TAHSİLAT İÇGENELGESİ SERİ NO: 2008/4

Tarih 31/10/2008
Sayı B.07.1.GİB.0.06.38/3802-93
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.06.38/3802-93

Konu:                                       

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2008/4

                

…………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

30 Ekim 2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile kapsamı ve şartları belirlenen tecil ve taksitlendirme uygulamasına yönelik olarak aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür.

A- Tecil ve Taksitlendirmenin Kapsamı

1) Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile düzenlenen tecil ve taksitlendirme   kapsamına 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde anılan Tebliğin yayım tarihi olan 30 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Devlete ait olup Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, tüm amme alacakları alınmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile kapsam dışı bırakılan 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisinden olan amme alacakları tecil ve taksitlendirilmeyecektir.

Ayrıca anılan Tebliğ kapsamına;

-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine veya belediyelere ait şirketlerin yapılandırılan borçları ile bu borçlardan dolayı tahakkuk eden “1055 Düşük Olan Değerleme Tutarı”ndan olan borçları,

-5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlar,

-5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlar,

-5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca taksitlendirilen borçlar,

-5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlar,

girmemektedir.

Diğer taraftan, anılan Tebliğ ile Devlete ait olup vergi dairelerince tahsil edilen alacaklar kapsama alındığından, vergi dairelerince tahsil edilip de tamamı genel bütçe dışındaki ilgili kurumlara aktarılan (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılan öğrenim harç kredisi, öğrenim kredisi gibi) alacaklar bu Tebliğ kapsamında taksitlendirilmeyecektir.

2) Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile düzenlenen tecil ve taksitlendirme   kapsamına 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde anılan Tebliğin yayım tarihi olan        30 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş amme alacakları girdiğinden, vergilendirme dönemi veya tahakkuk tarihleri 1 Eylül 2008 tarihinden önce olmakla birlikte, vade tarihi 1 Eylül 2008 tarihinden sonraki bir tarihe rastlayan amme alacakları anılan Tebliğ kapsamında taksitlendirilmeyecektir.

3) a- İhbarname kuralına göre yapılan tarhiyata karşı mükelleflerce açılan davalar üzerine vergi mahkemelerince; davanın incelenmeksizin reddine, 2577 sayılı Kanun gereğince davanın açılmamış sayılmasına, dosyanın işlemden kaldırılmasına veya davadan feragat edilmesine ilişkin karar verilmesi halinde, dava konusu ihbarnamenin tebliğini izleyen 30 günlük sürenin son günü esas alınarak amme alacağı tahakkuk ettirilmekte, tahakkuk tarihinden itibaren bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi olarak belirlenmektedir.

Tarhiyata yönelik dava açılması nedeniyle tahakkuk etmemiş amme alacakları için anılan Tebliğ hükümlerinden yararlanılmak istenmesi halinde, mükellefin ihtilaftan vazgeçmesi üzerine yukarıda açıklandığı şekilde oluşan vade tarihinin 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olması ve mükellefin ihtilaftan vazgeçmesi şarttır. İhtilaftan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler iki örnek olarak vergi dairesine verilebileceği gibi, başvuru süresi içerinde ilgili yargı mercine verilerek durumu tevsik eden bir yazı ekinde ilgili vergi dairesine de ibraz edilebilecektir. İhtilaftan vazgeçilmesine ilişkin dilekçelerin vergi dairesine verilmesi halinde dilekçenin bir örneği derhal ilgili yargı mercine gönderilecektir.

Bu takdirde amme alacağına vade tarihinden anılan Tebliğ uyarınca yapılan müracaat tarihine kadar (bu tarih hariç) gecikme zammı hesaplanacağı tabiidir.

b- Vergi mahkemelerinin tarhiyatı tasdik ya da tadilen tasdik kararları üzerine mükellefe tebliğ edilen Vergi Mahkemesi Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi ile belirlenen vade tarihinin 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olması halinde bu borçlar söz konusu Tebliğ kapsamında taksitlendirilecektir. Bu aşamada taksitlendirme kapsamına alınan borçlar için mükelleflerin üst yargı mercilerindeki ihtilaflarından vazgeçmesi şartı aranılmayacaktır.

c- Yargı mercilerince verilen yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle tahsili durdurulan amme alacakları, mükelleflerin talepleri halinde söz konusu Tebliğ kapsamında taksitlendirilecektir.

