Posts Tagged: Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararları

MEDENİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KURULMUŞ OLAN KAYITLAR

İçtihatları Birleştirme BGK 1940/29 E, 1941/5 K. “Özet” MEDENİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KURULMUŞ OLAN KAYITLARA DAİR AÇILACAK MUVAZAA DAVALARI BU YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA DİNLENMEZ “İçtihat Metni” Not: 9 cemaziyelevvel 1293 (1876) g. Mecellei Ahkamı Adliye m. 1592 (Bu yasa, 1926 g. ve 864 s. Kanunu Medeninin Sureti Meriyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanunun 43... Devamı

HUMK.NUN 571 NCİ MADDESİ İCRA VE İFLAS İŞLEMLERİNİN DIŞINDA KALAN AÇIK ARTIRMALAR İÇİN KONULMUŞTUR

İçtihatları Birleştirme BGK 1938/17 E, 1939/57 K. “Özet” 1 HUMK.NUN 571 NCİ MADDESİ İCRA VE İFLAS İŞLEMLERİNİN DIŞINDA KALAN AÇIK ARTIRMALAR İÇİN KONULMUŞTUR. 2 HUMK.NUN 572 NCİ MADDESİ 571 NCİ MADDEYE BAĞLI OLUPBU MADDEDE GÖZÖNÜNE ALINAN ARTIRMALARDAN TAŞINMAZ MAL İLE İLGİLİ OLANLARA AİTTİR. BU MADDENİN HÜKMÜ ŞUF’A HÜKÜMLERİNİN YÜRÜMESİNE ELVERİŞLİ OLMAYAN İCRA VE İFLAS... Devamı

İçtihatları Birleştirme BGK 1935/2 E, 1937/10 K.

İçtihatları Birleştirme BGK 1935/2 E, 1937/10 K. “İçtihat Metni” DAVA : Eshabının tehcir edilmiş veya firar ve tagayyüp eylemiş olmasından dolayı Hazinei Maliyece vaz’iyet olunan emvali gayrimenkule hakkında eşhası merkumenin varisleri tarafından Hazinei Maliye aleyhine ikame edilen istihkak davalarından dolayı verilen hükümlerin temyizen tetkiki hususunda Temyiz Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesinin 8.4.929... Devamı

BU DEFİNİ KANITLAYAMAYAN DAVALININ DİĞER TARAFA BİR YEMİN TEKLİFİNE HAKKI VARDIR.

İçtihatları Birleştirme BGK 1936/39 E, 1937/6 K. “Özet” BU DEFİNİ KANITLAYAMAYAN DAVALININ DİĞER TARAFA BİR YEMİN TEKLİFİNE HAKKI VARDIR. “İçtihat Metni” Not: 1926 g. ve 865 s. Ticaret Kanunu m. 680 (Bu yasa, 1956 g. ve 6762 s. TUrk Ticaret Kanunu ile yürürlükten kaldırıldı.) 12/04/1933 gün ve E. 30 K. 1933/6 s. Y. İçt. Bir. K. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Ticaret Kanununun 680 nci maddesi... Devamı

İçtihatları Birleştirme BGK 1936/41 E, 1937/14 K.

İçtihatları Birleştirme BGK 1936/41 E, 1937/14 K. “İçtihat Metni” DAVA ve KARAR : Temyiz Mahkemesi İkinci Ceza Dairesinden 29/2/1936 tarih ve 114/2821 ve 22/5/1936 tarih ve 264/6958 numaralı ilâmları ile Birinci Ceza Dairesinin 1/6/1935 tarih ve 1754/1552 numaralı ilâmları arasında hâsıl olan içtihat ihtilâfının halli için Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği yüksek makamından verilen müzekkere üzerine toplanan... Devamı

İçtihatları Birleştirme BGK 1936/19 E, 1936/27 K.

İçtihatları Birleştirme BGK 1936/19 E, 1936/27 K. “İçtihat Metni” DAVA : 1918 Sayılı Kanun’un 50. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının dairei şümulünü tayin ve hadisata tatbik emrinde Temyiz Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin 2 kararı arasında hasıl olan içtihat ihtilafının tevhidi Başmüddeiumumilik makamından talep edilmesi üzerine 25.11.1936 gününde toplanan Temyiz Umum Heyeti’nce cereyan eden... Devamı

İçtihatları Birleştirme BGK 1936/26 E, 1936/35 K.

İçtihatları Birleştirme BGK 1936/26 E, 1936/35 K. “Özet” TCK. NUN 526 NCI MADDESİNE UYAN YASAK EYLEMLERE AİT DAVA ZAMANAŞIMININ, BU MADDEDE KONULMUŞ DAHA AĞIR NEVİDEN OLAN HAPİS CEZASININ SON SINIRI İTİBARİYLE 102 NCİ MADDENİN ALTINCI FIKRASI HÜKMÜNE GÖRE HESABI VE SAPTANMASI GEREKİR. “İçtihat Metni” Türk Ceza Kanununun 526. maddesinin tatbikini istilzam eden fiillerin dava müruruzamanını... Devamı