Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Personel Seçme Sınavı ve Cevapları 17 Mart 2012

1
A
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Personel Seçme Sınavı
17 Mart 2012 Seçme Sınav Soruları

Dikkat!
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Aday numaranızı, adınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı aşağıya yazınız.
2. Soru kitapçığınızın türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde
aynen kodlayınız ve salon görevlisinin de ilgili yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağlayınız.
3. Seçme sınavında toplam 50 soru vardır.
4. Sınav süresi 60 dakikadır.
5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o
soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
6. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Sınavda, yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı etkilemeyecektir.
7. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir.
8. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp yazdığınız bu kâğıdı dışarı
çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
9. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim
etmeyi unutmayınız.
10. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir.
Sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının
Kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,
soruları yayımlayan ve buna imkân sağlayan kurum ve kuruluşlarla ilgili hukuki süreç başlatma hakkını saklı tutar.
Aday Numaranız
Adınız
Soyadınız
T.C. Kimlik Numaranız
SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ
A B
Paraf Paraf 2 A GRUBU SORULAR
3
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
1. IPARD Programına göre, Türkiye’deki
tarımsal işletmelerle ilgili olarak
aşağıda yer alan ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Modern tarımsal işletmeler, büyük
ölçüde rekabet gücüne sahiptir ve
Topluluk standartlarına oldukça yakın
koşullardadır.
b. Orta düzeyde yarı-gelişmiş küçük ve
orta ölçekli tarımsal işletmeler
gelecekte tekniklerini geliştirebilme
ve ekonomik olarak varlıklarını
devam ettirebilme potansiyeline
sahiptirler.
c. Geçimlik tarımsal işletmelerin birçoğu
varlıklarını uzun süre devam
ettiremeyecek kadar küçüktür.
d. Orta düzeyde yarı-gelişmiş küçük ve
orta ölçekli tarımsal işletmelerin
sayıları oldukça fazla olup, kırsal
nüfus bu işletmelerden geçimini
sağlamaktadır.
e. Modern tarımsal işletmeler,
gerektiğinde, finansman ve bankacılık
sektöründen yardım almak suretiyle
kendi gelişimlerini kendileri
sağlayabilmektedirler.
2. 2006 yılı için, sektörlerin GSYİH’daki
paylarının büyükten küçüğe sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) Hizmetler – Sanayi – Tarım
b) Tarım – Sanayi – Hizmetler
c) Sanayi – Hizmetler – Tarım
d) Hizmetler – Tarım – Sanayi
e) Tarım – Hizmetler – Sanayi
3. IPARD Programından faydalanmak
üzere başvuruda bulunan X işletmesi
için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
I. Tarımsal İşletmelerin Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılmasına
Yönelik Yatırımlar tedbirine (Tedbir
Kodu 101) başvurmayı
planlamaktadır.
II. Temsil ve ilzama yetkili kişi 45
yaşındadır
III. Temsil ve ilzama yetkili kişi ilgili
alanda üniversite diplomasına
sahiptir
IV. İşletme, Ulusal Vergi Sistemine
kayıtlı, fakat Ulusal Çiftçi Kayıt
Sistemine ve Hayvan Kayıt Sistemine
kayıtlı değildir.
V. Yatırımın yapılacağı yerin rakımı 450
metredir.
01.01.2004 tarihinde kurulduğu bilinen
bu tüzel kişilik için aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?
a. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olduğu
için başvurusu kabul edilir, ancak
yatırımın sonunda, işletmenin Ulusal
Çiftçi Kayıt Sisteminde ve Hayvan
Kayıt Sisteminde kayıtlı olması
gerekmektedir.
b. Yaş kriterini sağlamadığından dolayı
başvurusu kabul edilmez.
c. Diploma kriterini sağlamadığından
dolayı başvurusu kabul edilmez
d. Başvurusu kabul edildiği taktirde
kamu katkısı minimum %60 olacaktır
e. Topluluk katkısı, uygun harcamaların
%75’lik tavanını aşamaz A GRUBU SORULAR
4
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
4. IPARD Programı genel olarak
değerlendirildiğinde aşağıdaki
kıyaslamalardan hangisi kesinlikle
söylenebilir?
a. Kanatlı eti sektörüne kırmızı et
sektöründen daha fazla fon tahsis
edilmiştir.
b. Tarımsal işletmelere yatırım
tedbirine, diğer tedbirlerden daha
fazla fon tahsis edilmiştir.
c. En fazla destek verilecek tedbirler,
Eksen II’de yer almaktadır.
d. Üretici gruplarına, işleme-pazarlama
tedbirinden daha fazla fon tahsis
edilmiştir.
e. Tarım-çevre tedbirine, LEADER
tedbirine göre daha fazla fon tahsis
edilmiştir.
5. IPARD Programına göre, süt üreten
tarımsal işletmelerle ilgili olarak
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. 10 baş ve daha fazla süt ineğine sahip
işletmeler ekonomik olarak
sürdürülebilirdir.
b. 100 baştan fazla süt ineğine sahip
tarımsal işletmeler kendi imkânlarıyla
Topluluk standartlarına ulaşabilme
potansiyeline sahiptir.
c. 300 baştan fazla koyun-keçiye sahip
işletmeler büyük ve rekabetçi
tarımsal işletmelerdir.
d. Koyun ve keçi işletmelerinin %9’u 50–
300 baş koyun-keçiye sahiptir
e. 7-9 baş süt ineğine sahip tarımsal
işletmeler, yaşayabilirlik eşiğini
aşabilirken, aynı zamanda kalite
seviyelerini önemli ölçüde
yükseltebileceklerdir.
6. “Tarımsal işletme, ……… baştan fazla
sığır veya ………baştan fazla koyun
ve/veya keçiye sahipse, yatırımın
gerçekleşmesinin sonunda gübrenin
Topluluk standartlarına göre
depolanması ve yönetimini taahhüt
etmelidir.”
IPARD Programında yer alan yukarıdaki
ifadede boş bırakılan alanlara
gelebilecek uygun sayılar sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a. 100/1000
b. 50/250
c. 50/150
d. 100/250
e. 250/1000
7. I. Kırsal alanlarda yaşayan mikro ve
küçük ölçekli işletmelere sahip çiftçiler
için yeni iş olanakları ve ek gelir imkanı
yaratmasından dolayı önemli bir
faaliyettir.
II. Yatırım, başlangıcında yüksek
sermaye veya geniş alan sahibi olmayı
gerektirmemektedir.
III. Eski ekipman kullanılması ve düşük
verim, bu faaliyetin temel sorunlarından
bazılarıdır.
IV. Türkiye, bu faaliyet için çok uygun
koşullara sahiptir.
Yukarıda verilen bilgiler, IPARD
Programına göre, aşağıdaki hangi
faaliyete aittir?
a. İpekböcekçiliği
b. Arıcılık
c. Kırsal Turizm
d. Bıldırcın üreticiliği
e. Süs bitkileriA GRUBU SORULAR
5
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
8. Sıralama kriterleri ile ilgili olarak IPARD
Programının geneli için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a. Kadınların IPARD Programına
başvurması, bazı alt-tedbirlerde
sıralama kriterlerinde puan verilmek
suretiyle teşvik edilmektedir.
b. Uygun başvurular, sıralama kriterleri
üzerinden elde edilecek puana göre
öncelik sırasına konulur.
c. IPARD Programında organik tarım,
bazı alt-tedbirlerde sıralama
kriterlerinde puan verilmek suretiyle
teşvik edilmektedir.
d. Başvuru koşullarının yerine getirilip
getirilmediğinin kontrolünden sonra
sıralama kriterleri değerlendirmeye
alınmaktadır.
e. Sıralama kriterleri değerlendirildikten
sonra sunulan iş planının
değerlendirilmesi yapılmaktadır.
