T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM ADAYLARINI SEÇME SINAVI Soruları ve Cevapları

A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
13
61. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin
sınırlanması ile ilgili olarak, 1961 Anayasası’nda
açıkça öngörülmüşken 1982 Anayasası’nın ilk
şeklinde yer almamış; ancak Anayasa Mahkemesi
kararlarında yine de varlığı korunmuş ve 1982
Anayasası’nda 2001 yılında yapılan değişikliklerle
tekrar açık bir Anayasa kuralı olarak düzenlenmiştir?

A) Sınırlamanın ancak kanunla yapılabilmesi
B) Sınırlamanın demokratik toplum düzeninin
gereklerine uygun olması
C) Sınırlamanın laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı
olmaması
D) Sınırlamanın ölçülü olması
E) Sınırlamanın öze dokunmaması
62. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin
savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerdeki kullanım rejimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanımına
yönelik düzenlemeler yapılırken milletlerarası hukuktan
doğan yükümlülükler ihlal edilemez.
B) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanımına
yönelik düzenlemeler yapılırken “ölçülülük” ilkesine
uyulması gerekir.
C) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde dahi kimse zorla çalıştırılamaz; angarya
yasaktır.
D) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde dahi kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaz.
E) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde dahi suç ve cezalar geçmişe yürütülemez;
suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya
kadar kimse suçlu sayılamaz.
63. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
için TBMM üye tamsayısının en az beşte biri kadar
milletvekilinin imzası şarttır?
A) Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından
aday gösterilmesi
B) Meclis soruşturması açılmasının istenmesi
C) Başbakan hakkında gensoru önergesi verilmesi
D) Bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine iliş-
kin TBMM Genel Kurulu kararının iptali için Anayasa
Mahkemesine başvurulması
E) Özel af için kanun teklifinde bulunulması
64. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin Bakanlar Kuruluna
belli bir konuda kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi verdiği yetki kanununda,
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin
amacı
B) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamı

C) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri

D) Yetki kanununun süresi ve bu süre içinde birden
fazla kanun hükmünde kararnamenin çıkarılıp çı-
karılamayacağı
E) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin yü-
rürlükten kaldırabileceği kanun hükümleri A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
14
65. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının,
“karşı imza” kuralına tabi olan işlemlerinden biridir?

A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
B) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulunu toplantıya
çağırmak
C) Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyelerini
atamak
D) Genelkurmay Başkanını atamak
E) Kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesine iptal
davası açmak
66. 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulunun
oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi
üyeleri arasından seçtikleri üyelerden oluşur.
B) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi
üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri
üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilen
üyelerden oluşur.
C) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi
üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri
üçer aday içinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca seçilen üyelerden oluşur.
D) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi
üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri
üçer aday içinden TBMM Genel Kurulunca seçilen
üyelerden oluşur.
E) Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri arasından
görevlendirdiği bir üyenin Başkanlığında, Yargı-
tay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri
arasından seçtikleri üyelerden oluşur.
67. 1982 Anayasası’na göre, Sayıştayın kararları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sayıştayın bütün kararlarına karşı idari yargıya
başvurulabilir; bu konuda ilk derece mahkemesi
olarak Danıştay yetkilidir.
B) Sayıştayın kesin hükümleri hakkında karar dü-
zeltilmesi isteminde bulunulamaz.
C) Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler
hakkında, Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alı-
nır.
D) Sayıştayın vergi, benzeri mali yükümlülükler ve
ödevler hakkındaki kararları ile bu konularda Danıştay
kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa, bu
uyuşmazlıklarda Sayıştay kararları esas alınır.
E) Sayıştayın, vergi, benzeri mali yükümlülükler ve
ödevler hakkındaki kararları ile Danıştayın bu konulardaki
kararları arasındaki uyuşmazlıklardan
doğan hüküm uyuşmazlıklarının çözümü için
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulabilir.
68. TBMM İçtüzüğü’nün bir hükmünün, Anayasa’ya
aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde
açılacak iptal davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) TBMM üyelerinin beşte birinin, TBMM İçtüzü-
ğü’nün bir hükmünün Anayasa’ya şekil bakımından
aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine
başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün
Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 30
gündür.
B) Cumhurbaşkanının, TBMM İçtüzüğü’nün bir hükmünün
Anayasa’ya şekil bakımından aykırı oldu-
ğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurabilme
süresi, İçtüzük hükmünün Resmi Gazete’de
yayımlanmasından itibaren 60 gündür.
C) TBMM üyelerinin beşte birinin, TBMM İçtüzü-
ğü’nün bir hükmünün Anayasa’ya esas bakımından
aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine
başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün
Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 30
gündür.
D) TBMM Başkanlığının, TBMM İçtüzüğü’nün bir
hükmünün Anayasa’ya şekil bakımından aykırı
olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine
başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün Resmi
Gazete’de yayımlanmasından itibaren 60
gündür.
E) Anamuhalefet Partisi Meclis Grubunun, TBMM
İçtüzüğü’nün bir hükmünün Anayasa’ya şekil bakımından
aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa
Mahkemesine başvurabilme süresi, İçtüzük hükmünün
Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren
10 gündür. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
15
69. 1982 Anayasası’na göre, siyasal partilerin kapatılması
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Anayasa Mahkemesi, resen sürdüreceği inceleme
sonunda, herhangi bir parti üyesinin eylemlerinden
ötürü, bir siyasal partinin temelli kapatılmasına
karar verebilir.
B) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partinin kapatılmasına,
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar
verebilir.
C) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal parti hakkında
sadece temelli kapatma kararı verebilir.
D) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partiyi temelli
kapatmak yerine, o partinin bir süre seçimlere
katılmasının yasaklanmasına da karar verebilir.
E) Anayasa Mahkemesi, bir siyasal partinin tüzüğü-
nün veya programının Anayasa’nın yasakladığı
hususlara aykırı olması halinde, o partinin temelli
kapatılmasına karar verebilir.
70. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
vermiş olduğu bir iptal hükmünün yürürlüğe
gireceği tarihi, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı
günden itibaren en çok ne kadar süre için
erteleyebilir?
A) 3 ay B) 5 ay C) 6 ay
D) 1 yıl E) 2 yıl
71. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma kararının
alınmasından önce diğerlerine göre ilk olarak yapılmalıdır?

A) Kamu yararı kararının alınması
B) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırlarını ve
cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yaptırılması

C) Satın alma usulünün denenmesi
D) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin
edilmesi
E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki ya da zilyedinin
belirlenmesi
72. Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Başbakanlık yönetmelik çıkarabilir.
B) Bakanlar Kurulu yönetmelik çıkarabilir.
C) Kanunda belirtilen yönetmeliklerin Resmi Gazete’de
yayımlanması zorunludur.
D) Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla da
yönetmelikler çıkarılabilir.
E) Tüm yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece
mahkemesi olarak Danıştayda yapılır.
73. Aşağıdakilerden hangisi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’na göre valinin görev ve yetkilerinden
biri değildir?
A) İl encümenine başkanlık etmek
B) İl özel idaresi personelini atamak
C) Şartsız bağışları kabul etmek
D) İl genel meclisine başkanlık etmek
E) Yetkili organların kararlarını almak koşuluyla il
özel idaresi adına sözleşmeler yapmak A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
16
74. Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile
kurulur?
A) Kanunla
B) Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar
Kurulu kararı ile
C) Müşterek kararname ile
D) Danıştay idari dairesinin kararı ile
E) Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu kararı ile
75. Bir ilçe belediye meclisi, belediyeye verilen gö-
revlerle ilgili olmayan siyasal konularda karar alır
ise, aşağıdakilerden hangisinin başvurusu üzerine
Danıştay kararı ile feshedilir?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) Belediye başkanı
D) Kaymakam
E) Belde sakinlerinden biri
76. Hazine bonosu çıkartmak ve satmak aşağıdaki iş-
lemlerden hangisini kurar?
A) Mali iltizam sözleşmesi
B) Genel nitelikte idari işlem
C) İdarenin özel hukuk sözleşmesi
D) Banka kredisi işlemi
E) Kamu istikraz sözleşmesi
77. Aşağıdakilerden hangisi karma idari işlemlerden
biridir?
A) Öğrenci disiplin yönetmelikleri
B) Bakanlık müsteşarı ataması
C) Maliye Bakanlığı özelgeleri
D) Müfettiş raporları
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği atamaları A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
17
78.
I. İdarenin düzenleme yetkisi asli ve geneldir.
II. Tüzüklerin sebep öğesi yasalardır.
III. Tüzükle düzenlenmemiş bir konuda yönetmelik
çıkartılamaz.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III
E) I, II ve III
79. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulunun
oluşumunda yer almaz?
A) Danıştay tetkik hâkimleri
B) Danıştay Genel Sekreteri
C) Danıştay Başsavcısı
D) Danıştay Başkanı
E) Danıştay daire başkanları
80. Danıştay dava dairelerinin işlerinde birbirine göre
nispetsizlik görülürse, bir dairenin görevine giren
işlerden bir bölümü aşağıdakilerden hangisinin
kararı ile diğer dava dairesine verilebilir?
A) Danıştay Genel Kurulu kararıyla
B) Danıştay İdari İşler Kurulu kararıyla
C) Danıştay Başkanlık Kurulu kararıyla
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla
E) Danıştay Birinci Başkanının kararıyla
81. Aşağıdakilerden hangisinin, “işlem temelinin çökmesi
sonucu sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması”
kavramı ile ilişkisi vardır?
A) Dürüstlük kuralı
B) İyiniyet karinesi
C) Bozucu şart
D) Kural içi boşluk
E) Hâkimin takdir hakkı A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
18
82. Aşağıdakilerden hangisi bir adi karine değildir?
A) Ölüm karinesi
B) Babalık karinesi
C) İyiniyet karinesi
D) Bir yerleşim yeri kurulmadıkça eskisinin korundu-
ğu karinesi
E) Gaiplik karinesi
83. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ancak yasal temsilcinin
onamı ile geçerli bir duruma gelebilir?
A) Akıl hastası olan A’nın yaptığı evlenme sözleş-
mesi
B) Ayırt etme gücüne sahip 16 yaşındaki A’nın
B’den olan alacağı için C ile yaptığı kefalet sözleşmesi

