T.C. KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI Sınav Soruları 2006

A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
KAMU HUKUKU
KİK 2006
KAMU HUKUKU ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
1
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir
kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebileceği
kanunlardan biri değildir?
A) Bütçe kanunları
B) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi veren yetki kanunları
C) Af kanunları
D) Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar
E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasının uygun
bulunmasına ilişkin kanunlar
2. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
milletvekili seçilmeye engel olan durumlardan biri
değildir?
A) Değişik iki suçtan ötürü; birinden 7 ay, diğerinden
6 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezalarına
mahkûm olmak
B) Affa uğramış olsa bile zimmet, irtikâp veya rüş-
vet suçlarından birinden ötürü mahkûm olmak
C) Kaçakçılığa teşvik suçundan ötürü mahkûm olmak

D) Affa uğramış olsa bile devlet sırlarını açığa vurmaktan
ötürü mahkûm olmak
E) Taksirli bir suçtan ötürü mahkûm olmak
3. 1982 Anayasası’na göre milletvekilliğinin düş-
mesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Anayasa’da 1995 yılında yapılan değişiklikten
sonra, bir milletvekilinin istifası kendiliğinden sonuç
doğurmaktadır; istifayı TBMM’nin kabul etmesine
gerek yoktur.
B) 1995 değişikliği uyarınca milletvekilliğiyle bağ-
daşmayan bir görev veya hizmeti kabul eden bir
milletvekilinin milletvekilliği, TBMM üye tam sayı-
sının salt çoğunluğunun kararıyla düşürülebilir.
C) Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz 1 ay içinde
toplam 5 birleşim katılmayan bir milletvekilinin
milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunca üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyuyla düşürülebilir.
D) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen milletvekilinin
milletvekilliği mahkûmiyet kararının TBMM
Başkanlığına bildirildiği tarihte, diğer mahkûmiyet
hallerinde ise TBMM Genel Kurul Kararıyla sona
erer.
E) 1995 değişikliği uyarınca Anayasa Mahkemesince
temelli kapatılan bir siyasal partinin kapatma
davasının açıldığı tarihte üyesi olan milletvekillerinin
milletvekilliği, kapatma kararının TBMM
Başkanlığına bildirildiği tarihte kendiliğinden sona
erer.
4. Aşağıdakilerden hangisi, seçimlere ilişkin bir dü-
zenleme olarak doğrudan 1982 Anayasası’nda öngörülmüştür?

A) Milletvekili seçimlerinde % 10 ülke barajının uygulanması
B) Seçimlerde iki turlu çoğunluk sisteminin benimsenmesi

C) Milletvekili seçimlerinde her ilin 18 milletvekiline
kadar tek bir seçim çevresi olarak belirlenmesi
D) Milletvekili seçimlerinde verilen oylara göre milletvekillerinin
belirlenmesinde d’Hont Sisteminin
uygulanması
E) Seçim kanunlarının, temsilde adalet ve yönetimde
istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde dü-
zenlenmesinin gerekmesi A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
2
5. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının kanun
yapma yetkisinin konu bakımından sınırlandırılmamış
olmasını ifade eder?
A) Yasama yetkisinin genelliği ilkesi
B) Düzenleyici işlemlerin genelliği ilkesi
C) Genel oy ilkesi
D) Yasama yetkisinin asliliği ilkesi
E) Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi
6. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme
ve denetim yollarından biri değildir?
A) Gensoru
B) Genel soruşturma
C) Meclis araştırması
D) Genel görüşme
E) Soru
7. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Anayasa’da
sayılan görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
B) Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu vererek gö-
revden düşürmek
C) Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek

D) Kanun hükmünde kararnameleri öncelikle ve ivedilikle
görüşmek
E) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine
karar vermek
8. Anayasa değişiklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Anayasa’nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayı-
sının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif
edilebilir.
B) Anayasa değişikliği tekliflerinin kabulü TBMM
üye tam sayısının en az üçte ikisinin gizli oyuyla
olur.
C) Bakanlar Kurulunun TBMM’ye bir Anayasa deği-
şikliği tasarısı sunması mümkün değildir.
D) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini bir kez
daha görüşmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir.

E) Anayasa değişikliklerine ilişkin teklifler TBMM
Genel Kurulunda 2 defa görüşülür.
9. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı aşağı-
daki işlemlerden hangisini karşı-imzaya gerek
duymadan tek başına yapabilir?
A) Bir bakanın görevine son vermek
B) Genelkurmay Başkanını atamak
C) İstifa eden bir bakanın yerine yenisini atamak
D) Tüzükleri yayımlamak
E) Kanun, kanun hükmünde kararname veya
TBMM İçtüzüğü’ne karşı Anayasa Mahkemesinde
iptal davası açmak A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
3
10. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden
biri değildir?
A) TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya şekil yönünden
uygunluğunu denetlemek
B) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası
antlaşmaların Anayasa’ya uygunluğunu
denetlemek
C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını seçmek
D) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin
TBMM kararlarının iptali istemlerini karara bağ-
lamak
11. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden
biri değildir?
A) Süreklilik B) Değişmezlik
C) Tarafsızlık D) Eşitlik
E) Uyarlanabilirlik
12. Aşağıdaki kamu kurumlarından hangisine 1982
Anayasası’nda açıkça yer verilmemiştir?
A) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
C) Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları
D) T.C. Merkez Bankası
E) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
13. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özelliklerinden
biri değildir?
A) Seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmelerine
ilişkin nihai kararın İçişleri Bakanı tarafından
verilmesi
B) Somut görev ve yetkilerinin Anayasa’yla değil
kanunla belirlenmiş olması
C) Yalnızca üç tür olması ve bunların Anayasa de-
ğişikliği dışında artırılamaması veya azaltılamaması
D) Merkezi idarenin taşra örgütü olan ilin, aynı zamanda
bir yerel yönetim birimi olması
E) Kendi aralarında birlik kurmalarına ilişkin iznin
Bakanlar Kurulu tarafından verilmesi
14.
I. İl özel idarelerine, devlet tüzel kişiliği dışında
ayrı bir tüzel kişilik tanınmıştır.
II. İl genel meclisi, il özel idaresinin en yüksek karar
organı olmuştur.
III. İl genel meclisinin başkanı, üyeleri arasından
seçilecektir.
IV. İl genel meclisinin kararlarının kesinleşmesi için
valinin onayı gerekli değildir.
V. İl encümeninin başkanlığını vali yapacaktır.
Yukarıdakilerden hangileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’yla getirilen yenilikler arasında yer
alır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve V
D) III ve IV E) IV ve V A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
4
15. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan iki birimden
biri, diğerinin organı değildir?
A) Belediye – belediye encümeni
B) İl özel idaresi – il idare kurulu
C) Köy – ihtiyar meclisi
D) Büyükşehir belediyesi – büyükşehir belediye baş-
kanı
E) Belediye – belediye meclisi
16. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoritelerden
biridir?
A) Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
B) Diyanet İşleri Başkanlığı
C) Türk Standartları Enstitüsü
D) Telekomünikasyon Kurumu
E) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
17. Aşağıdakilerden hangisi kamu ihale yöntemlerinden
biri değildir?
A) Açık artırma
B) Açık eksiltme
C) Pazarlık
D) Yarışma
E) Serbest rekabet
18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukunda kural
olarak idari işlemlerin zorunlu şekil kurallarından
biri değildir?
A) Tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlanması
B) Yönetmeliklerin yazılı olması
C) Şekilde paralellik
D) Disiplin soruşturmasında ilgilinin savunmasının
alınması
E) Birel işlemlerde gerekçenin belirtilmesi
19. Adalet Bakanlığı, adli mahkemelerde uygulanacak
nitelikte bir yönetmelik düzenlemiş ve yayımlamıştır.
Bu işleme karşı ilgililerin açacağı iptal davasında
görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danıştay dava dairesi
B) Ankara idare mahkemesi
C) Danıştay idari dairesi
D) Ankara Bölge İdare Mahkemesi
E) Bu konuda idari yargı görevli değildir ve dava
Yargıtayda açılır. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
5
20.
I. Ergin ve sezgin olmak
II. Dava konusu ile meşru bir menfaat ilişkisi bulunmak

III. T.C. vatandaşı olmak
Yukarıdakilerden hangileri iptal davası açma ehliyeti
yönünden davacıda bulunması zorunlu niteliklerdir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
21. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından
biri değildir?
A) Örf ve âdet
B) Öğreti
C) Yönetmelikler
D) Uluslararası antlaşmalar
E) Anayasa Mahkemesi kararları
22. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda aşağıdakilerden
hangisi için özel bir yetki kuralı öngörülmemiştir?

A) Taşınır mallara ilişkin davalar
B) Kamu mallarına ilişkin davalar
C) Görevle ilişkinin kesilmesi sonucu doğurmayan
disiplin cezalarıyla ilgili davalar
D) Kamu görevlilerinin parasal haklarıyla ilgili davalar

E) Kamu görevlilerinin emekli edilmeleriyle ilgili davalar

23. Aşağıdaki yargılama kavramlarından hangisi İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmemiş olmakla
birlikte idari yargılama usulünde yer alır?
A) İlk inceleme
B) Karar düzeltme
C) Yargılamanın yenilenmesi
D) Duruşma
E) Davaya katılma A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
6
24. Hastane polisi olarak Ankara Numune Hastanesinde
nöbet tutmakta olan polis memuru P, gece 02.00 sularında
Emniyet Müdürlüğünce gönderilen kumanyasını
yerken, hastanede yatmakta olan akıl hastası
H’nin bıçaklı saldırısı üzerine yaşamını yitirmiştir.
P’nin eşi E’nin tazminat istemli başvurusu, İçişleri Bakanlığı
tarafından ölüm olayı ile idari faaliyet arasında
bir nedensellik bağı bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
Bunun üzerine E, tazminat istemli bir idari
dava açmıştır.
Buna göre açılan davanın türü ve süresiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A) İptal davası; olayın gerçekleştiği tarihten itibaren
60 gün içinde açılmalıdır.
B) Tam yargı davası; olayın öğrenildiği tarihten itibaren
60 gün içinde açılmalıdır.
C) Tam yargı davası; olayın gerçekleştiği tarihten
itibaren 15 yıl içinde açılmalıdır.
D) İptal ve tam yargı davası; olayın gerçekleştiği tarihten
itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.
E) Tam yargı davası; başvurunun reddedildiğinin
bildirildiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır.

25. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, aşağıdakilerin
hangisinde idare mahkemesi hâkimi ilk
inceleme safhasında dilekçenin reddi kararı
verir?
A) Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde

B) Davanın vergi mahkemesinin görevine girmesi
halinde
C) Ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından
davanın açılmış olması halinde
D) Davaya konu edilen işlemin kesin nitelikte olmaması
halinde
E) Davalının hiç gösterilmemiş olması halinde
26. A, hileli yollarla bir bankanın bilişim sistemine girerek
B’nin hesabındaki parayı kendi hesabına aktarmış
daha sonra da bu parayı ATM’den çekmiştir.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A’ya zincirleme suç nedeniyle ceza verilir.
B) A’ya bileşik suç nedeniyle ceza verilir.
C) A’ya fikri içtima nedeniyle ceza verilir.
D) A’ya müterakki suç nedeniyle ceza verilir.
E) A’ya 2 ayrı suç nedeniyle ceza verilir.
27. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’yla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Şikâyetin sirayetini (genişleme etkisi) kabul etmemiştir.

B) Cezanın önleyici etkisini göstermesini engellediği
için erteleme kurumunu kaldırmıştır.
C) Genel affı failin kabulü şartına bağlamıştır.
D) Cürüm – kabahat ayrımını kaldırmıştır.
E) Müsadereyi ceza olarak düzenlemiştir. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
7
28. Türk Ceza Kanunu’na göre ceza sorumluluğunu
kaldıran nedenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Hukuka aykırı emir hiçbir surette yerine getirilemez.

B) Hayvan saldırılarına karşı meşru savunma mümkündür.

C) Üçüncü kişiye ait bir hakka yönelik ağır ve muhakkak
tehlikeye karşı zorunluluk hali kabul edilmemiştir.

D) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın
taksirli şekilde aşılması halinde, fiilin taksirli şekli
de cezalandırılıyorsa fail işlenen fiilin taksirli şeklinden
cezalandırılır; ancak cezası kanunda belirtilen
oranda indirilir.
E) İsnat yeteneği olmayanların haksız saldırılarına
karşı meşru savunma mümkün değildir.
29. Türk Ceza Kanunu’na göre suça teşebbüsle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türk Ceza Kanunu’nun teşebbüse ilişkin hükümleri,
cezai sorumluluğu daraltıcı nitelik arz eder.
B) Teşebbüs halinde kalan suçun, manevi unsur
bakımından tamamlanmış suçtan bir farkı yoktur.
C) Eksik ve tam teşebbüs ayrımı bulunmamaktadır.
D) Tehdit suçuna teşebbüs mümkündür.
E) Teşebbüste gönüllü vazgeçme halinde fail, kastettiği
suçtan cezalandırılmaz; fakat tamam olan
kısım bir suça vücut veriyorsa o suça ait cezayla
cezalandırılır.
30. Vergi dairesinde veznedar olarak görev yapan A, yatırılan
vergilerin bir kısmını kayıt harici bırakmak suretiyle
kendisine mal ediyor.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güveni kötüye kullanma
B) Dolandırıcılık
C) Resmi evrakta sahtecilik ve güveni kötüye kullanma

D) Ağırlaştırılmış zimmet
E) İkna suretiyle irtikâp
31. İlçe belediye başkanı olan A, gerçekte yapılmayan
tretuarlar yapılmış gibi hayali hak ediş raporları dü-
zenleyerek belediyenin parasını kendisine mal etmiştir.
Buna göre A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Basit zimmetten cezalandırılır.
B) Ağırlaştırılmış zimmetten cezalandırılır.
C) Dolandırıcılıktan cezalandırılır.
D) Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılıktan cezalandırılır.

E) Basit zimmet ve resmi belgede sahtecilikten cezalandırılır.
A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
8
32. Milli Emlak Müdürlüğü satış servisinde şef olarak çalışan
A ve memur olarak çalışan B, satışı yapılan ta-
şınmazların ihale sonrası ödenmesi gereken KDV’si
için başvuran 10 kişiden, gerçeğe aykırı bir kısım hesaplar
yaparak ödemeleri gerekenden daha fazla vergi
istemişlerdir. Fazladan aldıkları parayı da vergi
dairesine yatırmayıp mal edinmişlerdir.
Buna göre A ve B’nin cezai sorumluluğu aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Rüşvet
B) İkna suretiyle irtikâp
C) İcbar suretiyle irtikâp
D) Zimmet
E) Görevi kötüye kullanma
33. A, inşa etmiş olduğu ve gerekli şartları yerine getirdiği
binaya iskân ruhsatı veren belediye yetkilisi B’ye, bu
nedenle bir araba hediye etmiştir.
Buna göre B’nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rüşvet almak
B) İcbar suretiyle irtikâp
C) İkna suretiyle irtikâp
D) Görevi kötüye kullanma
E) Zimmet
34. İlk derece mahkemesinde yetkisizlik iddiası en
geç ne zamana kadar ileri sürülebilir?
A) Sanığın sorgusundan önce
B) Hükümden önce
C) İddianame okunmadan önce
D) Savcının esas hakkındaki mütalaasından önce
E) En geç üçüncü oturumdan önce
35. Aşağıdakilerden hangisi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda
hâkimin davaya bakamayacağı hallerden
biri olarak belirtilmemiştir?
A) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ev sahibi-kiracı
ilişkisi olması
B) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat
edinme bağlantısı olması
C) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü
derece dahil kan hısımlığı olması
D) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmiş
olması
E) Suçtan kendisinin zarar görmesi
36. Şikâyet şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete
bağlı suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikâ-
yette bulunabilir.
B) Resen takip edilen bir suçun şikâyete tabi olduğu
kovuşturma sırasında anlaşılırsa durma veya
düşme kararı verilmesi gerekir.
C) Şikâyet hakkının kullanılabilmesi için fiilin öğrenilmesi
yeterlidir.
D) Şikâyet süresi fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren
6 aydır.
E) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkında
şikâyette bulunulması diğerlerine sirayet
eder. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
9
37. Ceza muhakemesinde yer yönünden yetki kuralıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Teşebbüs aşamasında kalan bir suçta ilk icra hareketinin
yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
B) Zincirleme suçlarda ilk suçun işlendiği yer mahkemesi
yetkilidir.
C) Kesintisiz suçlarda ilk hareketin yapıldığı yer
mahkemesi yetkilidir.
D) Takibi şikâyete bağlı olan hakaret suçunun ülkede
yayımlanan bir basılı eserle işlenmesi halinde,
eser mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu
yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de
yetkilidir.
E) Suçun işlendiği yer belli değilse Ankara mahkemesi
yetkilidir.
38. Cumhuriyet savcısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Sulh ceza mahkemelerinde Cumhuriyet savcısı
bulunmadığı için bu mahkemelerdeki davaları
şikâyet eden kişi açmaktadır.
B) Cumhuriyet savcılarına Adalet Bakanı dava aç-
maları konusunda emir veremez.
C) Ceza Muhakemesi Kanunu, Cumhuriyet savcısı
tarafından kamu davası açılması için her koşulda
kamu yararının aranmasını şart koşmaktadır.
D) Cumhuriyet savcıları ilk derece mahkemelerinde
kamu davasını açtıktan sonra, duruşma aşamasında
mahkemede yer almak zorunda değildir.
E) Bir kamu davasını hangi Cumhuriyet savcısı aç-
mışsa, duruşmada da yalnızca o savcı bulunmak
zorundadır.
39. Ceza muhakemesinde hükümle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Beraat kararı bir hükümdür ve sadece sanığın
suçsuz olduğunun kesin olarak ispat edilmesi
halinde verilebilir.
B) Mahkûmiyet kararı suçluluk konusunda kesin kanaate
ulaşılmadan da verilebilir.
C) Durma kararının verilebildiği durumlarda her ko-
şulda durma kararı verilmelidir.
D) Durma kararı da bir hükümdür.
E) Mahkemenin verdiği “ceza verilmesine yer olmadığı
kararı” bir hükümdür.
40. Yakalama koruma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kolluk görevlilerinin yakalama yetkisini kullanabilmeleri
için diğer koşulların yanında savcı veya
amirlerine başvurma olanaklarının da bulunmaması
gerekir.
B) Kolluk önleyici tedbirleri aldıktan sonra, yakalanana
kanuni haklarını derhal bildirmek zorundadır.

C) Suçüstü halinde çocuklara karşı işlenen şikâyete
bağlı suçlarda, şüphelinin yakalanması için şikâ-
yetin gerçekleşmesi şarttır.
D) Kolluk, kişilerin yakalama yetkisine sahip olduğu
durumlarda da yakalama yetkisine sahiptir.
E) Herkesin yakalama yapabileceği hallerden biri
de kişiye, suçu işlerken rastlanmasıdır.
KAMU HUKUKU TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
ÖZEL HUKUKU
KİK 2006
ÖZEL HUKUK ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
10
41. Aşağıdakilerden hangisi feri hakların kapsamına
dahil değildir?
A) Cezai şart
B) İpotek
C) Faiz
D) Dava masrafları
E) İsim hakkı
42. Aşağıdakilerin hangisinde butlan yoktur?
A) Bir anlaşma kamu düzenine aykırı yapılmışsa
B) Bir anlaşma kurucu unsurları taşımıyorsa
C) Bir anlaşma emredici şekil kurallarına aykırı yapılmışsa

D) Bir anlaşmanın yapıldığı anda içeriğinin yerine
getirilmesi imkânsızsa
E) Bir anlaşmanın içeriği ahlâk ve adaba aykırıysa
43. Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımının
kapsamına dahil değildir?
A) Butlan
B) İptal
C) Cebri icra
D) Kısmi butlan
E) Askıda hükümsüzlük
44. Gaiplik karinesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Gaiplik karinesinden yararlanabilmek için mahkeme
kararı şarttır.
B) Gaiplik karinesinin varlığının mahkeme kararıyla
kabulü halinde gaipliğine karar verilen kişi evliyse,
evliliği devam eder.
C) Hakkında gaiplik kararı alınan kişinin evliliği devam
ediyorsa, karardan sonra doğan çocuklar
soybağı ile gaip olan babaya bağlıdırlar.
D) Gaibin mal varlığı gaiplik kararının verilmesi üzerine
mirasçılara geçer.
E) Gaip, 10 sene içinde çıkıp gelmezse, mirasçılar
aldıklarını iade ile yükümlü değildir. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
11
45. A’ya ait olan bir makale onun ismine yer verilmeden
ve bedel alınmadan yayınlanmıştır.
Buna göre A aşağıdaki davalardan hangisini
açamaz?
A) Önleme davası
B) Durdurma davası
C) Maddi tazminat davası
D) Manevi tazminat davası
E) Sebepsiz zenginleşme davası
46. Kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla sabit olmuş
borç için yeni zamanaşımı süresi ne kadardır
A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 5 yıl E) 10 yıl
47. Aşağıdakilerden hangisi bir tahsis işlemiyle kamu
malı niteliğini kazanır?
A) Ormanlar B) Kıyılar
C) Madenler D) Yollar
E) Göller
48. Üst hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Üst hakkı en az 30 sene için tesis edilir.
B) Aksi öngörülmemişse üst hakkı mirasçıya geçer.
C) Aksi öngörülmemişse üst hakkı devredilebilir.
D) Üst hakkı hak sahibine inşaat üzerinde mülkiyet
hakkı sağlar.
E) Üst hakkı sona erdiğinde aksi öngörülmemişse
taşınmaz maliki, bir bedel ödeme yükümlülüğü
altındadır. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
12
49. Aşağıdakilerden hangisi eşyadır?
A) Ceset
B) Kızılaya bağışlanan kan
C) Dünya
D) Malvarlığı
E) Nefes alınan hava
50. Aşağıdakilerden hangisi esaslı sayılan beyan
hatalarından biri değildir?
A) Akdin mahiyetinde hata
B) Temel hatası
C) Akdin konusunda hata
D) Miktarda hata
E) Akdin taraflarında hata
51. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebeplerden
biri değildir?
A) Alacaklının borçluya ihtar çekip ifa için mehil vermesi