9. “Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve
pazarlanması” alt-tedbiriyle ilgili olarak
IPARD Programında öncelikli olarak
hedeflenen husus aşağıdakilerden
hangisidir?
a. İstihdamın artırılması
b. Organik ürün işlenmesinin
yaygınlaştırılması
c. Sektördeki kalite uygulamalarının
geliştirilmesi
d. Hasat sonrasındaki kayıpların
önlenmesi
e. Üreticilerin örgütlenmelerinin teşvik
edilmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi, IPARD
Programının ilk uygulama döneminde
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanması alt-tedbiri altında yeni
küçük ve orta ölçekli işleme tesisi
kurulmasına dair yatırımların uygun
olduğu iller arasında değildir?
a. Kahramanmaraş
b. Isparta
c. Hatay
d. Van
e. Trabzon
11. Aşağıdakilerden hangisi, Çevre ve Kırsal
Peyzaja Yönelik Faaliyetlerin
Uygulanmasına Hazırlık Tedbirinin
(tedbir kodu:201), Eksen 1 tedbirleri ile
ilişkilendirildiği yönlerden birisi
değildir?
a. Meraların iyileştirilmesi
b. Doğal kaynakların korunması
c. Biyolojik çeşitliliğin korunması
d. Yerel kalkınma stratejilerinin
iyileştirilmesi
e. Çevrenin korunması
12. Aşağıdakilerden hangisi IPARD
Programı kapsamında kırsal alanlarda
ekonomik faaliyetlerin
çeşitlendirmesine yönelik belirlenen
faaliyetler arasında değildir?
a. Süs bitkileri
b. Kırsal turizm
c. İpekböcekçiliği
d. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi
e. Yerel tarım ve gıda ürünleriA GRUBU SORULAR
6
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
13. LEADER yaklaşımında, Yerel Eylem
Guruplarının kuruluş aşamasında
yerine getirilmesi gereken koşullarla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a. İlgili bölgedeki yerel tabanlı sosyoekonomik
sektörleri temsil eden
ortaklar bulunmalıdır.
b. Ekonomik ve sosyal ortaklar; çiftçiler,
kırsal alanda yaşayan kadınlar ve
gençler ve gençlik dernekleri, sivil
toplum kuruluşları, yerel kültürel ve
çevresel dernekler gibi sivil
toplumdan temsilcileri içermelidir.
c. Yerel Tabanlı Sosyo-Ekonomik
sektörleri temsil eden ortaklar
tarafından entegre bir yerel kalkınma
stratejisi önerilmelidir.
d. Sivil toplumun ekonomik ve sosyal
ortakları ve temsilcileri, aynı
zamanda karar alma düzeyinde yerel
ortaklığın %50’sini oluşturmalıdır.
e. Nüfus açısından bakıldığında genel
kural olarak hedeflenen alanda nüfus
10.000’in üstünde olmalı ve
100.000’ini de aşmamalıdır.
14. IPARD Fonları kapsamında 2007-2008-
2009 yılları için toplam maximum AB
Katkısı milyon Avro cinsinden
aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a. 159,2
b. 85,5
c. 131,3
d. 172,5
e. 660,89
15. Çevre ve Kırsal Peyzaja Yönelik
Faaliyetlerin Uygulanmasına Hazırlık
Tedbiri (tedbir kodu:201) ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. IPARD Programının ikinci uygulama
döneminde tedbirin uygulanmaya
başlaması planlanmıştır.
b. Bu tedbir altında uygulanacak
faaliyetler pilot nitelikte olacaktır.
c. Kırsal alanların sürdürülebilir
kalkınması ve toplumun çevresel
hizmetler için giderek artan talebinin
karşılanması hedeflenecektir.
d. Başvurularda gönüllülük esas
olacaktır.
e. Hali hazırda var olan ulusal ya da
diğer tedbirleri tekrar eder ya da
yineler nitelikte olacaktır.
