.
2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 90 dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra adaylar sınav salonuna alınmayacaktır.
Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk
edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar
yerlerinizde kalınız.
3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle
konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına
yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeyeveya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir,
sorumluluk size aittir.
Adayların sınav sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular
bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya
tamamı geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son
derece önemlidir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği
takdirde, Kurumumuz Sınav Kurulu takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın
geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz
sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda
ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru
kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhal Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı
olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için
Salon Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı doldurarak belirtiniz. Cevap
kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Salon görevlileri
tarafından cevap kâğıdınızda ilgili alanın işaretlenmemesi durumunda cevap kâğıdınız değerlendirilmeyecektir. Sizin ve salon
görevlilerinin işaretledikleri kitapçık türü arasında fark olması halinde salon görevlilerinin işaretledikleri dikkate alınacaktır.
9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere aday numaranızı, adınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik
Numaranızı yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
12. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine
teslim ediniz…UZMAN SEÇME SINAVI A GRUBU CEVAP ANAHTARI
SORU NO CEVAP SORU NO CEVAP SORU NO CEVAP SORU NO CEVAP
1 C 21 A 41 E 61 D
2 A 22 E 42 A 62 C
3 C 23 B 43 B 63 C
4 A 24 C 44 A 64 B
5 E 25 A 45 E 65 D
6 B 26 D 46 C 66 E
7 A 27 D 47 D 67 B
8 E 28 B 48 C 68 E
9 D 29 E 49 B 69 B
10 C 30 B 50 A 70 C
11 A 31 D 51 D 71 D
12 E 32 A 52 C 72 C
13 A 33 E 53 B 73 E
14 D 34 D 54 B 74 C
15 A 35 C 55 A 75 E
16 D 36 E 56 B 76 A
17 D 37 C 57 D 77 B
18 C 38 B 58 E 78 A
19 A 39 C 59 C 79 D
20 C 40 E 60 A 80 B

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.