TAPUDA "… VAKFI" ŞERHİ BULUNMASI, ESKİ ESERLERİN VAKFA DEVRİ

DANIŞTAY 10. Daire
ESAS: 2009/10747
KARAR: 2014/3654

İstemin Özeti : Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izafeten Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Kırşehir Merkez Karalar Köyünde bulunan … ve … parsel sayılı taşınmazın, … Vakfı’na ait iken Maliye Hazinesi adına tescil edildiğinden bahisle, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca Vakfa devrinin sağlanarak, tapu senedinin Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 26.06.2008 tarih ve 1444 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Yozgat İdare Mahkemesince, … ve … nolu parsellere ait tapu senetlerinde "… Vakfı" şerhi bulunduğu, ayrıca Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 09.04.1982 tarih ve 3503 sayılı kararı ile … (…) Kaplıcasının eski eser olarak tesciline karar verildiği, bu durumda, tapu belgelerinde "… Vakfı" şerhi bulunan ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile eski eser olarak tesciline karar verilen Kırşehir Merkez Karalar Köyünde bulunan … ve … parsel sayılı taşınmazların vakıf yoluyla meydana geldiğinin kabulü gerektiği sonucuna varıldığından, vakıf adına devrinin sağlanması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın davalı idare tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi :…

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile Yozgat İdare Mahkemesi’nin 24/04/2009 tarih ve E:2008/560; K:2009/300 sayılı kararının onanmasına 30/5/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Cmt Mar 14, 2015 10:39 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 65


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın