T.C. Adalet Bakanlığı adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı sınavı soru ve cevapları

€;f)XQ h<I%C{+
€w”Wp$Z7]91N#V
aa!a!!aaa!!!!!a!O, duygularını karşısındakilere çok rahat anlatabilen bir
insan değil. Daha çok içine doğru ağlayan bir insan. O
nedenle, kitabını yazarken özgürleştiğini belirtiyor.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kendi sorunlarını başkalarınınkinden önemli bulan Yanlış anlaşılmak istemeyen Sıkıntılarını başkalarına iletemeyen Anlattıklarının ilgi uyandırmayacağını düşünen Eleştirilmekten kaçınan (I) Bu yapıt, satrancı öğreten, bu oyunun inceliklerini
gösteren bir kitap değil. (II) Satranç tarihindeki ilginç
olayları ve çarpıcı kişilikleri öyküleştiriyor. (III) Bu ölümsüz
oyunla savaşın, sanatın, bilimin ve insan beyninin
çalışma düzeni arasındaki ilişkileri aydınlatan bir yapıt.
(IV) Kitabın sonundaki ekte, bazı unutulmaz karşılaşmalar
da okura sunuluyor. (V) Ne var ki kitabın asıl özelliği,
tarih boyunca bu oyunlarda yaşanan insanlık durumları-
nı ve ruh hâllerini gözler önüne sermesi.
Satranç konusunu işleyen bir kitabın anlatıldığı bu
parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
I. cümlede, içeriğinde nelerin bulunmadığı üzerinde
duruluyor.
II. cümlede, bu oyunun insan üzerindeki etkileri dile
getiriliyor.
III. cümlede, çeşitli alanlarla bu oyunun bağlantıları-
na değinildiği belirtiliyor.
IV. cümlede, bir bölümün etkileyici yanı üzerinde duruluyor.
V. cümlede, kitabın temel niteliğiyle ilgili açıklama
yapılıyor.
1.
2.
Ben profesyonel turist rehberiyim. Doğma-büyüme
I
İzmirliyim. Uzun yıllar aralıksız gidip geldiğim
II
Mardin’le ilgili bir hayalim vardı: Bu kentin, o klasik
III IV
deyişle, turizm pastasından hak ettiği payı alması.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde
bir yazım yanlışı vardır?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yaşadıklarının, kendisini daha da güçlendirdiğine
inanıyor.
Okuduğu kitaplardan beğendiklerini başkalarına da
veriyor.
Yeni işine alışabilmek için çok çaba harcıyor. Telefonunu bir an olsun bile yanından ayırmıyor. Gönderilen raporları birkaç kez inceliyor.
3.
4.
Diğer sayfaya geçiniz.
2011-Adli Yargı-2
00000000
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR
TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1Bahçenin içindeki küçük evin bir penceresi aydınlandı.
Işığı birdenbire fark edince biraz şaşkın, gülümsedi.
“Bu, babam olmalı.” Çünkü geceleri elektriği yakamadı-
ğından hep idare lambasını kullanırdı. “Bir türlü alışamadı.”
diye düşündü. Eski zamanın gümüş ipliklerle
örülmüş sevimli ve duyarlıklı yaşamından kopamıyordu.
Bu, savaş dönemindeki karartma gecelerinden kalma
bir alışkanlıktı aslında. Eve elektrik almak istedikleri zaman
etkisiz bir direnmeyle “Hayır!” demişti. Lambasını
hiçbir zaman bırakmamıştı çünkü ilk gençlik anılarının
ortağı, sırdaşıydı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
İç konuşma yönteminden yararlanılmıştır. Kimi sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır. Kişileştirmeye başvurulmuştur. Neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur. Tartışmaya başvurulmuştur. “Bir kurmaca metni okumaya başlarken onun yazarıyla
sözsüz bir anlaşma yaparız yazdığı şey gerçekmiş gibi
yapan ve bizden de onu ciddiye alıyormuş gibi yapmamızı
isteyen yazarıyla.” diyor Umberto Eco. Kurmaca
yazarı elbette düşlerini gerçekmiş gibi anlattığının ayrı-
mındadır ama başlangıçta kendisini bağladığı bu noktadan,
yaratım sürecinde uzaklaşarak yazdıklarının ger-
çek olduğunu düşünmeye başlar. Son aşamada inandı-
rıcılığı sağlayan da yazarın bu tutumudur.
Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metnin bu parçada
belirtilen özelliklerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yaşanmışlık duygusu uyandırma Okurların duygu dünyasını genişletme Düşünsel boyutlar taşıma Sözcüklerin değişik anlam katmanlarını kullanma Ayrıntılardan yararlanma
5.
6.
Eşrefiye Camisi, dış yüzeyinde oymacılık sanatına ait
en gösterişli örneklerin sergilendiği Divriği’deki tarihî caminin
tam tersi sanki. Dışarıdan baktığınızda içeride nelerin
olduğu konusunda çok az ipucu veriyor ancak içeri
adım attığınızda iş değişiyor. Geniş ve aydınlık holün
resimlerle bezenmiş tavanıyla onu destekleyen ve orman
imgesi yaratan kırk iki ahşap sütun insanı şaşırtı-
yor. Eşrefiye Camisi Orta Asya’da tamamen ahşap malzemeyle
ve hiç çivi kullanılmadan yapılmış camilerin
Anadolu’daki ender örneklerinden olup onların en bü-
yüğü ve orijinalidir.
Bu parçada sözü edilen camiyle ilgili olarak aşağı-
dakilerin hangisine değinilmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
İçinin sanatsal değer taşıyan bir dokusunun olduğuna
Ülkemizde az sayıda benzerinin bulunduğuna Mimari değerinin herkesçe bilinmediğine Ziyaretçileri hayrete düşüren görsel ögeler taşıdığı-
na
Dış görünüşünün yalın bir niteliği olduğuna A. Burgess, kitabında, öyküyle roman arasındaki farkın
uzunlukla ilgili olmadığını, bunun büyük ölçüde yapıdan
kaynaklandığını söylüyor. Ona göre öykünün “gözler
önüne serme” özelliğine karşılık, romanın “çözüme kavuşturma”
özelliği bulunuyor. Bu kitapta bana en yakın
gelen görüş buydu.
Bu parçada sözü edilen kitapta öykü ve romanla
ilgili olarak anlatılanlardan, aşağıdakilerin hangisi
çıkarılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Sonuç ögesi yönünden farklılıkları olduğu Kurgusal açıdan bir benzerlik taşımadıkları Anlatım yöntemlerinin birebir örtüşmediği Kısalığın ayırıcı bir ölçüt olmadığı Her ikisinin kendine özgü konuları olduğu
7.
8.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
2işleminin sonucu kaçtır?
A) B) C) D) E) 3 9
Üç basamaklı ABC sayısının 12 ile bölümünden kalan
9’dur.
Buna göre, toplamının 12 ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) B) C) D) E) 7 8 9 10 11
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) B) C) D) E) 6 5 4 3 2
9.
10.
11.
olduğuna göre, ifadesinin a
cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D) E) Bir kırtasiyeci 7 tanesini 8 TL’ye aldığı kalemlerin
2 tanesini 3 TL’den satarak 70 TL kâr elde etmiştir.
Buna göre, bu kırtasiyeci kaç tane kalem satmıştır?
A) B) C) D) E) 154 168 196 224 256 Bir öğrenci, bir saat çalışmış ve belirli sayıda soru
çözmüştür. Daha sonraki her saatte bir önceki saate
göre 4 soru fazla çözerek 5 saatte toplam 185 soru
çözmüştür.
Bu öğrenci ilk bir saatte kaç soru çözmüştür?
A) B) C) D) E) 29 31 33 35 37
12.
13.
14.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
3Ali ve Berat birlikte çalışarak bir işin % 35’ini 7 günde
bitiriyor. Ali tek başına aynı işin % 75’ini 45 günde
bitiriyor.
Buna göre, Berat tek başına aynı işin tamamını kaç
günde bitirir?
A) B) C) D) E) 25 28 30 32 35
Yukarıdaki şekilde ve oldu-
ğuna göre, x kaç derecedir?
A) B) C) D) E) 40 50 55 60 65 Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde
sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan
kurallara verilen addır?
A) B) C)
D) E)
Budun Yabgu Töre Şad Tigin
15.
16.
17.
Orhun Yazıtları aşağıdakilerden hangisinin sözlerini
içerir?
A) B)
C) D)
E)
Bumin Kağan Atilla Mukan Kağan Mete Bilge Kağan Karahanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. 1042 yılında ikiye ayrılmıştır. Döneminde Türkçeye büyük önem verilmiştir. Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasına öncülük etmiş-
tir.
Semerkant, Buhara ve Kaşgar önemli bilim ve kültür
merkezleridir.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve
Beylikler Döneminde yaşamış, Garipname adlı eseriyle
Türklere hak yolunu ve tasavvufun inceliklerini
göstermeyi amaçlamış ünlü düşünür ve şairdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Âşık Paşa Yunus Emre Hoca Dehhani Şeyh Ahmed-i Gülşehri Mevlana Celaleddin-i Rumi
18.
19.
20.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
4Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl ıslahatları,
I. askerî,
II. mali,
III. eğitim
alanlarından hangilerini kapsamaktadır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II I, II ve III Osmanlı ordusunda yer alan yeniçerilerle ilgili aşa-
ğıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yeniçeri Ocağının en yetkili komutanı yeniçeri
ağasıydı.
Yeniçeri Ocağının kurulması Vakayı Hayriye olarak
adlandırılmıştır.
Yeniçerilere üç ayda bir ulufe adlı maaş ödenirdi. Barış dönemlerinde genelde İstanbul’da saray
çevresinde konuşlanmışlardı.
Yeniçeri Ocağı II. Mahmut tarafından kaldırıldı. Osmanlı Devleti’nde eğitim, öğretim ve yargı görevlerini
yürüten sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Kalemiye İlmiye Seyfiye Şüerâ Âyan ve Eşrâf
21.
22.
23.
Osmanlı Devleti’nde bazı eyaletlerde timar sistemi uygulanmayıp
buralardan yıllık vergi alınırdı.
Bu vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C)
D) E)
Salyane Ağnam Âşar Haraç Cizye Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci
Dünya Savaşı’nda sınırları içinde savaştığı cephelerden
biri değildir?
A) B)
C) D)
E)
Kanal Çanakkale Galiçya Irak-Basra Yemen-Hicaz İstanbul resmen işgal edildikten sonra, askerî ve sivil
birçok kişinin Millî Mücadele’ye katılmak üzere İstanbul’dan
Ankara’ya geçmesinde başarılı hizmetleri
olan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
İstiklâl Tesânüd Islahat MM (Mim Mim) Yeşil Ordu
24.
25.