B) Alacaklının borçluyu dava etmesi
C) Alacaklının borçlu aleyhine icra takibi yapması
D) Alacaklının borçlu aleyhine, tahkim söz konusu
ise hakemde dava açması
E) Borçlunun borcuna mahsuben bir miktar ödemede
bulunması
52. Aşağıdaki kişilerden hangisi araç işleten
değildir?
A) Aracın maliki
B) Aracın uzun süreli kiracısı
C) Aracı, sigorta eden sigorta şirketi
D) Aracı çalan hırsız
E) Aracı, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satın alan
kişi A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
13
53. A’nın geçici kullandığı B’ye ait otomobil ile C’nin kullandığı
otomobilin çarpışması sonucu, A’nın yanında
oturan yolcu D ölmüştür. Kaza sonrasında olayda
A’nın 7/8 oranında; C’nin ise 1/8 oranında kusurlu olduğu
anlaşılmıştır. D’nin ölümü nedeniyle eşi ve çocukları
sorumlular aleyhine tazminat davası açmaya
karar vermişlerdir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Doğan zarardan dolayı A, B ve C müteselsilen
sorumludurlar.
B) Doğan zarardan dolayı A ve B 7/8 oranında, C
ise 1/3 oranında sorumludurlar.
C) Doğan zarardan dolayı A, B ve C kusur oranları
ne olursa olsun 1/3 oranında sorumludurlar.
D) Doğan zarardan dolayı A ve B sorumlu olup,
bunların zararı tazmin etmemeleri halinde C’nin
sorumluluğu gündeme gelir.
E) Doğan zarardan alacaklılara karşı sadece C,
araç işleten sıfatıyla sorumlu olup, zararı tazmin
ettikten sonra A ve B’ye kusurları oranında rücu
hakkına sahiptir.
54. Takas ne demektir?
A) Malın mal ile değiştirilmesi sözleşmesi
B) Malın para ile değiştirilmesi sözleşmesi
C) 2 kişinin farklı cinsten olan borçlarının birbirini
karşıladığı oranda borcun son bulması
D) 2 kişinin aynı cinsten karşılıklı, beyanda bulunanın
ifa, diğer tarafın talep edilebilir borçlarının
birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması
E) 2 kişinin vadeleri farklı borçlarının, vade geldiğinde
birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması
55. Gabin ne demektir?
A) Bir kişinin tehdit altında fahiş bedel karşılığında
alım yapması
B) Bir kişinin aldatılmak suretiyle fahiş bedel karşılı-
ğında yaptığı bir alımı
C) Bir kişinin saflığından yararlanılmak suretiyle
edimler arasında açık bir dengesizlik olmayan
satış sözleşmesi yapılması
D) Bir kişinin deneyimsizliğinden veya zor durumda
bulunmasından yararlanılmak suretiyle edimler
arasında aşırı dengesizliğe yol açan sözleşme
yapılması
E) Bir kişinin bir başkası lehine aşırı yarar sağlamak
üzere karşı tarafın aldatılması
56. İcaba davet ne demektir?
A) Sözleşmenin kurulabilmesi için yapılan ilk irade
açıklaması
B) Sözleşmenin kurulabilmesi için karşı tarafın icaba
uygun olarak açıkladığı irade
C) Başkalarını icapta bulunmaya yöneltme amacıyla
açıklanan, bağlayıcı olmayan irade açıklaması
D) İcap ile uyumlu olan irade açıklaması
E) Kabul iradesinden önce açıklanan irade A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
14
57. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin ticari iş-
letme sayılabilmesi için aranan ölçütlerden biri
değildir?
A) Gelir sağlamayı hedeflemesi
B) Faaliyetinin devamlı olması
C) Başka bir işletmeden bağımsız olarak faaliyetlerini
sürdürmesi
D) Faaliyetlerinin esnaf faaliyeti sınırını aşması
E) İşletenin gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi
olması
58. Tacir sıfatının kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kolektif şirketlerde tacir sıfatı şirkete değil ortaklara
ait olur.
B) Kişinin ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi
adına işletmesi, tacir sıfatının kazanılması için
yeterlidir.
C) Bir işletme kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla
halka bildirmiş olan kimse, henüz işletme müşterilerle
fiilen temasa geçmiş olmasa dahi tacir sayılır.

D) Anonim şirketlerde tacir sıfatı ortaklara değil şirkete
ait olur.
E) Bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kimseye
tacir denir.
59. Ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bu rehin türünde, işletmeye dahil taşınır unsurların
rehin alana teslimine gerek kalmadığı için
ticari işletmenin faaliyeti kesintisiz sürdürülebilir.
B) Ticari işletme rehni, Ticari İşletme Rehni Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
C) Ticari işletme rehni kurulduktan sonra rehin veren,
işletmenin değerini korumak hususunda
özen göstermekle yükümlüdür.
D) Ticari işletme rehninde, rehin alacaklısı kişiler
Kanun’da sınırlı olarak sayılmıştır.
E) Ticari işletme rehni, taraflar arasında adi yazılı
rehin sözleşmesinin akdedilmesiyle doğar; daha
sonra sicile tescil ettirilir.
60. Ticaret şirketleri hangi anda tüzel kişilik kazanır?
A) Kurucuların iradeleri arasında şirket kurma konusunda
mutabakatın doğduğu anda
B) Şirket sözleşmesinde yer alması istenen hususlarda
tam bir mutabakatın meydana geldiği anda
C) Şirket sözleşmesinin imzalandığı anda
D) Şirket sözleşmesinin ticaret siciline tescil olunduğu
anda
E) Şirket sözleşmesindeki imzaların noterce tasdik
edildiği anda A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
15
61. İntifa senetleri, sahibine aşağıdaki haklardan hangisini
sağlamaz?
A) Şirkette ortaklık
B) Yıllık kâra katılma
C) Tasfiye bakiyesine katılma
D) Yönetim kurulu üyeliği
E) Genel kurul toplantısına katılma
62. Aşağıdaki şirketlerden hangisi ticaret siciline tescil
edilemez?
A) Kolektif şirket
B) Komandit şirket
C) Limitet şirket
D) Anonim şirket
E) Adi şirket
63. Keşide olunduğu yerle aynı yerde ödenecek bir
çekte ödenmeme halinde, müracaat hakkının kullanılabilmesi
için bu durumun hangi süre içinde
tespit ettirilmesi gerekir?
A) Ödenmeme tarihini takip eden 2 iş günü
B) Ödenmeme tarihini takip eden 10 iş günü
C) Ödenmeme tarihini takip eden 10 gün
D) Keşide tarihinden itibaren 10 gün
E) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl
64. Kambiyo senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kanunen emre yazılıdırlar.
B) Bono ve poliçe hamile yazılı olarak düzenlenemezler.

C) Çekler nama, emre veya hamile yazılı olarak dü-
zenlenebilirler.
D) Poliçelerin nama yazılı halde düzenlenebilmeleri
için menfi emre kaydı bulunması şarttır.
E) Devir şekli belirtilmemiş olan bir bono, senet
metninde lehtarın adı belirtildiği için nama yazılı
kabul edilir. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
16
65. Anonim ortaklık pay senetleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hamiline yazılı olabilir.
B) Nama yazılı olabilir.
C) Alacaklılık hakkı sağlar.
D) Hamiline yazılı olabilmesi için ana sözleşmede
bu yönde bir hüküm olmalıdır.
E) Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için
hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz.
66. Aşağıdakilerin hangisi poliçeyi geçersiz kılar?
A) Vadenin gösterilmemesi
B) Poliçeye menfi emre kaydı konulmuş olması
C) Poliçede lehtar isminin bulunmaması
D) Keşidecinin, ödenmemeden dolayı sorumsuzluk
kaydı koymuş olması
E) Keşidecinin, kabul olunmamadan dolayı sorumsuzluk
kaydı koymuş olması
67. Aşağıdakilerden hangisi hileli iflas hallerinden
biri değildir?
A) Alacaklıların zararına gerçeğe aykırı makbuz
verme
B) Muvazaalı satış yapma
C) Konkordato dışında alacaklıya özel menfaat temin
etme
D) Gerçeğe aykırı borç ikrar etme
E) İşlerini terk ederek kaçma
68. Aşağıdakilerden hangisi basit tasfiyeyi adi tasfiyeden
ayıran unsurlardan biridir?
A) Depo kararı
B) İflas kararı
C) Alacaklılar toplantısı
D) Pay cetveli
E) Aciz belgesi A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
17
69. Aşağıdakilerden hangisi adi konkordatonun tasdiki
şartlarından biri değildir?
A) Teklif edilen paranın borçlunun kaynakları ile
orantılı olması
B) Asgari % 50 ödeme taahhüdünde bulunma
C) Kaydedilen alacaklıların yarısı ve alacakların üç-
te ikisini aşan çoğunlukla kabul edilmiş olma
D) Teminat gösterme
E) Yargılama gider ve harçlarının depo edilmesi
70. Aşağıdaki mallardan hangisi haczedilebilir?
A) Borçlu olan çiftçinin atı
B) Terzinin dikiş makinesi
C) Bakkalın buzdolabı
D) Avukatın kitapları
E) Borçlunun haline münasip evi
71. Cebri icrada artırmanın, satıştan en az ne kadar
süre önce ilan edilmesi gerekir?
A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün
D) 1 ay E) 2 ay
72. Geçici haciz aşağıdakilerin hangisinde mümkündür?

