TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2003/1

Tarih 19/02/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.38/3802-66/006378
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.38/3802-66
KONU :

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2003/1

……………………….VALİLİĞİ
(Defterdarlık: …………………………………………)

İLGİ : 4.12.1998 gün ve B.07.0.GEL.0.38/3802-13/45379-45380-45381 sayılı yazılarımız.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden ekonomik ve mali zorluklar içinde bulunduklarını belirterek tecil talebinde bulunan mükelleflerin bu taleplerinin biran önce incelenerek karara bağlanması ve kamu alacaklarının daha etkin bir biçimde tahsil edilmesi amacı ile ilgide kayıtlı yazımızla iliniz Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi Daireleri ve Malmüdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir Defterdarlıkları için
400.000.000.000 lira,
b) Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan
Vergi Dairesi Başkanlıkları için
300.000.000.000 lira,
c) Yukarıdaki iller dışında kalan büyükşehir belediyesi bulunan İl Defterdarlıkları ve
Vergi Dairesi Başkanlıkları için
200.000.000.000 lira,
d) Diğer İl Defterdarlıkları için
100.000.000.000 lira,
e) Vergi Daireleri ve Malmüdürlükleri için
20.000.000.000 lira,

olarak yeniden belirlenmiştir.

İlinize tanınan bu tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.

1- Yapılacak tecil ve tasitlendirmelerde müracaat tarihinden itibaren azami 12 aylık süre aşılmayacaktır. (Verilecek sürenin hesabında bütçe yılının aşılıp aşılmadığına bakılmayacaktır.)

2- Taşıt Alım, Motorlu Taşıtlar, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Zirai (Stp) Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar, Fonlar ve Ecrimisil ile Eğitime Katkı Payı ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammından olan alacaklar tecil edilmeyecektir.

3- Miktar itibariyle ilinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisini aşan talepler; mükellefin eksiksiz olarak doldurması gereken ” Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu” ile birlikte tecili talebedilen borcun ayrı ayrı nev’i, vadeleri, miktarı ve gerekli görülen diğer bilgilere de yer verilmek suretiyle en geç 5 gün içinde Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

4- 313 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere, tecil talebinde bulunan mükelleflere bu talepleri karara bağlanıp kendilerine kesin tebligat yapılıncaya kadar önerdikleri taksitlerin muntazaman ödenmesi gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.

İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi bundan böyle bu İç Genelge ile 7 ve 10 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgeleri
doğrultusunda kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve durumun ilgililere de duyurularak uygulamanın bu esaslar doğrultusunda yürütülmesinin teminini önemle rica ederim.

Bakan a.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.