C) Ayırt etme gücüne sahip kısıtlı A’nın vasiyetname
ile vakıf kurması
D) Ayırt etme gücüne sahip olmayan A’nın yaptığı
önemsiz bağışlama
E) Ayırt etme gücüne sahip 17 yaşındaki A’nın maliki
olduğu daire için yaptığı kira sözleşmesi
84. Yerleşim yeriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Vesayet altındakinin yerleşim yeri denetim makamının
bulunduğu yerdir.
B) Çocukların yerleşim yeri ana babanın yerleşim
yeridir.
C) Kişinin asli yerleşim yeri yoksa, meskeni onun
varsayılan yerleşim yeridir.
D) Karı koca dilerlerse ayrı yerleşim yerine sahip
olabilirler.
E) Evlilik dışı doğan çocuk babası tarafından tanınmışsa
ve velayet babaya bırakılmışsa, onun yerleşim
yeri çocuğun yerleşim yeridir.
85. Aşağıdakilerin hangisinde dernek kendiliğinden
sona ermiş olmaz?
A) Derneğin amacının gerçekleşmesi
B) Derneğin amacının kanunun emredici hükümlerine
aykırı bir hal alması
C) Derneğin olağan genel kurul toplantısının üst üste
iki kere yapılamaması
D) Yönetim kurulunun oluşturulmasının imkânsız
hale gelmesi
E) Derneğin borç ödemeden acze düşmesi A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
19
86. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi
süresince, aşağıdakilerden hangisi kanun gereği
edinilmiş mallardan sayılmaz?
A) Kişisel malların yerine geçen değerler
B) Bir eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler
C) Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar

D) Kişisel malların gelirleri
E) Sosyal güvenlik kurumlarının yaptığı ödemeler
87. Boşanma nedeniyle eşlerden biri yoksulluğa düşmüş-
tür.
Buna göre, yoksulluk nafakasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hâkim kendiliğinden durumu göz önünde tutarak
yoksulluk nafakasına hükmeder.
B) Hâkim yoksulluk nafakasına hükmederken, nafaka
ödeyecek tarafın diğer taraftan daha fazla kusurlu
olmasını arar.
C) Hâkim, şartlar gerçekleşmişse boşanmada kusursuz
olan tarafın da nafaka ödemesini öngörebilir.

D) Nafaka ödemekle yükümlü taraf, her zaman için
boşanmada kusurlu taraf olmalıdır.
E) Yoksulluk nafakası mutlaka boşanma davası ile
birlikte istenmelidir, boşanma davası kesinleştikten
sonra bu dava açılamaz.
88. Aşağıdakilerden hangisi mirasın paylaşımını geciktiren
nedenlerden biri değildir?
A) Mirasçıların bir süre miras ortaklığını devam ettirme
hususunda anlaşmış olmaları
B) Mirasçılar arasında bir ceninin varlığı
C) Mirasçılardan birinin mahkemeye başvurarak
tüm tereke mallarının elbirliğiyle mülkiyetten paylı
mülkiyete dönüştürülmesini talep etmesi
D) Bir mirasçının, hâkimden tereke borçlarının paylaşmadan
önce ifasını ya da teminata bağlanmasını
talep etmesi
E) Mirasbırakanın bir ölüme bağlı tasarrufla, miras-
çılar arasında miras ortaklığının tereke paylaş-
tırılmadan bir süre devam etmesini öngörmüş olması