26.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
5Millî Mücadele’yi ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere
karşı TBMM Hükûmeti,
I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarma,
II. İstiklal Mahkemelerini kurma,
III. Ankara Müftüsünden fetva alma
önlemlerinden hangilerini almıştır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II I, II ve III Aşağıdakilerin hangisinde Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının
etkisi vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasında Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesinde TBMM’de Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasında
Mustafa Kemal’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi
verilmesinde
Ali Fuat Cebesoy’un Moskova’ya büyükelçi olarak
gönderilmesinde
Lozan Antlaşması görüşmelerinde,
I. kapitülasyonlar,
II. azınlıklar,
III. Batı Trakya
konularından hangileri Misakımillî esaslarına göre
çözümlenmiştir?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II I ve II II ve III I, II ve III
27.
28.
29.
Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanunu’
nun uygulamalarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Girişimcilere kredi vermek üzere Sanayi ve Maadin
Bankasının kurulması
Belediye sınırları dışında kurulan işletmelere arazinin
devletçe ücretsiz sağlanması
İşletmelere ait malzemelerin demir yolları ve deniz
yollarında yüzde otuz indirimle taşınması
Devlet kurumlarının yerli mallarını tercih etmesi İşletmelerin kurulmasında kullanılacak ithal malzemenin
gümrükten muaf olması
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının
özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Toplumu din ve mezhep çizgisiyle bölmeyi reddeder. Bütün Türkleri bir bayrak altında toplamak ister. Sınıf kavgasına karşıdır. Yabancı düşmanlığına karşıdır. Milliyetçiliği reddeden akımlara karşıdır. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türk-Yunan ilişkilerinde
sorun olmaya devam eden, 1926 Atina Antlaş-
ması’yla bir kısmı çözümlenen ancak Ankara’da
1930 Dostluk Antlaşması’yla tam çözüme ulaşan konu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kıbrıs Oniki Ada Nüfus mübadelesi Yabancı okullar Ege Adalarının silahlandırılması
30.
31.
32.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
61982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının seçimi
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev
süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde, makamın
herhangi bir sebeple boşalması hâlinde ise bo-
şalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır.
Genel oyla yapılacak seçimlerde, ilk oylamada
geçerli oyların salt çoğunluğu aranır.
Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar, görev
süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği
kesilir.
Cumhurbaşkanının TBMM üyeleri arasından seçilmesi
zorunludur.
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
olağan dönem kanun hükmünde kararnamesi ile
düzenlenemez?
A) B)
C) D)
E)
Konut hakkı Dilekçe hakkı Sağlık hakkı Grev hakkı Sosyal güvenlik hakkı
33.
34.
1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi, aşa-
ğıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan
dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
TBMM Başkanı Anayasa Mahkemesi Başkanı Milletvekilleri Jandarma Genel Komutanı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı
I. Kanun
II. Kanun hükmünde kararname
III. Meclis İçtüzüğü
IV.Anayasa değişiklikleri
Yukarıdakilerden hangilerinin itiraz yoluyla Anayasa’ya
aykırılıkları iddia edilemez?
A) B) C)
D) E)
I ve II I ve III II ve III III ve IV II, III ve IV
35.
36.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
7I. Yasama sorumsuzluğu cezai sorumluluğu ortadan
kaldırmaz.
II. TBMM üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden
dolayı sorumlu tutulamaz.
III. Yasama sorumsuzluğu Meclis tarafından kaldırılabilir.
IV.Yasama sorumsuzluğu süreklidir.
V. Milletvekili olmayan bakanlar da yasama sorumsuzluğundan
yararlanır.
1982 Anayasası’na göre, yasama sorumsuzluğuyla
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) B) C)
D) E)
I, II ve V I, III ve IV II, III ve IV II, III ve V II, IV ve V
I. Dışişleri Bakanlığı
II. İçişleri Bakanlığı
III. Adalet Bakanlığı
IV.Ulaştırma Bakanlığı
V. Millî Savunma Bakanlığı
1982 Anayasası’na göre, yukarıdaki bakanlıklardan
hangilerine TBMM genel seçimlerinden önce, Meclis
içinden veya dışından bağımsızların atanması gerekir?
A) B) C)
D) E)
I, III ve IV I, III ve V II, III ve IV II, IV ve V III, IV ve V
37.
38.
Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisi hakkında
Anayasa’da sınırlama sebebine yer verilmemiş-
tir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yerleşme ve seyahat hürriyeti Çalışma ve sözleşme hürriyeti Düşünceyi açıklama hürriyeti Basın hürriyeti Haberleşme hürriyeti 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinde
TBMM Genel Kurulunda gizli oylama yapılması
zorunlu değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Anayasa Mahkemesine üye seçimi Kamu Başdenetçisinin seçimi Anayasanın değiştirilmesi Meclis Başkanının seçimi Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
39.
40.
2011-Adli Yargı-2
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
00000000
8Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer
alan kişi hakları ile ilgili hükümlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu görev veya hizmetinde bulunanlara karşı, bu
görev veya hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak
yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında,
sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir.
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucu doğuran
bir müeyyide uygulayamaz.
Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka
bir merci önüne çıkarılamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda
delil göstermeye zorlanamaz.
Kişinin, resmî görevliler tarafından yapılan haksız
işlemler sonucu uğradığı zararlar, bu görevliler tarafından
tazmin edilir.
1.
1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık Divanı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
TBMM Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi
partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine
katılamazlar.
TBMM Başkanının, bizzat yönetmediği oturumlarda
oy kullanması mümkündür.
Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki defa
seçim yapılır.
Meclis Başkanının seçimine ilişkin usul, Anayasa ile
düzenlenmiştir.
Siyasi parti grupları, Meclis Başkanlığı için aday
gösteremez.
Taksirle öldürme suçlaması ile yasama dokunulmazlığı
kaldırılan bir milletvekili, yapılan yargılama sonucunda
2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu durumda milletvekilinin milletvekilliği sona ermez,
hakkında verilen ceza hükmünün yerine getirilmesi
üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır.
Kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle,
ilgili milletvekilinin milletvekilliği sona erer ve
ceza hükmü bu tarihten sonra yerine getirilir.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilliğini
sona erdireceği için ceza hükmü derhâl yerine
getirilir.
Milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesine TBMM
Genel Kurulunca karar verilirse ceza hükmü bu
tarihten sonra yerine getirilir.
Milletvekilliğinin sona erip ermediğine bakılmaksızın
ceza hükmü derhâl yerine getirilir.
2.
3.
Diğer sayfaya geçiniz.
2011-Adli Yargı-2 ALAN BİLGİSİ TESTİ
00000000
1. Bu testte 100 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
91982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme
görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.
Kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Anayasa’da “Yargı” başlığı altında düzenlenmiştir. Üyeleri, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca
kendi üyeleri arasından seçilir.
1982 Anayasası’na göre, idarenin eylem ve işlemlerinin
denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yargı yetkisi, yerindelik denetimi şeklinde kullanı-
lamaz.
İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı
ödemekle yükümlüdür.
Kanunla, yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin
sınırlanması mümkün değildir.
Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleş-
melerinde, bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim
yoluyla çözülmesi öngörülebilir.
İdari eylem veya işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.
4.
5.
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının seçimleri
yenileme yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden
sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması
hâlinde Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanına
danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
Bakanlar Kurulunun gensoru yoluyla düşürülmesi
hâlinde, 45 gün içinde Bakanlar Kurulu kurulamadığı
veya kurulduğu hâlde güvenoyu alamadığı takdirde,
Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin
yenilenmesine karar verebilir.
Başbakanın istifa etmesi hâlinde, 45 gün içinde Bakanlar
Kurulunun kurulamaması hâlinde, Cumhurbaşkanı
TBMM Başkanına danışarak seçimlerin
yenilenmesine karar verebilir.
Bakanlar Kurulunun kuruluşta güvenoyu alamaması
hâlinde Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine
karar verir.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar
verebilmesi için, TBMM Başkanına danışması gerekir.
6.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
10Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun kuruluş,
görev ve işleyişiyle ilgili olarak, Anayasa’da yer
alan esaslardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bakanlar Kurulunun çalışma usulüne ilişkin esaslar
kanunla düzenlenir.
Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan itibaren
en geç 1 hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından
TBMM’de okunur ve güvenoyuna başvurulur.
Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15
gün içinde atama yapılır.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri
ve teşkilatı kanunla düzenlenir.
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, TBMM üyeleri arasından
atanır.
Federal devlet sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Federal sistemlerde iki ayrı yönetim düzeyi vardır. Federal devletin yasama organının çift meclisli olması
zorunludur.
Federal devletlerde yetki uyuşmazlıklarının çözümü-
nü sağlayacak bir yüksek mahkeme olmalıdır.
Federal devletlerde yazılı bir anayasanın varlığı zorunludur.
Federal devletlerde yürütme organının monist yapı-
da olması zorunludur.
7.
8.
Aşağıdakilerden hangisi, milletlerarası antlaşmalar
ile ilgili olarak, Anayasa’da yer alan esaslardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar
hakkında, Anayasa’ya aykırılık iddiası ile
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
Daha önce yapılmış bir milletlerarası antlaşmaya
dayanan ve Türk kanunlarında değişiklik yapmayan
uygulama antlaşmaları için Meclisin onaylamayı
uygun bulması zorunlu değildir.
Milletlerarası antlaşmaları yayımlama yetkisi TBMM’
ye aittir.
Türk kanunlarında değişiklik yapmayan ve kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari,
teknik veya idari antlaşmaların TBMM tarafından uygun
bulunması zorunluluğu yoktur.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar
kanun hükmündedir.
9.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
111982 Anayasası’na göre, bir normun şekil bakımından
Anayasa’ya aykırılığı iddiasının soyut norm denetimi
yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne getirilmesiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kanunların şekil bakımından denetimi, son oylamada
öngörülen çoğunluk ile yapılıp yapılmadığı hususu
ile sınırlıdır.
Kanunlar hakkında şekil bozukluğuna dayalı iptal
davası, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 60
gün içinde açılmalıdır.
Kanunların şekil bakımından denetimi Cumhurbaş-
kanı veya TBMM üye tam sayısının 1/5’i tarafından
istenebilir.
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları, Anayasa
Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır.
Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetimi,
teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği
şartına uyulup uyulmadığı hususları ile
sınırlıdır.
Vakıflar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Vakıf, kişi topluluğu olmayıp mal topluluğu niteliğini
taşır.
Vakfın gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulması
mümkündür.
Vakfın kurulabilmesi için belirli ve sürekli bir amacın
bulunması gerekir.
Hukukumuzda aile vakfı kurulması mümkündür, aile
vakıflarının amacı sadece belli bir aileye mensup
olanlara yardım etmek ve destek olmaktır.
Resmî senetle vakıf kurma işleminin, temsilci aracı-
lığıyla yapılması mümkün değildir.
10.
11.
Sınırlı ehliyetliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Kendilerine yasal danışman atanmış kişiler sınırlı
ehliyetlidir.
