Tarafları şahıs ve A.Ş. olan kira sözleşmesinin mükellefi ile tarh zamanaşımına uğrayan evrakın vergi dairesine ibrazı nedeniyle damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 20/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-82-402
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-82-402                                                              20/12/2011

Konu : Tarafları şahıs ve A.Ş. olan kira sözleşmesinin

mükellefi ile tarh zamanaşımına uğrayan evrakın

vergi dairesine ibrazı nedeniyle damga vergisine

tabi olup olmadığı hk.

 

İlgi :   ……. tarihli özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, kardeşlerinizle birlikte şahsınıza miras yolu ile intikal eden …. ili ….. Mah. 64 ada 3 nolu parselin …. A.Ş.’ne kiralanmasına ilişkin olarak düzenlenen 2002 tarihli kira sözleşmesine ait damga vergisinin kim tarafından ödenmesi gerektiği ile sözleşmede damga vergisinin kiracı tarafından ödeneceğine dair özel bir hüküm bulunması halinde damga vergisi mükellefinin kim olacağı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukavelelerin vergi dairelerini bağlamayacağı; 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergiye tabi kağıtların damga vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenlerin sorumlu olduğu, ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5, A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisi oranı, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25, I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağı; dördüncü fıkrasında, damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkur evraka ait vergi alacağının yeniden doğacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, damga vergisinde tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra damga vergisine tabi evrakın hükmünden yeniden yararlanıldığında, yararlanılan an itibariyle vergiyi doğuran olay ikinci kez ortaya çıkmakta olup, zamanaşımı süresi de hükmünden yararlanılan yılı takip eden yılın başından itibaren yeniden işlemeye başlamaktadır.

Bu nedenle, zamanaşımı süresi içerisinde damga vergisi ödenmeyen söz konusu sözleşmenin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine, vergiyi doğuran olay tekrar meydana gelmekte dolayısıyla sözleşmenin hükmünden yararlanma tarihi itibariyle damga vergisi alacağı yeniden doğmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … A.Ş. ile şahsınız ve kardeşleriniz arasında düzenlenen kira sözleşmesinin zamanaşımı süresi dolduktan sonra vergi dairesine veya herhangi bir resmi daireye ibraz edilmek suretiyle hükmünden yeniden faydalanılması halinde, söz konusu sözleşmenin, ibraz ya da hükmünden yararlanma tarihi itibarıyla damga vergisine tabi tutulması gerekmekte olup, yeniden doğan söz konusu verginin ödenmesinden sözleşmeyi düzenleyen her iki tarafın da müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Diğer taraftan, sözleşmede damga vergisinin kiracı tarafından ödeneceğine dair özel bir hüküm bulunmasının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesi uyarınca vergi uygulaması bakımından bir önemi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.