T.C. KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI Sınav Soruları Ve Cevapları 2009

ÖĞRENCİ SEÇME VE
YERLEŞTİRME MERKEZİ
T.C. YÜKSEKÖ
ÖSYM
ĞRETİM KURULU
A
T.C. KAMU İHALE KURUMU
KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
ALAN BİLGİSİ TESTİ
(KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK, İKTİSAT, MALİYE, İŞLETME VE MUHASEBE)
8 Kasım 2009
ADI : …………………………………………………..
SOYADI : …………………………………………………..
T.C. KİMLİK NUMARASI : …………………………………………………..
SALON NUMARASI : …………………………………………………..
G E N E L A Ç I K L A M A
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu test
için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır
(2,5 saat).
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki
ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya
yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi
mümkün değildir.
4. Adaylar Alan Bilgisi Testindeki beş alt testten
kendilerinin belirleyeceği ve en az birisi Kamu
Hukuku veya Özel Hukuk Testi olmak üzere toplam
üç alt testin sorularını cevaplamak zorundadırlar.
Adaylar üçten fazla alt test cevaplamayacaktır.
Bu alt testlerin başladıkları sayfalar şöyledir:
Kamu Hukuku 1
Özel Hukuk 10
İktisat 20
Maliye 29
İşletme ve Muhasebe 37
5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
6. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
7. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak,
üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
8. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız
yararınıza olabilir.
9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
KAMU HUKUKU
2009 – KİK
KAMU HUKUKU ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
1
1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin
olağan kanun hükmünde kararnamelerle dü-
zenlenebilmesinde anayasal bir engel yoktur?
A) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
B) Konut dokunulmazlığı
C) Dilekçe hakkı
D) Düzeltme ve cevap hakkı
E) Düşünce ve kanaat hürriyeti
2. Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından
biridir?
A) Kamu hizmetine girme hakkı
B) Konut hakkı
C) Seçme hakkı
D) Mülkiyet hakkı
E) Dilekçe hakkı
3.
I. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya
bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
II. Vatandaş, hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı
bir ülkeye verilemez.
III. Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yü-
kümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden
alıkonulamaz.
IV. Bir kimse, hakkında dava açıldıktan sonra suç-
suzluk karinesinden yararlanamaz.
V. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç
için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza
verilemez.
1982 Anayasası’nın 38. maddesinde suç ve cezalara
ilişkin olarak öngörülmüş olan esaslarla ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III B) I, II ve V C) I, III ve V
D) II, III ve V E) III, IV ve V
4. Hâlen uygulanmakta olan TBMM seçimleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Seçimler 4 yılda bir yapılır.
B) Seçimlerde yüzde onluk ülke barajı uygulanır.
C) Seçimlerin yönetimi ve denetimi yetkisi Yüksek
Seçim Kuruluna aittir.
D) Seçimlerde dar bölge çoğunluk sistemi uygulanır.

E) TBMM, yalnızca savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl
geriye bırakılması kararı alabilir. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
2
5.
I. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
II. Diyanet İşleri Başkanlığı
III. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
IV. Yükseköğretim Kurulu
V. Rekabet Kurumu
Yukarıdakilerden hangilerine doğrudan doğruya
1982 Anayasası’nda yer verilmiştir?
A) I, II ve IV B) I, II ve V C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) II, IV ve V
6. 1982 Anayasası ile TBMM üyelerine tanınan mutlak
dokunulmazlık kurumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyelerinin Meclis
çalışmalarındaki oy ve sözleri ile Mecliste ileri
sürdükleri düşüncelerden ötürü sorumlu tutulmalarını
engeller.
B) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyelerine cezai
açıdan tam bir koruma sağlar.
C) Mutlak dokunulmazlık süreklidir ve TBMM üyeli-
ğinin sona ermesinden sonra da devam eder.
D) Mutlak dokunulmazlık kamu düzenindendir,
TBMM üyesinin kendi isteği tek başına mutlak
dokunulmazlığın sağladığı korumanın sona ermesine
neden olmaz.
E) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyelerine uygulanabilecek
her türden disiplin cezalarına karşı da
tam bir koruma sağlar.
7. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda
düzenlenen yüksek mahkemeler arasında yer
almaz?
A) Yargıtay
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Askerî Yargıtay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
8. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri
değildir?
A) Yasaları, yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye
geri göndermek
B) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak

C) Anayasa’da belirtilen koşullar oluştuğunda
TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
D) Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
E) Bütün yüksek yargı organları üyelerini atamak
9. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir?
A) Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması
B) Anayasa’da değişiklik yapan kanunların şekil bakımından
Anayasa’ya aykırı olup olmadığı
C) TBMM İçtüzüğü
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E) Kanun hükmünde kararnameler A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
3
10. 1982 Anayasası’na göre, kanunların Anayasa’ya
uygunluğunun denetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kanunların Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle
iptaline yalnızca Anayasa Mahkemesi karar verir.
B) Kanunlar iptal davası ve itiraz yoluyla Anayasa
Mahkemesinin önüne getirilebilir.
C) Anayasa Mahkemesinin yaptığı Anayasa’ya uygunluk
denetimi önleyici değil, düzeltici (bastırıcı)
bir denetimdir.
D) Kanunlar şekil ve esas açısından Anayasa’ya uygunluk
denetimine tabi tutulabilir.
E) Bir kanunun Anayasa’ya aykırı olduğunu düşü-
nen herkesin Anayasa Mahkemesinde iptal davası
açma hakkı vardır.
11. Anayasa Mahkemesince verilen kararlarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir, bunların
değiştirilmesi için başka hiçbir merciye başvurulamaz.

B) Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları,
gerekçesi ile birlikte Resmî Gazete’de yayımlanır.

C) Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamını veya bir hükmü-
nü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni
bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis
edemez.
D) Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları
geriye yürümez.
E) Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları,
kararın verilmesinden başlayarak en geç 30 gün
içinde Resmî Gazete’de yayımlanır ve her durumda
Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün yü-
rürlüğe girer.
12. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamaz.
B) Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken ölçülülük ilkesinin
göz önünde bulundurulması gerekir.
C) Anayasa’da, temel hak ve hürriyetlerin hepsi için
geçerli olan genel sınırlama nedenleri öngörülmüştür.

D) Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
E) Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için milletlerarası
hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

13. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı se-
çimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanının
görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde,
makamın herhangi bir sebeple boşalması hâ-
linde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır.

B) Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların
salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı se-
çilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa
bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü
ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada
en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli
oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı
seçilmiş olur.
C) İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan
birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi
hâlinde, ikinci oylama boşalan adaylığın birinci
oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle
yapılır.
D) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

E) Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması nedeniyle
yapılan seçimde, yeni Cumhurbaşkanı
göreve başlayıncaya kadar Cumhurbaşkanlığına
TBMM Başkanı vekâlet eder. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
4
14.
I. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri,
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu tarafından çıkarılabilir.
II. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri,
ancak olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda
çıkarılabilir.
III. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin
çıkarılabilmesi için önceden yasama organı
tarafından çıkarılmış bir yetki yasasına gerek
yoktur.
IV. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin
yürürlüğe girebilmesi için bunların Resmî
Gazete’de yayımlanmalarına gerek yoktur.
V. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin
TBMM’nin onayına sunulmalarına gerek
yoktur.
Olağanüstü hâl süresince çıkarılabilecek olan kanun
hükmünde kararnamelerle ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve V
D) II, III ve IV E) III, IV ve V
15. İdari vesayet yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Merkezî idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet
yetkisinin hangi denetim araçlarıyla kulanı-
lacağı Anayasa’da açıkça belirlenmiştir.
B) Anayasa’ya göre idari vesayet yetkisi, merkezî
idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisidir.

C) Anayasa’ya göre idari vesayet yetkisi kapsamında
merkezî idare, yerel yönetimlere emir ve talimat
verebilir.
D) İdari vesayet yetkisinin ne şekilde ve hangi kapsamda
kullanılacağı idarenin düzenleyici işlemlerine
konu yapılabilir.
E) İdari vesayet yetkisinin hizmet yerinden yönetim
kurumları üzerindeki denetim yetkisi anlamına
geldiği de Anayasa’da açıkça belirtilmiştir.
16. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri arasında hiyerarşi
ilişkisi vardır?
A) İçişleri Bakanı – Çankırı Valisi – Orta İlçesi Kaymakamı
B) Adalet Bakanı – Türkiye Barolar Birliği Başkanı –
İzmir Barosu Başkanı
C) Ulaştırma Bakanı – Devlet Demiryolları Genel
Müdürü
D) Cide İlçesi Kaymakamı – Ovacık Köyü Muhtarı
E) Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı – Çankaya
Belediyesi Başkanı
17. Aşağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulunun olu-
şumunda yer almaz?
A) Kaymakam B) Defterdar
C) Yazı işleri müdürü D) Mal müdürü
E) Veteriner
18.
I. Genelkurmay Başkanı
II. Rekabet Kurumu Başkanı
III. Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı
Başbakan yukarıdakilerden hangilerine emir ve
talimat veremez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
5
19.
I. Açık ihale usulü
II. Pazarlık usulü
III. Yarışma usulü
IV. Açık teklif usulü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, yukarı-
dakilerden hangileri uygulanacak ihale usulleri
arasında yer almaz?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve IV E) III ve IV
20.
I. Emanet usulü
II. Müşterek emanet usulü
III. Ruhsat usulü
IV. İmtiyaz usulü
Yukarıdakilerden hangileri kamu hizmetlerinin
sözleşme yoluyla özel kişilere gördürülmesi usulleri
arasında yer alır?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) II, III ve IV
21. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na
göre, aşağıdakilerden hangisi düzenleyici
ve denetleyici kurumlar arasında yer almaz?
A) Sermaye Piyasası Kurulu
B) Rekabet Kurumu
C) Kamu İhale Kurumu
D) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
22. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun özelliklerinden
biri değildir?
A) İdari kolluk makamlarının eylem ve işlemleri
daima tek yanlıdır.
B) İdari kolluk faaliyetinin amacı genel olarak kamu
yararını sağlamak değil, kamu düzenini korumaktır.