Sınırlı ehliyetlilerin ayırt etme gücü vardır ancak ya
ergin değildirler ya da kısıtlıdırlar.
Vesayet altına alınan kişiler, sınırlı ehliyetlidir. 2011 yılında evlenen kadın sınırlı ehliyetli olur ancak
kadının eşi, tam ehliyetlidir.
Sınırlı ehliyetlilerin haksız fiil sorumluluğu yoktur. Edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Eşler başka bir seçim yapmadığı takdirde, hukukumuzda
yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma
rejimidir.
Bu rejimde geçerli olan temel ilke, hak sahipliliğinin
evlilik süresince edinilen mallarla sınırlı olması ilkesidir.
Rejimin tasfiyesi sonucunda kadın ve erkek birbirine
karşı yöneltebilecek bir aynî hak elde eder.
Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde
önemli olan, artık değerin bulunmasıdır.
Edinilmiş mallara katılma rejiminde, evlilik süresince
kadın ve erkeğin edindiği mallarla, kişisel malları
farklı mal grupları olarak değerlendirilmektedir.
12.
13.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
1217 yaşını tamamlamış olan Ayşe, amcasının 19 yaşındaki
oğlu Ahmet ile evlenmek istemektedir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ahmet normal ergin olma yaşını geçtiği için artık,
tüm hukuki işlemlerinde olduğu gibi evlenmede de
ailesinin rızasına ihtiyaç duymaz.
Ayşe evlenme yaşını tamamlamıştır ancak henüz
ergin değildir.
Ayşe’nin evlenebilmesi için anne ve babasının yazılı
iznine ihtiyaç vardır.
Ayşe ile Ahmet arasında kan hısımlığından kaynaklanan
kesin evlenme engeli vardır.
Ayşe’nin anne ve babası haklı sebep olmaksızın evliliğe
izin vermekten kaçınırsa hâkim, Ayşe’nin baş-
vurusu üzerine evlenmesine izin verebilir.
M, 2008 yılında ölmüş ve geride eşi E, annesi A ile henüz
iki aylık kızı B kalmıştır. Ölmeden önce ölüme bağlı
tasarruf yapmak isteyen M, bir avukata, saklı paylı mirasçılarının
saklı pay oranları çıktıktan sonra, kendisinin
tasarruf oranının ne olduğunu sormuştur.
Buna göre, M’nin tasarruf oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) B) C) D) E) 1/8 3/8 4/8 5/8 6/8
14.
15.
Aşağıdaki tasarruflardan hangisi tenkise tabi bir
tasarruf değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Saklı paylı mirasçılar dışındaki kişiler lehine yapılan
ölüme bağlı tasarruflar
Saklı paylı mirasçılar lehine yapılan ölüme bağlı tasarruflar
Dönme hakkı saklı tutulan bağışlamalar Mirasbırakanın ölümünden önce, son 5 yıl içinde
yaptığı bağışlamalar
Hayat sigortaları Sevgi Apartmanı sakinleri, yönetim planlarını değiştirerek
10 yıllık birlikteliklerinde sorun yaşatan bazı hususları
yeniden düzenlemek istemektedir.
Yönetim planı değişikliği için aranan yeter sayı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Oy birliği Oy çokluğu Beşte dört çoğunluk Sayı ve arsa payı çoğunluğu (çifte çoğunluk) Yönetim planının değiştirilmesi mümkün değildir.
16.
17.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
13A, B’nin saatini çalar ve bir süre kendisi kullanır. Ardından
bu saati kolunda görüp çok beğenen komşusu K’ye
satar. B tesadüfen bir sinemada K ile yan yana oturunca
saatini görür ve tanır.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
K iyiniyetli ise ve saatin iyiniyetle 5 yıl boyunca malik
sıfatıyla zilyedi olmuşsa zamanaşımı ile saatin
mülkiyetini kazanır, B saatini geri alamaz.
K kötüniyetli olsa bile, B ona karşı, zilyetlik davalarından
geri verme davasını açamaz zira K saati
gasp etmemiştir.
A emin sıfatıyla zilyet olmadığı için, K, emin sıfatıyla
zilyetten aynî hak kazanmamıştır.
Saat, elinden irade dışı çıktığı için, K iyiniyetli bile
olsa saatin elinden çıkış anından itibaren 5 yıl geç-
medikçe B, K’ye karşı, taşınır davası açabilir.
K kötüniyetli ise, B, K’ye karşı her hâlde en geç 10
yıl içinde taşınır davası açabilir.
Aşağıdakilerden hangisi eşya hukukunda, taşınmaz
mülkiyetinin madde itibarıyla kapsamı bakımından
geçerli olan “bir arazideki yapının, o arazinin
mülkiyetine tabi olacağı” kuralının istisnalarından biri
değildir?
A) B) C)
D) E)
Üst hakkı Haksız yapı Mecralar Taşkın yapı Taşınır yapı
18.
19.
A, Ankara’da bulunan taşınmazını B’ye muvazaalı olarak
satmış ve tapuda da B adına tescil yapılmıştır. Bu
taşınmazı daha sonra B muvazaadan haberi olmayan,
iyiniyetli C’ye satmış ve tapuda C adına tescil yapılmış-
tır.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A)
B)
C)
D)
E)
C, iyiniyetli olduğu ve yolsuz tescile güvendiği için,
taşınmaz, adına tescil edildiği anda C mülkiyet hakkını
kazanır.
A, muvazaa iddiasında bulunarak C’ye karşı tapu
sicilinin düzeltilmesi davası açar ve kazanır.
A, muvazaa iddiasında bulunarak C’ye karşı tescile
zorlama davası açar ve kazanır.
C, taşınmazı iyiniyetle ve malik sıfatı ile zilyet olarak
10 yıl boyunca elinde tutarsa olağan zamanaşımı
yoluyla mülkiyet hakkını kazanır.
C, ancak olağanüstü zamanaşımının koşullarını ta-
şıdığı takdirde, mülkiyet haklarını kazanır.
20.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
14A, kilosu 5 TL’den 3 ton Tosya pirinci alması için B’ye
temsil yetkisi verir. Buna karşılık bulduğu pirincin kalitesini
çok beğenen B, temsilci olduğunu açıklayarak
pirinç üreticisi C’den, kilosu 7 TL’den 6 ton Tosya pirinci
alır.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu olayda dolaylı temsil söz konusudur. Bu olayda B, kendisine A tarafından verilen yetkiyi
sadece aştığı için yetkisiz temsil söz konusu değildir.
Bu sözleşmeye ancak temsil olunan A’nın icazet
vermesi hâlinde, başından itibaren temsil yetkisi
varmış gibi sözleşme geçerli hâle gelir.
İcazet, bozucu yenilik doğuran bir hakkın kullanılması
niteliğini taşır.
A’nın icazet vermemesi hâlinde sözleşme, B ve C
arasında kurulmuş olur ve hükümlerini doğurur.
A ile B aralarında bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
yaparlar.
Bu sözleşme bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu sözleşme bir “ön akit” niteliği taşır. Bu sözleşme niteliği itibarıyla, bir borç sözleşmesidir.
Bu sözleşme, şerh edilmediği sürece, sadece taraflar
arasında bir alacak ve borç ilişkisi kurar.
Bu sözleşme tek taraflı ön akit niteliği taşır, çünkü
sözleşme taraflarından biri ileride, asıl sözleşmeyi
üçüncü bir şahısla yapmayı vaad eder.
Bu sözleşmenin konusunun imkânsız veya hukuka
ya da ahlaka aykırı olmaması gerekir.
21.
22.
Hizmet sözleşmesine bağlı rekabet yasağı sözleş-
mesi bakımından aşağıdaki nitelemelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Tasarruf sözleşmesidir. Tek taraflı bir hukuki işlemdir. Eşya hukukuna giren bir sözleşmedir. Bağımlı sözleşmedir. Statü sözleşmesidir. Tasarruf işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hukuki işlemler, malvarlığına yaptıkları etkiye göre
sınıflandırıldığında, bu sınıflandırmada türlerden biri
de tasarruf işlemleridir.
Hukuki işlemi yapan kişinin malvarlığının pasif kısmını
arttıran işlemlere tasarruf işlemi denir.
Tasarruf işlemi, işlemi yapan kişiye ait olan bir hakkın
varlık veya içeriğini bir başka kişi lehine kesin
olarak değiştirir.
Tasarrufa elverişli her türlü hak, tasarruf işleminin
konusu olabilir.
Tasarruf işlemleri, tek taraflı bir hukuki işlem olabileceği
gibi, sözleşme niteliğinde de olabilir.
23.
24.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
15Terzi T’nin yanında çalışan çırağı Ç, en iyi müşterilerinden
Emel Hanım’ın elbisesinin provasını yaparken elbiseyi
Emel Hanım’ın üstünde makas ile keserek düzeltmeye
çalışır. Bu arada Emel Hanım, makasın bacağını
ve damarını kesmesi sonucunda ciddi şekilde yaralanır.
Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Terzi T ile Emel Hanım arasında kurulmuş bir sözleşme
ilişkisi mevcuttur.
Çırak Ç, yardımcı kişi konumundadır. Terzi T’nin yardımcı kişinin fiili nedeniyle sorumlulu-
ğu söz konusudur.
Terzi T, kurtuluş kanıtı getirmek suretiyle bu sorumluluktan
kurtulabilir.
Terzi T ile Emel Hanım, Çırak Ç’nin fiilleri sebebiyle
Terzi T’nin, hile veya ağır kusurundan sorumlu olmayacağına
ilişkin bir sorumsuzluk sözleşmesini önceden
yapamazlar.
25.
A, Ankara Temelli’de bulunan arsası üzerinde bir bina
yaptırmak ve yapılacak bu binanın en az yarı dairesine
sahip olmak istemektedir. Bu fikrini müteahhit M ile paylaşır
ve M arsa üzerine 20 daireli ve 2 dükkanlı bir bina
yapıp 10 daireyi A’ya vereceğini söyleyince bir sözleş-
me yapma konusunda anlaşırlar.
Taraflar arasında yapılacak bu sözleşme ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Taraflar arasında yapılacak sözleşme, arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesidir.
Bu sözleşme ile arsa sahibi, kendisine verilecek ba-
ğımsız bölümlere isabet eden kısım hariç, diğer arsa
paylarını müteahhit M’ye devretme borcu altına
girer.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, eksik iki tarafa
borç yükleyen bir sözleşmedir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, karma sözleş-
me niteliğini taşır.
Geçerli olması için A ve M’nin, bu sözleşmeyi resmî
şekilde yapmaları gerekir.
Uygulamada çok karşılaşılan sözleşmelerden biri
olan kredi açma sözleşmesinin hukuki nitelendirilmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kendisine özgü yapısı olan sözleşme İsimli sözleşme Karma kombine sözleşme Çift tipli karma sözleşme Bileşik sözleşme
26.