4) Mükelleflerin Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinin yayım tarihi olan 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla  213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesi ile “Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme” başlıklı 376 ncı maddesi çerçevesinde tahakkuk eden borçlarının anılan Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün değildir. Ancak, 213 sayılı Kanunun 371 ve 376 ncı maddelerindeki şartların ihlal edilmiş olması ve gerekli düzeltmeler sonucu oluşan vade tarihlerinin 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olması halinde bu borçlar da anılan Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirilecektir.

B- Başvuru Süresi ve Şekli

Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile düzenlenen tecil ve taksitlendirme   kapsamında borçlarının taksitlendirmesini isteyen mükelleflerin 28 Kasım 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, ekteki örneğe uygun dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Hazırlanan örnek dilekçe vergi dairelerince yeterince çoğaltılarak mükelleflerin kullanımına sunulacağı gibi, Başkanlığımız internet sitesinden temin edilerek de kullanılabilecektir.

Anılan Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirme talep eden mükelleflerden ayrıca “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu” aranılmayacaktır.

Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde, başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olduğu belirtildiğinden, başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

30/07/2008 tarih ve 75266 sayılı genel yazımızla borçları Başkanlığımızca tecil ve taksitlendirileceği bildirilen belediye ve kuruluşların, 31 Ekim 2008 tarihine kadar yaptıkları tecil ve taksitlendirme taleplerinin değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza gönderilmesine devam edilecektir. 31 Ekim 2008 tarihinden sonra yapılan tecil ve taksitlendirme taleplerinin ise ilgisine göre Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğine veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine ilişkin mevcut mevzuata göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

C- Tecil Süresi, Borç Tutarının Tespiti, Tecil Faiz Oranı ve Teminat

Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile mükelleflere borçlarını ödemeleri için ilk taksit Aralık/2008 ayından başlamak üzere 18 ayda ve 18 eşit taksitte ödeme imkanı  tanınmıştır.

Anılan Tebliğ kapsamında tecil talebinde bulunan mükelleflerin tüm borçları için talepte bulunmaları şarttır. Söz konusu Tebliğ uyarınca müracaatta bulunan mükelleflerin borç asıllarına, vade tarihlerinden tecil talep tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanarak toplam borç tutarı belirlenecektir.

Toplam borç tutarı Tebliğde belirtilen şekilde 18 eşit taksite bölünecek, taksitlendirmede lira kesirleri ilk taksit tutarına ilave edilecektir. Bulunacak taksit tutarlarına uygulanacak tecil faiz tutarı hazırlanan ödeme planlarında ayın son iş günü itibarıyla hesaplanarak gösterilecektir.

Mükellefler, söz konusu Tebliğ kapsamında daha kısa bir sürede borçlarını ödeme yönünde talepte bulunsalar dahi ödeme planı 18 aya göre hazırlanacak, ancak, mükellefler istedikleri takdirde taksitlerini erken ödeyebileceklerdir. Bu durumda tecil faizi ödeme tarihi itibarıyla hesaplanacağından, erken ödenen taksitler için daha az tecil faizi tahsilatı yapılacağı tabiidir.

Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde vadesi 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olan borçlar için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 28 Kasım 2008 tarihine kadar yapılacak tecil ve taksitlendirme müracaatlarına uygulanacak  tecil faizi oranı yıllık %3 olarak belirlendiğinden tecil faizi, bu oran üzerinden ve Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım Dördüncü Bölüm “I. Tecil” alt bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacaktır .

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına ilişkin teminat uygulaması söz konusu Tebliğ kapsamında yapılan teciller için de geçerli olduğundan, gerek teminat uygulamasına yönelik işlemlerde gerekse hacizlerin kaldırılmasına yönelik taleplerinin değerlendirilmesinde Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

D- 30 Ekim 2008 Tarihi İtibarıyla Tecilli Alacaklar ile Tecil Talepleri Değerlendirme Aşamasında Olan Alacaklar

1) 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar

a- Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında olup Tebliğin yayım tarihi itibarıyla tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, söz konusu Tebliğin yayım tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, mükelleflerin başvuru şartı aranmaksızın tecil müracaat tarihlerinden, anılan Tebliğin yayım tarihi olan     30 Ekim 2008  tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar,  Tebliğin yayım tarihinden itibaren de Tebliğde belirlenen taksit süresi boyunca (Son taksit Mayıs 2010 ayında ödenecektir.) yıllık %3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklara ilişkin verilmiş olan tecil süresinin, Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde öngörülen 18 aylık taksit süresinden daha fazla olması halinde mevcut tecillere yıllık %3’lük tecil faiz oranı yukarıda açıklandığı şekilde yansıtılacak, ancak Mayıs 2010 ayından sonra ödenecek taksitlere müracaat tarihinden Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar yıllık %24, Tebliğin yayım tarihinden 31 Mayıs 2010 tarihine kadar yıllık %3, 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren de taksit ödemesinin yapıldığı tarihe kadar uygulanmakta olan tecil faiz oranı uygulanacaktır.