C) İdari kolluk makamları görevi kötüye kullanma
suçlamasıyla amirlerinden soruşturma iznine ihtiyaç
olmaksızın doğrudan ceza soruşturmasına
tabi tutulabilir.
D) İdari kolluk yetkisinin özel kişilere devredilmesi
mümkün değildir.
E) İdari kolluğun eylem ve işlemleri, kamu gücü ayrıcalıklarına
dayanır.
23.
I. Feragat ve kabul
II. Bilirkişi
III. Müddetler
IV. Adli yardım
V. İhtiyati tedbir
Yukarıdakilerden hangileri, İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca idari yargıda
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin
uygulanacağı hususlar arasında yer almaz?
A) Yalnız V B) I ve II C) I ve IV
D) II ve III E) III ve V A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
6
24. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 9. maddesine
göre çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi
mahkemelerinin görevlerine girdiği hâlde adli ve
askerî yargı yerlerine açılmış bulunan davaların
görev noktasından reddi hâlinde bu husustaki kararların
kesinleşmesini izleyen günden itibaren en
geç kaç gün içinde görevli mahkemede dava açı-
labilir?
A) 7 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60
25.
I. Tahkim yolu öngörülmeyen kamu ihale sözleş-
meleri
II. Tahkim yolu öngörülmeyen imtiyaz sözleşmeleri
III. İdari hizmet sözleşmeleri
Yukarıdaki sözleşmelerin hangilerinden dolayı taraflar
arasında çıkan uyuşmazlıklardan doğan davalar
idari yargının görev alanına girer?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
26. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, idari yargıda
açılan bir davada davacının gösterdiği adrese
tebligat yapılamaması durumunda davayı görmekte
olan yargı yeri aşağıdaki kararlardan hangisini
verir?
A) Yeni adresin bildirilmesine kadar dosyanın işlemden
kaldırılması
B) Doğrudan doğruya davanın açılmamış sayılması
C) Tebligatın tespit edilecek doğru adrese yapılması
D) Dilekçenin reddi
E) Davanın reddi
27. İdari yargıda açılan bir iptal davasının konusu,
idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi
gereken bir işlem olmadığı takdirde davayı görmekte
olan yargı yeri aşağıdaki kararlardan hangisini
verir?
A) Dilekçenin görevli idare merciine tevdii
B) Davanın reddi
C) Dilekçenin reddi
D) Dilekçenin yenilenmesi
E) Dilekçenin görevli ve yetkili yargı merciine gönderilmesi

28. Merkezi İzmir’de bulunan “Ege Denizini Koruma
Derneği”nin, Muğla İli M Özel Çevre Koruma Bölgesi
sınırları içerisindeki Yat Yanaşma Yerine iliş-
kin olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından
yapılan ve yürürlüğe konulan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı’nın iptali istemiyle açtığı davada
görevli ve yetkili yargı yeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Muğla İdare Mahkemesi
B) Danıştay
C) Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi
D) İzmir İdare Mahkemesi
E) Ankara İdare Mahkemesi A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
7
29. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
haksız tahrik indirim nedeninin koşullarından
biri değildir?
A) Failin, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin
etkisi altında olması
B) Failin, haksız bir fiilin meydana getirdiği şiddetli
elemin etkisi altında olması
C) Failin işlediği suçun, haksız bir fiilin yol açtığı şiddetli
elemin sonucu olması
D) Failin işlediği suçun, haksız fiil ile orantılı olması
E) Failin işlediği suçun, haksız bir fiilin yol açtığı hiddetin
sonucu olması
30. Türk Ceza Kanunu’na göre, ceza kanunlarının yer
yönünden uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Türkiye’de işlenen fiiller bakımından Türk kanunları
uygulanır.
B) Fiilde neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâlinde
suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.
C) Fiilde neticenin yabancı ülkede gerçekleşmesi
hâlinde suç yabancı ülkede işlenmiş sayılır ve
Türk kanunları uygulanmaz.
D) Fiilin kısmen ya da tamamen Türkiye’de işlenmesi
hâlinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.
E) Fiilin kısmen yabancı ülkede, kısmen Türkiye’de
işlenmesi hâlinde Türk kanunları uygulanır.
31. Türk Ceza Kanunu’na göre, zorunluluk (zaruret)
hâliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kişinin kendisine ya da başkasına ait bir hakka
yönelik bir tehlike bulunmalıdır.
B) Tehlike ağır ve muhakkak bir tehlike olmalıdır.
C) Kişi, tehlikeye bilerek neden olmamalıdır.
D) Tehlikeden başka türlü korunmak mümkün
olmamalıdır.
E) Tehlike, sadece kişinin kendisine ait bir hakka
yönelik olmalıdır.
32. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdaki kamu idaresinin
güvenirliliğine ve işleyişine karşı suçlardan
hangisi bakımından etkin pişmanlık öngörülmüştür?

A) Kamu görevlisinin ticareti
B) Görevi kötüye kullanma
C) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama
D) İrtikâp
E) Zimmet A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
8
33. Türk Ceza Kanunu’na göre, zimmet suçuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Failin zimmete geçirilen mala, görevi gereği zilyet
kılınması gerekir.
B) Fail kamu görevlisi olmalıdır.
C) Suçun, zimmetin açığa çıkmasını sağlamaya yö-
nelik hileli davranışlarla işlenmesi durumunda
ceza artırılır.
D) Failin görevi gereği zilyet kılındığı malı başkası-
nın zimmetine geçirmesi zimmet suçunu oluşturmaz.

E) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan
sonra iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde
verilecek ceza indirilebilir.
34. Türk Ceza Kanunu’na göre, rüşvet suçuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

B) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hâlinde
suç tamamlanmış gibi cezalandırılır.
C) Görevinin gereklerine uygun davranması için
kendisine menfaat sağlayan kamu görevlisi tamamlanmış
rüşvet suçundan cezalandırılır.
D) Rüşvet alan kişinin yargı görevi yapanlardan biri
olması hâlinde cezası ağırlaştırılır.
E) Rüşvet alan kişinin yeminli mali müşavir olması
hâlinde cezası ağırlaştırılır.
35. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, iddianamenin
iadesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan
mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen iddianamenin
iadesine karar verilir.
B) Ön ödemeye ya da uzlaşmaya tabi olduğu soruş-
turma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde, ön
ödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın dü-
zenlenen iddianamenin iadesine karar verilir.
C) Suçun hukuki nitelendirilmesi nedeniyle iddianame
iade edilemez.
D) 15 gün içinde kabul edilmeyen iddianame iade
edilmiş sayılır.
E) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı tarafından
itiraz edilebilir.
36. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi adli kontrol kapsamındaki yükümlü-
lük türlerinden biri değildir?
A) Yurt dışına çıkmamak
B) Her türlü taşıtı ya da bunlardan bazılarını kullanmamak

C) Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce
belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak
D) Silah bulundurmamak veya taşımamak
E) Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyulmasına
katlanmak A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
9
37. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sürelerin hesaplanmasıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Gün ile belirlenen süreler tebligatın yapıldığı gün
başlar.
B) Hafta olarak belirlenen süreler, her hâlde son
haftanın son günü mesai bitiminde sona erer.
C) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilden önceki
son iş günü mesai saatinde sona erer.
D) Süre ay olarak belirlenmişse tebligatın yapıldığı
günün, son ayda sayı bakımından karşılığı olan
günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu
ayda sayı karşılığı olan gün yoksa süre
ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer.
E) Ay olarak belirlenen sürelerde, sürenin son bulduğu
ayda sayı karşılığı olan gün yoksa süre izleyen
ayın ilk günü mesai saati bitiminde sona
erer.
38. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimin davaya
bakamayacağı hâllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hâkim suçtan kendisi zarar görmüşse hâkimlik
görevini yapamaz.
B) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse
hâkimlik görevini yapamaz.
C) Aynı davada hâkim olarak keşif kararı vermişse
hâkimlik görevini yapamaz.
D) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü
derece dahil kan hısımlığı varsa hâkimlik gö-
revini yapamaz.
E) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat
edinme bağlantısı varsa hâkimlik görevini yapamaz.

39. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, mahkemelerin
yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine
aittir.
B) Teşebbüs aşamasında kalmış suçlarda son icra
hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
C) Kesintisiz (mütemadi) suçlarda kesintinin gerçekleştiği
yer mahkemesi yetkilidir.
D) Zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi
yetkilidir.
E) Kesintisiz (mütemadi) suçlarda son suçun işlendiği
yer mahkemesi yetkilidir.
40. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi tutuklunun salıverilmesine karar veremez?

A) Cumhuriyet savcısı
B) Sulh ceza hâkimi
C) Bölge adliye mahkemesi
D) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
KAMU HUKUKU TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
ÖZEL HUKUK
2009 – KİK
ÖZEL HUKUK ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
10
41. Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesine göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi dürüst davranmanın işlevlerinden
biri değildir?
A) Kişinin dürüst davranma yoluyla bir taşınır üzerinde
ayni hak kazanması
B) Sözleşmedeki irade açıklamalarının yorumlanmasında
kullanılan güven ilkesi
C) Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
D) Hukuki işlemlerdeki başlıkların tamamlanması
E) Kanunun hâkim tarafından yorumlanması
42. Aşağıdakilerin hangisi tarafın, kendi iddiasını ispatla
yükümlü olması ilkesinin istisnalarından biri
değildir?
A) İddiasını herkesçe bilinen olgulara dayandıran
kişi
B) Varlığı alışılmış ve normal sayılan olgulara dayanarak
bir hakkın varlığını ileri süren kişi
C) Olumlu bir olaya dayanarak iddiada bulanan kişi
D) İddiasını kesin karineye dayandıran kişi
E) İddiasını adi karineye dayandıran kişi
43. Derneklerin kuruluşu bakımından benimsenen
sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tescil sistemi
B) Mahkemeden karar alınması sistemi
C) İzin sistemi
D) Serbest kuruluş sistemi
E) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
sistemi
44. Vesayet altında bulunan sınırlı ehliyetsiz A, aşağı-
daki işlemlerden hangisini vasinin rızasına bağlı
olmadan yapabilir?
A) Nişanın bozulması ve manevi tazminat talebi
B) Mahkemeden ergin kılınma talebi
C) Taşınır satış sözleşmesi
D) Trampa sözleşmesi
E) Evlenme A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
11
45. Aşağıdaki işlemlerden hangisini sınırlı ehliyetsiz
adına vasi, hiçbir şekilde yapamaz?
A) Trampa
B) Ariyet sözleşmesi
C) Kefil olma
D) Bankada hesap açma
E) Taşınmaz satım sözleşmesi
46. Aşağıdakilerin hangisinde geçici tescilin şerhi verilebilir?

A) Bir kimsenin sicil dışı bir ayni hak sahibi olduğunu
iddia etmesi durumunda
B) İdare tarafından kamulaştırma kararının verilmesi
durumunda
C) Bir kimse hakkında iflas kararı verilmesi durumunda

D) Aile konutu maliki olmayan eşin, aile konutu bakımından
şerh verilmesini talep etmesi durumunda

E) Yasal ön alım hakkından feragat sözleşmesi akdedilmesi
durumunda
47. Aşağıdakilerden hangisi tapu sicili bulunmayan
yerlerde tutulan bir defterdir?
A) Kat mülkiyeti kütüğü
B) Mal sahipleri sicili
C) Tapu kütüğü
D) Düzeltmeler sicili
E) Zabıt defteri
48. A, B ve C bir taşınmaz üzerinde eşit paylarla paylı
mülkiyet hakkına sahiptir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) A payını B’ye devrederse bu işlem C bakımından
yasal ön alım hakkı doğurmaz.
B) A payını D’ye devrederse yasal ön alım haklarını
bu devir için kullanmayan B ve C, D’nin payını
E’ye devretmesi hâlinde E’ye karşı yasal ön alım
haklarını kullanabilirler.
C) Yasal ön alım hakkının kuvvetlendirilebilmesi için
şahsi hakların şerhi olarak tapu kütüğüne şerh
verilmesi gerekir.
D) Yasal ön alım hakkı taşınmaz mülkiyetinin dolaylı
kısıtlanması niteliğini taşır.
E) Yasal ön alım hakkı ancak alıcıya karşı dava açı-
larak kullanılabilir. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
12
49. Çok yakın arkadaşı B’nin mali durumunun bozulması
ve bu sebeple kredi alamamasına üzülen A, sırf B’nin
itibarını yükseltmek için B lehine bir borç senedi imzalar.
Buna göre bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hata
B) Hile
C) Nispi muvazaa
D) Mutlak muvazaa
E) Latife beyanı
50. Yetkisiz temsille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yetkisiz temsil doğrudan doğruya temsilde söz
konusu olur.
B) Yetkisiz temsil, temsilciye hiç yetki verilmemesi
durumunda ortaya çıkabileceği gibi verilen yetkinin
aşılmasında da ortaya çıkabilir.
C) Verilen temsil yetkisinin batıl olması hâlinde de
yetkisiz temsil doğar.
D) Yetkisiz temsil durumunda temsil olunan, sözleş-
meye icazet verip vermemekte özgürdür.
E) Sözleşme, icazet verilinceye kadar batıl bir sözleşmedir.

51. Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebeplerden
biri değildir?
A) Savaş
B) Zarar görenin kusuru
C) İşçilerin o işletmede menfaat grevine başlamış
olması
D) Üçüncü kişinin kusuru
E) Deprem
52. Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
maddi zarar çeşitlerinden biri değildir?
A) Ticari itibarın ihlalinden doğan zarar
B) Tedavi giderleri
C) Çalışma gücünün azalmasından doğan zarar
D) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zarar
E) Destek kaybından doğan zarar A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
13
53. Para borcunun söz konusu olduğu bir sözleşmede
tarafların ifa yerini belirlememiş olması durumunda
bu borç nerede ifa edilir?
A) Borçlunun borcun doğduğu andaki ikametgâhında

B) Borçlunun ifa anındaki ikametgâhında
C) Paranın bulunduğu bankada
D) Sözleşmenin kurulduğu yerde
E) Alacaklının ifa anındaki ikametgâhında
54. Aşağıdakilerden hangisi tam iki tarafa borç yükleyen
sözleşmelerde borçlunun temerrüdünün
şartlarından biri değildir?
A) Borçlunun temerrüde kusuruyla düşmüş olması
B) Edimin ifasının mümkün olması
C) Borcun muaccel olması
D) Borçluya ihtar yapılmış olması
E) Alacaklının edimi kabule hazır olması
55. Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin devri amacını
güden sözleşmelerden biri değildir?
A) Taşınır satışı sözleşmesi
B) Taşınmaz satışı sözleşmesi
C) Taşınmaz kirası sözleşmesi
D) Trampa sözleşmesi
E) Bağışlama sözleşmesi
56. Vekâlet sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) İş görme sözleşmesidir.
B) Her zaman tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

C) Vekil ile vekâlet veren (müvekkil) arasında akdedilir.

D) Vekilin istifası sebebiyle sona erebilir.
E) Vekâlet veren, vekilin vekâleti yerine getirmek
amacıyla yaptığı giderleri ödemekle yükümlüdür. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
14
57. Aşağıdakilerden hangisinin ticari dava sayılabilmesi
için taraflardan ikisinin de ticari işletmesini
ilgilendirmesi zorunludur?
A) Bankacılık Kanunu’ndan doğan davalar
B) Taşımacılık işlerinden doğan davalar
C) Ticari işletmenin devrinden doğan davalar
D) Ticari mümessiller hakkındaki davalar
E) Kefalet sözleşmesinden doğan davalar
58. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme işletirse tacir
sıfatına sahip olur?
A) Devlet B) Dernek
C) Belediye D) Üniversite
E) Vilayet
59. Anonim şirket genel kurulunda aşağıdaki kararlardan
hangisinin alınabilmesi için aksi esas sözleşmede
belirtilmemişse adi nisap (yeter sayı) yeterlidir?

A) Şirketin tabiiyetinin değiştirilmesi
B) Ortakların taahhütlerinin artırılması
C) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi
D) Şirketin türünün değiştirilmesi
E) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
60. Aşağıdaki şirketlerden hangisi Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının onayı aranmadan kurulabilir?
A) Halka açık anonim şirket
B) Banka
C) Sigorta şirketi
D) Limitet şirket
E) Döviz büfesi işleten anonim şirket A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
15
61. Nama yazılı kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Poliçe nama yazılı düzenlenemez.
B) Devirleri için sadece senedin teslimi yeterlidir.
C) Çekler nama yazılı düzenlenemez.
D) Senedi devredene karşı ileri sürülebilen şahsi
defiler devralana karşı dahi ileri sürülebilir.
E) Lehtarın adının yazıldığı her kıymetli evrak nama
yazılı düzenlenmiş hükmündedir.
62. Beyaz ciroyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Beyaz ciroyla devredilmiş olması emre yazılı senedi
hamiline yazılı hâle getirir.
B) Senedi beyaz ciroyla almış olan kişi, senedi
üçüncü kişiye imzalamadan sadece teslim ederek
devredebilir.
C) Beyaz ciro, alacağın temliki hükmündedir.
D) Senedi beyaz ciroyla almış kişi yetkili hak sahibi
sayılamaz.
E) Beyaz ciro, senetteki meblağın sadece bir kısmı
için yapılabilir.
63. Bono ile çek arasındaki farkla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) İkisi de kanunen emre yazılı senettir.
B) İkisi de muhatap üzerine çekilmektedir.
C) İkisinin de hamiline yazılı düzenlenmesi mümkündür.

D) İkisinin de rehin cirosu ile devri mümkündür.
E) Her ikisinde de senedin ibraz süresi 10 gündür.
64. Aşağıdaki senet tiplerinden hangisi hamiline yazılı
olarak düzenlenebilir?
A) Bono B) Poliçe
C) Makbuz senedi D) Varant
E) İpotekli borç senedi A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
16
65. İcra ve İflas Kanunu’na göre, iflas idaresi tarafından
hazırlanan sıra cetveline itiraz davası sıra cetvelinin
ilanından itibaren en geç kaç gün içinde
açılır?
A) 7 B) 8 C) 15 D) 20 E) 30
66. İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi iflasın açılmasıyla duracak takiplerden
biri değildir?
A) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
B) Para alacağına ilişkin ilamlı takip
C) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip
D) Genel iflas yoluyla takip
E) Genel haciz yoluyla takip
67. Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya
konabilir?
A) Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliyesine ilişkin
ilam
B) Boşanmaya ilişkin ilam
C) Tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen
ilam
D) Velayetin kaldırılmasına ilişkin ilam
E) Hakem kararı
68. Gecikmiş itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Eski hâle getirme kurumunun takip hukuku bağ-
lamında somut ve özel bir uygulanma biçimini
oluşturur.
B) İcra mahkemesine yapılır.
C) Bu yola başvuru herhangi bir süreye tâbi değildir.
D) Bu yola başvuru dilekçesinde, borçlunun itiraz
sebepleriyle birlikte mazeretini ve onu haklı kılmaya
yarayan ispat araçlarını bildirmesi zorunludur.