89. M, eşi E ile yapmış olduğu bir miras sözleşmesi ile
bütün malvarlığını, ölünceye kadar bakma edimi kar-
şılığı E’ye bırakmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi M ile E arasındaki
miras sözleşmesinin kendiliğinden sona
ermesine yol açmaz?
A) E’nin M’ye karşı mirastan yoksunluğu gerektiren
bir fiil işlemesi
B) M ile E’nin boşanmış olması
C) E’nin M’den önce ölmesi
D) E’nin M’ye karşı ölünceye kadar bakma edimini
yerine getirmemesi
E) M’nin ölümünden önce, M ile E arasındaki evliliğin
butlanına karar verilmiş olması A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
20
90. A’nın ineği A’nın taşınmazında otlarken komşusu
B’nin taşınmazına girmiş, A’nın talebine rağmen B
ineği geri vermemiş, iyiniyetli C’ye satıp teslim etmiş-
tir. C ineğin sütünü satarak 2000 YTL gelir sağlamış,
ancak 1000 YTL de inek için besin gideri yapmıştır.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) B, ineği gasbetmiş olduğundan A, C’ye karşı zilyetliğe
dayanan geri verme davası açabilir.
B) C, ineğin mülkiyetini kazanır, ancak 2000 YTL’yi
A’ya ödemek zorundadır.
C) A, C aleyhine dava açmadan B’den ineğin değerini
tazmin etmesini isteyemez.
D) A, ineğin geri verilmesini taşınır davası ile isteyebilir;
ayrıca A’nın C’den 2000 YTL’yi istemesi
mümkündür.
E) İneği, geri vermek zorunda olan C’nin, A’dan hiç-
bir talebi olamaz.
91. Zilyetlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Haksız zilyet malik sıfatıyla zilyet olabilir.
B) İrade dışı elden çıkan hamiline yazılı senetlerin
kötüniyetle edinilmesi mümkündür.
C) Feri zilyet herhalde eşyayı kendisinden aldığı ki-
şinin mülkiyet karinesine dayanabilir.
D) Dolaysız zilyetlik ancak feri zilyetlikte söz konusu
olabilir.
E) Sınırlı ehliyetsiz, yasal temsilcisinin izni olmaksı-
zın satın aldığı eşyanın hükmen teslim yoluyla
zilyedi olabilir.
92. Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğünün beyanlar
hanesinde gösterilir?
A) Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamaları

B) Malikin iflasının ilanı
C) Önalım hakkı
D) Aile yurdu
E) Alacağı ipotekle güvence altına alınmış alacaklı
93. A, İ lehine intifa hakkı ile yüklü bulunan taşınmazı
üzerinde, 300 000 YTL’lik birinci dereceyi boş bırakarak
kendisinden %20 faizle 200 000 YTL ödünç aldığı
B lehine ikinci derecede %20 faizle 200 000
YTL’lik bir ipotek kurmuştur. Daha sonra da A’nın
kardeşi K, Ü’den %30 faiz ile ödünç aldığı 100 000
YTL’yi güvence altına almak üzere, noteri kandırarak
düzenlettiği bir vekâletname ile A’nın taşınmazı üzerinde
iyiniyetli Ü lehine birinci derecede %30 faizle
300 000 YTL’lik bir ipotek kurmuştur.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) A’nın B lehine kurduğu rehin, sadece anaparayı
güvence altına alır.
B) Ü lehine kurulan rehin, alacak tutarı belli oldu-
ğundan, bir anapara ipoteğidir.
C) A, Ü lehine kurulan rehni sicilin düzeltilmesi davası
açarak terkin ettirebilir.
D) Bu taşınmaz intifa ile yüklü olarak satışa çıkarılır,
eğer verilen bedel rehinli alacakları karşılamazsa,
rehin hakkı sahipleri intifa hakkını terkin ettirebilirler.

E) A, B’ye olan borcunu ödediğini banka dekontu ile
kanıtlamak suretiyle, ipoteğin terkinini talep edebilir.
A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
21
94. Komşu arazi maliki M’nin, kendi arazisi üzerinde su
kanalı inşa ettirdiğini öğrenen A, ilçe kaymakamlığına
başvurur.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) A’nın bu başvuruyu, müdahaleyi öğrendiği tarihten
itibaren 60 gün içinde yapması gerekir.
B) Kaymakamlık soruşturmayı 15 gün içinde tamamlamalıdır.