A) İtirazın geçici kaldırılmasında
B) İtirazın kesin kaldırılmasında
C) İtirazın iptali davasında
D) İhtiyati haciz talebinin kabulünde
E) İhtiyati tedbir talebinin kabulünde A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
18
73. İcra müdürünün daha önce haczetmiş olduğu
malların satış tutarının bütün alacakları ödemeye
yetmemesi halinde, kendiliğinden borçlunun baş-
ka mallarını haczetmesine ne denir?
A) İlave haciz
B) Tamamlama haczi
C) İhtiyati haciz
D) İcrai haciz
E) Geçici haciz
74. Tebligatın usule aykırı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tebligat yok hükmündedir.
B) Tebligatın usulsüzlüğü konusunda tespit davası
açılır.
C) Eski hale getirme istenir.
D) Gecikmiş itiraza başvurulur.
E) Muhatap öğrenmişse geçerli sayılır.
75. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda öngörü-
len tahkim süresi ne kadardır?
A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl
76. Davacının dava dilekçesinde ilk önce asıl talebi
ve eğer asıl talebi reddedilirse yardımcı talebi
hakkında karar verilmesini istediği davaya ne ad
verilir?
A) Kısmi dava
B) Objektif dava birleşmesi
C) Sübjektif dava birleşmesi
D) Mütelâhik dava
E) Terditli dava A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
19
77. Aşağıdakilerden hangisi, davaya vekâletin kanuni
kapsamı içinde olup özel yetki verilmesini
gerektirmez?
A) Davadan feragat etme
B) Başkasını tevkil etme
C) Tahkim sözleşmesi yapma
D) Delil tespiti isteme
E) Hâkimi reddetme
78. İhtiyati tedbir kararı kendiliğinden ne zaman
kalkar?
A) Esas hakkında verilen kararın tefhim olunmasını
müteakip
B) Dosyanın işlemden kaldırılmasıyla
C) Lehine karar verilen tarafın mazeretsiz olarak üst
üste 3 duruşmaya gelmemesi halinde
D) Hâkimin davadan çekilmesi halinde
E) Gönderme kararı verilmesi halinde
79. Tahkim süresinin başlama tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hakemlerin ilk toplantı tarihi
B) Tarafın kendi hakemini seçip karşı tarafın kendi
hakemini seçmesi hususunu karşı tarafa bildirdiği
tarih
C) Hakem seçiminin tamamlandığı tarih
D) Tahkim anlaşmasının yapıldığı tarih
E) Hakem anlaşmasının yapıldığı tarih
80. Tahkim şartı ne demektir?
A) Tahkime gidilmesinin kanunen zorunlu olması
B) Taraflar ile hakem arasındaki anlaşma
C) Tarafların aralarında mevcut bir sözleşmeye koydukları
ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların
tahkim yoluyla çözümleneceğine ilişkin kayıt

D) Tarafların aralarında ortaya çıkacak uyuşmazlık
hakkında Türk mahkemelerinde dava açılamaması
şartına bağlı olarak hakeme gidecekleri
hakkında kayıt
E) Tarafların hakem seçiminde anlaşmaları şartına
bağlı olan tahkim
ÖZEL HUKUK TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
İKTİSAT
KİK 2006
İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
20
81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini
elde etmek için aşağıdaki eğrilerden hangisi
kullanılır?
A) Fiyat-gelir eğrisi B) Gelir-ikame eğrisi
C) Fiyat-tüketim eğrisi D) Gelir-tüketim eğrisi
E) Engel eğrisi
82. Dondurma ve çikolata tüketen bir bireyin fayda
fonksiyonu U=4DÇ, dondurmanın fiyatı 1 YTL ve
çikolatanın fiyatı da 4 YTL ise bu bireyin fayda
maksimizasyonu için tüketmesi gereken optimum
dondurma-çikolata oranı kaçtır? (D dondurma, Ç
çikolata miktarını göstermektedir.)
A) 1/4 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4
83. Minimum etkin ölçeği tam olarak tanımlayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Firmanın bir kâr elde edebildiği en düşük üretim
düzeyidir.
B) Firmanın faaliyet gösterebileceği en düşük üretim
düzeyidir.
C) Ortalama maliyet eğrisinin negatif eğimli olduğu
en düşük üretim düzeyidir.
D) Ortalama maliyet eğrisinin talep eğrisini kestiği
en düşük üretim düzeyidir.
E) Ortalama maliyetin minimum olduğu en düşük
üretim düzeyidir.
84. Ortalama ürün marjinal ürüne eşit ve her ikisi de
pozitifse, toplam ürün ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Maksimum değerindedir.
B) Artmaktadır.
C) Azalmaktadır.
D) Değeri sabit kalmaktadır.
E) Değeri negatiftir.
85. Arz eğrisinin esnekliği sonsuzsa, üretici artığı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Üretici artığı sıfır olur.
B) Talepteki bir artış üretici artığını düşürür.
C) Arz eğrisindeki aşağı doğru bir kayma üretici
artığını düşürür.
D) Arz eğrisindeki yukarı doğru bir kayma üretici
artığını düşürür.
E) Arz eğrisindeki aşağı doğru bir kayma üretici
artığını değiştirmez. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
21
86. Marjinal teknik ikame oranı kavramı aşağıdakilerden
hangisini gösterir?
A) Kayıtsızlık eğrisi üzerindeki mallardan birisinin
tüketimi artırıldığında, faydayı sabit tutmak için
diğer malın tüketiminin ne kadar azaltılması gerektiğini

B) Eşürün eğrisi üzerinde, faktörlerden birisinin kullanımı
artırıldığında üretim miktarını sabit tutmak
için diğer faktörün kullanımının ne kadar azaltılması
gerektiğini
C) Ölçeğe göre getiri analizinde, bir faktörün miktarı
artırıldığında üretimi de aynı oranda artırabilmek
için diğer faktörün miktarının ne kadar artırılması
gerektiğini
D) Faktörlerden birisi artırıldığında, kârı maksimize
etmek için hasılatın ne kadar artırılması gerekti-
ğini
E) Eksik rekabet analizinde, bir faktörün fiyatındaki
bir artış sonucunda kârı maksimize etmek için
diğer faktörün fiyatında ne kadar bir artış olması
gerektiğini
87. Bir tam rekabet firması için kâr maksimizasyonunun
birinci sıra koşulu fiyatın marjinal maliyete eşit olmasıdır.
Kâr maksimizasyonunun ikinci sıra koşuluna gö-
re, kârın maksimize olduğu üretim düzeyinde aşa-
ğıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Marjinal maliyetin artıyor olması
B) Marjinal maliyetin azalıyor olması
C) Marjinal maliyetin eğiminin marjinal hasılatın eğiminden
küçük olması
D) Marjinal maliyet eğrisinin negatif eğimli olması
E) Marjinal hasılat eğrisinin negatif eğimli olması
88. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma
için talep eğrisinin eğimi ve esnekliği kaçtır?
Eğim Esneklik
A) -1 0
B) 0 ∞
C) ∞ ∞
D) ∞ 0
E) 0 0
89. Kârını maksimize eden tekelci bir firma için aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Talebin fiyat esnekliği ne kadar büyükse tekelci
gücün derecesi de o kadar büyük olur.
B) Talebin fiyat esnekliği ne kadar küçükse tekelci
gücün derecesi o kadar büyük olur.
C) Talebin fiyat esnekliği ne kadar büyükse tekelci
firma, fiyatını marjinal maliyetinin üzerine o kadar
çok çıkartabilir.
D) Talebin fiyat esnekliği ne kadar küçükse tekelci
gücün derecesi de o kadar küçük olur.
E) Tekelci gücün derecesi talebin fiyat esnekliğinden
bağımsızdır. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
22
90. Cournot oligopol modelinde, bir firmanın üretimi
aşağıdaki koşullardan hangisinin varlığı halinde
artar?
A) Firmanın marjinal maliyeti yükselirse
B) Piyasadaki firma sayısı artış gösterirse
C) Piyasadaki firma sayısı azalırsa
D) Piyasadaki diğer firmaların gerçekleştirdiği toplam
üretim artarsa
E) Firmanın marjinal hasılası negatif bir değer alırsa
91. Tüketim fonksiyonu = + C 100 0,5Yd olan kapalı
bir ekonomide hükümet harcamaları 500, planlanmış
yatırımlar 150 ve vergiler de 500 birim ise, bu
ekonomiye ilişkin dengeli bütçe çoğaltanı kaçtır?
( Y =Harcanabilir gelir) d
A -10 B) -5 C) -1 D) 0 E) 1
92. Marjinal tüketim eğilimindeki azalma sonucunda
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Devlet harcamaları çarpanının değeri azalır.
B) IS eğrisi de aynı oranda yatık olur.
C) LM eğrisi de aynı oranda yatık olur.
D) Hem IS hem de LM eğrisi aynı oranda yatık olur.
E) Planlanan harcamalar eğrisi daha dik olur.
93. Bir ekonomide büyüme % 2,25 üzerine çıktığında
işsizlik azalmaktadır. Bunun üzerindeki her 1 puanlık
büyüme, işsizlik oranını 0,5 puan azaltmaktadır.
Okun yasası olarak bilinen bu ilişkiye göre, işsizlik
% 2 azalırsa büyüme ne kadar değişir?
A) % 2 azalır. B) % 5 azalır.
C) % 2,25 artar. D) % 6,25 artar.
E) Değişmez.