27.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
16Arkadaşı A’nın, Z bankasında alacağı ticari krediye
ilişkin şahsi teminat vermek isteyen B ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu olayda kullanılabilecek şahsi teminat sözleşmelerinden
biri kefalet sözleşmesidir.
Kefalet sözleşmesi, A ile B arasında akdedilmelidir. Kullanılabilecek bir diğer şahsi teminat sözleşmesi
garanti sözleşmesidir.
Kefalet sözleşmesi, ancak geçerli olan bir asıl borç
bulunduğu takdirde geçerli olacaktır.
Garanti sözleşmesi akdedildiği takdirde B, bağımsız
bir yükümlülük altına girecektir.
Ariyet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ariyet sözleşmesi, kullanma ve yararlanma hakkı
veren isimli sözleşmeler grubuna girer.
Ariyet sözleşmesi, rızai bir sözleşmedir. Ariyet sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir
sözleşmedir.
Ariyet sözleşmesi için, kanun koyucu özel bir şekil
zorunluluğu öngörmemiş olup istenilen şekilde
akdedilebilir.
Ariyet sözleşmesi, ivazsız sözleşmelerdendir.
28.
29.
Satım sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Satım sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme
olduğu hâlde, kanun koyucu, yarar ve hasarın
geçmesine ilişkin genel ilkeden ayrılıp özel bir dü-
zenleme getirmiştir.
Satım sözleşmesinde yarar ve hasar, sözleşmenin
kurulmasıyla birlikte alıcıya geçer.
Satım sözleşmesinde yarar ve hasarın sözleşmenin
kurulmasıyla birlikte alıcıya geçmesi kuralı, mülkiyeti
saklı tutma kaydıyla yapılan satımlarda da geçerli
olup sadece mülkiyetin geçişi şarta bağlandığı için,
yarar ve hasar yine sözleşmenin kurulmasıyla birlikte
alıcıya geçer.
Yarar ve hasarın geçişine ilişkin satım sözleşmesindeki
özel hüküm emredici olup aksi, satım sözleş-
mesinde kararlaştırılamaz.
Satıcının aynı şeyi iki ayrı kişiye satması durumunda
hâlin icabı, hasarın satıcıda kalmasına yol açar.
30.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
176100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
yetki sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ancak tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında
doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında
yetki sözleşmesi yapabilirler.
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça yetki sözleşmesi,
genel yetkili mahkemenin yetkisini kaldırmaz.
Yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, uyuş-
mazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya
belirlenebilir olması şarttır.
Tarafların, üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri
konularda yetki sözleşmesi yapılamaz.
Yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, yetkili
kılınan mahkemenin veya mahkemelerin gösterilmesi
şarttır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisinde basit yargılama usulü
uygulanmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Boşanma ve evliliğin butlanı davalarında Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve
işlerde
İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici
hukuki koruma talepleri ile deniz raporlarının alınması,
dispetçi atanması talepleri ve bunlara karşı yapı-
lacak olan itirazlarda
Konkordato ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin
uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına
ilişkin açılacak davalarda
Hizmet ilişkisinden doğan davalarda
31.
32.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi, dava dilekçesinde eksik
bulunması hâlinde, hâkimin davacıya eksikliğin
tamamlanması için 1 haftalık kesin süre vereceği
hâllerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dava konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda,
dava konusunun değeri
Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların
sıra numarası altında açık özetleri
İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat
edileceği
Dayanılan hukuki sebepler Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin
imzası
33.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
186100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşı-
layacak uygun bir teminat göstermesiyle ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir davada verilecek teminatın tutarını ve şeklini,
hâkim serbestçe tayin eder ancak tarafların teminatın
şeklini sözleşmeyle kararlaştırmaları hâlinde,
teminat ona göre belirlenir.
Mecburi dava ve takip arkadaşlığında teminat gösterme
yükümlülüğü, bu yükümlülüğün tüm davacılar
bakımından mevcut olması hâlinde doğar.
Türkiye’de yerleşim yeri olmayan Türk vatandaşının
dava açması, davacı yanında davaya müdahil olarak
katılması veya takip yapması durumunda teminat
göstermesi zorunludur.
Davacının daha önceden iflasına karar verilmiş,
hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden
yapılandırma işlemlerinin başlatılmış bulunması,
borç ödemeden aciz belgesinin varlığı gibi sebeplerle
ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun belgelenmesi
hâlinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Davanın görülmesi sırasında teminatı gerektiren durum
ve koşulların ortaya çıkması hâlinde de mahkeme,
teminat gösterilmesine karar verir.
34.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi yazılı yargılama usulünde
ön inceleme duruşmasında hâkimin yapması gereken
işlemlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında gerek görürse
tarafları da dinleyerek karar vermek
Hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz
ve def’ileri inceleyerek karara bağlamak
Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaş-
tıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit etmek
Tarafları sulhe teşvik etmek, bu konuda sonuç alınacağı
kanaatine varırsa bir defaya mahsus olmak
üzere yeni bir duruşma günü tayin etmek
Taraflara, dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz
sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya
başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi
amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için 2 haftalık
kesin süre vermek
35.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
196100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
ispatın genel hükümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kanun’un belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar,
başka delillerle ispat olunamaz.
Tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar
ettikleri vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve bunların
ispatı gerekmez.
Bir vakıanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup
olmadığına mahkemece karar verilir.
İkrar, ilişkin olduğu vakıa hakkında kesin delil teşkil
eder.
Kanun’un belirli bir delille ispat zorunluluğunu öngörmediği
hâllerde kanunda düzenlenmemiş olan diğer
delillere de başvurulabilir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
yazı ve imza inkârı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Resmî bir senetteki yazı ve imza inkâr edildiğinde,
bu konuda bir karar verilinceye kadar o senet herhangi
bir işleme esas alınmaz.
Taraflardan biri kendisi tarafından düzenlendiği iddia
edilen bir belgedeki yazı veya imzayı inkâr etmek
isterse sahtelik iddiasında bulunmalıdır; aksi hâlde
belge, aleyhine delil olarak kullanılır.
Senede dayanılarak verilmiş olan ihtiyati tedbir, o
senet hakkındaki sahtelik iddiasından etkilenmez ve
gerektiğinde senet sahibi, haklarının korunması için
yeni tedbirler talep edebilir.
Resmî bir senetteki yazı veya imzayı inkâr eden
tarafın bu iddiası ancak ilgili evraka resmiyet kazandıran
kişiyi de taraf göstererek açacağı ayrı bir davada
incelenip karara bağlanabilir.
Adi bir belgenin sahteliğini iddia eden kimse, bunu
aynı mahkemede ön sorun şeklinde ileri sürebileceği
gibi bu konuda ayrı bir dava da açabilir.
36.
37.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
tutanak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla,
iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını,
gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa
kaydettirir.
Taraflar veya diğer ilgililer, sözlü açıklamalarını,
hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir.
Ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri, ancak
tutanakla ispat olunabilir.
Tutanakların tamamı veya bir kısmının örnekleri, kural
olarak, talep hâlinde ancak hâkimin izniyle fer’î
müdahile verilir.
Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler
teknik araçlarla kayda alınırsa bu durum bir tutanakla
tespit olunur.
38.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
206100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
hukuki dinlenilme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer
ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme
hakkına sahiptirler.
Hukuki dinlenilme hakkı, yargılama ile ilgili olarak
bilgi sahibi olunmasını içerir.
Hukuki dinlenilme hakkı nedeniyle taraflar, yargılamayla
ilgili açıklamada bulunma, bu çerçevede iddia
ve savunmalarını ileri sürme ve ispat hakkına sahiptirler.
Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesi
ve kararlarını somut ve açık olarak gerekçelendirmesi
gerekir.
Hukuki dinlenilme hakkı nedeniyle, kanunda öngö-
rülen istisnalar dışında, hâkim, iki taraftan birinin
söylemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate
alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda
dahi bulunamaz.
39.
A, özel aracı ile belediyenin kazdığı ve yeterince güvenlik
önlemi almadığı bir çukura düşmüştür. Bu kaza neticesinde,
A’nın aracında maddi zarar oluşmuş; kazada
A’nın bir kolu ve bacağı kırılmış, A hastanede uzun sü-
reli tedavi görmüş, bu nedenle maddi ve manevi zarara
uğramıştır.
Bu olaya göre, A’nın açmayı düşündüğü maddi ve
manevi tazminat davasında görevli mahkeme ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
A, tüm zararlarının tazmini için idare mahkemesinde
dava açmalıdır.
A, aracındaki zararlar için asliye hukuk mahkemelerinde,
kolunun ve bacağının kırılmasından kaynaklanan
maddi ve manevi zararları için de idare mahkemesinde
dava açmalıdır.
A, aracındaki zararları için idare mahkemesinde, kolunun
ve bacağının kırılmasından kaynaklanan maddi
ve manevi zararları için de asliye hukuk mahkemelerinde
dava açmalıdır.
A, tüm zararlarının tazmini için asliye hukuk mahkemelerinde
dava açmalıdır.
A, tüm maddi zararları için idare mahkemesinde,
manevi zararları için de asliye hukuk mahkemelerinde
dava açmalıdır.
40.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
21Ticari işlerde uygulanan kanuni temerrüt faizi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticari işlerde temerrüt faizi ancak sözleşmede açık-
ça kararlaştırılmışsa talep edilebilir.
Ticari işlerde taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan
durumlarda, örneğin haksız fiil nedeniyle
doğan para borçlarında, kanuni temerrüt faizi talep
edilemez.
Ticari işlerde kanuni temerrüt faizi oranı olarak
TCMB’nin kısa vadeli avanslara ilişkin belirlediği faiz
oranının uygulanabilmesi için bunun açıkça talep
edilmesi şarttır.
Yabancı para borcu niteliğindeki ticari işlerde temerrüde
düşülmesi hâlinde, % 9 oranı üzerinden kanuni
temerrüt faizi oranı uygulanır.
Ticari işlerde kanuni temerrüt faizi işletilebilmesi için
sözleşmenin her iki tarafının da tacir olması şarttır.
41.
Ticari işlere uygulanacak hükümler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde
mahkeme, uyuşmazlığa uygulanabilecek ticari örf ve
âdet bulunsa bile, yazılı nitelik taşıdıklarından genel
hükümlere öncelik vermek ve bu hükümlere göre
karar vermek zorundadır.
Kanun’un ilgili hükmünde, bunların yargıya esas olabileceğine
ilişkin olarak açık bir düzenleme bulunmasa
bile mahkeme ticari teamülleri, yargısına esas
sayabilir.
Ticari örf ve âdet, bilmeseler dahi tacir sıfatını haiz
olsun ya da olmasın herkese uygulanır.
Ticari işe uygulanabilecek emredici nitelikte hükümler
bulunsa bile ticari örf ve âdete üstünlük tanınmalıdır.