C) Kaymakamlığın müdahalenin önlenmesine ilişkin
kararı aleyhine idari yargı yoluna gidilebilir.
D) Mahkeme tarafından verilmiş bir ihtiyati tedbir
kararının bulunması, kaymakamın önleme kararı
vermesini engellemez.
E) İdari makam tarafından verilen önleme kararı
varken, anlaşmazlığa ilişkin dava açılmadan ihtiyati
tedbir kararı verilemez.
95. A, B ve C, bir arazinin eşit paylarla paydaşıdırlar.
Paydaşlar, her paydaşa arazinin belli bir kısmını özgüleyerek
özgülenen yerlerde kendilerinin ya da istedikleri
takdirde kiracılarının aracılığıyla tahıl yetiştirebileceklerini
kararlaştırırlar. A’ya özgülenen kısımda
ortak bir su deposu bulunmaktadır. Paydaşlar, su deposu
ile ilgili her türlü onarım için oybirliğiyle karar
alınmadıkça hiçbir gider yapılmamasını da kararlaştırmışlardır.
B, kendisine özgülenen yeri otopark
olarak işletmek üzere K’ye kiralar. Bir süre sonra su
deposunun motoru bozulur. A, çağırdığı ustanın motorun
bir parçasının değiştirilmesi gerektiğini söylemesi
üzerine derhal parçayı değiştirtir. Bu arada C,
payını Ü’ye satar ve temlik eder.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) A, B ve C’nin aralarında yaptıkları anlaşma, anlaşmadaki
imzaları noter tarafından onaylanmadıkça
geçersizdir.
B) A, B ve C’nin aralarında yaptıkları anlaşma, tapu
kütüğüne şerh verilmedikçe tarafları bağlamaz.
C) B’nin, K ile yaptığı kira sözleşmesine A ve C itiraz
edemezler.
D) A ve B, Ü aleyhine tescile zorlama davası aç-
makla önalım haklarını kullanmış olurlar.
E) A, motorun onarımı için yaptığı giderlere tek ba-
şına katlanmak zorundadır.
96. İrade sakatlığı nedeniyle iptal hakkı ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hilenin esaslı bir nitelik taşımaması durumunda
sözleşmeyi iptal hakkı kullanılamaz.
B) Hileye uğrayan kimse, sözleşmenin iptali için öngörülen
1 yıllık sürenin dolmasından sonra da,
bu sözleşme gereği yerine getirmekle yükümlü
olduğu edimlerin ifasından kaçınabilir.
C) Kendi kusuru ile hataya düşen taraf sözleşmeyi
iptal edemez.
D) Zamanaşımını kesen durumlardan birinin mevcudiyeti
halinde iptal hakkının kullanılması için
öngörülen 1 yıllık süre yeniden işlemeye başlar.
E) Saikte hata durumunda sözleşmenin iptali için
hatanın esaslı olması gerekir; buna karşılık beyanda
hata hallerinde sözleşmenin iptal edilebilmesi
için hatanın esaslı olması şart değildir.
97. Zamanaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Zamanaşımının durmasına ve kesilmesine ilişkin
sebepler, hak düşürücü süreler bakımından uygulanmaz.