E) Bu yola başvuru kendiliğinden icra takibini durdurucu
herhangi bir etkiye sahip değildir. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
17
69. Adi iflas tasfiyesinin, iflasın açılmasından itibaren
en geç ne kadar süre içerisinde tamamlanması
gerekir?
A) 3 ay B) 6 ay C) 8 ay
D) 1 yıl E) 2 yıl
70. İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi ilam niteliğindeki belgelerden biri
değildir?
A) İcra dairesindeki kefaletler
B) Temyiz kefaletnameleri
C) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
D) İcra dairesi huzurunda yapılan sulhler
E) Kayıtsız şartsız belirli bir miktar para borcu ikrarını
içeren ipotek akit tabloları
71. İcra ve İflas Kanunu’na göre, satış ilanının tebliği
zorunluluğu bulunan hâllerde, bu ilanın tebliğ
edilmeden cebri açık artırma ile satışın yapılması
sebebiyle şikâyet yoluyla ihalenin feshi en geç ne
zamana kadar talep edilebilir?
A) Satış talebinden itibaren 2 yıl
B) İhaleden itibaren 2 yıl
C) İhaleden itibaren 1 yıl
D) Hacizden itibaren 2 yıl
E) Her zaman
72. İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırma hükümleri aşağıdakilerden
hangisi hakkında uygulanabilir?
A) Kooperatif B) Kolektif şirket
C) Adi şirket D) Dernek
E) Vakıf A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
18
73. Ayrı bir asliye ticaret mahkemesi kurulmuş olan
yerlerde bu mahkemeyle asliye hukuk mahkemesi
arasındaki hukuki ilişkinin niteliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kesin olmayan yetki ilişkisi
B) İş bölümü ilişkisi
C) Kesin yetki ilişkisi
D) İş dağılımı ilişkisi
E) Yargı yolu ilişkisi
74. Medeni usul hukukuna göre, davayı genişletme
ve değiştirme yasağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hukuki sebeplerin değiştirilmesi, davayı değiş-
tirme ve genişletme yasağının kapsamındadır.
B) Davayı genişletme ve değiştirme yasağı, dava
açılmasının medeni usul hukuku bakımından
doğurduğu sonuçlardan biridir.
C) Dava konusunun temliki, davayı genişletme ve
değiştirme yasağının istisnalarından biridir.
D) Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı
davalarda, davayı genişletme ve değiştirme yasağı
uygulanmaz.
E) Davalı, davanın değiştirilmesine veya genişletilmesine
muvafakat etmezse davacı davasını ıslah
ederek değiştirebilir veya genişletebilir.
75. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi sulh hukuk
mahkemesinin görevine girmez?
A) Soyadı değişikliği istemi
B) Kira sözleşmesine dayanan tahliye davası
C) Ortaklığın giderilmesi davası
D) Mirasçılık belgesi verilmesi istemi
E) Kira sözleşmesine dayanan 10 000 TL’lik kira
bedelinin tespiti davası
76. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi vekile özel yetki verilmesini
gerektiren işlemlerden biri değildir?
A) Yargılamanın yenilenmesi davası açma
B) Davayı geri alma
C) Hâkimi reddetme
D) Davadan feragat etme
E) Sulh olma A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
19
77. Maddi anlamda kesin hüküm gücünü kazanmış
olan bir hükmün kanunların açıkça izin verdiği
hâllerde değişen şartlara göre tekrar gözden ge-
çirilmesini ve yeni şartlara uyarlanmasını sağlayan
davaya ne denir?
A) Yargılamanın yenilenmesi davası
B) Değişiklik davası
C) Mütelahik dava
D) Terditli dava
E) Mütekabil dava
78. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi feragat ile sona
ermez?
A) İzalei şüyu davası
B) Boşanma davası
C) Kira sözleşmesine dayalı tahliye davası
D) Kıdem tazminatı alacağı için açılmış dava
E) Babalık davası
79. Dosyası işlemden kaldırılan bir dava, işlemden
kaldırılma tarihinden itibaren en geç ne kadar sü-
re içinde yenilenebilir?
A) 3 ay B) 4 ay C) 5 ay D) 6 ay E) 1 yıl
80. Davanın taraflarından birinin kendi aleyhine olan
vakıalar hakkında hâkim tarafından sorguya çekilmesine
ne denir?
A) İstinabe B) İstiktap C) Temhir
D) İsticvap E) Niyabet
ÖZEL HUKUK TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
İKTİSAT
2009 – KİK
İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
20
81. İki tüketicinin yer aldığı bir saf değişim ekonomisinde
değişimden elde edilecek kazançların var
olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin geçerli
olması gerekir?
A) Tüketicilerin fayda düzeylerinin farklı olması
B) Tüketicilerin fayda fonksiyonlarının farklı olması
C) Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin farklı olması
D) Tüketicilerin marjinal ikame oranlarının farklı
olması
E) Tüketicilerin her maldan sahip olduğu başlangıç
donanımlarının farklı olması
82. Üretimde iki girdi kullanan tam rekabetçi bir firma
için eş maliyet doğrusunun eşürün eğrisine teğet
olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Ürün minimum maliyetle üretilmektedir.
B) Marjinal teknik ikame oranı, girdilerin fiyatları
oranından büyüktür.
C) Girdilerin marjinal verimliliklerinin oranı girdilerin
fiyatlarının oranından büyüktür.
D) Girdilerin marjinal verimliliklerinin oranı girdilerin
fiyatlarının oranından küçüktür.
E) Girdilerin fiyatları birbirine eşittir.
83. Aşağıdakilerin hangisi artan maliyetli bir endüstride
üretimdeki bir genişlemenin sonucu olarak
ortaya çıkar?
A) Girdilere olan talep artar ancak girdi fiyatları sabit
kalır.
B) Girdilere olan talep artar ve buna bağlı olarak
girdi fiyatları da artar.
C) Girdilere olan talep önce azalır, sonra artar ve
dolayısıyla girdi fiyatları üzerindeki net etki belirsiz
olur.
D) Girdilere olan talep azalır ancak girdi fiyatları
sabit kalır.
E) Girdilere olan talep artsa da girdi fiyatları azalır.
84. Gerçekleştirilen üretim düzeyi, kâr maksimizasyonunu
sağlayan üretim düzeyinden düşükse ilave
1 birim üretim yapılmasının etkisi ne olur?
A) Kârı azaltır.
B) Toplam maliyeti, toplam hasılatı artırdığından
daha çok artırır.
C) Toplam hasılatı, toplam maliyeti artırdığından
daha çok artırır.
D) Toplam maliyeti artırmadan toplam hasılatı
artırır.
E) Kârı azaltabilir veya artırabilir. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
21
85. Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal
ürün değeri kavramı aşağıdakilerden hangisini
gösterir?
A) Sermayenin 1 birim artırılmasının üretim
miktarında yarattığı değişmeyi
B) Sermayenin 1 birim artırılmasının firmanın
hasılatında yarattığı değişmeyi
C) Sermayenin 1 birim artırılmasının toplam
maliyetlerde yarattığı değişmeyi
D) Sermayenin 1 birim artırılmasının toplam
değişken maliyetlerde yarattığı değişmeyi
E) Sermayenin 1 birim artırılmasının iş gücü
verimliliğinde yarattığı değişmeyi
86. Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırmasına
bağlı olarak gözlemlenebilen ve firmanın piyasa
gücünü artıran bir etkidir?
A) Arz eğrisinin esnekliğinin artması
B) Arz eğrisinin esnekliğinin azalması
C) Arz ve talep eğrilerinin esnekliklerinin eşitlenmesi
D) Talep eğrisinin esnekliğinin artması
E) Talep eğrisinin esnekliğinin azalması
87. Tam rekabetin Pareto etkin noktada olduğunun
göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretici ve tüketici artıklarının eşit büyüklükte
olması
B) Her zaman için üretici artığının maksimum,
tüketici artığının sıfır olması
C) Her zaman için tüketici artığının maksimum,
üretici artığının sıfır olması
D) Üretimi artırarak bir kişinin durumunu iyileştirmenin,
ancak başka bir kişinin durumunu kötü-
leştirerek mümkün olması
E) Üretimi artırarak bir kişinin durumunu iyileştirmenin,
başka bir kişinin durumunu da iyileştirerek
sağlanabilecek olması
88. Tekelci bir firmanın malı için ters talep fonksiyonu
p=100-2y şeklinde, marjinal maliyet ise sabit ve 16’ya
eşittir.
Buna göre, tekelin yol açtığı refah kaybı kaçtır?
A) 21 B) 42 C) 441 D) 882 E) 1764
89. Üçüncü derece fiyat farklılaştırmasında tekelci
firma aşağıdakilerden hangisini uygular?
A) Tüketilen miktara bağlı olarak fiyatı farklılaştırır.
B) Tüketicilerin tek tek taleplerini bildiğinden her
birine farklı fiyat uygular.
C) Tüketici artığının tamamını ele geçirecek şekilde
fiyatlama yapar.
D) Toplam hasılatını maksimize eden fiyatı seçer.
E) Farklı tüketici gruplarına talep esnekliklerine göre
farklı fiyatlar uygular. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
22
90. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi tam
rekabet modeliyle aynı sonuçlara sahiptir?
A) Sweezy modeli
B) Stackelberg modeli
C) Cournot modeli
D) Edgeworth modeli
E) Bertrand modeli
91. Çoğaltan analizi çerçevesinde, devlet harcamaları
ile vergilerdeki aynı miktarda gerçekleşen bir
artışın reel çıktı üzerindeki etkisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kesinlikle artar.
B) Kesinlikle azalır.
C) Ricardo-Barro etkisi geçerliyse tasarruflar
azalacağından reel çıktı azalır.
D) Dışlama etkisi geçerliyse vergilerdeki artışın
etkisi daha yüksek olacağından reel çıktı azalır.
E) Reel balans etkisi geçerliyse faiz oranının düş-
mesi yüzünden yatırımlar artacağından reel çıktı
artar.
92. Uzun dönem toplam arz eğrisi aşağıdakilerden
hangisini gösterir?
A) Reel GSYİH’nin potansiyel GSYİH’ye eşit olduğu
durumda, fiyatlar genel düzeyi ile GSYİH arasındaki
ilişkiyi
B) Reel GSYİH’nin potansiyel GSYİH’den küçük
olduğu durumda, fiyatlar genel düzeyi ile GSYİH
arasındaki ilişkiyi
C) Parasal ücretler ve faktör fiyatlarının katılığı varsayımı
altında, farklı mal fiyatlarında arz edilen
mal miktarını
D) Toplam talep verilmişken mal piyasasını dengeye
getirecek arz miktarını
E) Enflasyonist ve deflasyonist açıklar sıfırken
üretilen toplam mal miktarını
93. IS eğrisinin dik ve LM eğrisinin yatay olduğu
durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Devlet harcamalarındaki artış, faiz oranlarını
düşürecek ve reel GSYİH’yi artıracaktır.
B) Devlet harcamalarındaki artış, faiz oranlarını
değiştirmeyecek ancak reel GSYİH’yi artıracaktır.

C) Para arzındaki artış, faiz oranlarını düşürecek ve
reel GSYİH’yi artıracaktır.
D) Para arzındaki artış, faiz oranlarını değiştirmeyecek
ancak reel GSYİH’yi artıracaktır.
E) Para arzındaki artış, faiz oranlarını yükseltecek
ve reel GSYİH’yi düşürecektir.
94. Hane halkının servetlerinde gerçekleşen her 5
milyar birimlik artışın %5’ini tüketim için harcadığı
bir ekonomide, yakın gelecekte aşağıdaki
etkilerden hangisinin ortaya çıkması beklenir?
A) Tüketim harcamaları 5 milyar birim artar.
B) Tasarruflar 5 milyar birim artar.
C) Tüketim harcamaları 250 milyon birim artar.
D) Tasarruflar 250 milyon birim artar.
E) Tüketim harcamalarında bir değişme olmaz. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
23
95.
0
C
A
B
D
Kömür
Giysi
Yukarıdaki şekle göre, başlangıçta A noktasında
olan bir ekonomide ortaya çıkacak bir ekonomik
krizin sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Ekonominin üretim olanakları artacağından
D noktasına gelinir.
B) Ekonominin üretim olanakları azalacağından
C noktasına gelinir.
C) Ekonominin üretim olanaklarında bir değişme
olmayacağından B noktasına gelinir.
D) Ekonominin üretim olanaklarının artıp azalması
hakkında bir şey söylenemeyeceğinden hangi
noktaya gelineceği önceden bilinmez.
E) Ekonominin üretim olanakları önce azalır, sonra
da artar; dolayısıyla önce C noktasına sonra da
D noktasına gelinir.
96. Genişletici bir maliye politikasıyla birlikte yürü-
tülen daraltıcı bir para politikası aşağıdakilerden
hangisine neden olabilir?
A) Faiz oranı artarken planlanmış yatırımların
düşmesine
B) Gelir ve tüketimin artmasına
C) Faiz oranı düşerken tüketimin artmasına
D) Faiz oranı düşerken planlanmış yatırımların
düşmesine
E) Faiz oranı düşerken bütçe açıklarının artmasına
97. Laspeyres tüketici fiyat endeksi gibi ağırlıklı bir
fiyat endeksinde ağırlık aşağıdakilerden hangisine
göre belirlenir?
A) Her bir malın baz yılındaki fiyatına
B) Her bir malın cari yıldaki fiyatına
C) Bazı malların baz yılında satın alınan miktarlarına

D) Her bir mal için cari yılda yapılan harcamaya
E) Her bir mal için baz yılında yapılan harcamaya
98. Klasik makro modellere göre, toplam talepteki bir
değişme aşağıdaki etkilerden hangisine neden
olmaz?
A) Fiyat düzeyinde bir değişme
B) Nominal ücret düzeyinde bir değişme
C) İstihdam düzeyinde kalıcı bir değişme
D) Enflasyon beklentilerinde bir değişme
E) Para talebinde bir değişme A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
24
99. Parasal ücretlerin sabit olduğu Keynesyen modelde,
eksik istihdam durumunda para stoğundaki
bir artış çıktı miktarı ve fiyatlar genel düzeyini
nasıl etkiler?
Çıktı miktarı Fiyatlar genel düzeyi
A) Artar Düşer
B) Artar Yükselir
C) Sabit kalır Yükselir
D) Artar Sabit kalır
E) Belirsizdir Yükselir
100. Monetarist iktisatta paranın dolanım hızıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Faiz oranıyla aynı yönde değişir, ancak gelir ile
böyle bir ilişkisi yoktur.
B) Hem faiz oranıyla hem de gelirle aynı yönde
değişir.
C) Kısa dönemde değişkendir, buna karşın uzun
dönemde sabittir.
D) Kısa dönemde değişkendir, uzun dönem için bir
şey söylenemez.
E) Sabittir.
101. Millî gelir hesaplanırken ihracat ve ithalat ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) İhracat, yurt içinde üretilen ürünlere yurt içindeki
hane halkları, firmalar ve hükûmetin talebini gösterir.