Bir ticaret dalına özgü örf ve âdet, genel nitelikteki
örf ve âdete oranla üstün tutulur.
42.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
22Gerçek kişi tacir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticari işletmesi ile ilgili olmayan borçlarından ötürü
dahi iflası talep edilebilir.
Ticaret unvanı kullanmak zorunda değildir. Fatura içeriğine, 10 iş günü içinde itiraz etmezse
fatura içeriği ile bağlanmış sayılır.
Ticari işletmesi ile ilgili işlemlerde her tür ihbar ve
ihtarı, sadece noter kanalıyla yapmak zorundadır.
Faaliyet alanıyla ilgili konularda, tecrübesizlik nedeniyle
gabine (aşırı yararlanma hâline) dayanabilir.
Marka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bütün tacirler marka kullanmak zorundadır. Marka, ticari işletmeden ayrı olarak devredilemez. Markayla ilgili lisans sözleşmeleri, aksi kararlaştırılmadıkça
inhisari değildir; lisans veren markasını kullanmaya
devam edebileceği gibi aynı markayla ilgili
olarak başka kişilerle lisans sözleşmeleri de yapabilir.
İnhisari lisans verilmiş bir markaya tecavüz hâlinde,
lisans alanın, kendi adına dava açma hakkı yoktur.
Marka tacirle özdeşleşmiş olduğundan, markanın
haczi mümkün değildir.
43.
44.
Adi şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticari işletme işleten bir adi şirkette tacir sıfatı, ortaklara
değil şirkete aittir.
Ortakların getirdikleri sermaye, ortakların malvarlıklarından
çıkmakta ve bu sermaye ile şirket tüzel kişiliğine
ait bir malvarlığı oluşturulmaktadır.
Şirket borçlarından dolayı ortakların iflası talep edilebilir.
Şirket, ticaret siciline tescil ile doğar. Yönetici dışındaki ortakların şirketle rekabet etme
yasağı yoktur.
45.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
23Aksoy İnşaat, ihracat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
Yönetim Kurulu, 11.11.2011 tarihinde Mersin Serbest
Bölgede kurmak istediği fabrika için uygun arsa ve
kredi bulması için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mü-
dür Ali Yılmaz’ı görevlendirmiştir. Ali Yılmaz, konuyla ilgili
araştırma yaparak serbest bölge sınırlarında kalan
100 dönüm araziyi satın almak üzere sözleşme yapmış-
tır. Ayrıca gerekli olan kredi için arkadaşının genel mü-
dür yardımcısı olduğu C Bankası ile anlaşmıştır. Söz
konusu yatırımın riskli olduğunu düşünen %20 pay sahibi
ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Sayın, muhalif kaldığı
Yönetim Kurulu kararının iptali ve şirketi zarara uğ-
rattığı gerekçesiyle Ali Yılmaz’ın sorumluluğu için dava
açmayı planlamaktadır.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
6762 sayılı TTK hükümleri uyarınca anonim şirket
yönetim kurulu kararlarının iptali mümkün değildir.
Şirket ana sözleşmesinde ferdî temsil kuralı benimsenmemişse
Ali Yılmaz’ın tek başına imzaladığı kredi
sözleşmesi ile şirket bağlı olmaz.
Ali Yılmaz’ın arkadaşının genel müdür yardımcısı
olduğu bankadan piyasaya göre yüksek faizli kredi
alması, kusurlu olduğu takdirde onun şirkete karşı
sorumluluğunu doğurur.
Genel Kurulda Ali Yılmaz’ın ibra edilmesi şirketin
sorumluluk davası açma hakkını ortadan kaldırır.
Hüsnü Sayın, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun
ibrası için olumlu oy kullansa da kural olarak genel
müdür aleyhine sorumluluk davası açabilir.
46.
Ege Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
10.09.2011 tarihinde Manisa’da yapılan Genel Kurul
toplantısında 2010 yılı faaliyet raporları ve bilançosu
onaylanmış ve yeni kurulan fabrikanın finansmanını
sağlamak amacıyla kâr payı dağıtılmamasına ve kâr
payının sermayeye eklenmesine karar verilmiştir. Şirket
sermayesinin %5’ine sahip olan ortak Ahmet Kaymak
kararlara muhalif kalarak durumu zapta yazdırmıştır.
Genel Kurul toplantısının ardından 2010 yılında şirketi
zarara uğrattıkları gerekçesiyle Yönetim Kurulu aleyhine
sorumluluk davası açılması için şirkete başvuru
yapılmıştır.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ahmet Kaymak, sermayesinin %10’una sahip olmadığı
için tek başına Genel Kurul kararının iptalini talep
edemez.
Genel Kurulda alınan kâr payı dağıtmama kararı,
ancak haklı bir gerekçenin bulunması ve iyiniyet
kurallarına aykırı olmaması hâlinde meşrudur.
Genel Kurulda, Yönetim Kurulu açıkça ibra edilmediğinden
şirket, sorumluluk davası açabilir.
İptal davasında yetki, Genel Kurul toplantısının yapıldığı
yer mahkemesindedir.
Genel Kurul toplantısına usulüne uygun davet edilmeyen
ortak, toplantıdan haberdar olduğu tarihten
itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilir.
47.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
24Poliçede keşideci ve ciranta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Poliçede keşideci asli borçlu, ciranta ise müracaat
borçlusudur.
Poliçede keşideciye protesto çekilmeden müracaat
edilebilirken, cirantaya müracaat edilebilmesi için
protesto çekilmesi zorunludur.
Poliçede hem keşideci hem ciranta, kabul edilmemeden
sorumsuzluk kaydı koyabilir.
Poliçede hem keşideci hem ciranta, ödenmemeden
sorumsuzluk kaydı koyabilir.
Senet, muhataba ödemesi için süresinde ibraz edilmemişse
hamil keşideciye müracaat edebilir ancak
cirantaya müracaat hakkı düşmüştür.
Kabul edilen ancak kabul beyanına tarih atılmamış
bir poliçede tarih protestosu çekilmemesinin sonuç-
ları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Görüldüğünden belli süre sonra ödenecek vadede
düzenlenmiş bir poliçe ise tarih protestosunun çekilmemesi
nedeniyle müracaat hakkı düşmüştür.
Keşide tarihinden belli süre sonra ödenecek vadede
düzenlenmiş bir poliçe ise tarih protestosunun çekilmemesi
nedeniyle müracaat hakkı düşmüştür.
Görüldüğünde ödenecek vadede düzenlenmiş bir
poliçe ise tarih protestosunun çekilmemesi nedeniyle
müracaat hakkı düşmüştür.
Belirli tarihli vadede düzenlenmiş bir poliçe ise tarih
protestosunun çekilmemesi nedeniyle müracaat
hakkı düşmüştür.
Tarih protestosunun çekilmemiş olması, hiçbir durumda
müracaat hakkının düşmesine yol açmaz.
48.
49.
Aşağıdakilerden hangisi senette tahrifattır? A)
B)
C)
D)
E)
Lehtarın açık bonoyu, keşideci ile aralarındaki anlaşmaya
uygun olarak doldurması
Müracaat hakkı kapsamında hamile ödeme yapan
cirantanın kendi cirosunu çizmesi
Poliçeyi kabul için imzalayan ancak hamile teslim etmeden
önce kabulden vazgeçen muhatabın, kabul
beyanını çizmesi
Senedin keşide tarihinin yazılması unutularak tedavüle
çıkarıldığını fark eden cirantanın, zilyedi olduğu
senede keşide tarihini yazması
Müracaat hakkı kapsamında hamile ödeme yapan
cirantanın, ciro zincirinde kendisinden sonra gelen
cirantaların cirolarını çizmesi
Alacaklı A, elindeki bir adi senede dayanarak borçlusu
B’ye karşı 10.000 TL’lik alacağı için genel haciz yolu ile
takip yapmıştır. B, bu takipte kendisine gönderilen ödeme
emrine, sadece “İtiraz ediyorum.” demek suretiyle
itiraz etmiştir.
Buna göre B, itirazın kaldırılmasında icra mahkemesinde
aşağıdaki itiraz sebeplerinden hangisini ileri
sürebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Senetteki vadeye göre borcun muaccel olmadığını Senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını Borcu ödemiş olduğunu Kendisinin de alacaklıdan alacaklı olduğunu ve bu
nedenle borcu ile alacağını takas ettiğini
Takibin yapıldığı icra dairesinin yetkisiz olduğunu
50.
51.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
25İtirazın kesin kaldırılması yolunda, icra mahkemesi
borçlunun aşağıdaki itirazlarından hangisini incelemeye
yetkilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Borçlunun (müflisin) yeni mal iktisap etmediğini Takip dayanağı senedin, ikrah nedeniyle geçersiz
olduğunu
Borçlunun, takip dayanağı senedi imzaladığı anda
fiil ehliyetine sahip bulunmadığını
Borçlunun satıcıdan (alacaklıdan) satın ve teslim
aldığı malın ayıplı olduğunu
Takip dayanağı senedin, hile nedeniyle geçersiz olduğunu
İcra mahkemesinin aşağıdaki kararlarından hangisine
karşı, yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
İtirazın kesin kaldırılması talebinin kabulüne ilişkin
kararının
İtirazın geçici kaldırılması talebinin reddine ilişkin
kararının
Takibin iptali talebinin kabulü kararının Sıra cetveline karşı şikâyetin reddi kararının İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararının
52.
53.
Borçtan kurtulma davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu davada borçlu, ödeme emrine itiraz ederken bildirmiş
olduğu itiraz nedenleriyle bağlı olup borcun
mevcut olmadığı hakkındaki diğer iddialarını ileri
süremez.
Bu davadaki delillerin incelenmesi genel hükümlere
(HMK hükümlerine) tabidir.
Bu dava, itirazın geçici kaldırılması kararının borç-
luya tefhimi veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde
açılmalıdır.
Bu dava, icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde
veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.
Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun, ilk duruş-
ma gününe kadar dava konusu alacağın % 15’i oranında
bir teminat göstermesi gerekir.
54.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
26İcra ve İflas Kanunu’na göre, açılan istirdat davası
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Davacı (borçlu), maddi hukuk bakımından borçlu
olmadığı bir parayı, cebri icra tehdidi altında ödemek
zorunda kalmış olmalıdır.
İstirdat davası açmak 1 yıllık zamanaşımı süresine
tabidir. Bir yıllık süre, borç olmayan paranın icra
dairesine tamamen ödendiği tarihten itibaren
işlemeye başlar.
İstirdat davasının açılabilmesi için, borçlunun, ödeme
emrine itiraz etmemesi veya itirazın kaldırılması
nedeniyle kesinleşen icra takibi dolayısıyla, bu parayı
gerek doğruca (nakden), gerek mallarının haczedilip
satılması suretiyle cebri icra tehdidi altında ödemek
zorunda kalmış olması gerekir.