16. 2004 yılı verileri dikkate alındığında,
arazi kullanım tipi itibariyle kullanılan
alan aşağıdakilerden hangisinde
büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
a. Tarım Arazisi – Orman/çalılık – Mera
b. Tarım Arazisi– Mera- Orman/çalılık
c. Mera – Tarım Arazisi – Orman/çalılık
d. Mera –Orman/çalılık – Tarım Arazisi
e. Orman/çalılık – Tarım Arazisi – Mera A GRUBU SORULAR
7
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
17. IPARD Programına göre, 2001 yılı
verileri dikkate alındığında,
işletmelerin arazi mülkiyet durumuna
göre büyükten küçüğe sıralanışı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a. Hem kendi arazisini hem de
başkasının arazisini işletenler – Yalnız
kendi arazisini işletenler – Yalnız kira
ile arazi işletenler
b. Yalnız kendi arazisini işletenler –
Yalnız kira ile arazi işletenler -Yalnız
zilyetliğe dayalı arazi işletenler
c. Yalnız kendi arazisini işletenler – Hem
kendi arazisini hem de başkasının
arazisini işletenler – Yalnız kira ile
arazi işletenler
d. Hem kendi arazisini hem de
başkasının arazisini işletenler – Yalnız
ortakçılık ile arazi işletenler – Yalnız
kira ile arazi işletenler
e. İki yada daha fazla tasarruf şekli ile
arazi işletenler – Yalnız ortakçılık ile
arazi işletenler – Hem kendi arazisini
hem de başkasının arazisini işletenler
18. IPARD Programına göre, “Bir ildeki
(IBBS 3 seviyesinde) toplam nüfusun
%15 ile % 49,9’unun, km2 başına 150
kişiden az nüfus yoğunluğuna sahip
ilçelerde yaşadığı alanlardır” ifadesi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Baskın kırsal alanlar
b. Orta ya da önemli kırsal alanlar
c. Baskın kentsel alanlar
d. Tamamen kırsal
e. Baskın kırsal
19. IPARD Programının hazırlanmasında
kullanılan 2001 yılı TUİK verilerine
göre, tip itibariyle tarımsal işletme
sayısı büyükten küçüğe doğru
aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
a. Sadece bitkisel üretim – Karışık –
Sadece hayvancılık
b. Sadece bitkisel üretim – Sadece
hayvancılık – Karışık
c. Karışık – Sadece hayvancılık – Sadece
bitkisel üretim
d. Karışık – Sadece bitkisel üretim –
Sadece hayvancılık
e. Sadece hayvancılık – Sadece bitkisel
üretim – Karışık
20. IPARD Programına göre,
aşağıdakilerden hangisi süt sektörü için
yapılan GZFT analizinde sektöre ilişkin
belirlenen fırsatlar içerisinde yer
almamaktadır?
a. Geleneksel türdeki süt ürünlerinin
kentsel alanlarda ve niş marketlerde
var olan pazarı
b. Süt üretiminde kalitenin önemine
yönelik farkındalığı artıran son
zamanlardaki teşvikler ve eğitim
faaliyetleri,
c. Kaliteli süt üretimi yapan dinamik
modern süt endüstrisi ve kentsel
alanlarda yeni süt ürünlerinin
tanıtılması,
d. Daha büyük bir pazar potansiyelinin
önünü açmaya yardımcı olmak
amacıyla, topluluk standartlarına
ulaşmak için yürürlüğe girecek IPARD
destekleri,
e. Çok küçük ölçekli geçimlik süt
çiftliklerinin fazla olması,A GRUBU SORULAR
8
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
21. IPARD Programına göre, 2006-2010
yılları dikkate alındığında, tarımsal
destekleme araçlarının toplam tarımsal
destek bütçesi içindeki paylarının
büyükten küçüğe sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a. DGD ödemeleri – Fark ödeme
uygulaması – Hayvancılık destekleri
b. DGD ödemeleri – Çevre koruma
desteği – Kırsal kalkınma desteği
c. Hayvancılık destekleri- DGD
ödemeleri – Kırsal kalkınma desteği
d. Kırsal kalkınma desteği – Hayvancılık
destekleri – DGD ödemeleri
e. Kırsal kalkınma desteği – Ürün
sigortası desteği – Fark ödeme
uygulaması
22. IPARD Programı ile ulusal destek
programları arasındaki tamamlayıcılık
prensibi dikkate alındığında, aşağıdaki
destek programlarından hangisinin
IPARD ile ilişkisi bulunmamaktadır?
a. Sertifikalı yem bitkileri tohumluk
üretiminin desteklenmesi
b. Buzağı alımının desteklenmesi
c. Küçükbaş hayvancılığın
geliştirilmesine ilişkin desteklemeler
d. Hayvan kayıt sistemi desteklemesi
e. Köydes-Beldes Projesi
23. IPARD Programına göre,
aşağıdakilerden hangisinde IPARD ile
ilişkisi bulunan fasıllar doğru olarak
verilmiştir?
a. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı – Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu
b. Tarım ve Kırsal Kalkınma- İstatistikler
c. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu – İstatistikler
d. Tarım ve Kırsal Kalkınma – İşletme ve
Sanayi Politikası
e. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı – Mali Hizmetler
24. Aşağıdakilerden hangisi MIPD’de yer
alan IPARD’a ilişkin öngörülerdendir?