94. LM eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Nominal faiz oranlarıyla reel faiz oranları arasındaki
ilişkiyi
B) Her bir faiz oranında halkın elde ne kadar para
tutmak istediğini
C) Her bir milli gelir düzeyinde halkın elde ne kadar
para tutmak istediğini
D) Belli bir milli gelir düzeyi için, para talebini para
arzına eşitleyen bütün milli gelir ve faiz oranı
kombinasyonlarını
E) Toplam arzulanan harcamaların, ekonominin
üretim düzeyine tam olarak eşit olduğu bütün
milli gelir ve faiz oranı kombinasyonlarınıA
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
23
95. Para talebinin faiz haddine tam duyarlı olduğu
durumda, hükümet harcamalarındaki bir artış
sonucunda para talebi, tahvil talebi ve faiz oranı
nasıl değişir?
Para talebi Tahvil talebi Faiz oranı
A) Azalır Azalır Düşer
B) Azalır Değişmez Düşer
C) Artar Değişmez Değişmez
D) Artar Artar Değişmez
E) Artar Azalır Düşer
96. Yeni Keynesyen teoriye göre, aşağıdakilerden
hangisi nominal fiyat ve ücret katılıklarına yol
açmaz?
A) Katalog maliyetleri
B) Etkin ücret uygulaması
C) Uzun dönemli sözleşmeler
D) Zımni sözleşmeler
E) Fiyatların müzayede süreciyle belirlenmesi
97. Klasik makro iktisadi modele göre, para stoğunda
bir azalma meydana geldiğinde toplam talep eğrisi
ve fiyatlar nasıl değişir?
Toplam talep eğrisi Fiyatlar
A) Sola kayar Yükselir
B) Sağa kayar Yükselir
C) Sağa kayar Düşer
D) Sola kayar Düşer
E) Değişmez Değişmez
98. Monetarislere göre, aşağıdakilerden hangisinin
kısa dönemde Phillips eğrisini sola doğru kaydırması
beklenir?
A) Devlet harcamalarında bir azalmanın
B) Beklenen enflasyon oranında bir düşüşün
C) Vergilerde bir artışın
D) İhracatta bir azalmanın
E) Para arzında bir azalmanın A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
24
99. Aşağıdakilerden hangisi genişletici maliye politikasının
işsizlik oranında bir azalmaya neden olacağını
ileri sürer?
A) Parasalcı Okul
B) Klasik Okul
C) Keynesyen Okul
D) Rasyonel Beklentiler Okulu
E) Arz Yanlı İktisatçılar Okulu
100. Basit Keynesyen modele göre, marjinal tüketim
eğiliminin 0,75 olduğu bir durumda yatırım harcamalarındaki
200 milyon YTL’lik otonom artış
denge üretim düzeyini kaç milyon YTL artırır?
A) 150 B) 200 C) 350 D) 550 E) 800
101. İthal edilen ayakkabıya uygulanacak bir gümrük
tarifesinin yurt içindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ayakkabının fiyatları artarken üretimi azalır.
B) Ayakkabının fiyatları azalırken üretimi artar.
C) Ayakkabının hem fiyatları hem de üretimi artar.
D) Ayakkabının hem fiyatları hem de üretimi azalır.
E) Yalnızca ayakkabı üretimi azalır.
102. Uygulamada sadece ithal edilecek mal hacminin
belirlendiği kota türüne ne ad verilir?
A) Ağırlıklı kota
B) Tahsisli kota
C) Gümrük tarifeleri kotası
D) Açık kota
E) Global kota
103. Devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisinin
büyük olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağ-
lıdır?
A) İthal malları talep eğrisinin daha yatık olmasına
B) İthal malları talep eğrisinin daha dik olmasına
C) Yabancıların talebinin azaltılmasına
D) Yabancıların talep esnekliğinin düşük olmasına
E) Yabancıların talep esnekliğinin sabit olmasına A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
25
104. Bir malın ithalatına getirilen kotanın; yurt içindeki
tüketiciler, üreticiler ve devlet üzerindeki refah
etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) Tüketiciler, üreticiler ve devlet refah kaybına uğ-
rar.
B) Tüketiciler, üreticiler ve devlet kazançlı çıkar.
C) Tüketiciler refah kaybına uğrarken, üreticiler kazançlı
çıkar; devletin herhangi bir kaybı olmaz.
D) Tüketiciler ve üreticiler refah kaybına uğrarken,
devlet kazançlı çıkar.
E) Tüketiciler ve üreticiler kazançlı çıkarken, devlet
refah kaybına uğrar.
105. Türkiye’nin ihracatındaki bir azalma Türkiye’nin
sahip olduğu döviz rezervlerini nasıl etkiler?
A) Azaltır.
B) Değiştirmez.
C) Artırır.
D) Önce azaltıp sonra artırır.
E) Önce artırıp sonra azaltır.
106. İki ülkenin bulunduğu bir modelde A ülkesindeki
ücretler B ülkesindeki ücretlere göre önemli ölçü-
de düşükse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) B ülkesi, sermaye yoğun malları A ülkesine ihraç
edebilir.
B) B ülkesi A ülkesinden ithalat yapabilir, fakat bu
ülkeye ihracat yapamaz.
C) B ülkesi A ülkesinden ithal ettiği mallara gümrük
tarifesi uyguladığı taktirde kazançlı çıkar.
D) A ülkesi ihraç endüstrilerini sübvanse etmek zorunda
kalır.
E) A ülkesinde emek yoğun endüstrilerin korunması
gerekir.
107. Fındığın en büyük alıcısı olan Almanya, fındık üretiminde
arz esnekliği düşük olan Türkiye’den ithal etti-
ği fındığa % 10 oranında gümrük vergisi uygulamaya
başlamıştır.
Bu durumda, Almanya’nın fındık talep eğrisiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Almanya’nın fındık talep eğrisi değişmez.
B) Almanya’nın fındık talep eğrisi sola kayar.
C) Almanya’nın fındık talep eğrisi sağa kayar.
D) Almanya’nın fındık talep eğrisi boyunca sağa
doğru hareket edilir.
E) Almanya’nın fındık talep eğrisi yatay eksene
paralel hale gelir. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
26
108. Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler kaleminde
yer almaz?
A) Hizmet ihracatı
B) Ülkedeki yabancı özel varlıklardaki değişme
C) Net yatırım geliri
D) Net transfer ödemeleri
E) Mal ithalatı
109. Bir bilgisayarın üretim maliyeti 300 YTL iken bu
malın yurt dışına 225 YTL fiyatla satılmasına ne
ad verilir?
A) Negatif tarife
B) Pozitif tarife
C) Dış ticaret açığının azaltılması
D) Damping
E) İhracatın teşviki
110. Keynesgil yaklaşıma göre, faiz oranında bir dü-
şüşün ödemeler bilançosunda yaratacağı sonuç
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yatırımlar, milli gelir ve ithalat artar; sermaye
hesabı açık verir.
B) Yatırımlar ve milli gelir artar, ithalat azalır; sermaye
hesabı fazla verir.
C) Yatırımlar azalır, milli gelir ve ithalat artar; cari
işlemler hesabı fazla verir.
D) Yatırımlar azalır, milli gelir ve ithalat artar; cari
işlemler hesabı açık verir.
E) Yatırımlar ve ithalat azalır, milli gelir artar; cari
işlemler hesabı fazla verir.
111. Lozan anlaşmasının ekonomik ve mali hükümleri
çerçevesinde, Osmanlı kamu dış borçlarının ödemesi
hangi yılda tamamlanmıştır?
A) 1924 B) 1934 C) 1944 D) 1954 E) 1964
112. Aşağıdaki iktisadi sorunlardan hangisi 1930’lu yıllarda
Devletçilik uygulamalarının temel nedenlerinden
biri değildir?
A) Stagflasyon B) Sınai üretimde düşme
C) İşsizlik D) Deflasyon
E) Dış ticaret açığıA
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
27
113. Aşağıdakilerden hangisi, 1923 yılında toplanan
Türkiye İktisat Kongresinde benimsenen ulusal
yaklaşımlardan biri değildir?
A) Yabancı sermayeye sınırlamalar getirilmesi
B) Bilimsel ve teknik gelişmelerin yaygınlaştırılması
C) Aracı ve tekellere karşı durulması
D) Nüfus artışının sağlanması
E) Doğal kaynakların bütünüyle ülke yararına kullanılması
114. Aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 yılları arasındaki
dönemin belirgin niteliklerinden biri
değildir?
A) Özel sermaye birikiminin genişlemesi
B) Tarımda makineleşmenin hızlanması
C) Yeni ekim alanlarının üretime açılması
D) Tarımsal ürün fiyatlarının desteklenmesi
E) Demir yollarına önemli ölçüde öncelik verilmesi
115. Aşağıdakilerden hangisi planlı dönem (1960-1980)
boyunca uygulanan temel ekonomi politikalarından
biri değildir?
A) Dayanıklı tüketim mallarının yerli üretiminin sağ-
lanması
B) Özel kesim yatırım teşviklerinin azaltılması
C) Kamu kesimi imalat sanayi yatırımlarının artması
D) TL’nin değerinin düşük tutulması
E) Reel faizlerin düşük tutulması
116. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 tarihinde
uygulamaya konulan istikrar programının öngördüğü
uygulamalar arasında yer almaz?
A) Emek piyasasının serbestleştirilmesi
B) Finans piyasalarının serbestleştirilmesi
C) Sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi
D) Tarım reformunun yapılması
E) Kamu sektörünün daraltılmasıA
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
28
117. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sınai ürün ihracatını,
özellikle kısa dönemde hızla artırmaya yö-
nelik politikaların en önemlisi olarak kabul edilir?
A) İhracatçılara vergi iadesi desteği sağlanması
B) İhracatçılara kredi sübvansiyonu sağlanması
C) İhracatı artırmak üzere serbest bölgeler kurulması
D) Sürekli devalüasyona gidilmesi
E) İhracat yapanların döviz tutma yetkisinin geniş-
letilmesi
118. Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimine kaç
yılında geçilmiştir?
A) 2002 B) 2003 C) 2004 D) 2005 E) 2006
119. Mayıs 2006’da meydana gelen kısa dönemli ekonomik
dalgalanma sırasında, T.C. Merkez Bankası
tarafından son yıllarda ilk kez kullanılan para politikası
aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) REPO işlemi B) DEPO işlemi
C) Reeskont oranı D) Döviz satışı
E) Döviz alışı
120. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin iktisadi yönden
içinde olduğu örgütlenmelerden biri değildir?
A) ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)
B) KEİB (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi)
C) NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi)
D) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
E) D-8 (Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomik İşbirliği
Grubu)
İKTİSAT TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
MALİYE
KİK 2006
MALİYE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
29
121. Doğal tekel nedir?
A) Doğal kaynakların devletin tekelinde olmasıdır.
B) Piyasa koşullarında etkin çalıştığı halde doğası
gereği bazı üretim alanlarının devlet tekeline
alınmasıdır.
C) Azalan maliyetler dolayısıyla marjinal maliyet
fiyatlaması sonucunda firmanın zarara uğradığı
üretim alanlarıdır.
D) Maliyet artışı dolayısıyla kâr maksimizasyonu
amacıyla firmaların birleşerek tekel oluşturmasıdır.

E) Ekonomilerin doğasından kaynaklanan tekelleş-
me eğilimidir.
122. Kamu mallarından bedava yararlanma eğiliminin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi ödemeyen kesimlerin kamu mallarından
yararlanmalarına izin verilmemesi
B) Devletin sosyal refah amacıyla kamu mallarını
karşılıksız olarak sunması
C) Vergi gelirlerinin yetersiz olması halinde devletin
kamu mallarını sunamaması
D) Kamu mallarının bölünemez özelliği nedeniyle
kişi başına fiyatlandırma yapılamaması
E) Maliyeti çok düşük olduğundan devletin kamu
mallarını topluma bedava sunma eğilimi
123. Üç kişiden oluşan bir toplumda ve sadece üç hizmet
seçeneğinin olduğu bir durumda, toplumun
kamusal mal ve hizmetlerle ilgili tercih sıralamasını
belirlemek amacıyla politika seçeneklerinin
ikişer ikişer oylandığı ve seçeneklerin sırasıyla
birbirine karşı seçimi kazandığı ve dolayısıyla
sonucun belirsiz kaldığı durumda ortaya çıkan
duruma ne ad verilir?
A) Nispi temsil
B) Pozitif toplamlı oyun
C) Seçmen tercihi
D) Nitelikli çoğunluk
E) Dönemsel çoğunluk
124. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik birimin
faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya
birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu
veya olumsuz etkileri ifade etmekte kullanılır?
A) Etkinlik B) Dışsallık
C) Fırsat maliyeti D) Azalan verimler
E) Artan tüketim A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
30
125. Vergileri harçlardan ayıran temel fark aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Karşılıksız olması
B) Yasa ile konması
C) Vergi gelirlerinin bütçede yer alması
D) İdari denetime tabi olması
E) Merkezi hükümet tarafından toplanması
126. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin özelliklerinden
biri değildir?
A) Zorunlu bir ödeme olması
B) Yasalara dayanması
C) Karşılıksız olması
D) Özel veya tüzel kişilerden alınması
E) Belirli bir kamu hizmetine yönelik olması
127. Mamelek gelirleri aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru tanımlanmıştır?
A) Devletin vergilendirme gücüne dayanarak elde
ettiği gelirlerdir.
B) Devletin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallardan
elde ettiği gelirlerdir.
C) Özel kesim tarafından devlete yapılan bağışlardan
elde edilen gelirlerdir.
D) Devletin vergilendirme gücüne dayanmayan ancak
vergi benzeri yollarla elde edilen gelirlerdir.
E) Dış yardımlardır.
128. Vergi kapasitesi nedir?
A) Belirli bir dönemde sağlanan vergi hasılatının aynı
dönemde gerçekleşen milli gelire oranıdır.
B) Belirli bir dönemdeki vergilenebilir ekonomik potansiyeldir.