İtirazı geçici olarak kaldırılan ve 7 gün içinde borçtan
kurtulma davası açmamış olan borçlu da istirdat davası
açabilir. Buna karşılık, borçtan kurtulma davasını
kaybeden borçlu istirdat davası açamaz.
Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi veya kanuna ve
ahlaka aykırı bir amaç elde etmek için yapılan ödemeler
istirdat davası ile geri alınamaz.
55.
Aşağıdakilerden hangisi, alacaklının talebi ile doğ-
rudan doğruya iflas nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Borçlunun, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaç-
ması
Borçlunun, alacaklılarının haklarını ihlal eden hileli
işlemlerde bulunması
Borçlunun, kendisine karşı yapılan haciz yolu ile takip
sırasında mallarını saklaması
Borçlunun, genel ve devamlı bir şekilde ödemelerini
tatil etmiş olması
Borçlunun, genel haciz yolu ile takipte kendisine gönderilen
ödeme emrine rağmen borcunu ödememesi
Bonoya dayanan kambiyo senetlerine mahsus iflas
yoluyla takip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Alacaklı, bononun aslını takip talebine eklemek
zorundadır.
Borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren
5 gün içinde ödeme emrine itiraz edebilir.
İcra müdürü, ödeme emri göndermeden önce takibin
dayanağı senedin bono olup olmadığını ve vadesinin
gelip gelmediğini incelemelidir.
Takip konusu alacak rehinle temin edilmişse rehnin
paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmadan, kambiyo
senetlerine mahsus iflas yolu ile takip yapılamaz.
Bu takip yolunda ödeme emrine şikâyet, dilekçe ile
icra dairesine yapılır ve iflas davasına bakan ticaret
mahkemesince incelenir.
56.
57.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
27İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan uzlaşma
yolu ile yeniden yapılandırma hükümleri aşa-
ğıdakilerden hangisi hakkında uygulanabilir?
A) B)
C) D)
E)
Gerçek kişi tacir Dernek Vakıf Kooperatif Adi şirket İflastaki borç ödemeden aciz belgesi ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Borç ödemeden aciz belgesinde yazılı olan alacak,
borçluya karşı, aciz belgesinin düzenlenmesinden
itibaren 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
Borç ödemeden aciz belgesinde, yazılı alacak için
faiz istenemez.
Borç ödemeden aciz belgesinin İcra ve İflas Kanunu
m. 68, I anlamında borç ikrarını içeren bir belge niteliğinde
sayılabilmesi için, müflisin bu alacağı kabul
etmiş olması gerekir.
Borç ödemeden aciz belgesi sahibi iflas alacaklısı-
nın, iflas kapandıktan sonra, müflis borçluya karşı,
aciz belgesine dayanarak yeniden takip talebinde
bulunabilmesi için, müflis borçlunun yeni bir mal
iktisap etmiş olması gerekir.
Elinde borç ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklı,
bu belgeye dayanarak doğrudan doğruya tasarrufun
iptali davası açabilir.
58.
59.
Aşağıdakilerden hangisi iflas dışı (adi) konkordato
mühleti içinde duracak takiplerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip Genel haciz yolu ile takip Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip Para alacağına ilişkin ilamlı icra takibi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkında Kanun’a göre yapılan takip
60.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
28Türk Ceza Kanunu’nun uygulama alanıyla ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir yabancı, TCK’nin 13. maddesinde yazılı suçlar
dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az 1
yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu, yabancı ülkede
Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi de Türkiye’de
bulunduğu takdirde, Adalet Bakanının istemi
üzerine Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
Türkiye’nin egemenlik alanı dışında Türk vatandaşı-
nın zararına olarak işlenen suçlardan dolayı Türkiye’de
yapılan yargılamada, Türk kanununa göre verilecek
ceza, suçun işlendiği ülke kanununda öngö-
rülen cezanın üst sınırından fazla olamaz.
Yabancı ülkede Türkiye namına görev üstlenen kimse,
bu görev dolayısıyla işlemiş olduğu suçtan dolayı
hakkında yabancı ülkede hüküm verilmiş bulunsa
bile Türkiye’de yeniden yargılanır.
Bir Türk vatandaşının TCK’nin 13. maddesinde sayı-
lan suçlar dışında yabancı ülkede işlemiş olduğu
suç için Türk kanunlarına göre hapis veya adli para
cezası seçimlik olarak öngörülmüş ise hakkında soruşturma
veya kovuşturma açılamaz.
Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede
hakkında hüküm verilen kişi, Türkiye’de yeniden
yargılanır.
61.
A ile B aralarındaki bir mesele yüzünden tartışırken
kavgaya tutuşurlar. A silahını çekerek B’ye ateş etmeye
başlar. İsabet alan B kendisini korumak için silahıyla
A’ya karşılık vermeye çalışır ve üç el ateş eder. Kurşunlardan
biri A’ya isabet ederek ölümüne, diğeri ise olayla
ilgisi olmayan ancak olayı seyretmekte olan C’nin yaralanmasına
sebebiyet verir.
Bu olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A)
B)
C)
D)
E)
B’nin A’ya yönelik fiili, zorunluluk hâlini oluşturur. Fiili sonucunda A öldüğü için, B meşru savunmadan
faydalanamaz.
B’nin fiili sonucunda C’nin yaralanması, hedefte sapmadır.
Bu yaralanmadan dolayı B, taksirinin varlığı
hâlinde cezalandırılabilir.
Olayda B, meşru savunmanın sınırını telaş, korku ve
heyecanla aştığından B’nin C’ye yönelik fiili suç teş-
kil etmez.
Olayda B hakkında A’yı kasten öldürmekten dolayı
cezaya hükmolunur ancak haksız tahrikten dolayı
B’nin cezasında indirim yapılır. C’yi ise kasten öldürmeye
teşebbüsten sorumlu tutulur.
62.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
29Ön ödemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Uzlaşma hükümlerinin uygulanabileceği suçlar hakkında
ön ödeme hükümleri uygulanamaz.
Ön ödeme, yalnız adli para cezasını veya kanuni
tanımına göre 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirmeyen
ya da adli para cezası ile birlikte 3 aydan
fazla hapis cezasını gerektirmeyen suçlar hakkında
uygulanır.
Yalnız 3 aydan fazla olmamak üzere hapis cezasını
gerektiren suçlarda, hapis cezasının aşağı sınırının
karşılığı olarak her gün için 20 TL üzerinden bulunacak
miktarın, soruşturma giderleriyle birlikte Cumhuriyet
savcılığınca yapılacak tebligat üzerine 10 gün
içinde ödenmesi hâlinde kamu davası açılamaz.
Suçun kanuni tanımında, yukarı sınırı 3 ayı aşmayan
hapis cezası veya adli para cezasından yalnız
birinin uygulanmasının kabul edildiği hâllerde, ödenmesi
gereken miktar, adli para cezası esas alınarak
belirlenir.
Ön ödeme hükümlerinin uygulanması sonucunda
kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması
hâlinde müsadere hükümleri uygulanmaz.
63.
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tüzel kişiler hakkındaki güvenlik tedbirleri, özel hukuk
tüzel kişileri ile kamu tüzel kişileri hakkında uygulanır.
Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel
hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır.
Tüzel kişiler hakkında uygulanan tedbirler, işlenen
fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabilecek
bir özellik arz ettiği takdirde uygulanmayabilir.
Tüzel kişiler hakkındaki güvenlik tedbirleri, kanunun
ayrıca belirttiği hâllerde uygulanır.
Tüzel kişiler hakkındaki güvenlik tedbirleri, kasten
işlenen suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.
Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sırf hareket suçları, icra hareketlerinin kısımlara
bölünebildiği hâllerde teşebbüse elverişlidir.
Suça teşebbüsten dolayı failin cezalandırılabilmesi
için kastın varlığı yeterli değildir, fiilin icrasına da
başlanmış olması gerekir.
“Teşebbüs suçları”na teşebbüs mümkün değildir. Neticeli suçlarda failin gönüllü vazgeçmesi, yalnızca
icra hareketlerinin tamamlanmasına kadar mümkündür.
Suça teşebbüs hâlinde failin sorumluluğu, meydana
gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre belirlenir.
64.
65.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
30Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan M, gelini G’nin
saklaması için kendisine bıraktığı bileziklerini kuyumcuya
satarak kredi kartı borcunu öder. M, G’nin altınları istemesini
önlemek için, evine hırsız girdiğini ve altınların
çalındığını polise ihbar eder. Eve gelen ve her tarafı da-
ğınık vaziyette gören polis, tutanak tutarak oradan ayrı-
lır. Tutanağı G’ye gösteren M, altınları veremeyeceğini
söyler.
Olayda M’nin işlediği suç veya suçlarla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
M, yalnızca dolandırıcılık suçunu işlemiştir. M, yalnızca güveni kötüye kullanma suçunu işlemiş-
tir ancak şahsi cezasızlık sebebiyle bu suçtan cezalandırılamaz.
M, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarını
işlemiştir ve her iki suçtan dolayı cezalandırılır.
M, dolandırıcılık ve suç uydurma suçlarını işlemiştir,
her iki suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılır.
M, güveni kötüye kullanma ve suç uydurma suçlarını
işlemiştir ancak sadece suç uydurma suçundan dolayı
cezalandırılır, şahsi cezasızlık sebebiyle güveni
kötüye kullanma suçundan cezalandırılamaz.
66.
Ahmet, maç yayınlarını şifreli olarak gerçekleştiren bir
televizyon kanalının şifresini, geliştirdiği bir yöntemle etkisiz
hâle getirerek maçları izlemeye başlar.
Ahmet’in işlediği fiil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ahmet’in fiili, hukuki bir uyuşmazlık mahiyetindedir,
suç teşkil etmez.
Olayda Ahmet, şifreli kanalın sahiplerine karşı dolandırıcılık
suçunu işlemiştir.
Ahmet’in fiili, karşılıksız yararlanma suçunu oluşturur.
Ahmet’in fiili, hırsızlık suçunu oluşturur. Ahmet’in fiili, yalnızca FSEK kapsamında değerlendirilir.
TCK’nin m. 267-(1) “Yetkili makamlara ihbar veya şikâ-
yette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemedi-
ğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma
başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını
sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat
eden kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
İftira suçunun yukarıdaki kanuni tanımı dikkate alındığında,
bu suçun unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Disiplin yaptırımını gerektiren bir fiilin isnat edilmesi
hâlinde bu suç oluşur.
Gazetecinin, köşe yazısında bir başkasına suç teşkil
eden bir fiil isnat etmesi hâlinde bu suç oluşur.
Cumhuriyet savcısına yapılan bir ihbarla suç isnat
edilmesi hâlinde bu suç oluşur.
Bu suç olası kastla da işlenebilir. Bu suçun oluşabilmesi için kastın yanı sıra amaç
unsurunun da varlığı şarttır.