b- 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacakları ile ilgili olarak mükelleflerin Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinden verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, 28 Kasım 2008 tarihine

kadar bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurarak, kalan taksit tutarlarının anılan Tebliğ kapsamında tecilini talep etmeleri gerekmektedir. Bu takdirde mükelleflerin, daha önce tecil şartlarına uygun olarak ödedikleri taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak, kalan taksitlere Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte ödenecek şekilde ödeme planı verilecektir. Ancak bu şekilde yapılacak tecillerde, kalan borçlar için verilecek tecil süresinin hesabında ilk müracaat tarihlerinden itibaren 36 aylık azami süre tespit edilecek ve verilecek süre her hal ve takdirde Mayıs 2010 ayını geçemeyecektir.

Örnek 1: Mükellef (A) 16/04/2007 tarihinde müracaat ederek borcunun taksitlendirilmesini talep etmiş, söz konusu borç Nisan 2007 ayından başlamak ve 22 ayda 22 eşit taksitte ödenmek üzere tecil ve taksitlendirilmiştir.

Mükellef (A), Ekim 2008 ayında ödemesi gereken taksit de dahil olmak üzere 19 taksiti süresinde ödedikten sonra, 25/11/2008 tarihinde bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek, mevcut tecilin geçerli sayılmasını ve kalan taksit tutarlarının Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil ve taksitlendirilmesini talep etmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca mükellefin tecil talep ettiği tarihten (16/04/2007) itibaren 36 aylık süre aşılamayacağından, borçluya en fazla Aralık 2008 ayından başlamak üzere 16 ay 15 gün süre verilebilecektir. 36 aylık süre 16/04/2010 tarihinde sona erdiğinden son taksitin bu tarihe kadar ödenmesi gerekmektedir. Tecil faizinin ilk tecil müracaat tarihi olan 16/04/2007 tarihinden itibaren hesaplanacağı tabiidir.

Ancak, anılan Tebliğ ile mükelleflerin son taksiti süresinde ödememeleri nedeniyle ihlal olan tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları ve ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan tecil faizini aynı sürede ödemeleri gerektiği belirtildiğinden, son taksit ödemesinin ihlali halinde tecilin geçerli sayılabilmesine imkan vermek amacıyla örnek olayda ilk müracaat tarihinden itibaren 35 aylık süre dikkate alınarak 16 taksitte ödeme imkanı verilecek, 16 ncı taksitin vade tarihi 31/03/2010 tarihi olacaktır. Örnek olayda ki son taksitin ödenmemesi nedeniyle tecilin ihlal olması durumunda mükellefin 16/04/2010 tarihine kadar tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunması ve bu süre içerisinde ödenmemiş taksit tutarını hesaplanacak tecil faiziyle birlikte ödemesi gerekmektedir.

Örnek 2: Mükellef (B), 15/05/2008 tarihinde müracaat ederek borcunun taksitlendirilmesini talep etmiş, söz konusu borç Mayıs 2008 ayından başlamak ve 12 ayda 12 eşit taksitte ödenmek üzere tecil ve taksitlendirilmiştir.

Mükellef (B), Ekim 2008 ayında ödemesi gereken taksit de dahil olmak üzere 6 taksiti süresinde ödedikten sonra, 21/11/2008 tarihinde bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek, mevcut tecilin geçerli sayılması ve kalan taksit tutarlarının Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil ve taksitlendirilmesini talep etmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca mükellefin tecil talep ettiği tarihten (15/05/2008) itibaren 36 aylık süre dikkate alınarak, borçluya kalan taksitlerini Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte ödeme imkanı verilecektir. Tecil faizinin ilk tecil müracaat tarihi olan 15/05/2008 tarihinden itibaren hesaplanacağı tabiidir.

c- Bu bölümde açıklanan şekilde tecil edilen amme alacaklarının, Tebliğin yayımlandığı 30 Ekim 2008 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu tarihten itibaren de yıllık %3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

d- Daha önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamına giren borçlar ile vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonraya rastlayan borçların birlikte tecil edilmiş olması durumunda, söz konusu borçların anılan Tebliğ kapsamına giren ve girmeyen borçlar olarak ayrıştırılması, kapsama giren borçlar için yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yıllık %3 tecil faizi uygulanması, kapsama girmeyen borçlarla ilgili tecilin ise o tecil için öngörülen şartlar çerçevesinde devam ettirilmesi gerekmektedir.