C) Toplam vergi gelirlerinin kamu harcamalarına
oranıdır.
D) Toplam vergi gelirlerinin harcanabilir gelire oranıdır.

E) Belirli bir dönemde sağlanan vergi hasılatının,
veri kapasite kullanım oranında sağlanan gelire
oranıdır.
129. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
ekonomik sınıflandırmasında yer alan kategorilerden
biri değildir?
A) Cari harcamalar
B) Reel harcamalar
C) Verimsiz harcamalar
D) Yatırım harcamaları
E) Dolaylı harcamalar A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
31
130. Transfer harcamalarının dolaylı-dolaysız ayrımıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dolaylı transferler dolaylı vergilerle, dolaysız
transferler dolaysız vergilerle finanse edilir.
B) Dolaylı transferler kişilere, dolaysız transferler
kurumlara yapılır.
C) Dolaylı transferler kişilerin gelirini dolaylı olarak
artırırken, dolaysız transferler doğrudan artırır.
D) Dolaylı transferler yılın belirli dönemlerinde yapı-
lırken, dolaysız transferler sürekli yapılır.
E) Dolaylı transferler sübvansiyonlarla, dolaysız
transferler malların fiyatı yoluyla yapılır.
131. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
fonksiyonel sınıflandırmasında yer almaz?
A) Adalet ve iç güvenlik
B) Özel sektör hizmetleri
C) Kültür ve eğitim hizmetleri
D) Sosyal hizmetler
E) Uluslararası ilişkiler hizmetleri
132. A. Wagner’e göre, kamu harcamalarının artışıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu harcamalarındaki artış devlet faaliyetlerindeki
artıştan kaynaklanmaktadır.
B) Kamu harcamalarındaki artışta devlet şeklinin
temsili hükümet, monarşik, üniter veya federatif
olmasının bir rolü yoktur.
C) Devlet faaliyetlerindeki yoğunluğuna artış, devletin
eskiden sunduğu hizmetleri daha iyi sunmasından
kaynaklanmaktadır.
D) Devlet faaliyetlerindeki genişliğine artış, devletin
daha önce sunmadığı hizmetleri sunmasından
kaynaklanmaktadır.
E) Kamu harcamaları merkezi hükümet düzeyinde
artarken, yerel yönetimler düzeyinde artmamakta,
hatta azalmaktadır.
133. Görünüşteki (ihraç) faiz haddi ile gerçek
(plasman) faiz haddi arasındaki fark nereden
kaynaklanır?
A) Borçlanılan dönem ile borçların itfa edildiği dö-
nem arasındaki enflasyon farkından
B) Borçlanma senedinin birincil ve ikincil piyasadaki
faizleri arasındaki farktan
C) Tahvil ile hazine bonosu arasındaki vade farkından

D) Başabaşın altında tahvil ihracından
E) Gecelik faizlerle tahvil faizleri arasındaki farktan
134. Konversiyon ne demektir?
A) Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlarla değiş-
tirilmesidir.
B) Uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlarla değiş-
tirilmesidir.
C) Borç ödemelerinin bir süreliğine durdurulmasıdır.
D) Düşük faizli borçların yüksek faizli borçlarla de-
ğiştirilmesidir.
E) Yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla de-
ğiştirilmesidir.
135. İç borçlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Devletin ulusal piyasaya ihraç ettiği borçlardır.
B) İç sermaye piyasalarına ihraç edilip ulusal sermaye
ile karşılanırlar.
C) İç borç senetlerinin yabancı uyruklular tarafından
satın alınması halinde bu dış borca dönüşür.
D) İç borçlar kısa veya uzun vadeli olabilir.
E) İç borçlara ilişkin işlemler hazine tarafından
yürütülür. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
32
136.
I. Borçlanmanın yükünü bugünkü nesil çeker.
II. Borçlanma bireylerin sermayelerini azaltır.
III. Ulusal sermayeye diğer kamu gelirlerinden
daha fazla zarar verir.
Yukarıdakilerden hangileri klasik maliyecilerin
borçlanmaya ilişkin görüşlerinden biridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
137. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin ay içerisinde
tahsil ettikleri banka ve sigorta muameleleri
vergisinin beyannamesi hangi tarihe kadar verilir?

A) İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar
B) İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar
C) İzleyen 3. ayın 15. günü akşamına kadar
D) İzleyen 3. ayın 20. günü akşamına kadar
E) İzleyen 6. ayın 15. günü akşamına kadar
138. Aşağıdakilerin hangisinde verginin yüklenicisi
(fiili mükellef) tüketicidir?
A) Veraset ve intikal vergisi
B) Katma değer vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Emlak vergisi
E) Gelir vergisi
139. Stopaj yoluyla alınan vergilerin bildirilmesine
yarayan beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık beyanname
B) Münferit beyanname
C) Muhtasar beyanname
D) Özel beyanname
E) KDV beyannamesi
140. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda geçerli
olmayan bir uygulamadır?
A) Amaçsal yorum
B) Verginin yansıtılması
C) Ekonomik yaklaşım
D) Kıyas
E) Tecil
141. Vergi kanunları ile Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerin
hangisinde değişiklik yapma yetkisi
verilemez?
A) Verginin konusu B) İstisna hadleri
C) Oranlar D) İndirimler
E) Muaflık ölçüleri A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
33
142. Mevcut uygulamaya göre, kâr payları üzerinden
yüzde kaç stopaj yapılmaktadır?
A) 1 B) 5 C) 15 D) 20 E) 25
143. İşletme hesabı esasında vergilendirilen bir çiftçinin
bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden
hangisi ölçüt olarak alınır?
A) Arazi büyüklüğü
B) Hayvan sayısı
C) Traktör sayısı
D) Kendi isteği
E) Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler
144. Gelir vergisine giren aşağıdaki kazançların hangisinde
götürü gider esasına yer verilmiştir?
A) Menkul sermaye iratları
B) Ücretler
C) Serbest meslek kazancı
D) Diğer kazanç ve iratlar
E) Gayrimenkul sermaye iratları
145. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte
ödenir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
146. Satın alınan arazinin 5 yıl içinde parsellenerek satılması
karşılığında elde edilen gelir aşağıdakilerden
hangisinin kapsamında vergilendirilir?
A) Zirai kazanç
B) Değer artışı kazancı
C) Ticari kazanç
D) Serbest meslek kazancı
E) Arızi kazanç
147. 10 Aralık 2004 tarihinde ölen gelir vergisi mükellefi
A’nın gelir vergisi beyannamesini mirasçıları
hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar?
A) 10 Ocak 2005 B) 10 Şubat 2005
C) 10 Mart 2005 D) 31 Mart 2005
E) 10 Nisan 2005 A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
34
148. Aşağıdakilerin hangisinde müteselsil olmayan bir
sorumluluk söz konusudur?
A) Tasfiye memurlarının sorumluluğu
B) Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu
C) Özel tüketim vergisinde gümrük memurunun
sorumluluğu
D) Vergi kesenlerin sorumluluğu
E) Veraset ve intikal vergisinde tapu memurunun
sorumluluğu
149. Maliye politikasının amaçlarından biri olan ekonomik
istikrar aşağıdakilerden hangisini kapsar?
A) Fiyat istikrarı ve tam istihdam
B) Tam istihdam ve adil gelir dağılımı
C) Fiyat istikrarı ve adil gelir dağılımı
D) Fiyat istikrarı ve ekonomik kalkınma
E) Tam istihdam ve ekonomik kalkınma
150. 5 Nisan 1994 istikrar paketinde aşağıdaki maliye
politikası önlemlerinden hangisi yer almaz?
A) Tarım destekleme alımlarının daraltılması
B) Tekel ürünleri ve akaryakıttan alınan vergilerin
ve fonların yükseltilmesi
C) Bazı özel girişimlerin kamulaştırılarak KİT’e dö-
nüştürülmesi
D) Yüksek oranda KİT zamları
E) Kişilere ve kurumlara yönelik ek vergiler
151. Durgunlukla mücadelede uygulanabilecek maliye
politikalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Mal ve hizmet alımına yönelen kamu harcamalarının
genişletici etkisi, transfer harcamalarına
göre daha büyüktür.
B) Transfer harcamalarından yararlanan kesimlerin
tüketim eğilimlerinin yüksek olması, bu harcamaların
genişletici etkisini artırır.
C) Dar tabanlı vergilerdeki indirim, durgunluk dö-
nemlerinde daha büyük genişletici etki yaratır.
D) Yüksek gelir gruplarına yönelik yapılan bir vergi
indirimi, talebi artırmak yerine tasarrufu artıraca-
ğından beklenen genişlemeyi yaratmaz.
E) Durgunluk dönemindeki kamu borçlanması, atıl
fonları harekete geçirirse etkili olur.
152. Tanzi etkisine göre, enflasyon ile vergi gelirleri
arasındaki ilişkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Enflasyon nedeniyle nominal gelirleri artan vergi
mükelleflerinin üst gelir dilimlerine kaymasından
dolayı vergi geliri artar.
B) Enflasyonist ortamda para basarak gelir elde
eden devlet, enflasyonun vergi gelirlerini aşındırması
nedeniyle net kayba uğrar.
C) Artan oranlı bir vergi sisteminde enflasyon, vergi
gelirlerini artırıcı etki yaratır.
D) Vergi sistemi artan oranlı olmasa bile, enflasyonist
bir ortamda devlet artan gelirden daha fazla
bir vergi geliri elde eder.
E) Enflasyon vergisi nedeniyle artan vergi gelirleri
çalışma güdüsünü azaltacağından devlet net
kayba uğrar. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
35
153. Bütçe açığı kuralı çerçevesinde enflasyon, bütçe
açığı ve güçlü para arasındaki ilişkiyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hedeflenen enflasyon oranının çok düşük olması
halinde güçlü paradaki artış bütçe açıklarından
fazla olmalıdır.
B) Bütçe açığının yüksek olması halinde enflasyon
hedefine ulaşmak için güçlü paradaki artışın büt-
çe açığından fazla olması gerekir.
C) Belirli bir enflasyon oranının hedeflenmesi halinde,
bütçe açığı olsa bile güçlü parada bir değiş-
me olmamalıdır.
D) Belirli bir bütçe açığı varken, enflasyon oranı ile
güçlü para arasında herhangi bir ilişki yoktur.
E) Belirli oranda bir enflasyon hedefi varken güçlü
paradaki artış bütçe açıklarına eşit olmalıdır.
154. Vergi esnekliğinin çok yüksek olması durumunda
genişleme döneminde aşırı düzeyde artan vergilerin,
genişlemeyi olumsuz etkileyerek ekonominin
tam istihdam düzeyine gelmesini engellemesine
ne ad verilir?
A) Mali kaldıraç B) Mali sürüklenme
C) Mali genişleme D) Mali tevzin
E) Mali daralma
155. Bir bütçe yılına ilişkin gelir ve giderler, mali yıl
bittikten sonra toplanmış ya da ödenmiş olsalar
da, gelirin toplandığı, masrafın yapıldığı yıl bütçesi
ile ilişkilendirilmeyerek, ilişkili olduğu mali yıl
bütçesinin hesaplarına kaydedilmesi şeklindeki
bütçe kapatma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jestiyon B) Konsolidasyon
C) Konversiyon D) Egzersiz
E) Avans
156. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine
ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerin hangisi
tarafından belirlenir?
A) Maliye Bakanlığı B) Sayıştay
C) Bakanlar Kurulu D) Bütçe Komisyonu
E) Devlet Planlama TeşkilatıA
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
36
157.
I. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi

II. Tüm gelir ve giderlerin safi olarak bütçede gösterilmesi

III. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması
IV. Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara
da yer verilmesi
Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde
yukarıdaki ilkelerden hangilerine uyulur?
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II
D) I ve III E) III ve IV
158. Kamu harcamalarının uygulama sürecindeki
“taahhüt” aşaması aşağıdakilerin hangisinde
doğru tanımlanmıştır?
A) Bir bütçe ödeneğinin devleti borçlandıran bir iş-
lemle belirli bir hizmete, kısmen ya da tümüyle
bağlanmasıdır.
B) Devlet borcunun miktarının ve kime ödeneceğinin
saptanmasıdır.
C) Bütçenin, Genel Kurulda onaylanması sonucunda
hangi kamu kurumuna ne kadar ödenek ayrıldığının
belirlenmesidir.
D) Maliye Bakanlığının kamu kuruluşlarının yapaca-
ğı harcamalara garanti vermesidir.
E) Hiçbir kamu kuruluşunun Maliye Bakanlığından
izin almadan harcama yapamamasıdır.
159. Bütçeye ilişkin ilk sayılabilecek temel belge aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Magna Carta Libertatum
B) Consolidated Fund Act
C) Petition of Rights
D) Bill of Rights
E) Le Budget de l’Etat
160. Yasama organına, yürütme organının işlemlerine
izin verme ve onu denetleme imkânı sağlayan
bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önceden izin işlevi B) Siyasal işlev
C) Hukuki işlev D) Mali işlev
E) Yasama işlevi
MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
İŞLETME VE MUHASEBE
KİK 2006
İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE
İŞARETLEYİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
37
161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin
varlıkları üzerindeki haklarını tam olarak gösteren
hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmiş Yıllar Kârları
B) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
C) Kaynaklar
D) Öz Kaynaklar
E) Kâr Yedekleri
162. İşletmenin borç ödemeleri, bilanço ile ilgili olarak
aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar?
A) Kaynakları artırır.
B) Kaynakları değiştirmez.
C) Kaynakları azaltır.
D) Varlıkları artırır.
E) Varlıkları değiştirmez.
163. İşletmeye ait binek otomobilinin bakım onarım
giderlerini karşılamak amacıyla işletmenin, satın
alma biriminde çalışan personeline verdiği avans
hangi hesaba kaydedilmelidir?
A) Personel Avansları
B) İş Avansları
C) Verilen Sipariş Avansları
D) Genel Yönetim Giderleri
E) Personelden Alacaklar
164. K İşletmesinin sermayesi, nominal değeri 8,75 YTL
olan 1.250.000 adet hisse senedinden oluşmaktadır.
F İşletmesi, K İşletmesine ait 375.000 adet hisse senedini
5.475.000 YTL’ye çek ciro ederek satın almış-
tır.
Bu işlemi F İşletmesi hangi hesaba ve ne şekilde
kaydetmelidir?
A) İştirakler hesabının borcuna
B) İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabının alaca-
ğına
C) Bağlı Ortaklıklar hesabının borcuna
D) Bağlı Ortaklıklar hesabının alacağına
E) Ortaklardan Alacaklar hesabının borcuna
165. Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı, aşağıdaki
gruplardan hangisinde yer alır?
A) Diğer Kâr Yedekleri
B) Statü Yedekleri
C) Sermaye Yedekleri
D) Kâr Yedekleri
E) Olağanüstü Yedekler A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
38
166. Tahakkuk esası hangi muhasebe temel kavramına
dayanır?
A) Tam açıklama B) Önemlilik
C) İhtiyatlılık D) Süreklilik
E) Dönemsellik
167. Üretimde kullanılmak üzere ithal edilen hammaddelerle
ilgili olarak ödenen akreditif gideri, aşağı-
daki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir?
A) Verilen Sipariş Avansları
B) Ticari Mallar
C) Genel Yönetim Giderleri
D) Diğer Stoklar
E) Genel Üretim Giderleri
168. İşletmenin elinde bulunan ve yıllık faiz oranı % 12,
yazılı değeri 2.000.000 YTL olan tahvillerin ihraç tarihi
1 Haziran 2005’tir. Tahvillerle ilgili faiz ödemeleri
12 aylık dönem sonlarında yapılmaktadır.
İşletme, 1 Mart 2006 tarihinde söz konusu tahvillerin
% 12’sini 250.000 YTL’ye sattığına göre aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 10.000 YTL menkul kıymet satış zararı doğar.
B) 11.600 YTL menkul kıymet satış zararı doğar.
C) 70.000 YTL finansman gideri ortaya çıkar.
D) 81.600 YTL gelecek aylara ait gelir belirlenir.
E) 83.330 YTL gelecek aylara ait gelir belirlenir.
169. – 171. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemi ile izleyen
bir işletmede dönem sonu mal tutarı 528.000 YTL,
dönem başı mal tutarı 760.000 YTL, Ticari Mallar hesabının
kalanı 3.648.000 YTL, yurt içi satışlar ise
3.900.000 YTL tutarındadır. İşletmenin alış ve satış-
larından gerçekleşen iade oranı % 5’tir.
169. İşletmenin dönem içi brüt alışları kaç YTL’dir?
A) 3.880.000 B) 3.416.000
C) 3.120.000 D) 3.040.000
E) 2.888.000
170. İşletmenin dönem sonunda düzenleyeceği mizanlarda,
Ticari Mallar hesabıyla ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kesin Mizanda alacak toplamı
3.120.000 YTL’dir.
B) Kesin Mizanda alacak toplamı
3.272.000 YTL’dir.
C) Genel Geçici Mizanda borç toplamı
3.416.000 YTL’dir.
D) Genel Geçici Mizanda borç toplamı
3.880.000 YTL’dir.
E) Genel Geçici Mizanda borç toplamı
4.176.000 YTL’dir.
171. İşletme mal satışlarından kaç YTL kâr ya da zarar
etmiştir?
A) 823.000 YTL kâr
B) 628.000 YTL kâr
C) 585.000 YTL kâr
D) 252.000 YTL zarar
E) 20.000 YTL zarar A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
39
172. İşletme; alıcı şirketten olan ve bu şirketin iflası nedeniyle
iflas masasına başvurduğu alacağını tahsil
edemeden, şirketin iflası sonlanmıştır.
Bu durumda işletme aşağıdaki kayıtlardan hangisini
yapmalıdır?
A) /
KARŞILIK GİDERLERİ XXX
ŞÜPHELİ ALACAKLAR XXX
/
B) /
KARŞILIK GİDERLERİ XXX
ŞÜPHELİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI XXX
/
C) /
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR XXX
OLAĞANÜSTÜ
YEDEKLER XXX
/
D) /
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR XXX
ALICILAR XXX
/
E) /
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR XXX
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR XXX
/
173. Birbirini izleyen dönemler boyunca muhasebe politikalarının
değiştirilmeden uygulanması gerekti-
ğini belirten muhasebe temel kavramı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tutarlılık B) Süreklilik
C) Tam açıklama D) İhtiyatlılık
E) Dönemsellik
174. ve 175. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İşletmenin mali tablolarında yer alan bazı bilgiler
şöyledir:
(Bin YTL)
Kıdem Tazminatı Karşılığı 85
Öz Kaynak Toplamı 1785
Yasal Yedekler 25
Geçmiş Yıllar Zararları 35
Önceki Dönem Gelir ve Kârları 65
Dönem Net Zararı 105
Menkul Kıymetler İhraç Farkları 52
Sermaye 2000
Ödenmemiş Sermaye ?
Özel Fonlar 15
Olağanüstü Yedekler 35
Hisse Senetleri İhraç Primleri 65
Statü Yedekleri 20
Dönem Net Kârı veya Zararı 105
Hisse Senetleri İptal Kârları 15
Diğer Olağan Gider ve Zararlar 11
174. İşletmede ödenmemiş sermaye tutarı kaç
YTL’dir?
A) 285.000 B) 250.000
C) 230.000 D) 215.000
E) 145.000
175. İşletmenin kâr yedekleri tutarı kaç YTL’dir?
A) 60.000 B) 75.000
C) 80.000 D) 95.000
E) 175.000 A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
40
176. Şirket tahvil ihraç ettiğinde, bu tahviller hangi
hesap grubunda ve hesapta izlenmelidir?
A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar – Tahvil Ana
Para Borç, Taksit ve Faizleri
B) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar – Çıkarılmış
Diğer Menkul Kıymetler
C) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar – Çıkarılmış
Tahviller
D) Mali Duran Varlıklar – Çıkarılmış Tahviller
E) Mali Duran Varlıklar – Çıkarılmış Diğer Menkul
Kıymetler
177. Başabaş noktasının miktar olarak hesaplanmasında
aşağıdaki oranlardan hangisi kullanılır?
A) Toplam Sabit Giderler / Birim Katkı Payı
B) Birim Katkı Payı / Toplam Sabit Giderler
C) Toplam Sabit Giderler / Katkı Oranı
D) Katkı Oranı / Toplam Sabit Giderler
E) Toplam Katkı Payı / Toplam Sabit Giderler
178. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin likidite durumuyla
ilgili analizlerde kullanılan oranlardan biri
değildir?
A) Stok Devir Hızı Oranı
B) Alacakların Devir Hızı Oranı
C) Oto Finansman Oranı
D) Cari Oran
E) Stok Bağımlılık Oranı
179. 2005 yılında yaptığı satışlar 10.800.000 YTL olan bir
işletmenin, aynı dönemdeki alışları 12.000.000 YTL
tutarındadır. İşletme satışlarının % 70’ini kredili olarak
yapmış ve satışların % 5’i işletmeye iade edilmiş-
tir.
Yukarıdaki verilere göre Alacakların Devir Hızı
Oranı kaçtır?
A) 1,11 B) 0,95 C) 0,90
D) 0,85 E) 0,70
180. (YTL)
I. Yıl II. Yıl
Gelecek Yıllara
Ait Giderler 450.000 180.000
Gelecek Aylara
Ait Giderler 650.000 740.000
Yukarıdaki verilere göre nakit çıkışı gerektirmeyen
gider tutarı kaç YTL’dir?
A) 560.000 B) 470.000
C) 270.000 D) 180.000
E) 90.000 A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
41
181. (YTL)
Dönem Başı Ticari Alacaklar 400.000
Dönem İçi Ticari Alacak Tahsilatı 120.000
Dönem Sonu Ticari Alacaklar 640.000
Net Satışlar 1.840.000
Bu bilgilere göre işletmenin peşin satışları kaç
YTL’dir?
A) 1.720.000 B) 1.480.000
C) 1.200.000 D) 1.080.000
E) 920.000
182. Bir işletmenin Mal hesabı ile ilgili bazı bilgileri şöyledir:
(YTL)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti 520.480
Brüt Satışlar 810.600
Dönem Sonu Stok Tutarı 76.700
Dönem Başı Stok Tutarı 248.600
Satıştan İadeler 58.940
Bu işletmede stoklar kaç ayda bir tüketilmektedir?

