Tarım Satış Kooperatifi İle Kalkınma Ajansı Arasında Düzenlenecek Sözleşmenin Damga Vergisine Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk.

Tarih 20/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-739
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-739                                                                            20/12/2011

Konu : Tarım Satış Kooperatifi İle Kalkınma Ajansı

Arasında Düzenlenecek Sözleşmenin Damga

Vergisine Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk.

 

 

İlgi :   … özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Tarım Satış Kooperatifiniz ile … Kalkınma Ajansı (…) arasında “Destek Sözleşmesi” yapılacağı belirtilerek, Kooperatifinizin yapılacak olan sözleşmeye ilişkin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün 15 numaralı fıkrasında, Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde, ajansların, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olduğu; 26 ncı maddesinde ajansların; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/15 fıkrasına göre damga vergisi muafiyeti bulunan Kooperatifiniz ile 5449 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesinde belirtilen işlemlerinde düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisi muafiyeti bulunan … Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen söz konusu sözleşmenin, her iki tarafın da damga vergisinden muaf olması nedeniyle damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.