TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2011/1

Tarih 27/05/2011
Sayı B.07.1.GİB.0.20.38.110[3802-99]
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.20.38.110[3802-99]             27/05/2011*53276

Konu   :                                                     

 

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2011/1

…………………VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

…………………VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi       : a) 02/07/2005 tarihli ve B.07.1.GİB.0.38/3802-77/29308 sayılı, 2005/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

b) 30/05/2006 tarihli ve B.07.1.GİB.0.05.71/7100-122/41162 sayılı, 2006/5 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi.

 

Bilindiği gibi, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Kanunun “Bazı mahalli idarelerin borç ve alacaklarının takas ve mahsubu” başlıklı 167 nci maddesinde; (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile Hazine Müsteşarlığına borcu olan ve üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birlikleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde başvurmaları halinde borç ve alacakları 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri kapsamında takas ve mahsup edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki mahalli idare birlikleri başvurularını üye belediyelerin yetkili mercileri ile birlikte yaparlar. Uzlaşması yapılan mahalli idare birliğinin uzlaşma kapsamındaki borçları birlik üyesi belediyelerin genel bütçe vergi gelir paylarından 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kesinti yapılarak tahsil edilir.

(3) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yapılacak işlemler bu madde kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında uzlaşma talebinde bulunacak büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluşlar, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketler ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinin yapacakları başvurulara ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2011/1 sayılı Genel Tebliğ 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğde, uzlaşma komisyonuna yapılacak başvurularda 30/06/2005 tarihli ve 25861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/1 sayılı Genel Tebliğ ile 29/07/2005 tarihli ve 25890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/2 sayılı Genel Tebliğin başvuru süresine ilişkin hükümleri dışındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, 6111 sayılı Kanunun 167 nci maddesi kapsamında uzlaşma talebinde bulunacak büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluşlar, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketler ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinin 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan borç ve alacaklarının takas ve mahsup işlemleri için ilgide kayıtlı iç genelgelerimizde yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.