TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2005/1

Tarih 10/01/2005
Sayı B.07.0.GEL.0.38/3802-74 /1324
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.38/3802-74 /1324
KONU :

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2005/1
……….. VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin” başlıklı 106 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;“Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 5.000.000 liraya kadar (5.000.000 lira dahil) amme alacakları amme idarelerince terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Bakanlar Kurulu, bu miktarı on katına kadar artırmaya yetkilidir.

Maliye ve Gümrük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme alacağının miktarını belirlemeye yetkilidir.” hükmü mevcuttur.

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararıyla, 5.000.000 Türk Lirası olan terkin tutarı 8 Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Amme alacaklarının takip ve tahsiline yönelik olarak posta ile yapılacak tebligatta posta masrafı, ilan yoluyla yapılacak tebligatta ilan giderleri, kırtasiye giderleri, tahsilat için araç kullanılması gereken durumlarda benzin, mazot gibi giderler zaman içerisinde artış göstermektedir.

Bu nedenle, bundan böyle her bir alacak türü ve dönemi itibariyle, alacak aslı, gecikme zammı, gecikme faizi ve varsa bağlı cezaları toplamı 8 Yeni Türk Lirasını aşmayan (8 YTL dahil) amme alacaklarının, alacaklı tahsil dairelerince terkin edilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.