TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2003/2

Tarih 30/05/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.36/3676-275/23223
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.36/3676-
KONU :

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
Seri No:2003/2

………..VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

Kamu gelirlerinin süresinde tahsili, bütçe üzerindeki faiz yükünün azaltılması, bütçe hedeflerine ulaşılması ve enflasyonla mücadele açısından büyük önem taşımaktadır.Öte yandan, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 27.2.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanundan yararlanmak için yapılan başvurularda, Defterdarlıklarımızın da özverili çalışmalarıyla, önemli bir başarı yakalanmıştır. Aynı başarının Kanunun uygulanması sürecinde de sürdürülmesi hem 2003 yılı bütçe hedeflerinin yakalanmasında hem de mükelleflerimizin, lehlerine olan bu uygulamadan eksiksiz yararlanmaları konusunda bir sorunla karşılaşmamaları için gereklidir.

Bu kapsamda, vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarının bir an önce tahsilinin sağlanması için bizzat defterdarların koordine ve gözetiminde aşağıdaki çerçevede gerekli önlemlerin alınması uygun görülmüştür.

Bu çalışmada aşağıdaki şekilde hareket edilecektir.

1 _ Borcu bulunanlardan;

4811 sayılı Kanundan yararlanmak için müracaat etmeyen ve borcunu da ödemeyen ,

2003 yılına ait gelir ve kurumlar vergisi taksitlerini süresinde ödemeyen,

4811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde taksitlerini süresinde ödemeyen,

mükelleflere ait borçların takip ve tahsiline öncelik ve ağırlık verilecektir.

Bu çalışmalar sırasında; tahsil imkanı olmadığı anlaşılan alacaklar belirlenecek, öncelik bu alacaklar dışındaki alacaklara verilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının borçları ile ilgili çalışmalar ise ayrı sürdürülecektir.

2 _ Takip ve tahsil işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini temin için vergi dairelerinde özel ekipler oluşturulacaktır. Oluşturulacak ekiplerin sayısı ile bu ekiplerde görev alacak kişi sayısı ihtiyaca göre defterdarlıklarca belirlenecektir.

3 _ En yüksek borcu olan mükelleflerin takibine öncelik verilecektir. Bu amaçla, her vergi dairesinde borç sıralamasında ilk 100 sırayı alan mükellefler tespit edilecek ve takibe alınacaktır. Bununla birlikte, bu şekilde takibe alınacak mükelleflerin sayısı mahallinde yapılacak değerlendirmeye göre 100 kişiden fazla veya gerekiyorsa 100 kişiden az da olabilecektir.

Gerekli görülen hallerde ilk 100 mükellefin 1 numaralı fıkrada belirtilen borç türleri için ayrı ayrı belirlenmesi de mümkün bulunmaktadır.

4 _ Çalışmada yöntem; borcu bulunan mükellef mutlaka telefonla aranacak, borcu kendisine hatırlatılarak bu borcunu nasıl ödemeyi planladığı sorulacak, ödenmeyen borç tutarına gecikme zammı uygulanmakta olduğu ve bir süre sonra borcun ödenebilmesinin daha güç hale geleceği bildirilerek, bir hafta 10 gün gibi bir süre içerisinde bu borcu ödemesi konusunda mutabakat sağlanmaya çalışılacak, borcunu bu sürede ödememesi halinde yasal işlemlere başlanılmak zorunda kalınacağı net olarak bildirilecek ve verilen süre sonunda borcunu ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere derhal başlanacaktır.

5 – Yukarıdaki esaslar çerçevesinde yürütülen takip ve tahsil işlemlerinin sonuçları hem vergi dairesi hem de defterdarlık düzeyinde izlenecektir. Vergi daireleri bu çalışmaların sonuçlarını 1, 2 ve 3 nolu formları (EK: 1, 2 ve 3) doldurmak suretiyle defterdarlığa iletecek, defterdarlıklar ise bu şekilde gelen formlardan yararlanarak il genelinde kümülatif sonuçları elde etmek için4 numaralı formu (Ek-4) düzenleyeceklerdir. Bu şekilde hazırlanan sonuçlar 15 günlük periyotlar halinde Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

Her ayın ilk 15 günlük dönemi birinci periyot ve kalan günlerinden oluşan dönem ikinci periyot kabul edilecek ve bu periyotlara ilişkin çalışma sonuçları, periyotları izleyen 10 uncu günü akşamına kadar Bakanlığımıza (0.312.4152821-22 nolu fakslara) gönderilecektir.

İlk değerlendirme sonuçlarının 16 Haziran 2003 günü mesai saati sonuna kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi sağlanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

4811 sayılı Vergi Barışı Kanunundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin taksitlerini süresinde ödememeleri durumunda yapılacak işlem Kanunun 18 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, taksitlerin maddede belirtilen şartlar çerçevesinde geç ödenmesi halinde de Kanundan yararlanma imkanı devam etmektedir. Ancak, bu düzenleme, süresinde ödenmeyen taksitlerin 6183 sayılı Kanun çerçevesinde takip ve tahsiline engel teşkil etmemektedir.

Bu nedenle, 4811 sayılı Kanuna göre belirlenen sürelerde ödenmeyen taksitlerin ayrı ayrı takibe alınması ve takip işlemlerinin, bu Kanunun 7, 8, 9, 11, 12 ve 13 üncü maddelerine göre tahakkuk eden alacaklar hariç, ödeme emri düzenlenmeden haciz kararı alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirtilen maddelere göre tahakkuk eden alacakların takibine ise ödeme emri tebliği suretiyle başlanılacağı tabiidir.

Defterdarlıklar yukarıda belirtilen çalışmaların en etkili bir şekilde yürütülmesi ve ortaya çıkan sorunların kısa süre içerisinde giderilmesi için gerekli önlemleri almaya itina göstereceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Bakan a.

EK 1: KAMU ALACAĞINI İZLEME FORMU (Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmayan Mükellefler)
EK 2: KAMU ALACAĞINI İZLEME FORMU (2003 Yılı Gelir/Kurumlar Vergisi Taksitini Ödemeyen Mükellefler)
EK 3: KAMU ALACAĞINI İZLEME FORMU (Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmak Üzere Başvuruda Bulunduğu Halde Taksitlerini Süresinde Ödemeyen Mükellefler)
EK 4: KAMU ALACAĞINI İZLEME FORMU (Takipli Alacaklar Dağılımı)


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.