67.
68.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
31Polis memuru P, sokakta karısı K’yi bıçaklayan B’ye
rastlar ancak herhangi bir müdahalede bulunmaksızın
diğer vatandaşlarla birlikte olayı seyreder. Çeşitli yerlerinden
otuza yakın bıçak darbesi alan K, kaldırıldığı
hastanede ölür.
Bu olaya göre, P’nin ceza sorumluluğu ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
P, kasten öldürmenin ihmalî davranışla işlenmesi
suçundan dolayı cezalandırılır.
P, B’nin işlediği kasten öldürme suçuna ihmalî hareketle
yardım etmekten dolayı cezalandırılır.
P, ihmalî davranışla görevi kötüye kullanma suçundan
dolayı cezalandırılır.
P, B’nin işlediği kasten öldürme suçunun müşterek
faili olarak cezalandırılır.
P, hem görevi kötüye kullanma hem de taksirle öldürme
suçundan dolayı cezalandırılır.
Mübaşir M, görev yaptığı mahkemede tutuklu olarak
yargılanan sanığın babası B’ye, “davaya bakan hâkimi
yakından tanıdığını, rica etmesi hâlinde kendisini kırmayacağını”
söyleyerek, B’nin kendisine 1000 TL vermesi
hâlinde oğlunun tutuksuz yargılanmasını sağlayacağını
belirtir. Bunun üzerine B, istediği parayı M’ye verir.
Bu olaya göre, M’nin fiili aşağıdaki suçlardan hangisini
oluşturmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Rüşvet suçu Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu Dolandırıcılık suçu İkna suretiyle irtikap suçu Zimmet suçu
69.
70.
Ceza muhakemesinde tanıklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tutuklu işlerde, tanıklar hakkında doğrudan zorla
getirme kararı verilebilir.
Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme
kararı, askerî makamlar aracılığıyla infaz olunur.
Hekimler, bu sıfatları dolayısıyla, hastaları ve bunların
yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler konusunda
ilgilinin rızasının varlığı hâlinde tanıklıktan çekinemezler.
Mağdur çocukların tanıklığının söz konusu olduğu
hâllerde, dinleme sırasındaki görüntü veya seslerin
kayda alınması zorunludur.
Cumhuriyet savcısı tarafından tanık olarak dinlenmek
üzere çağrılıp da yasal bir sebep olmaksızın
tanıklıktan çekinen kişi hakkında, savcının kararıyla
3 ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir.
Ceza Muhakemesinde bilirkişilikle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bilirkişiler, hâkimin reddini gerektiren nedenlerle
reddedilebilir.
Bilirkişiler, tanıklıktan çekinmeyi gerektiren sebeplerden
biriyle bilirkişilikten çekinebilecekleri gibi, ge-
çerli diğer sebeplerle de bilirkişilikten çekinebilirler.
Soruşturma evresinde bilirkişinin reddine ilişkin istem
Cumhuriyet savcısınca kabul veya reddedilir, bu
ret kararı kesindir.
Bilirkişiler gerekli olması hâlinde, mağdur, şüpheli
veya sanığa mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet
savcısı aracılığı ile soru yöneltebilir.
Bilirkişi olarak uzmanından mütalaa alınabilmesi için
süre istenemez.
71.
72.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
32Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, Cumhuriyet
Başsavcılığına yapılan tebligatın yapılış şekli aşağı-
dakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
İadeli taahhütlü posta suretiyle E-posta suretiyle İlanen tebligat suretiyle Evrakın aslının verilmesi suretiyle Asma suretiyle Hırsızlık suçu aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisinde
katalog suçlar arasında sayılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Şirket yönetimi için kayyım tayini Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması Teknik araçlarla izleme Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi
73.
74.
Eski hâle getirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Eski hâle getirme, ilgili kişinin hak düşürücü süreyi
kusursuz olarak geçirmesi hâlinde tanınan bir imkândır.
Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından
itibaren 7 gün içinde, süreye uyulduğunda usule iliş-
kin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir.
Eski hâle getirme dilekçesi hakkında karar verme
yetkisi, usul işlemi süresinde yapılmış olsaydı, esasa
hangi mahkeme hükmedecek idiyse, o mahkemeye
aittir.
Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini
durdurmaz ancak mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.
CMK’de sanığa, kendisi hazır bulunmaksızın duruş-
manın yapılması hâlinde eski hâle getirme yetkisi tanınmamıştır.
A, Kars garından İstanbul’a hareket eden trene biner.
Tren Erzincan sınırları içindeyken A, hasmı B’nin de
trende olduğunu fark eder ve hemen harekete geçerek
B’nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını da bantlayarak
onu trenin kullanılmayan bir kompartımanına kilitler.
Tren Sivas, Ankara ve İzmit’te durarak İstanbul’a ulaşır
ve burada yapılan kontroller sonucu B, bulunarak kurtarılır.
Bu olaya göre, A hakkında B’nin özgürlüğünü kısıtlamaya
yönelik fiilden dolayı davaya yer itibarıyla
bakmaya yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kars mahkemeleri Erzincan mahkemeleri Sivas mahkemeleri Ankara mahkemeleri İstanbul mahkemeleri
75.
76.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
33Hakkında, itiraz kanun yoluna başvurulabilecek kararla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına
itiraz edilebilir.
Adli kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir. Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna ilişkin
kararlara itiraz edilebilir.
Yargılamanın yenilenmesi isteminin mahkeme tarafından
kabule değer görülmeyerek reddedilmesine
ilişkin kararlara itiraz edilebilir.
Kovuşturma evresinde tutuklu bulunan sanığın salı-
verilme talebinin mahkeme tarafından reddedilmesine
ilişkin kararlara itiraz edilebilir.
Gözaltına alınan şüphelinin müdafiden yararlanma
hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suç-
larla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin müdafii
ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının kararı ile
48 saat süreyle kısıtlanabilir.
Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suç-
larla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin kolluk
tarafından ifadesi alınırken, ancak bir müdafii hazır
bulunabilir.
Gözaltına alınan şüphelinin müdafii hazır bulunduğu
hâlde kolluk tarafından alınan ifadesi hükme esas
alınabilir.
Gözaltına alınan şüpheli, vekâletname aranmaksı-
zın, müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının
duyamayacağı bir ortamda görüşebilir.
Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınması sırasında
en çok üç avukat hazır bulunabilir.
77.
78.
Türk Ceza Kanunu’nun 283. maddesinde “suçluyu kayırma”
suçu düzenlenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında
ise “Bu suçun, üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya di-
ğer suç ortağı tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmolunmaz.”
şeklinde bir hükme yer verilmiştir.
A, kasten öldürme suçunu, işlediğinden bahisle hakkında
yakalama emri çıkartılan kardeşi B’nin, yakalanması-
nı önlemek amacıyla iki ay süreyle kendisine ait dağ
evinde saklanmasını sağlamıştır. A hakkında “suçluyu
kayırma” suçundan dolayı dava açılmıştır.
Bu olay ve TCK’nin 283. maddesinin yukarıda belirtilen
üçüncü fıkrası göz önüne alındığında mahkeme,
A hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Beraat kararı Kusurun bulunmaması nedeniyle ceza verilmesine
yer olmadığı kararı
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı Davanın reddi kararı Davanın düşmesi kararı
79.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
34Suça sürüklenen çocukların yargılanması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
12-15 yaş grubundaki çocuklar, suç sebebi ile yakalanamaz
ve gözaltına alınamazlar.
15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında, üst sınırı
5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden
dolayı tutuklama kararı verilemez.
15 yaşını doldurmuş olan çocukların duruşması açık
yapılır, hüküm de açık duruşmada açıklanır.
Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suç-
lardan dolayı 15 yaşın üzerindeki çocuklar hakkında
açılan davalara, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
250. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
ağır ceza mahkemelerinde bakılır.
Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi ve davaların
birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâ-
linde mahkemelerin uygun görmesi şartıyla birleş-
tirme kararı verilebilir. Bu takdirde birleştirilen davalar
çocuk mahkemelerinde görülür.
80.
I. Danıştayda 14 dava dairesi bulunmaktadır.
II. Dairelerde üye sayısının yeterli olması hâlinde
birden fazla heyet oluşturulabilir.
III. İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava daireleri
başkanları ile her idari dava dairesinin kendi üyeleri
arasından her üyenin kurulda görev yapacağı
şekilde, 2 yıl için seçilecek üçer üyeden oluşur.
IV.İdari Dava Daireleri Kurulu için toplantı ve görüşme
yeter sayısı 31’dir.
Danıştayda daire ve kurullar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız III I ve IV I, II ve IV I, III ve IV Devriye görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucunda
10.10.2011 tarihinde Jandarma Er E, bacağından
yaralanmıştır.
Buna göre E, zararın tazmini için hangi idareye karşı
hangi yargı yerinde tazminat davası açmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Millî Savunma Bakanlığı – AYİM İçişleri Bakanlığı – İdare mahkemesi Millî Savunma Bakanlığı – Adli yargı yeri İçişleri Bakanlığı – Adli yargı yeri Millî Savunma Bakanlığı – İdare mahkemesi
81.
82.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
35 83. – 85. SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Samsun’da ikamet eden A, imar planına uygun olarak,
Yozgat’ta sahibi olduğu arazisine bina yapmak amacıyla
gerekli belgeleri hazırlayarak 21.04.2010’da Yozgat Belediyesine
başvurmuş, 15.05.2010’da kendisine, başvurusunun
incelendiği ve en kısa sürede cevap verileceği
bilgisini içeren bir yazı tebliğ edilmiştir. A, kendisinin
oyalandığını düşünüp Belediyenin işleminin kaldırılarak
kendisine inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle
25.05.2010’da İçişleri Bakanlığına başvurmuştur.
A, Yozgat Belediyesinin 15.05.2010 tarihli işlemi üzerine
idarenin cevap vermesini beklemiş ancak Belediye herhangi
bir cevap vermemiştir.
Bu durumda A’nın, bu suskunluğu red cevabı sayıp
işlemin iptali için görevli ve yetkili idari yargı yerinde
açacağı davada, dava açma süresinin son günü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) B) C)
D) E)
14.07.2010 11.09.2010 20.10.2010 15.11.2010 20.12.2010
83.
A’nın İçişleri Bakanlığına yaptığı başvuru ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Başvuru, üst makamlara başvuru niteliğindedir. Bakanlık, başvuruyu idari vesayet denetimi çerçevesinde
değerlendirmelidir.
Bakanlıktan inşaat ruhsatı verilmesi istendiği için
başvuru, üst makamlara başvuru olarak nitelendirilemez.
İçişleri Bakanlığı, Belediyenin hiyerarşik üst makamı
olmadığından başvuru, üst makamlara başvuru olarak
kabul edilemez.
Başvuru, Belediyenin 15.05.2010 tarihli işlemi ile
başlayan dava açma süresini durdurur.