B) İthalat yapan her ülke ticaret açığı verir.
C) İthalat yurt içi çıktının bir parçasıdır.
D) İthalatı oluşturan yurt içi harcamalar, GSYİH kapsamına
dahil edilmez.
E) İhracatı oluşturan harcamalar, GSYİH kapsamı-
na dahil edilmez.
102. Bir ekonomide faiz oranlarının yükselmesi aşağı-
dakilerden hangisine neden olur?
A) Yatırımlar artar.
B) İhracat olumlu yönde etkilenir.
C) Ülke parası yabancı paralar karşısında değer
kazanır.
D) Ülkeden yabancı sermaye çıkışı olur.
E) Toplam talep eğrisi sağa kayar.
103. TL’nin ABD Doları karşısındaki değerinin artması
bekleniyorsa kişilerin portföylerinde ne tür bir
değişiklik yapmaları rasyoneldir?
A) Portföydeki ABD Doları miktarını azaltıp TL’yi
artırmak
B) Portföydeki ABD Doları miktarını artırıp TL’yi
azaltmak
C) Portföydeki ABD Doları miktarını sabit tutup TL’yi
artırmak
D) Portföydeki ABD Doları miktarını azaltıp TL’yi
sabit tutmak
E) ABD Doları ile TL’nin portföydeki bileşimini
değiştirmemek A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
25
104. İki ülkenin bulunduğu bir modelde, A ülkesinde
sabit döviz kuru sistemi geçerliyken B ülkesi para
arzını artırıyorsa A ülkesi ile ilgili olarak aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A ülkesinin parasının değeri artar.
B) A ülkesinin merkez bankası döviz satın almak
zorunda kalır.
C) A ülkesinin merkez bankası döviz satmak
zorunda kalır.
D) A ülkesinin parasının değeri azalır.
E) B ülkesinde para arzının artırılması A ülkesinin
ekonomisini etkilemez.
105.
Demir Buğday
1. Ülke 500 500
2. Ülke 200 200
Yukarıdaki tabloda iki ülkenin demir ve buğday üretim
düzeyleri verilmiştir.
Sabit maliyetler varsayımı altında karşılaştırmalı
üstünlükler teorisine göre, bu iki ülkenin birbiriyle
ticaret yapıp yapmayacağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Ticaret yaparlar, ikinci ülke hem demir hem de
buğday üretiminde uzmanlaşır.
B) Ticaret yaparlar; birinci ülke demir, ikinci ülke
buğday üretiminde uzmanlaşır.
C) Ticaret yapmazlar, her iki ülkedeki fırsat maliyetleri
eşittir.
D) Ticaret yapmazlar, ikinci ülke her iki malda da
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğundan
ticarete girmesi için bir neden yoktur.
E) Ticaret yapmazlar, her iki ülkenin de demir
üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğü bulunur.
106. İthal mallarının fiyatlarındaki artış ve bunun yaratacağı
maliyet artışları Phillips eğrisini nasıl
etkiler?
A) Konumu ve eğimi değişmez.
B) Yukarı kayar.
C) Aşağı kayar.
D) Dikey eksene paralel hâle gelir.
E) Yatay eksene paralel hâle gelir.
107. Bir ülkenin net dış borcunun bir yıl içinde 700 milyon
dolardan 600 milyon dolara gerilediği bir durumda,
bu ülkenin cari işlemler hesabı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 600 milyon dolar cari işlemler açığı verir.
B) 100 milyon dolar cari işlemler açığı verir.
C) 700 milyon dolar cari işlemler fazlası verir.
D) 100 milyon dolar cari işlemler fazlası verir.
E) 100 milyon dolar dış ticaret açığı verir. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
26
108. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yatırımın en iyi
örneğidir?
A) Bir yabancı bankanın, bir Türk firmasının gereksindiği
fonların %10’undan daha fazlasını kredi
olarak vermesi
B) Bir yabancı bankanın, bir Türk firmasının gereksindiği
fonların %10’undan daha azını kredi olarak
vermesi
C) Bir Türk bankasının, yabancı bir şirketin hisselerinin
%10’undan daha azını kontrol eder hâle
gelmesi
D) Bir yabancı bankanın, bir Türk şirketinin hisselerinin
% 10’undan daha azını kontrol eder hâle
gelmesi
E) Bir Türk firmasının, yabancı bir şirketin hisselerinin
%10’undan daha fazlasını satın alması
109. Bir ülkede ithal mallarının yurt içi talep esnekli-
ğinin düşük olması durumunda, yurt içi endüstrileri
korumak amacıyla alınan aşağıdaki önlemlerden
hangisi daha etkilidir?
A) Yüksek gümrük tarifeleri
B) Düşük gümrük tarifeleri
C) Damping soruşturması
D) İthalat kotaları
E) İhracat vergisi
110. Uluslararası iktisatta, faktör yoğunluğunun
tersine dönmesi teoremine ne ad verilir?
A) Heckscher-Ohlin Teoremi
B) Leontief Paradoksu
C) Stolper-Samuelson Teoremi
D) Rybczynski Teoremi
E) Ricardocu Eşdeğerlik Teoremi
111. 1900-1914 yılları arasında, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda kâğıt para basma yetkisi aşağıdaki kurumlardan
hangisine aittir?
A) Reji İdaresi
B) Osmanlı Bankası
C) Ziraat Bankası
D) Emniyet Sandığı
E) Galata Borsası
112. Aşağıdakilerden hangisi 1923’te İzmir’de toplanan
1. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan
biridir?
A) Aşarın kaldırılması
B) Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesinin
uygulanması
C) Reji İdaresinin güçlendirilmesi
D) Osmanlı dış borçlarının ödenmemesi
E) İşçilerin günlük çalışma sürelerinin on saatle
sınırlandırılmasıA
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
27
113. Cumhuriyetin ilk on yılında Türkiye ekonomisinin
özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Sanayi ve ticaret sektörlerinin millî gelir içindeki
toplam payları 1929 yılı itibarıyla tarımı geride
bırakmıştır.
B) Millî gelir ilk yıllarda yavaş büyürken 1929’dan
itibaren hızla artmaya başlamıştır.
C) Tarımsal üretim 1929’dan itibaren hızla artmaya
başlamıştır.
D) Tarım millî gelir içinde en büyük paya sahiptir.
E) Ticaret sektörü istihdam içinde en büyük paya
sahiptir.
114. Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye ekonomisinde
devletçi politikalar somut olarak başlamıştır?
A) Lozan Barış Antlaşması’nın kabulüyle
B) Sanayii Teşvik Yasası’nın çıkarılmasıyla
C) Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı’nın benimsenmesi
ve uygulanmasıyla
D) Türkiye İş Bankasının kurulmasıyla
E) Millî Türk Ticaret Birliğinin kurulmasıyla
115. Aşağıdakilerden hangisi 1980-1989 yılları arasında
uygulanan ekonomik politikalardan biri değildir?

A) Döviz piyasasının ve sermaye girişlerinin serbestleştirilmesi

B) Faiz hadlerinin serbestleşmesi
C) Para arzının denetlenmesi
D) İthalat üzerindeki yasaklar ve miktar kısıtlarının
kaldırılması
E) İhracat mallarına ödenen vergi iadesi uygulamasının
kaldırılması
116. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan Kararları’nın
alınmasına yol açmıştır?
A) 1994 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz
B) 1994 yılı başında ortaya çıkan deflasyonist
baskılar
C) GATT-Uruguay Round Anlaşması’nın imzalanması
D) Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın
imzalanması
E) Enerji piyasasında yaşanan darboğaz A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
28
117. 2001 Ekonomik Krizini takip eden yıllarda istihdam
alanında aşağıdakilerden hangisi gerçekleş-
miştir?
A) Kayıt dışı istihdam oranı azalmıştır.
B) İş gücüne katılım oranı azalmıştır.
C) İstihdam oranı artmıştır.
D) Tarımda çalışanların toplam istihdam içindeki
payı artmıştır.
E) Hizmetler sektöründe çalışanların toplam istihdam
içindeki payı azalmıştır.
118.
2008 Yılı Ödemeler Dengesi
(Milyar ABD Doları)
Cari İşlemler Hesabı – 27,8
Sermaye ve Finans Hesapları 29,4
Finans Hesabı (Rezerv Varlıklar Hariç) 29,8
Resmî Rezervlerdeki Değişim – 0,4
Net Hata ve Noksan – 1,6
Bu tabloda verilen Türkiye’nin 2008 yılı ödemeler
dengesi bilgilerine göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Cari işlemler açığı, sermaye ve finans hesaplarında
verilen fazla ile finanse edilmiştir.
B) Kaynağı açıklanamayan 1,6 milyar dolar döviz
çıkışı vardır.
C) Resmî rezervler 400 milyon dolar azalmıştır.
D) Cari işlemler hesabı 27,8 milyar dolar açık vermiştir.

E) Sermaye ve finans hesapları dışarıdan 29,4 milyar
dolar sermaye girişi olduğunu göstermektedir.

119. Yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi TCMB’nin görevlerinden biridir?
A) Hazineye kısa vadeli avans kredileri vermek
B) Banka faizlerini düzenlemek
C) Uluslararası finans hareketlerini kontrol altında
tutmak
D) Açık piyasa işlemlerini yürütmek
E) Döviz kurunu belirlemek
120. Türkiye ekonomisinin dış borç stoğu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Özel sektör dış borç stoğu son beş yılda sürekli
azalmaktadır.
B) Kamu dış borç stoğu son beş yılda hızla artmaktadır.

C) Uzun vadeli borç stoğu son on yılda artış göstermemiştir.

D) 2008 yılı itibarıyla, kısa vadeli borç stoğu uzun
vadeli borç stoğundan fazladır.
E) 2008 yılı itibarıyla, özel sektör dış borç stoğu
kamu dış borç stoğundan fazladır.
İKTİSAT TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
MALİYE
2009 – KİK
MALİYE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
29
121. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimini özel kesimden
ayıran özelliklerden biridir?
A) Temel amacın kâr olması
B) Finansmanının gönüllü ödemelerle yapılması
C) Kararların siyasi süreç içinde belirlenmesi
D) Fiyatların arz ve talebe göre belirlenmesi
E) Üretim biriminin firmalar olması
122. Aşağıdakilerden hangisi devletin, kaynak ayırı-
mında etkinliğin sağlanması amacıyla piyasa ekonomisinin
işleyişine yaptığı müdahalelerden biri
değildir?
A) Marjinal maliyetin sıfır olduğu üretim koşulları altında
kamu kuruluşları aracılığıyla hizmet sunmak

B) Azalan maliyet koşullarının geçerli olduğu durumlarda
doğal tekeller aracılığıyla mal ve hizmet
sunmak
C) Olumlu dışsal ekonomi yayan piyasa ekonomisi
etkinliklerini desteklemek
D) Anti-tröst yasaları çıkararak piyasadaki tekelleş-
meye yol açan eğilimleri teşvik etmek
E) Toplum için tüketimi yararlı sayılan bazı özel mal
ve hizmetlerin bütçeden sunulmasını sağlamak
123. Dışsallıklarda özel tazmin ile kamusal tazmin arasındaki
temel fark aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru ifade edilmiştir?
A) Özel tazminde bireysel refah maksimizasyonu,
kamusal tazmin çerçevesinde ise toplumsal refah
maksimizasyonu ön plandadır.
B) Özel tazmin ilkesinde etkinlik önemliyken kamusal
tazmin çerçevesinde dışsal zarara neden
olanlar, ekonomik etkinlik ölçütü ne olursa olsun
zarara uğrayanları tazmin etmekle yükümlüdürler.