B) Bir alacağın taşınmaz rehni ile teminat altına
alınması, bu alacağın zamanaşımına uğramasını
engellemez.
C) Zamanaşımının, borçlunun borcunu bir senetle
tanıması nedeniyle kesilmesi halinde, yeni zamanaşımı
süresi eski (kesilen) zamanaşımı sü-
resinin aynısıdır.
D) Zamanaşımı borcu sona erdiren bir sebeptir.
E) Asıl borçlunun zamanaşımından feragat etmesi,
kefile karşı da ileri sürülebilir. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
22
98. Müteahhit M, 10 ton çimento ihtiyacını karşılamak
için E ve F isimli toptancılarla görüşür. E, 10 ton çimentoyu
5000 YTL’ye teslim edebileceğini bildirirken
F, 6000 YTL’lik teklif verir. Bunun üzerine M, 1 Ağustos
2005 tarihinde E ile sözleşme yapar. Sözleşmeye
göre teslimatın 1 Eylülde gerçekleşmesi gerektiği halde
E, borcunu bu tarihte ifa etmemiştir. 15 Eylül 2005
tarihine gelindiğinde, 10 ton çimentonun piyasa fiyatı
10 000 YTL’ye yükselmiştir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) M’nin menfi zararı 5000 YTL’dir.
B) M’nin müspet zararı 4000 YTL’dir.
C) M’nin aynen ifadan vazgeçerek müspet zararının
tazminini talep etmesi halinde sözleşme sona
erer.
D) Sözleşmede teslim tarihi belirlendiği için, M’nin
müspet zararının tazminini talep edebilmesi için
E’ye ek süre vermesine gerek yoktur.
E) E’nin temerrüde kusuru ile düşmediğini ispat etmesi,
M’nin sözleşmeden dönme hakkını
kullanmasına engel teşkil etmez.
99. Aşağıdakilerin hangisinde sözleşmenin geçersizliğini
ileri sürmek veya sözleşmeyi iptal etmek
mümkün değildir?
A) Vasıtanın hatası
B) Sözleşmenin niteliğinde hata
C) Zihni kayıt
D) Mutlak muvazaa
E) Bir kimsenin üçüncü bir şahsın ikrahı (tehdit) nedeniyle
sözleşme yapması; ancak sözleşmenin
karşı tarafının bu durumdan haberdar olmaması
100. Aşağıdakilerden hangisi değiştirici yenilik doğuran
bir haktır?
A) Mirasçılıktan çıkarma
B) Fesih hakkı
C) Mirasın reddi
D) İptal hakkı
E) Aynen ifadan vazgeçip müspet zararın tazminini
talep etme hakkı
101. Müteselsil borçluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Müteselsil borçlulardan birinin sonradan alacaklı
ile sözleşme yaparak cezai şart ödemeyi kabul
etmesi, diğer müteselsil borçluları da bağlar.
B) Müteselsil borçlulardan birinin zamanaşımını
kesmesi halinde diğer müteselsil borçlular bakı-
mından da zamanaşımı kesilmiş olur.
C) Müteselsil borçlulardan birinin takas hakkını kullanması,
sadece onu borcundan kurtarır; diğer
borçluların alacaklıya karşı sorumluluğu devam
eder.
D) Müteselsil borçlulardan birinin zamanaşımından
feragat etmesi, diğer müteselsil borçlulara karşı
da ileri sürülebilir.
E) Alacaklının müteselsil borçlulardan birini ibra
ederek borcundan kurtarması, payından fazla
ödemede bulunan diğer müteselsil borçluların
ibra edilen borçluya rücu etme imkânını ortadan
kaldırır. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
23
102. A’nın B’ye 6 Mart 2005 tarihinde zamanaşımına uğ-
rayacak olan 2000 YTL borcu vardır. B, 1 Mart 2005
tarihinde A’dan 1000 YTL’ye bir bilgisayar satın alır
ve taraflar bedelin 8 Mart 2005 tarihinde ödenmesi
konusunda anlaşırlar. 7 Mart 2005 tarihinde B takas
beyanında bulunur.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Takas tek taraflı bir irade beyanı ile ileri sürülebilir,
A’nın rızasına gerek yoktur.
B) A’nın alacağı muaccel olmasa dahi, alacağı
muaccel olan B takası ileri sürebilir.
C) B’nin takas beyanında bulunabilmesi için karşı-
lıklı alacaklarının tutarının aynı olması gerekmez.