2) 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla tecil talepleri değerlendirme aşamasında olan mükellefler ile ilgili yapılacak işlemler

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinin yayımlandığı tarih olan 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin, anılan Tebliğ hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde, 28 Kasım 2008 tarihine kadar yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu itibarla, tecile yetkili makamlarca bu tür talepler ivedi olarak ilgili vergi dairelerine gönderilecek, vergi dairelerince mükelleflerle söz konusu Tebliğden yararlanmak üzere talepte bulunup bulunmayacakları hususunda irtibata geçilecektir.

Bu çerçevede, başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden anılan Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları, Tebliğin yayım tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanarak ilk müracaat tarihlerinden itibaren Tebliğde belirtilen süre ve şartlarda borçları tecil edilecektir.

Tebliğin yayım tarihi itibarıyla tecil talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin Tebliğ hükümlerinden yararlanmak istememeleri halinde talepleri Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde tecile yetkili makamlarca değerlendirilecektir. İlgili makamlarca tecil ve taksitlendirmenin uygun görülmesi halinde tecil müracaat tarihinden itibaren yıllık %24 tecil faiz oranı uygulanacaktır.

E- Mahsup Talepli Borçlara İlişkin İşlemler

Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin borçlarının tamamının tecil ve taksitlendirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, anılan Tebliğin yayım tarihinden önce vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle mahsuben iade talebinde bulunan ancak bu talepleri vergi dairesince sonuçlandırılamamış mükelleflerin, mahsup talep ettikleri borçlarının Tebliğ kapsamı dışında tutulmasını istemeleri mümkündür.

Bu durumda, mükelleflerin talepleri doğrultusunda mahsuben ödenmesi talep edilen borçları Tebliğ kapsamı dışında bırakılarak kalan borçlar taksitlendirilecektir.

Diğer taraftan, mükelleflerin mahsup talep ettikleri borçlar için Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde mahsuben iade talebinden vazgeçtiklerini, bağlı bulundukları vergi dairesine, birden fazla vergi dairesine  mahsup talepli borçları olması halinde ise her birine ayrı ayrı anılan Tebliğden yararlanmak için belirlenen başvuru süresi içinde bildirmeleri gerekmektedir.

Mükellefin kendi borcu dışında, ilgili mevzuat uyarınca üçüncü şahısların borçlarına mahsup talebi olması halinde ise mahsup talebinden vazgeçilebilmesi için borcuna mahsup

istenen üçüncü şahsın da bu konuya yönelik irade beyanı aranılacaktır. Lehine mahsup talep edilen üçüncü şahsın ise mükellefin irade beyanı olmadan anılan Tebliğden yararlanmak üzere başvuruda bulunabileceği tabiidir.

Bununla birlikte, mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin, mahsup talebine konu iade alacaklarının, Tebliğ kapsamı dışında kalan borçlarına ilgili mevzuat uyarınca mahsubunu talep etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Vergi mevzuatı uyarınca iade hakkı bulanan mükelleflerin, iade talep ettikleri alacakları ile anılan Tebliğ kapsamında taksitlendirilen borçlarını,  mahsup işlemlerinin mahsuben ödenmek istenen taksitin ödenmesi gereken ay içerisinde tamamlanması koşuluyla, mahsuben ödemeleri mümkündür.

F- Tecil Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi

Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında tecil edilen borçların taksit ödeme süresi içerisinde ödenmemesi halinde tecil ihlal edilmiş olacak ve tecil edilen amme alacakları cebren takip ve tahsil edilecektir.

Ancak, anılan Tebliğ ile mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri değerlendirerek sonuçlandırma yetkisi tecile yapan vergi dairelerine verilmiştir. Vergi daireleri bu yetkilerini taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi halinde kullanabileceklerdir.

Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları ve ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan tecil faizini aynı sürede ödemeleri gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.

Bir başka anlatımla, mükelleflerin tecil şartlarına uygun ödeme yapmamaları nedeniyle ihlal olan tecilin geçerli sayılabilmesi için tanınan yetki 18 aylık taksit süresince en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde geçerli olacaktır.

Seri.B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi tecil ihlaline neden olmakla birlikte, her bir taksit itibarıyla taksit tutarlarının kuruşlardan oluşan lira kesirlerinin eksik ödenmesi durumunda, eksik ödenmiş kuruş toplamları 8 YTL’na ulaşmadığı sürece, tecilin ihlal sayılmaması uygun görülmüştür. Bununla beraber, eksik ödenen kuruş kesirlerinin izleyen taksitlerle birlikte tahsil edilmesine ve tecil dosyalarının eksiksiz tahsilatla kapatılmasına özen gösterilecektir.