C) Özel tazmin yaklaşımı özel sektör için kullanılırken,
kamusal tazmin yaklaşımı kamu sektöründe
yaşanan sorunların çözümünde kullanılır.
D) Özel tazmin uygulamasında bireylerin faydaları
dikkate alınırken, kamusal tazmin uygulamasında
topluma verilen zararın parasal değeri dikkate
alınır.
E) Özel tazmin ilkesinde etkinlik önemli olmakla birlikte
toplumun maksimum refahı göz önüne alı-
nırken, kamusal tazmin ilkesinde toplumun maksimum
refahı en temel ölçüttür.
124. W. A. Niskanen’in maliye teorisine yaptığı temel
katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu kurumlarının sunduğu mal ve hizmetlerin
üretimini belirleyen faktörlerin analizi
B) Kamu mal ve hizmetlerin finansmanı için alınan
vergilerin değişik toplum kesimlerine nasıl
dağıtılacağının analizi
C) Kamu harcamalarının zaman içerisinde sürekli
artış göstermesine ilişkin nedenlerin analizi
D) Kamu mal ve hizmetlerine olan talebi belirleyen
faktörlerin analizi
E) Siyasal devrevi hareketlerin kamu harcamaları
üzerindeki etkisinin analizi A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
30
125. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
özelliklerinden biri değildir?
A) Kamu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması
B) Ödemesinin genellikle parayla yapılması
C) Yalnızca harcama yapmaya yetkili olan kişilerce
yapılabilmesi
D) Harcamanın yasal süreç içerisinde gerçekleştirilmesi

E) Millî gelirin önemli bir bölümünün ekonomiden
çekilmesine yol açması
126. Negatif gelir vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Azalan oranlı bir vergidir.
B) Artan oranlı bir vergidir.
C) Gelir vergisindeki kayıp ve kaçaklardır.
D) Bir tür sosyal transfer harcamasıdır.
E) Yükümlü üzerinde negatif etki yaratan gelir
vergisini anlatır.
127. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
millî hasılanın %25’ini geçmemesi gerektiğini
savunur?
A) A. Wagner B) R. A. Musgrave
C) C. Clark D) A. T. Peacock
E) M. Friedman
128. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gö-
rünüşte artış nedenlerinden biri değildir?
A) Ayni ekonomiden para ekonomisine geçilmesi
B) Bütçede safi yöntemden gayrisafi yönteme ge-
çilmesi
C) Paranın satın alma gücünün düşmesi
D) Özel kesim elindeki girişimlerin kamulaştırılması
E) Kamu hizmetlerine olan talebin artması
129. Aşağıdakilerden hangisi devletin kamu yararına
sunduğu hizmetlerden ayrıca özel yarar elde edilmesi
nedeniyle kişilerden alınan bedele örnektir?
A) Tapu harcı
B) Menkul kıymetler vergisi
C) Kamu personel ücreti
D) Kamulaştırma gideri
E) Özel şahısların bağış ve hibeleri
130. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiyat etkisinin
ekonomik işlemleri azaltıcı etkisi tüketici açısından
daha büyük olur?
A) Arz esnekliği yüksekse
B) Talep esnekliği yüksekse
C) Arz esnekliği düşükse
D) Talebin fiyat esnekliği düşükse
E) Arz eğrisi pozitif eğimliyse A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
31
131. Aşağıdakilerden hangisi devletin para basmak
suretiyle elde ettiği, enflasyon vergisi de denilen
reel gelirlerdir?
A) Senyoraj gelirleri
B) Teşebbüs gelirleri
C) Tahvil satımından elde edilen gelirler
D) Devlet özel mallarının kiralanmasından elde
edilen gelirler
E) Mali tekellerden elde edilen gelirler
132. Belli bir iktisadi faaliyet aşamasında alım-satım
konusu olan bütün mal ve hizmetlerden alınan,
sadece vergilendirilmeyen mal ve hizmetlerin
açıkça belirtildiği vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel satış vergisi B) Genel satış vergisi
C) İhracat vergisi D) İthalat vergisi
E) İstimlak vergisi
133. Mukayeseli Sosyal Fayda Teorisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devletçe girişilen her iktisadi faaliyetin alternatif
bir sosyal maliyeti olduğu varsayımına dayanır.
B) Devletin aldığı her verginin özel ekonomide mal
ve hizmet üretiminin daralması veya genişlememesi
sonucunu doğuracağı fikrine dayandırılır.
C) Bölünebilir malların üretiminin özel, bölünemez
malların üretiminin kamu ekonomisine bırakılmasını
savunur.
D) Hangi işlerin kamu ekonomisi, hangi işlerin özel
ekonomi tarafından görülmesi gerektiği hususunda
ışık tutar.
E) Kamu ekonomisinde girişilen çeşitli iktisadi faaliyetlerden
hangilerinin geliştirilip hangilerinin
geliştirilmemesi gerektiği konusunda yardımcı
olur.
134. Aşağıdakilerden hangisi stagflasyon ortamında
uygulanabilecek maliye politikasıdır?
A) Telafi edici maliye politikası
B) Daraltıcı maliye politikaları
C) Genişletici maliye politikaları
D) Selektif maliye politikaları
E) Anti-enflasyonist maliye politikası
135. Aşağıdakilerden hangisi klasik maliyecilerin kamu
maliyesine hakim olmasını istedikleri prensiplerin
temel varsayımlarıyla bağdaşmaz?
A) Devlet zaruri bir fenadır ve tüketici niteliktedir.
B) Kamu girişimleri özel girişimlerden daha az verimlidir.

C) Devletin fonksiyonları artırılmalıdır.
D) Kamu, iktisadi rasyonellik prensibiyle bire bir
davranmaz.
E) İyi vergilendirme adil, verimli ve tarafsızdır. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
32
136. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrarlandırıcı
özelliklere sahip değildir?
A) Kişisel gelir vergisi
B) Kısa vadeli sermaye hareketleri
C) Toprak mahsullerine ödenen mali yardımlar
D) Kurum ve aile tasarrufları
E) Mal stoklarında meydana gelen artış ve azalmalar

137. Belirli bir tüketim düzeyine ulaşma ve iktisadi kalkınmanın
sağlanması şeklindeki maliye politikasının
iki farklı amacı arasındaki çatışma ileri ekonomilerde
görülmezken, bunun geri ekonomilerde
çok daha belirgin olarak gerçekleşmesinin temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermaye kıtlığı çekilmesi
B) Tüketim düzeyinin düşük olması
C) Nüfus artış oranının çok yüksek olması
D) Kalkınmanın öncelikli olması
E) Fiyat istikrarı ile tam istihdam arasındaki ters
ilişkinin güçlü olması
138. Bir ekonomide kaynakların tümünün verimli kullanıldığı
varsayımı altında bütçe dengesinin etkisine
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bütçe açığı etkisizdir.
B) Bütçe fazlası etkisizdir.
C) Denk bütçe daraltıcı etki yaratır.
D) Bütçe açığı daraltıcı etki yaratır.
E) Bütçe fazlası daraltıcı etki yaratır.
139. Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmaya gidebilmesi
için devletin kişilere sağladığı avantajlardan
biri değildir?
A) Faiz
B) Borç konversiyonu
C) Başa başın altında ihraç
D) Primli ihraç
E) Vergi istisnası
140. Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın nedenlerinden
biri değildir?
A) Devletin olağanüstü gelir ihtiyacı
B) Vergi yükünün çok yüksek olması
C) Politikacıların vergi yerine borçlanmayı tercih
etmesi
D) Borçların vadesi dolduğunda faiziyle birlikte geri
ödenmesi
E) Ülkelerin döviz ihtiyacıA
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
33
141. Konversiyon ne demektir?
A) Yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla de-
ğiştirilmesi
B) Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlarla de-
ğiştirilmesi
C) Uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlarla de-
ğiştirilmesi
D) İki ülke arasında yapılan borç sözleşmesi
E) Yabancı para cinsinden borcun yerli para cinsinden
borca çevrilmesi
142. Devlet borçlarının gelirin yeniden dağılımı açısından
etkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Vergiler ile tahvil sahipliğinin artan oranlılığı aynı
doğrultuda ise borç ödemeleri gelir dağılımını
etkilemez.
B) Dolaylı vergilere dayalı bir vergi sisteminde borç
geri ödemeleri gelir dağılımını olumsuz etkiler.
C) Borç verenlere uygulanan vergi istisnaları gelir
dağılımını her koşulda olumlu etkiler.
D) Borçların faizlerinin vergi dışı bırakılması, dolaylı
vergilere dayanan bir vergi sisteminde gelir dağı-
lımını olumsuz etkiler.
E) Borçlanma kuşaklar arasında geliri yeniden dağı-
tıcı bir etki yaratır.
143. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine
ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerin hangisi
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir?
A) İçişleri Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı
C) İl genel meclisi D) Bakanlar Kurulu
E) Başbakanlık
144. Aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması,
uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken
ilkelerden biri değildir?
A) Bütçelerin stratejik planlar dikkate alınarak izleyen
iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülüp
değerlendirilmesi
B) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması
C) Bütçelerde bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer
verilmemesi
D) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi
E) Tüm gelir ve giderlerin safi olarak bütçelerde
gösterilmesi
145. Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların
tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın
bitimini takip eden 15 gün içinde aşağıdakilerin
hangisi tarafından ilan edilir?
A) Bütçe Komisyonu B) Maliye Bakanlığı
C) Bakanlar Kurulu D) Hazine Müsteşarlığı
E) Sayıştay A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
34
146. Aşağıdakilerden hangisi planlama programlama
bütçeleme sisteminin başarılı olamamasının nedenlerinden
biri değildir?
A) Kurumsal kültür değişiminin sağlanamaması
B) Bu sistem için gerekli olan muhasebe sisteminin
yeniden düzenlenememesi
C) Plan ve program arasında sürekli bir ilişki ve ge-
çişi sağlayacak yapının kurulamaması
D) Bütçenin etkinliğini sağlayan dinamik işleyişin
kurulamaması
E) Fonksiyonel sınıflandırmanın program sınıflandırması
esasına göre yapılmaması
147. Geçici bütçe uygulaması kaç ayı geçemez?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
148. Katma bütçe aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A) Giderleri kendi özel gelirleri ile sağlanan ve genel
bütçe dışında yönetilen bütçedir.
B) Yerel yönetim bütçelerine genel bütçeden yapı-
lan yardımların gösterildiği bütçedir.
C) Genel bütçeye özerk bütçelerin katılması ile yapılan
hesaplama sonucu ortaya çıkan bütçedir.
D) Kamu iktisadi teşebbüslerinin TBMM’ye sunulan
bütçeleridir.
E) Herhangi bir gelir kaynağı olmadığı hâlde birlik
ilkesinin sağlanması amacıyla genel bütçeye eklenen
harcamalardır.
149. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nun
uygulama alanı içine girer?
A) Kamu binasının kiralanmasından doğan gelirler
B) Sebepsiz zenginleşmeden doğan gelirler
C) Harçlar
D) Haksız fiilden doğan gelirler
E) Kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirleri
150.
I. Gelir Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemeler

II. Kurumlar Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemeler

III. Vergi Usul Kanunu içinde yer alan düzenlemeler
Yukarıdakilerden hangileri maddi vergi hukukunun
konusuna girmez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
35
151. Belgeleri arasında naylon fatura yakalanan mü-
kellef hakkında hangi tarh yöntemine başvurulur?
A) İkmalen tarh B) Resen tarh
C) İdarece tarh D) Beyana dayalı tarh
E) Sözlü tarh
152. 1982 Anayasası’nın 73. maddesi Bakanlar Kuruluna
aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme
yapma yetkisi vermez?
A) Vergi indirimleri B) Verginin konusu
C) Verginin oranı D) Muafiyetler
E) İstisnalar
153. Kaynakta kesinti yoluyla alınan gelir vergisinin
ödenme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 ay sonra
B) İzleyen yılın Mart ayında
C) İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar
D) İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar
E) Beyanname verme süresi içinde
154. Ödeme emrine karşı açılan davayı sonuçlandırması
için vergi mahkemesine tanınan süre ne
kadardır?
A) 7 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 2 ay E) 3 ay
155.
I. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye
için yürütülecek faizler
II. Para ve vergi cezaları
III. Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan
tazminatlar
IV. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için
yapılan giderler
Yukarıdakilerden hangileri ticari kazancın tespitinde
gider olarak indirilemez?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III
156. Aşağıdakilerin hangisinde artan oranlı vergi tevkifatı
yapılmaktadır?
A) Zirai ürün satışlarında
B) Konut kiralarında
C) Mevduat faizlerinde
D) İş yeri kiralarında
E) Hizmet erbabının ücretlerinde A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
36
157. Vergi hukuku uygulamasında aşağıdakilerden
hangisinin faaliyeti serbest meslek faaliyeti
sayılmaz?
A) Noter B) Mühendis C) Sünnetçi
D) Eczacı E) Heykeltıraş
158. İstanbul’da faaliyette bulunan dar mükellef kurum
A’nın 2009 yılında ticari faaliyetinden sağladığı geliri
yanında, bankadaki mevduatından sağladığı tevkifata
tabi olmuş faiz geliri bulunmaktadır.
Buna göre, mükellefin gelirlerini beyan şekli aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını ve menkul
sermaye iradını beyan etmek mecburiyetindedir.

B) Münferit beyanname verir. Sadece ticari kazancını
beyan eder.
C) Muhtasar beyanname verir. Sadece menkul sermaye
iradını beyan eder.
D) Muhtasar beyanname verir. Ticari kazancını ve
menkul sermaye iradını beyan eder.
E) Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını beyan
eder, menkul sermaye iradını beyannamesine
dahil etmez.
159. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin konusunu
oluşturur?
A) Hizmet sunumu B) Mal teslimi
C) Hukuki işlemler D) İthalat
E) İhracat
160. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi
değildir?
A) Kooperatifler
B) Derneklere ait iktisadi işletmeler
C) İktisadi kamu kuruluşları
D) Konsorsiyum
E) Vakıflara ait iktisadi işletmeler
MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
İŞLETME VE MUHASEBE
2009 – KİK
İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE
İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
37
161.
I. Tüm işletme faaliyetlerinin ve sonuçlarının de-
ğerlendirilmesinde bir denetim aracı olması
II. Var olanı iyileştirmek ve üstün kılmak için işletme
içinde çalışanları güdüleme aracı olması
III. İşletmenin mal ve hizmet sunduğu tüketiciler
açısından bir güvence aracı olması
İşletme kârının işlevleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
162. Bir girdi unsurunun fiili kullanım durumunun saptanmış
standartlarla kıyaslanması sonucu bulunan
ölçüte ne ad verilir?
A) Kârlılık B) Etkenlik C) Etkililik
D) Verimlilik E) İktisadilik
163. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin işletme
büyüklüğü tanımında kullanılan niteliksel ölçütlerden
biri değildir?
A) Harcanan enerji miktarı
B) Pazarlık gücü derecesi
C) Yerel çevreyle bağların düzeyi
D) Sermaye piyasasından kaynak sağlama olanakları
E) İşletme yönetiminin paydaşlarla arasındaki kişisel
ilişkilerin derecesi
164. Temel motivasyon faktörünün ihtiyaçlar olduğunu
ancak bazı faktörlerin de motive etmemelerine
rağmen motivasyonun varlığı için gerekli olduğunu
savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarma İhtiyacı Teorisi
B) Bekleyiş Teorisi
C) İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
D) Amaç Teorisi
E) Çift Faktör Teorisi
165. Aşağıdakilerden hangisi etkin haberleşmeyi engelleyen
faktörler arasında yer almaz?
A) Kişisel faktörler B) Fiziksel faktörler
C) Ekonomik faktörler D) Zaman baskısı
E) Algıda seçicilik A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
38
166. Aşağıdakilerden hangisi personel güçlendirme
uygulamasının temel özelliklerinden biri değildir?
A) Yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmesi
B) Çalışanların daha fazla yetki istediklerini varsayması
C) Çalışanlara yetkiyle birlikte sorumluluk verilmesini
savunması
D) Yarı zamanlı çalışmayı teşvik etmesi
E) Çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca
ulaşması gerektiğini savunması
167. Aşağıdakilerden hangisi Tam Zamanında Üretim
sisteminin uygulanmasından önce yapılması gereken
hazırlıklardan biri değildir?
A) Üretim programlarının sabitlenmesi
B) Stok miktarının artırılması
C) Üretim seviyesinin sabitlenmesi
D) Üretimdeki parti miktarlarının küçültülmesi
E) Üretimin, tekrarlı üretim yapısına dönüştürülmesi
168. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçiminde
kullanılan analiz metotları arasında yer almaz?
A) Risk Analizi
B) Yıllık Maliyetlerin Karşılaştırılması
C) Faktör Derecelendirme
D) Başabaş Noktası Analizi
E) Doğrusal Programlama
169. Aşağıdakilerden hangisi kesikli üretimin özelliklerinden
biridir?
A) Yüksek üretim miktarı
B) Özel amaçlı teçhizat
C) Düşük stok seviyesi
D) Özel taşıma araçları
E) Esnek kapasite
170. Aşağıdaki ifadelerden hangisi klasik pazarlama
anlayışının tüketicileri göz ardı ettiğini gösterir?
A) İyi bir mal kendisini sattırır.
B) Üretim teknikleri geliştirilerek verimliliğin artırılması
gerekir.
C) Tüketicilere değer yükleyecek satış tekniklerinin
geliştirilmesi gerekir.
D) Tutundurma faaliyetleri etkin bir iletişim sağlayacak
şekilde düzenlenmelidir.
E) Fiyat tüm işletme birimleri tarafından, pazar dikkate
alınarak sistemli bir şekilde belirlenmelidir.
171. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin pazarlama
kararlarını etkileyen makro çevre faktörleri arasında
yer almaz?
A) İşletmenin üretim olanakları, kapasitesi
B) Toplumda artan çevre duyarlılığı
C) Hükûmetlerin aldığı kararlar, çıkarılan yasa ve
yönetmelikler
D) Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan geliş-
meler
E) Tüketicilerin modayı izleme düzeyi A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
39
172. Fiyatın düşük tutularak pazar payının artırılması-
nın hedeflendiği fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tutundurucu fiyatlandırma
B) Talebe yönelik fiyatlandırma
C) Pazarın kaymağını alma stratejisi
D) Pazara nüfuz etme stratejisi
E) Nakit dönüşümünü hızlandırma stratejisi
173. Bir işletmenin sermayesini oluşturan
I. yabancı kaynak
II. dağıtılmayan kârlar
III. yeni hisse ihracı
unsurlarının en düşük maliyetlisinden en yüksek
maliyetlisine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I – II – III B) I – III – II C) II – I – III
D) II – III – I E) III – II – I
174. Yatırım maliyeti 125 TL olan ve sonsuza kadar her
yıl 15 TL nakit girdisi sağlayacak olan bir projenin
iç verim oranı % kaçtır?
A) 8,3 B) 10 C) 12 D) 13,6 E) 15
175. Bir yatırımcı kullanım fiyatı 1 $ = 1,5 TL olan 10.000
ABD Doları tutarındaki bir Satın Alma Opsiyonu için
dolar başına 5 kuruş prim ödemiştir.
Sözleşmenin vadesi sonunda 1 $ = 1,52 TL ise
oluşan durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Opsiyon kullanılır, yatırımcı 200 TL kâr eder.
B) Opsiyon kullanılır, yatırımcı 300 TL zarar eder.
C) Opsiyon kullanılmaz, yatırımcı 3000 TL zarar
eder.
D) Opsiyon kullanılmaz, yatırımcı 5000 TL zarar
eder.
E) Opsiyon kullanılmaz, kâr ya da zarar söz konusu
değildir.
176. İşletmelerin düzenledikleri finansal tabloların kar-
şılaştırılabilir olmasını sağlayan muhasebe temel
kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyatlılık B) Tam açıklama
C) Kişilik D) Tutarlılık
E) Tarafsızlık ve belgelendirme
177. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından
hangisine dayanır?
A) Özün önceliği B) Önemlilik
C) Dönemsellik D) Maliyet esası
E) Parayla ölçülme A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
40
178. Önceki dönemde 3/5’i için karşılık ayrılan ve 10.000
TL’lik kısmı teminatlı olan 50.000 TL’lik alacağın
32.000 TL’lik kısmı tahsil edilmiş, kalan kısmının
tahsil olanağı ortadan kalkmıştır.
Buna göre, tahsil işlemi nedeniyle yapılacak kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?
A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklı
24.000 TL
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklı
30.000 TL
C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklı
50.000 TL
D) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı
12.000 TL
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı
16.000 TL
179. Bir işletmenin devralınması sırasında katlanılan
maliyet ile bu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan
net varlıklarının değeri arasındaki farka ne ad verilir?