D) A’nın borcu zamanaşımına uğradığından takas
geçersizdir.
E) Takas tüm borç ilişkisini değil, sadece konusu
olan borcu sona erdirir.
103. Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Alacağın temlikinin geçerli olması için yazılı şekilde
yapılması yeterlidir.
B) Alacağını devreden, devralana karşı borçlunun
ödeme gücünü tekeffül etmiş sayılmaz.
C) Alacağın temlikinin geçerli olması için borçlunun
rızasının alınmasına gerek yoktur.
D) Alacağın temliki bir tasarruf işlemi olduğundan,
bir kimse alacağını bir kez devrettikten sonra aynı
alacak üzerinde tekrar tasarruf edemez.
E) Alacağın temlik edilmesiyle borç ilişkisinin tarafları
değişmiş olur.
104. A, C ile yaptığı satım sözleşmesi uyarınca 10 ton unu
sözleşmenin yapılmasından 15 gün sonra teslim etme
borcu altına girmiştir. C, 7500 YTL tutarındaki satım
bedelini unun teslimi esnasında ödeyecektir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) A, sözleşmenin yapılmasından 15 gün sonra
sözleşme konusu unu teslim etmediği takdirde
ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer.
B) İhtara gerek olmayan durumlarda ek süre verilmesine
de gerek olmadığı için A’nın temerrüdü
üzerine C, ek süre tayin etmek zorunda olmaksızın
aynen ifadan vazgeçerek müspet zararının
tazminini talep edebilir.
C) A, teslim etmesi gereken unun temerrütte bulunduğu
esnada bir kaza sonucu yok olması halinde
dahi sorumluluktan kurtulamaz.
D) A’nın 6 ton un teslim etmesi halinde, C’nin kısmi
teslimatı kabul etme yükümlülüğü yoktur.
E) Sözleşmede başka bir düzenleme yoksa A orta
kalitede un teslim etmekle yükümlüdür.
105. M, antika bir Çin vazosunu 01.02.2005 tarihinde T’ye
20 000 YTL karşılığında satar. Sözleşmede vazonun
T’ye teslim tarihi 01.03.2005 olarak kararlaştırılmıştır.
M, 26.02.2005 tarihinde, teslim tarihinin yaklaşması
nedeniyle ifa hazırlıklarına başlar ve vazoyu ambalajlamak
isterken dikkatsizliği sonucunda elinden düşü-
rerek parçalanmasına yol açar.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) Vazonun teslimi imkânsız olduğu için sözleşme
batıldır.
B) Sözleşme geçerli olarak kurulmuştur; ancak vazonun
tesliminin imkânsız hale gelmesi nedeniyle
sona erer.
C) T, vazonun tesliminin M’nin kusuru yüzünden imkânsızlaşması
nedeniyle Borçlar Kanunu m.
96’ya göre menfi zararının tazminini talep edebilir.

D) T, M’den müspet zararının tazminini talep edebilir.

E) Olayda teslim için belirli vade kararlaştırıldığından
T’nin M’yi temerrüde düşürebilmesi için ihtarda
bulunmasına gerek yoktur. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
24
106. Aşağıdakilerin hangisinde ticaret siciline tescil,
kurucu (ihdasi) etkiye sahip değildir?
A) Anonim şirketin ticaret siciline tescil edilmesinde
B) Anonim şirketin ana sözleşmesinin değiştirilmesine
ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline
tescil edilmesinde
C) Ticari işletme rehni sözleşmesinin ticaret siciline
tescil edilmesinde
D) Ticari işletmeye atanan ticari mümessilin ticaret
siciline tescil edilmesinde
E) Anonim şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içinde,
esas sermayenin onda birini aşan bir bedel kar-
şılığında bir ticari işletmenin devralınmasına dair
yapılan sözleşmenin ticaret siciline tescil edilmesinde