a. Eksen 1 bütçesinin genel bütçenin %
70’inden fazla olmaması,
b. Eksen 2 bütçesinin genel bütçesinin
%10’undan az olmaması,
c. Eksen 1 bütçesinin genel bütçenin
%50’sinden az olmaması,
d. Eksen 3 bütçesinin genel bütçenin
%10’undan fazla olmaması
e. Teknik destek bütçesinin genel
bütçenin % 5’inden az olmaması
25. 2007-2011 yılları dikkate alındığında,
ülkemiz için en fazla fon tahsisinin
yapıldığı bileşen aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma
b. Sınır Ötesi İşbirliği
c. Bölgesel Kalkınma
d. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
e. Kırsal KalkınmaA GRUBU SORULAR
9
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
26.
I. Grup başkanvekilleri
II. TBMM Başkanı
III. Meclis başkan vekilleri
IV. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Üyeleri
1982 Anayasası’na göre,
yukarıdakilerden hangilerini doğrudan
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer?
a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. I ve II
d. II ve IV
e. III ve IV
27. Aşağıda yer alan kurumlardan hangisini
Sayıştay denetlemez?
a. Rekabet Kurumu
b. Ankara Üniversitesi
c. Sosyal Güvenlik Kurumu
d. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel
Müdürlüğü
e. Ankara Büyükşehir Belediyesi
28. Avrupa Birliği ile yürütülen 35 müzakere
faslından, 8 fasıl, Genel İşler ve Dış
İlişkiler Konseyinin 11 Aralık 2006 da
almış olduğu karar çerçevesinde “Ek
Protokolün tam olarak uygulanması
şartına bağlı olarak” müzakerelere
açılmamaktadır.
Aşağıdaki müzakere başlıklarından
hangisinin açılması Ek Protokolün
imzalanmasına bağlı değildir?
a. Malların Serbest Dolaşımı
b. Mali Hizmetler
c. Tarım ve Kırsal kalkınma
d. Balıkçılık
e. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı
29. Avrupa Birliği Bakanlar Konsey’inin
görevleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
a. Üye ülkeler tarafından birliğe
devredilen yetkiler çerçevesinde
yasama görevini parlamento ile
birlikte yürütür.
b. Üye devletlerin iktisadi politikalarını
belirler.
c. AB ve üçüncü ülkeler veya
uluslararası organizasyonlarla
antlaşmalar yapar.
d. Parlamento ile birlikte bütçeyi
onaylar.
e. Birliğin dış politikasını ve ortak
savunma politikasını belirler.A GRUBU SORULAR
10
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
30. Aşağıda verilen eşleştirmelerden
hangisinde AB organlarının görevi
yanlış belirtilmiştir?
a. Adaylık Başvurusu Kabulü – AB
Komisyonu
b. Aday Kabul etme – AB Konseyi
c. İlerleme Raporları – AB Komisyonu
d. Katılım Ortaklığı Belgesi – AB
Komisyonu
e. Ulusal Programın Kabulü – Avrupa
Konseyi
31. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve
inkılaplarının dayandığı temel
esaslardan değildir?
a. Tarih bilinci
b. Vatan ve millet sevgisi
c. Bağımsızlık ve özgürlük
d. Yerel kültürlerin gelişmesi
e. Birlik ve beraberlik bilinci
32.
I. Öşür vergisinin kaldırılması
II. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
III. Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının
verilmesi
IV. Yeni Türk Harflerinin Kabulü
Cumhuriyet kurulduktan sonra
gerçekleşen yukarıda verilen
gelişmeler, aşağıdaki ilkelerden
hangisiyle doğrudan ilgilidir?
a. İnkilapçılık
b. Cumhuriyetçilik
c. Milliyetçilik
d. Laiklik
e. Halkçılık
33.
I. Samanoğulları
II. Karamanoğulları
III. Büyük Selçuklular
IV. Karahanlılar
Yukarıdaki devletlerden hangisi veya
hangilerinin resmî dili Türkçe idi?
a. Yalnızca I
b. Yalnızca II
c. Yalnızca III
d. II ve IV
e. II ve IIIA GRUBU SORULAR
11
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
34. Anadolu Selçuklu Devleti’nde büyük
kervansarayların hemen hepsi XIII.
yüzyıla aittir.