İçişleri Bakanlığının da cevap vermemesi üzerine A,
30.09.2010’da Bakanlığın suskunluğunu red cevabı
sayarak işlemin iptali için Samsun İdare Mahkemesinde,
İçişleri Bakanlığı aleyhine iptal davası açmıştır.
İlk inceleme sonunda Mahkeme aşağıdakilerden
hangisine karar vermelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Davanın görev bakımından reddine Davanın yetki bakımından reddi ve dosyanın yetkili
idare mahkemesine gönderilmesine
Davanın, davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir
bir işlem olmadığından reddine
Davanın süreaşımından reddine Husumetin Yozgat Belediyesine yöneltilmesine
84.
85.
Diğer sayfaya geçiniz.
2011-Adli Yargı-2
00000000
36 86. – 90. SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Kırıkkale’de sahibi olduğu barda 18 yaşından küçük işçi
çalıştırdığı gerekçesiyle 10.03.2011’de A’ya Kırıkkale
Belediye Başkanı tarafından 1000 TL idari para cezası
verilmiş ve bar belli bir süre belirtilmeksizin aynı gün
mühürlenerek kapatılmıştır.
MEVZUAT: 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Madde 6 – c) Bu kanunun 12. maddesinde belirtilen
yasaklara uymadığı tespit edilen … iş yerlerinin işletmecilerine
beşyüzmilyon Türk Lirası ile bir milyar Türk
Lirası (500-1000 TL) arasında idari para cezası verilir.
Bu maddede öngörülen idari para cezaları belediye sı-
nırları içinde belediye encümeni, … tarafından verilir.
… bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7
gün içinde idare mahkemesine itiraz edilebilir. … itiraz
üzerine verilen kararlar kesindir.
Madde 12-… eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı
umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde 18 yaşından
küçükler çalıştırılamaz.
A, idari para cezasının iptali istemiyle 20.03.2011’de
Kırıkkale Valiliği aleyhine Ankara İdare Mahkemesinde
dava açmıştır.
İlk inceleme sonunda Mahkeme aşağıdakilerden
hangisine karar vermelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Davanın görev bakımından reddine Davanın yetki bakımından reddi ve dosyanın Kırıkkale
İdare Mahkemesine gönderilmesine
Davanın süreaşımından reddine İdari merci tecavüzü bulunduğundan dilekçenin reddi
ve dosyanın Kırıkkale İdare Mahkemesine gönderilmesine
Husumetin İçişleri Bakanlığına yöneltmesine A’nın, barının süresiz kapatılarak kendisine idari
para cezası verilmesi işlemleri işlemin aşağıdaki
hangi unsurları bakımından hukuka aykırıdır?
A) B)
C) D)
E)
Sadece yetki Yetki ve sebep Yetki ve konu Konu ve amaç Yetki, sebep ve amaç
86.
87.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
37A, barının süresiz kapatılması üzerine 20.04.2011’de
hem kapatma işleminin iptali hem de o güne kadar uğ-
radığı 20 bin TL zararın tazmini talebiyle Kırıkkale Valiliği
aleyhine, Kırıkkale İdare Mahkemesinde iptal ve tam
yargı davası açmıştır.
İlk inceleme sonunda Mahkeme aşağıdakilerden
hangisine karar vermelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Davanın görev bakımından reddine Dilekçelerin 30 gün içinde 3. ve 5. maddelere uygun
olarak yeniden düzenlenerek iptal ve tam yargı davalarının
ayrı ayrı açılması için dilekçenin reddine
Davanın süreaşımından reddine Hasım olarak, Kırıkkale Belediyesinin belirlenmesine Davanın, ehliyet bakımından reddine
88.
A’nın idari para cezasının iptali için usulüne uygun olarak
açtığı dava, görevli ve yetkili yargı yerinde reddedilmiştir.
Bu karara karşı başvurulacak kanun ya da kanun
yolu mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
İtiraz – Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Temyiz – Danıştay İtiraz – Kırıkkale İdare Mahkemesi Temyiz – Yargıtay Davanın reddi kararına karşı kanun yolu bulunmamaktadır.
A, barının süresiz kapatılması nedeniyle uğradığı
zararın giderilmesi için görevli ve yetkili yargı yerinde
hangi sorumluluk ilkesine dayanmalıdır?
A) B)
C) D)
E)
Haksız fiil Fiilî yol Hizmet kusuru Risk ilkesi Sebepsiz zenginleşme
89.
90.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
38I. İl özel idaresi personeli vali tarafından atanır ve ilk
toplantıda il genel meclisinin bilgisine sunulur.
II. İl özel idaresi genel sekreteri, valinin teklifi, İçişleri
Bakanlığının onayı ile atanır.
III. İl genel meclis başkanı, seçim sonucunun ilanını
izleyen ilk toplantısında kendi üyeleri arasından se-
çilir ve İçişleri Bakanlığının onayı ile atanır.
IV. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar,
valinin talebi, kendi istekleri ve kurumlarının
muvafakatiyle il özel idaresinde birim müdürü olarak
görevlendirilebilir.
İl özel idaresi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
yanlıştır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız II Yalnız III I ve III II ve IV III ve IV 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında
hangileri bilgi edinme hakkının istisnası (sınırları)
olarak düzenlenmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi
edinme başvuruları
Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere
elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki
bilgi veya belgeler
Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen
kurumsal uygulamalarına ilişkin düzenlemeler
Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin kişilerin çalışma
hayatını ve meslek onurunu etkilemeyecek nitelikte
olan, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler
Kamu görevlisinin önceki yıllara ilişkin gizli sicil dosyasında
bulunan sicil notları
91.
92.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlar
için öngörülen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunma yasağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticaret Kanunu’na göre, tacir sayılmalarını gerektirecek
bir faaliyette bulunamazlar.
Kolektif şirketlere ortak olabilir ancak yönetici olamazlar.
Komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Limitet şirkete ortak olabilirler. Anonim şirkette pay sahibi olabilirler.
93.
2011-Adli Yargı-2
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
39 94. – 95. SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Danıştay üyesi D, 15.10.2011’de kendisine yeni lüks bir
otomobil satın almıştır.
D, en son hangi tarihe kadar mal bildiriminde bulunmalıdır?
A) B) C)
D) E)
28.02.2011 30.10.2011 15.11.2011 31.12.2011 28.02.2015
94.
D, bildirimi aşağıdaki makamlardan hangisine vermelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
TBMM Adalet Bakanlığı Üyesi bulunduğu dairenin başkanı Danıştay Başkanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
95.
Diğer sayfaya geçiniz.
2011-Adli Yargı-2
00000000
40 96. – 100. SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE,
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Çorum Belediyesi, Alman ortaklı Ray İnşaat isimli firma
ile, şehir içi ulaşım için metro inşaatı yapımı ve işletilmesi
için bir sözleşme imzalamıştır. İnşaat devam ederken
Belediye tarafından yapılan imar planı değişikliği
nedeniyle metro güzergâhının zorunlu olarak değiştirilmesi
gerekmiş, bu durum firmaya ciddi ek mali yük getirmiştir.
Bunun üzerine Ray İnşaat firması belediyeye
başvurarak, bozulan mali dengenin yeniden kurulmasını
istemiş, ancak olumlu bir cevap alamamıştır.
Ray İnşaat ile Çorum Belediyesi arasında yapılan
sözleşme ne tür bir sözleşmedir?
A)
B)
C)
D)
E)
İmtiyaz sözleşmesi Müşterek emanet İstisna sözleşmesi İdari hizmet sözleşmesi Mali iltizam sözleşmesi Metro yapımı ile ilgili özel yasal bir düzenleme bulunmadığı
düşünülürse söz konusu hizmetin yapılması
konusunda karar verme yetkisi aşağıdaki makamlardan
hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Çorum Belediye Encümeni Çorum İl Genel Meclisi Çorum Belediye Meclisi İçişleri Bakanlığı Bakanlar Kurulu
96.
97.
Yapılan sözleşmenin hukuka uygun kabul edilmesi
için Ray İnşaat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Çorum Belediyesinin iştiraki olmak zorundadır. Yabancı ortağı olmamak zorundadır. Yabancı ortak, hâkim ortak konumunda olmamalıdır. Anonim şirket olmalıdır. Belediye İktisadi Teşebbüsü olmalıdır. Ray İnşaat, yaptığı başvuruda mali dengenin yeniden
tesisini hangi ilkeye göre talep etmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fait du Prince Müktesep hak Sebepsiz zenginleşme İmprevizyon (Öngörülmezlik) Fiilî yol Ortaya çıkan mali uyuşmazlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Firmanın ortağı yabancı olduğu için, ancak uluslararası
tahkime gidilebilir.
Sözleşmede tahkim şartı yoksa tahkime ya da yargı
yoluna gitmek bakımından tarafların seçimlik hakkı
vardır.
Sözleşmede tahkim şartı olsa bile uyuşmazlık Danıştayda
dava konusu edilebilir.
Tahkim şartı öngörülmemişse uyuşmazlık, Çorum
İdare Mahkemesi tarafından çözülür.
Tahkim şartı öngörülmemişse uyuşmazlık, Danıştay
ilgili dava dairesince çözülür.
98.
99.
100.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
2011-Adli Yargı-2
00000000
4125 ARALIK 2011
T.C. ADALET BAKANLIĞI
ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI-2
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ
1. C 21. D
2. B 22. B
3. A 23. B
4. D 24. A
5. E 25. C

6. A 26. D
7. C 27. E
8. E 28. D
9. A 29. C
10. B 30. A

11. D 31. B
12. E 32. C
13. C 33. E
14. A 34. B
15. C 35. C

16. B 36. D
17. C 37. E
18. E 38. C
19. D 39. B
20. A 40. E
25 ARALIK 2011
T.C. ADALET BAKANLIĞI
ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI-2
ALAN BİLGİSİ TESTİ
1. E 26. C 51. A 76. E
2. B 27. A 52. A 77. C
3. A 28. B 53. E 78. A
4. D 29. C 54. A 79. C
5. C 30. D 55. B 80. B

6. D 31. B 56. E 81. B
7. A 32. A 57. D 82. D
8. E 33. E 58. D 83. E
9. C 34. C 59. E 84. D
10. B 35. B 60. A 85. B

11. E 36. D 61. B 86. B
12. A 37. A 62. C 87. C
13. C 38. D 63. E 88. D
14. D 39. E 64. A 89. E
15. B 40. C 65. D 90. C

16. D 41. C 66. E 91. B
17. C 42. E 67. C 92. E
18. E 43. A 68. D 93. B
19. B 44. C 69. A 94. C
20. A 45. C 70. B 95. D

21. C 46. E 71. E 96. A
22. D 47. B 72. C 97. C
23. D 48. C 73. D 98. D
24. B 49. A 74. B 99. A
25. D 50. D 75. E 100. E

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.