A) 1,56 B) 3,20 C) 3,24
D) 9,80 E) 10,57
183. – 185. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İşletmenin bilançosundan alınan bazı bilgiler şöyledir:
(YTL)
Dönen Varlıklar 112.000
Duran Varlıklar 84.000
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 28.000
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 98.000
Öz Kaynaklar 70.000
Kasa 5.600
Bankalar 50.400
Ticari Alacaklar 22.400
Stoklar 33.600
183. İşletmenin Asit-test Oranı kaçtır?
A) 1,4 B) 2,0 C) 2,5
D) 2,8 E) 4,0
184. İşletmenin Nakit Oranı kaçtır?
A) 2,5 B) 2,0 C) 0,8
D) 0,5 E) 0,2
185. İşletmenin Stok Bağımlılık Oranı kaçtır?
A) 1,87 B) 1,25 C) -0,41
D) -0,75 E) -0,83 A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
42
186. Mali yapı analizinde kullanılan oran aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Finansal Kaldıraç Oranı
B) Stok Devir Hızı Oranı
C) Stok Bağımlılık Oranı
D) Cari Oran
E) Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı
187. Aşağıdaki hesaplardan hangisi “parasal olmayan
kalemler” arasında yer alır?
A) Kasa B) Satıcılar
C) Ticari Mallar D) Borç Senetleri
E) Alıcılar
188. Aşağıdakilerden hangisi Fon Akım Tablosunda
fon kaynakları arasında yer almaz?
A) Sermaye artışı
B) Amortismanlar
C) Dönen varlık tutarındaki azalışlar
D) Hisse Senetleri İhraç Primleri
E) Duran varlık tutarındaki artışlar
189. İşletme iktisadında, işletme büyüklüğünün aşağı-
dakilerden hangisine etkileri incelenmez?
A) Kâr B) Satış geliri
C) Ölçek ekonomileri D) Sermaye ihtiyacı
E) Üretim maliyetleri
190. İşletmeyi sarmalayan ve işletmeyle doğrudan
veya dolaylı ilişkide bulunan insan gruplarını,
demografik ve kültürel özellikleriyle birlikte tüm
nitelikleriyle kapsayan çevre aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğal çevre B) Yasal çevre
C) Siyasal çevre D) Sosyal çevre
E) Ekonomik çevre
191. İktisadilik prensibinin, işletmeye tahsis edilen
kaynaklarla hangi mal ve hizmetlerin üretilmesi
gerektiğinin önemini vurgulayan alt prensibi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Kârlılık B) Etkinlik
C) Verimlilik D) Tutumluluk
E) Talebe dönüklük A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
43
192. Diğer tüm faktörlerin sabit kabul edildiği durumda
satış miktarının satış fiyatındaki değişmelere duyarlılığının
araştırılmasına ne ad verilir?
A) Talep kayması
B) Talep fonksiyonu
C) Arz talep dengesi
D) Pazar analizi
E) Başabaş noktası analizi
193.
I. Hazır Değerler
II. Net Alacaklar
III. Stoklar
IV. Gayrimenkuller
Yukarıdakilerden hangileri Koruyucu Varlıkları
oluşturur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III
194. Aşağıdakilerden hangisi tedarik faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan tedarik maliyeti
unsurlarından biri değildir?
A) Taşıma maliyeti
B) Depolama maliyeti
C) Tedarik yan masrafları
D) Girdi çeşitlerinin üretim katsayıları
E) Girdi çeşitlerinin kantitatif özellikleri
195. Aşağıdaki faktörlerden hangisi üretim mallarına
olan talebi doğrudan etkilemez?
A) Faiz oranları
B) Atıl kapasite oranları
C) Satın alma gücünde ortaya çıkan değişimler
D) Malları satın alan endüstrinin kârlılık durumu
E) Kullanılan üretim mallarının amortisman ve
eskime durumu
196.
E
C
A
D B
Fiyat
Miktar
Şekilde satış fiyatı, marjinal satış geliri ve fiyat esnekliği
arasındaki ilişkiler gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) AB doğrusu talep fonksiyonunu göstermektedir.
B) Firmanın hiç satış yapamadığı A noktasındaki
fiyata caydırıcı fiyat adı verilir.
C) Sıfır satış fiyatıyla ulaşılabilen B satış miktarına
doyum miktarı adı verilir.
D) E noktası A’nın, D noktası B’nin yarısına eşitse,
C noktasında fiyat esnekliği 1’dir.
E) A noktasında satış miktarı sıfır, B noktasında
satış fiyatı sıfır olduğundan her iki noktada da
fiyat esnekliği sıfırdır. A
KİK 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
44
197. Bir işletmenin ürün kapasitesi boyutunda büyü-
tülmesi kısmi büyüme şeklinde gerçekleştirilecekse,
büyüme aşağıdakilerden hangisiyle sağ-
lanır?
A) Üretimde kullanılan iş araçlarının boyutlarının
büyütülmesiyle
B) Üretim sürecine dahil edilen üretim aşamaları
sayısının artırılmasıyla
C) Ürün programını oluşturan ürün çeşitleri sayısı-
nın artırılmasıyla
D) Sadece darboğaz durumunda olan üretim aşamasının
kapasitesinin artırılmasıyla
E) Üretim sürecini oluşturan tüm üretim aşamaları
kapasitelerinin artırılmasıyla
198. Aşağıdakilerden hangisi tek konumlu (sürekli)
kuruluş yeri modellerinin varsayımlarından biri
değildir?
A) İşletmenin kurulabileceği mümkün (aday) kuruluş
yeri sayısı sınırlıdır.
B) Optimum kuruluş yerinin arandığı alanın her noktası
tamamen aynı özelliklere sahiptir.
C) İki nokta arasındaki taşıma mesafesi bu iki noktayı
birleştiren doğru olarak kabul edilir.
D) Ton / km taşıma maliyeti kuruluş yerinin her yerinde
aynı olup, sabit bir büyüklüktür.
E) Taşıma maliyeti dışında kalan maliyet unsurları
kuruluş yeri seçiminde dikkate alınmaz.
199. Kapalı (klasik) ulaştırma modelini açık ulaştırma
modelinden ayıran temel fark aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bütün boşaltma merkezlerinin talep seviyelerinin
tamamen karşılanması
B) Sevk edilen mal miktarının, sevk edilen yerin kapasitesine
eşit olması
C) Sevk yerlerinin toplam kapasitesinin, boşaltma
merkezlerinin toplam talep seviyesine eşit olması
D) Boşaltma merkezlerindeki depolama alanlarının
kapalı olması
E) Taşıma işleminin yapıldığı araçların farklı olması
200. Girdi fiyatlarının sabitliği ve tam kapasitede çalış-
ma varsayımları altında, ölçeğe göre azalan getiri
durumunda üretken birimin ölçek büyüklüğü artı-
rıldıkça uzun dönem toplam maliyetler ve ortalama
birim maliyet nasıl değişir?
Toplam maliyetler Ortalama birim maliyet
A) Artarak artar. Düşer.
B) Artarak artar. Yükselir.
C) Azalarak artar. Düşer.
D) Doğrusal olarak artar. Yükselir.
E) Doğrusal olarak artar. Sabit kalır.
TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI
10 ARALIK 2006
ALAN BİLGİSİ TESTİ
(KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK, İKTİSAT, MALİYE, İŞLETME VE MUHASEBE)
A KİTAPÇIĞI
1. A
2. E
3. C
4. E
5. A
6. B
7. C
8. B
9. E
10. B
11. B
12. D
13. A
14. D
15. B
16. D
17. E
18. E
19. A
20. C
21. A
22. C
23. E
24. E
25. C
26. B
27. D
28. D
29. A
30. D
31. B
32. B
33. D
34. A
35. A
36. B
37. D
38. B
39. E
40. C
41. E
42. B
43. C
44. E
45. A
46. E
47. D
48. E
49. B
50. B
51. A
52. C
53. A
54. D
55. D
56. C
57. E
58. A
59. E
60. D
61. A
62. E
63. D
64. E
65. C
66. C
67. E
68. C
69. B
70. C
71. D
72. A
73. B
74. E
75. C
76. E
77. D
78. A
79. A
80. C
81. C
82. E
83. E
84. B
85. A
86. B
87. A
88. C
89. B
90. C
91. E
92. A
93. D
94. D
95. C
96. E
97. D
98. B
99. C
100. E
101. C
102. E
103. A
104. C
105. A
106. A
107. B
108. B
109. D
110. A
111. D
112. D
113. A
114. E
115. B
116. D
117. D
118. E
119. B
120. C
121. C
122. D
123. E
124. B
125. A
126. E
127. B
128. B
129. E
130. C
131. B
132. E
133. D
134. E
135. C
136. D
137. A
138. B
139. C
140. D
141. A
142. C
143. D
144. E
145. A
146. C
147. E
148. D
149. A
150. C
151. C
152. B
153. E
154. B
155. D
156. A
157. D
158. A
159. A
160. B
161. D
162. C
163. B
164. A
165. C
166. E
167. A
168. B
169. D
170. B
171. C
172. E
173. A
174. B
175. D
176. C
177. A
178. C
179. E
180. D
181. B
182. B
183. D
184. B
185. E
186. A
187. C
188. E
189. C
190. D
191. E
192. B
193. A
194. E
195. C
196. E
197. D
198. A
199. C
200. B

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.