TAPU KAYITLARININ İPTALİ, ÖNALIM HAKKI

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2010/3424 E.N , 2010/12577 K.N.
ÖNALIM HAKKI
TAPU KAYITLARININ İPTALİ
Dava, önalıma konu payın tapu kaydının iptali ile tesciline ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde Y….. İlçesi B… Kasabasında tapuya kayıtlı dava konusu taşınmazların davacı ile kızkardeşi N….. A… adına hisseli olarak kayıtlı iken N….. A… ‘ın hisselerini davalılara sattığını, satışı yeni öğrendiğini önalım hakkını kullanmak istediğini bedelini yatırmaya hazır olduğunu önalım hakkının tanınarak davalılar adına kayıtlı payların iptali ile adına tescilini talep etmiştir. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.