Bu durumun,
I. Sanat,
II. Ticaret,
III. Askerlik
Alanlarının hangilerinde görülen
gereksinimin bir sonucu olduğu
savunulabilir?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. II ve III
35. Müslüman Türk devletlerinde devlet
memurluğu çoğunlukla babadan oğula
geçer, iktidar değişmelerinde de iktidar
çoğu kez aynı ailede kalırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
sonuçlarından biridir?
a. Devletin iyi yönetilmesi
b. İşsizliğin önünün kapanması
c. Başarılı bir dış siyaset izlenmesi
d. Yeni mesleklerin önünün kapanması
e. Bürokraside egemen bir sınıfın
ortaya çıkması
36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
ikileme, diğerlerinden farklı bir görevde
kullanılmıştır?
a. Her taraf ışıl ışıl parlıyordu.
b. Sana gonca gonca güller getirdim.
c. Yorgunluktan mışıl mışıl uyuyordu.
d. Kötü haberi alınca koşa koşa gelmiş.
e. Bu kez İstanbul’u doya doya
gezeceğim.
37. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sert
ünsüzlerin yazımıyla ilgili yanlışlık
yapılmıştır?
a. Yeni aldığın kazağı çok beğendim.
b. Çocukken yataktan düşünce travma
geçirmişim.
c. Bütün şehri başdan sona gezdim.
d. Uçaktan inince telefona sarıldı.
e. Araba kontrolden çıkınca köpeğe
çarptı.
38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
başkasına iş yaptırma anlamı yoktur?
a. Haberi alır almaz avukatına dava
dilekçesi yazdırdı.
b. Her Cuma olduğu gibi Hasan Usta’ya
ayakkabılarını boyattı.
c. Yediğiniz çikolataları babam
Almanya’dan getirtti.
d. Durup dururken çocuğu ağlattı.
e. Kendisi yurtdışındayken bile annesini
her akşam evine bıraktırdı.A GRUBU SORULAR
12
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
39. Proje Değerlendirme ve Seçim
Komisyonu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a. Komisyonun Başkanı Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Başkanı’dır.
b. Daimi temsilcilerin görev süresi azami
3 yıldır.
c. Görevi sona eren üyeler tekrar
seçilebilir.
d. Komisyon toplantıya katılanların oy
çokluğu ile karar alır.
e. Başkanın daveti üzerine üye tam
sayısının yarısından bir fazlası ile her
ay en az bir defa toplanır.
40. Aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu İnsan
Kaynakları İhtiyacı Planlamasında
gözetilen hususlardan biri değildir?
a. İş analizleri.
b. Personelin Kurumdaki iş analizine
dayalı görev tanımları.
c. Başkan tarafından onaylanan uzman
personel eğitim programı.
d. Personele verilecek Kurum içi ve
Kurum dışı her türlü eğitim
programları.
e. Kurumun birimler itibariyle pozisyon
planlaması ve ihtiyaç analizleri ile
personel ihtiyacı.
41. Türkiye ekonomisinde para politikasını
belirleme yetkisine sahip kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a. T.C. Merkez Bankası
b. Maliye Bakanlığı
c. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu
d. Sermaye Piyasası Kurulu
e. Hazine Müsteşarlığı
42. 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
İstanbul’da yapıldı.
1500 m elemelerinde 1. olarak adını
finallere yazdıran ve finallerde gümüş
madalya alan atletimiz aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Kemal Koyuncu
b. Halil Aktaş
c. İlham Tanui Özbilen
d. Polat Kemboi Arıkan
e. Yavuz Can
43. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim
Kurulu Başkanı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Ergun ÖZEN
b. Tevfik BİLGİN
c. Ersin ÖZİNCE
d. Hüseyin AYDIN
e. Can Akın ÇAĞLAR A GRUBU SORULAR
13
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
44. Ülkemizde toplam yüz ölçümü ve yüz
ölçümü içerisinde % tarımsal alan
oranları en fazla olan illerimiz aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Yüz ölçümü Tarımsal alan oranı %
a. Konya Sivas
b. Şanlıurfa Ankara
c. Konya Tekirdağ
d. Aydın Samsun
e. Sivas Ankara
45. Gelişmekte olan ekonomilerini tarif
etmek ve büyüyen ekonomilerinden
bahsetmek için “MIST Ülkeleri” deyimi
kullanılan ülkeler arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. Türkiye
b. Meksika
c. Endonezya
d. Güney Kore
e. Malezya
46. Avrupa Kültür Başkenti, Avrupa Birliği
tarafından periyodik olarak her yıl
belirlenen kent veya kentlere verilen
unvandır.
2012 yılı Avrupa Kültür Başkenti
aşağıda yer alan hangi şehirlere
verilmiştir?
a. Guimares – Maribor
b. Pecs – Ruhr
c. İstanbul – Essen
d. Turku – Tallinn
e. Umea – Riga
47. Üyelerinin güvenliğini sağlamak ve
istikrarın gelişmesine katkıda
bulunmak amacıyla, 4 Nisan 1949
tarihinde kurulan ve ülkemizin 1952
yılında katıldığı uluslararası kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kuzey Atlantik Örgütü (NATO)
b. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
c. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD)
d. Avrupa Birliği (AB)
e. Uluslararası Para Fonu (IMF)
48. Türkiye’nin dış borç yönetiminden
sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden
hangisidir?
a. T.C. Merkez Bankası
b. Hazine Müsteşarlığı
c. Devlet Planlama Teşkilatı
d. Maliye Bakanlığı
e. Dış Ticaret Müsteşarlığı
49. Yugoslavya, 1990 yılında dağıldıktan
sonra topraklarında çok sayıda
bağımsızlığını ilan eden ülkeler ortaya
çıkmıştır.
Aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi
bağımsızlığını en son ilan etmiştir?
a. Sırbistan
b. Makedonya
c. Kosova
d. Karadağ
e. Bosna-Hersek A GRUBU SORULAR
14
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
50. Aşağıda verilen Uluslararası
kuruluşlardan hangisinde Türkiye
kurucu üye değildir?
a. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi
b. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
c. Gelişmekte Olan (D-8) Ülkeleri Birliği
d. Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı
e. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
SINAV BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZSINAVDA UYULACAK KURALLAR
1.Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap vb. araçlarla da girmek
yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların
sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 60
dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra
adaylar sınav salonuna alınmayacaktır.
Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav
süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru
kitapçıkları salon görevlileri tarafından
toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.
3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru
sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları;
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların sınav sorularına verdikleri
cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle
incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular
bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde
bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan
adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın,
kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği
takdirde, Kurumumuz Sınav Kurulu takdir hakkını
kullanarak bu salonda sınava giren adayların
tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli
sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve
yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri
tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz
sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar
bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem
kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem
kesinlikle kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen
cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru
kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise
değiştirilmesi için derhal Salon Başkanına
başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde
basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön
kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup
olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda
Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz.
Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha
sonra fark ederseniz, size o zamana kadar
cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru
kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına
başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru
kitapçığının türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında
ilgili yuvarlağı doldurarak belirtiniz. Cevap
kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü
salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol
edilerek paraflanacaktır. Salon görevlileri
tarafından cevap kâğıdınızda ilgili alanın
işaretlenmemesi durumunda cevap kâğıdınız
değerlendirilmeyecektir. Sizin ve salon
görevlilerinin işaretledikleri kitapçık türü arasında
fark olması halinde salon görevlilerinin
işaretledikleri dikkate alınacaktır.
9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığı üzerinde ayrılan yere aday numaranızı,
adınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak
ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası
bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri
müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız
kesinlikle yasaktır.
12. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru
kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon
görevlilerine teslim ediniz. A GRUBU CEVAP ANAHTARI
1. D 11. D 21. A 31. D 41. A
2. A 12. C 22. C 32. E 42. C
3. E 13. E 23. B 33. D 43. D
4. B 14. A 24. C 34. B 44. C
5. D 15. E 25. A 35. E 45. E
6. C 16. A 26. D 36. B 46. A
7. B 17. C 27. A 37. C 47. A
8. E 18. B 28. E 38. D 48. B
9. D 19. D 29. B 39. B 49. C
10. B 20. E 30. E 40. C 50. B

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.