Daha önce tecile yetkili makamlarca borçları tecil ve taksitlendirilen, ancak anılan Tebliğin yayım tarihi itibarıyla tecil şartlarına uyulmaması nedeniyle ihlal edilmiş olan tecillerin geçerli sayılması yönündeki mükellef talepleri vergi dairelerince değerlendirilecek, mükellefin talebinin uygun görülmesi halinde tecil geçerli sayılarak, kalan borç tutarı söz konusu Tebliğ kapsamında taksitlendirilebilecektir.

G- Diğer Hususlar

1- Tecil ve taksitlendirme, vergi dairesi bazında yapılacağından mükelleflerin birden fazla vergi dairesine borcu olması halinde her bir vergi dairesine ayrı ayrı talepte bulunmaları gerekmektedir. Vergi daireleri mükelleflerin sürekli veya süreksiz yükümlülüklerinden kaynaklanan borçları ile otomasyon öncesi borçlarını titizlilikle araştırarak anılan Tebliğ kapsamına giren borçlarını tespit edeceklerdir.

2- Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği uyarınca taksitlendirilen alacaklar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

3- Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında borçları taksitlendirilen mükellefler, ödeme planlarında gösterilen ve vadesi geçmemiş olan taksitlerini, tecil faizleri ile birlikte bankaya ödeyebileceklerdir.

4- Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisinden olan borçlarının anılan Tebliğ kapsamında taksitlendirilmesi uygun görülmüş olup, mükelleflerin her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borçları için başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla mükelleflerin maliki oldukları taşıt sayısının birden fazla olması halinde, istedikleri taşıta ilişkin borçlar yönünden talepte bulunmaları mümkündür.

Motorlu taşıtlar vergisinin tecil ve taksitlendirilmesi halinde mükelleflerin maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

5- Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

6- Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil başvurusunda bulunmayan ya da taksit ödemelerini aksatan mükelleflerden aranılan amme alacaklarının cebren takip ve tahsiline ivedilikle başlanacaktır.

7- Süresinde ödenmemiş amme alacaklarının bir an önce tahsilini sağlamak ve borçluların Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinden yararlanabilmeleri için borçlarını hatırlatmak amacıyla daha önce ödeme emri tebliğ edilmemiş amme alacaklarına ilişkin ödeme emirlerinin bir an önce tebliği sağlanacaktır.

8- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de anılan Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir. Bu kapsamda anılan Tebliğden yararlanmak isteyen kişilere daha önce 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ödeme emri tebliğ edilmiş olma şartı aranılmayacaktır. Ancak, asıl amme borçlusu dışında amme alacağının ödenmesinden sorumlu tutulacak kişilerin, sorumlu oldukları tutarların bir an önce bilgilerine girmesini sağlamak ve amme alacağının tahsilatını hızlandırmak amacıyla ödeme emri tebliğ edilmek suretiyle haklarında takip işlemlerine başlanılması gerekmektedir.

Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortaklar, ortaklığın ödenmemiş borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, ortaklığın borçları için hisseleri nispetinde Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ortaklar ortaklık borçlarının tamamı için Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

9- Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen 28 Kasım 2008 tarihine kadar yapılmayan başvurular ile vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonra olan alacaklar için yapılan tecil ve taksitlendirme başvuruları Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar dahilinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

10- Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinin uygulama süresinin sınırlı olması nedeniyle, gerek mükellef taleplerinin süratle değerlendirilmesi gerekse ileride ortaya çıkabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Vergi Dairesi Başkanlarınca gerekli bütün önlemler alınacaktır.

Çok zor durumda olmaları nedeniyle borçlarını ödeyememiş amme borçlularına taksitle ödeme imkanı vermek ve süresinde ödenmemiş amme alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini sağlamak amacıyla yapılan bu düzenlemeden tüm borçluların yararlanmasını ve doğru bilgilendirilmelerini sağlamak için basın yayın organlarında Vergi Dairesi Başkanları ya da görevlendirdikleri personel tarafından açıklama yapılması uygun görülmüştür.

Ayrıca, bu konuda meslek kuruluşları aracılığı ile de gerekli duyuruların yapılması, düzenlenen toplantı ve benzeri etkinliklere katılınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                            Kemal UNAKITAN

                                                                                                                Maliye Bakanı

 

 

EK: Dilekçe Örneği


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.