TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2004/2

Tarih 28/07/2004
Sayı B.07.0.GEL.0.36/3676-283/035666
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.36/3676-283
KONU :

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2004/2
……….. VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
Bilindiği üzere, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesinin 3418 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle değiştirilen ve 4962 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle ibare eklenen yedinci fıkrasında “Tahsilatı yapan veya ödemede bulunması gereken ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, ödemeye konu amme alacağının % 10’u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur.” hükmü bulunmaktadır.21/07/2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 23/3/2004 tarihli ve Esas Sayısı: 2001/119, Karar Sayısı: 2004/37 sayılı Kararı ile, “21.07.1953 günlü, 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”un 41. maddesinin 3418 sayılı Yasa ile değiştirilen son fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,” karar verilmiştir.

T.C. Anayasası’nın 153 üncü maddesinde; “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarısı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”

hükmü bulunmaktadır.

Bu hükme göre; Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 21/7/2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 23/3/2004 tarihli ve Esas Sayısı: 2001/119, Karar Sayısı: 2004/37 sayılı Kararı ile 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin 4962 sayılı Kanunla değişmeden önceki son fıkrasında yer alan “Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, ödemeye konu amme alacağının %10’u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur.” hükmü iptal edilmiş ancak, mevcut fıkrada 4962 sayılı Kanun ile eklenen ibarelerin iptaline ilişkin açık bir ifadeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte, söz konusu ibarelerin de iptal kararına bağlı olarak uygulama alanı kalmamıştır.

Bu durumda 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü uyarınca 21/7/2004 tarihi itibarıyla;

1- İşlem tesis edilmesi gerektiği halde henüz işlem tesis edilmemiş fiiller için, %10 nispetindeki cezaya yönelik işlem yapılmaması,

2- Sorumlu müdürler hakkında başlatılmış olan takiplerin durdurulması ve %10 nispetindeki cezaların tahsilinden vazgeçilmesi,

3- Bu konuda açılmış olan davaların sürdürülmemesi,

4- İptal kararları geriye yürümediğinden, tahsil edilmiş olan %10 nispetindeki tutarların red ve iade edilmemesi,

gerekmektedir.

Diğer taraftan, anılan Kanun maddesinin diğer hükümleri yürürlükte olduğundan, tahsilat yapma yetkisi verilen banka ve özel finans kurumlarının tahsilatı hazine hesaplarına aktarmakla yükümlü oldukları sürelerde aktarmamaları halinde, bu kuruluşların tüzel kişiliğinden aktarmada gecikilen süre için aranılması gereken gecikme zammının takip ve tahsiline devam edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.