A) Asal maliyet B) Özel maliyet
C) Şerefiye bedeli D) Rayiç bedel
E) Emsal bedeli
180. Bir işletmede, Yurtiçi Satışlar tutarı 1.350.000 TL,
brüt satış kârı 360.000 TL ve dönem sonu ticari mal
mevcudu 180.000 TL’dir. (İşletmede aralıklı envanter
yöntemi uygulanmaktadır.)
Ticari Mallar hesabının borç toplamı 1.215.000 TL
olduğuna göre, işletmenin iade ettiği mal tutarı
kaç TL’dir?
A) 45.000 B) 135.000 C) 180.000
D) 225.000 E) 405.000
181. Bir işletme ihraç ettiği 1.000.000 TL nominal değerli
finansman bonolarını 900.000 TL peşin değeriyle satmıştır.
Buna göre, aradaki fark aşağıdaki hesaplardan
hangisine kaydedilmelidir?
A) Hisse Senetleri İhraç Primleri
B) Hisse Senedi İptal Kârları
C) Finansman Giderleri
D) Komisyon Giderleri
E) Menkul Kıymetler İhraç Farkları
182. Bir işletme 1 Nisan tarihinde yıllık faizi % 12 olup dö-
nem sonu faiz ödemeli, bir yıl vadeli, yazılı değeri
100.000 TL olan bono satın almıştır.
Söz konusu bonoların % 40’ı izleyen dönemde
1 Mart tarihinde 42.300 TL’ye elden çıkarıldığına
göre, ortaya çıkan kâr ya da zararla ilgili kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı
2300 TL
B) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı
4800 TL
C) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu
1300 TL
D) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu
2100 TL
E) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 2300 TL A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
41
183. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
(Bin TL)
Önceki Dönem Cari Dönem
Alıcılar 940 610
Alacak Senetleri 1420 1680
Alacak Senetleri
Reeskontu 290 160
Alınan Depozito ve
Teminatlar 70 40
Şüpheli Ticari Alacaklar 90 60
Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı 60 30
İştiraklerden Alacaklar 80 110
Yukarıdaki verilere göre, Ticari Alacaklardaki artış
ya da azalış kaç TL’dir?
A) 60.000 TL artış
B) 80.000 TL artış
C) 100.000 TL azalış
D) 260.000 TL azalış
E) 290.000 TL azalış
184. ve 185. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
Bir işletmenin bilançosundan alınan bazı veriler aşa-
ğıdaki gibidir:
(Bin TL)
Özel Fonlar 40
Geçmiş Yıllar Kârları 610
Dönem Net Zararı 210
Statü Yedekleri 110
Hisse Senetleri İhraç Primleri 90
Özel Maliyetler 130
Ödenmemiş Sermaye 1000
Hisse Senetleri 1800
Menkul Kıymetler İhraç Farkı 120
Hisse Senedi İptal Kârları 10
Kıdem Tazminatı Karşılığı 80
Dönem Kârı veya Zararı 280
Yasal Yedekler 480
Sermaye 7000
Gelir Tahakkukları 10
Konusu Kalmayan Karşılıklar 10
184. Buna göre, işletmenin Öz Kaynaklar toplamı kaç
TL’dir?
A) 7.070.000 B) 7.130.000
C) 7.260.000 D) 7.390.000
E) 7.910.000
185. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Ödenmiş
Sermayesi ile Sermaye Yedeklerinin toplamı kaç
TL’dir?
A) 6.100.000 B) 6.220.000 C) 6.360.000
D) 6.590.000 E) 6.690.000 A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
42
186. İşletme, elinde bulunan 50.000 TL tutarındaki senedi
nakit ihtiyacı nedeniyle vadesinden önce 48.000 TL
olarak tahsil etmiştir.
Bu işlemle ilgili yapılması gereken kayıtta aşağı-
daki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Kasa hesabı borçlu 50.000 TL
B) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı borçlu
2000 TL
C) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı borçlu
2000 TL
D) Finansman Giderleri hesabı borçlu 2000 TL
E) Alacak Senetleri hesabı alacaklı 48.000 TL
187. Bir işletme makine satın almak üzere ihale açmış ve
900.000 TL + % 18 KDV bedelle ihaleyi kazanan firmaya
sözleşme gereği % 20 oranında ön ödeme yapılmıştır.
Bu işlemle ilgili yapılması gereken kayıtta aşağı-
daki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Verilen Sipariş Avansları hesabı borçlu
180.000 TL
B) Alınan Sipariş Avansları hesabı alacaklı
212.400 TL
C) Verilen Avanslar hesabı borçlu 180.000 TL
D) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı borçlu
180.000 TL
E) İş Avansları hesabı borçlu 212.400 TL
188. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği’ne göre finansal tablolarda yer
alan bilgilerin taşıması gereken özelliklerden biri
değildir?
A) Anlaşılabilir olma B) Denetlenmiş olma
C) İhtiyaca uygun olma D) Güvenilir olma
E) Karşılaştırılabilir olma
189. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu düzenlenmesiyle
ilgili ilkelerden biri değildir?
A) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri, bunları elde
etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri
ile karşılaştırılmalıdır.
B) Maliyetler; stoklar, onarım ve bakım, maddi duran
varlıklar ve diğer gider grupları arasında uygun
bir şekilde dağıtılmalıdır.
C) Karşılıklar bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak
amacıyla kullanılmamalıdır.
D) Stoklar ve alacaklarla ilgili kalemler için uygun
karşılıklar ayrılmalıdır.
E) Maddi duran varlıklar için uygun amortisman
payları ayrılmalıdır.
190. Aşağıdakilerden hangisi likidite durumunun analizinde
kullanılabilecek oranlardan biri değildir?
A) Alacakların Devir Hızı
B) Stok Devir Hızı
C) Otofinansman Oranı
D) Stok Bağımlılık Oranı
E) Cari Oran A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
43
191. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
Vergi öncesi kâr 1.800.000 TL
Faiz giderleri 153.000 TL
Aktif Toplamı 11.700.000 TL
Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar Toplamı 2.400.000 TL
Öz Kaynaklar / Yabancı
Kaynaklar Oranı 0,8
Buna göre, bu işletmenin devamlı sermaye yö-
nünden ekonomik rantabilite oranı kaçtır?
A) 0,29 B) 0,21 C) 0,16 D) 0,14 E) 0,13
192. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
(Bin TL)
Net Satışlar 1760
Dönem sonu stok 308
Dönem başı stok 132
Satılan Ticari Mallar Maliyeti 1320
Buna göre, bu işletmenin stokları kaç ayda bir tü-
kenmektedir?
A) 1,5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
193. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
(Bin TL)
Önceki Dönem Cari Dönem
Taşıtlar 1680 2380
Birikmiş Amortismanlar 770 910
İşletmenin Taşıtlar hesabında 980.000 TL artış
olduğuna göre, dönemin amortisman gideri kaç
TL’dir?
A) 420.000 B) 350.000 C) 280.000
D) 140.000 E) 70.000
194. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
Önceki Dönem Cari Dönem
180 Gelecek Aylara
Ait Giderler 180.000 110.000
280 Gelecek Yıllara
Ait Giderler 120.000 90.000
Buna göre, nakit çıkışı gerektirmeyen gider tutarı
kaç TL’dir?
A) 30.000 B) 60.000 C) 70.000
D) 90.000 E) 100.000
195. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
(Bin TL)
Duran Varlıklar 1530
Dönen Varlıklar 1674
Net Çalışma Sermayesi 108
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) İşletmenin Aktif Toplamı 3.024.000 TL’dir.
B) İşletmenin Öz Kaynaklar Toplamı 1.422.000
TL’dir.
C) İşletmenin Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
1.782.000 TL’dir.
D) İşletmenin Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
1.566.000 TL’dir.
E) İşletmenin cari oranı 1,16’dır. A
2009 – KİK
Diğer sayfaya geçiniz.
44
196.
I. Kömür – Doğalgaz
II. Tereyağı – Margarin
III. Otobüs bileti bedeli – Tren bileti bedeli
IV. Çay – Şeker
V. Otomobil – Benzin
Yukarıdaki mal gruplarından hangilerinde çapraz
talep esnekliği artı değerlidir?
A) II ve IV B) IV ve V C) I, II ve III
D) I, III ve V E) III, IV ve V
197. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan fiyatlandırma
yöntemlerinden biri değildir?
A) Marjinal Fiyatlandırma Yöntemi
B) Cari Pazar Fiyatı Yöntemi
C) Çeşitli Mal Üretiminden Fiyatlandırma Yöntemi
D) Maliyet Artı Yöntemi
E) Halsey Yöntemi
198. ve 199. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
Birim satış fiyatı 5000 TL
Ödenmiş Sermaye 150.000.000 TL
Birim değişken giderler 1250 TL
Sabit giderler 32.000.000 TL
Vergi oranı % 25
198. Buna göre işletmenin, Ödenmiş Sermayesinin
% 50’si kadar net kâr sağlayabilmesi için gerekli
satış geliri kaç milyon TL’dir?
A) 182 B) 176 C) 142 D) 118 E) 107
199. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin, satış geliri
üzerinden % 25 vergi öncesi kâr elde edebilmesi
için gerekli satış miktarı kaç birimdir?
A) 42.600 B) 36.000 C) 16.000
D) 12.800 E) 9850
200. Bir işletmede, yıllık stok kullanım miktarı 160.000
adet, stok siparişi başına gider tutarı 250 TL ve birim
stok bulundurma maliyeti 5 TL’dir.
Buna göre işletmenin, stok giderini en aza indirmek
için yılda kaç kez sipariş vermesi gerekir?
A) 18 B) 32 C) 40 D) 50 E) 52
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açı ölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır
(2,5 saat). Sınavın ilk 75 ve son 15 dakikası
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı
süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri
tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde
kalınız.
3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday,
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak
yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların
birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri
kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya
veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri,
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya
çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda
değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağı-
lımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel veya toplu
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı
veya tamamı geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdı-
nızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun
biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
6. ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun
biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır.
Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâ-
ğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez
kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.

8. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir.
Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli
değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan
soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında
basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını
kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından
yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığı-
nızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz,
size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden,
hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon
Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz
Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından
sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin
işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları
kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon
görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı
üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C.
Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap
kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir.
Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse
sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığı-
nızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim
etmeyi unutmayınız.
15. Sınav sonuçları 30 gün içinde Kamu İhale Kurumuna
gönderilecek, ayrıca adresinize de postalanacaktır. T.C. KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI
8 KASIM 2009
ALAN BİLGİSİ TESTİ
(KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK, İKTİSAT, MALİYE, İŞLETME VE MUHASEBE)
A KİTAPÇIĞI
1. A
2. D
3. C
4. D
5. A
6. E
7. B
8. E
9. D
10. E
11. E
12. C
13. E
14. A
15. B
16. A
17. B
18. B
19. E
20. C
21. D
22. C
23. E
24. C
25. E
26. A
27. B
28. B
29. D
30. C
31. E
32. E
33. D
34. C
35. D
36. E
37. D
38. C
39. E
40. E
41. A
42. C
43. D
44. A
45. C
46. A
47. E
48. C
49. D
50. E
51. C
52. A
53. E
54. A
55. C
56. B
57. E
58. B
59. E
60. D
61. D
62. B
63. A
64. E
65. C
66. A
67. A
68. C
69. B
70. D
71. C
72. A
73. B
74. A
75. A
76. B
77. B
78. A
79. A
80. D
81. D
82. A
83. B
84. C
85. B
86. E
87. D
88. C
89. E
90. E
91. A
92. A
93. B
94. C
95. B
96. A
97. E
98. C
99. D
100. E
101. D
102. C
103. A
104. B
105. C
106. A
107. D
108. E
109. D
110. B
111. B
112. A
113. D
114. C
115. E
116. A
117. B
118. C
119. D
120. E
121. C
122. D
123. B
124. A
125. E
126. D
127. C
128. E
129. A
130. B
131. A
132. B
133. C
134. D
135. C
136. B
137. A
138. E
139. B
140. D
141. A
142. C
143. A
144. E
145. B
146. E
147. D
148. A
149. C
150. C
151. B
152. B
153. D
154. A
155. E
156. E
157. D
158. E
159. C
160. D
161. E
162. B
163. A
164. E
165. C
166. D
167. B
168. A
169. E
170. A
171. A
172. D
173. A
174. C
175. B
176. D
177. C
178. E
179. C
180. A
181. E
182. D
183. A
184. B
185. A
186. D
187. C
188. B
189. D
190. C
191. B
192. B
193. A
194. E
195. D
196. C
197. E
198. B
199. D
200. C

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.