107. Aşağıdakilerden hangisinin iflası istenemez?
A) Ticareti terk eden, dolayısıyla tacir sıfatı ortadan
kalkan kişi
B) Bir bankanın genel müdür yardımcısı
C) Sermaye piyasası kurumlarının görevden ayrılmış
yönetim kurulu başkanları
D) Sermaye piyasası kurumlarının halen görevde
bulunan yönetim kurulu başkanları
E) Limited şirketin ortağı
108. A, sahip olduğu kuru temizleme fabrikasını Z Bankasına
teminat göstermek suretiyle kredi temin etmek
istemektedir. Bu amaçla, Z Bankasının Cebeci Şubesine
başvuran A’nın bu talebini inceleyen Banka,
A’ya istediği kredinin ticari işletme rehni kurmak suretiyle
verilmesini kabul etmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) Esnaf işletmeleri üzerinde işletme rehni kurmak
mümkün değildir.
B) Ticari işletme rehninin kurulduğu tarihte, A’nın
işletmesine kayıtlı bulunan ve temizlenen elbiselerin
müşterilerin evine teslimi sırasında kullanılmakta
olan küçük kamyonetin rehin sözleşmesinde
gösterilmemiş olması rehin sözleşmesinin
geçerliliğine etki etmez.
C) Finansal kiralama suretiyle alınmış olan temizleme
makinelerinden birinin de rehin sözleşmesinde
gösterilmesi halinde, iyiniyetli Bankanın söz
konusu makine üzerinde rehin hakkını kazanması
mümkün değildir.
D) Kuru temizleme fabrikasının var olan işletme adı-
nın ticari işletme rehni kapsamı dışında bırakılabilmesi
mümkündür.
E) İşletmeye, rehnin tescilinden sonra yeni bir temizleme
makinesi satın alınması halinde, söz
konusu makinenin rehnin kapsamına dahil olabilmesi
için rehin sözleşmesinde noter aracılığıyla
değişiklik yapılması yeterlidir.
109. Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Cari hesaba geçirilen alacaklar münferiden hacze
konu teşkil etmez.
B) Şarta bağlı alacakların cari hesaba geçirilmesi
mümkün değildir.
C) Takası mümkün olmayan alacakların cari hesaba
geçirilmesi mümkündür.
D) Cari hesap sözleşmesinde tarafların, sözleşmenin
kurulmasından önce doğmuş bir alacağın ge-
çirilmesi konusunda anlaşmaları halinde, mevcut
bir alacağın cari hesaba kaydı kural olarak yenileme
anlamına gelir.
E) Hesap devreleri sonunda tespit edilen bakiyeyi
alan taraf, aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yazılı olarak itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul
etmiş sayılır. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
25
110. Zamanaşımı süreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Tacirler arasında ticari satışlarda ayıp nedeniyle
açılacak davalar 6 aylık zamanaşımı süresine
tabidir.
B) Ticaret işleri tellallığından doğan ücret talep hakkı
5 yılda zamanaşımına uğrar.
C) Acentelik sözleşmesinden doğan tüm talep hakları
5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
D) Taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesinden
doğan tüm talep hakları 1 yılda zamanaşımına
uğrar.
E) Komisyon sözleşmesinden doğan tüm talep hakları
5 yılda zamanaşımına uğrar.
111. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkların kendi
paylarını iktisap yasağının bir istisnası
değildir?
A) Anonim ortaklığın, sermayenin arttırılması nedeniyle
yapılan iştirak taahhütlerinden doğan bir
alacağı nedeniyle payları iktisap etmesi
B) Payların, şirketin sermayesinin azaltılmasına dair
bir karara dayanılarak devralınması
C) Anonim ortaklığın, bir işletmeyi bütün borç ve
alacaklarıyla birlikte devralması sonucunda kendi
paylarını da devralması
D) Anonim ortaklığın yönetim kurulu üyelerinin kendilerine
bu sıfatla düşen yükümlülüklerine karşı
paylarını şirkete rehnetmeleri
E) Bedeli tamamen ödenen bir payın anonim ortaklığa
hibe edilmesi
112. Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin sona erme
nedenlerinden biri değildir?
A) Şirket amacının elde edilmesi
B) Bütün ortakların ittifakı
C) Ortağın adi ortaklıktaki payının üzerine ihtiyati
haciz konulması
D) Ortaklardan birinin iflası
E) Ortaklardan birinin hacir altına alınması
113. A, B, C ve D ortaklarından oluşan bir limited ortaklı-
ğın esas sermayesi 10 000 YTL’dir. Ortaklardan A
%15, B %15, C %15 ve D %55 sermaye taahhüdünde
bulunmuş ve kendilerine düşen sermaye borçları-
nın tamamını ödemişlerdir.
Limited ortaklığın 2005 yılı genel kurulunda şu hususlar
müzakere edilerek karara bağlanmıştır:
– Müdür olan A’nın ibrası
– Yeni müdür seçimi
– Ortaklık sermayesinin 20 000 YTL’ye çıkartılması

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Müdür A, ibra kararına ilişkin oy kullanamaz.
B) B ve C’nin muhalefetine rağmen D’nin lehte
oyuyla müdür A ibra edilebilir.
C) C’nin müdür olarak atanabilmesi için C ve D’nin
lehte oyu yeterlidir.
D) A, B ve C’nin lehte oy vermesi ile sermaye arttırı-
mı kararı alınabilmesi mümkündür.
E) Söz konusu genel kurulda alınan kararlardan birinin
aleyhine, tarihlerinden itibaren kanun hü-
kümlerine aykırılıktan dolayı 3 ay içerisinde iptal
davası açılabilmesi mümkündür. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
26
114. Bir anonim şirketin yönetim kurulu üyeliğiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim kurulu üyesi gerçek kişi olmalıdır.
B) Yönetim kurulu üyesi yüksek tahsil yapmış olmalıdır.

C) Yönetim kurulu üyesinin göreve başlayabilmesi
için en az bir paya sahip olması gerekir.
D) Yönetim kurulu üyesi tam ehliyetli olmalıdır.
E) Yönetim kurulu üyesi olabilmek için kanunda se-
çilme engeli olarak kabul edilen engellerden herhangi
birinin mevcut olmaması gerekir.
115. Ortakların oybirliği ile aldığı karar sonucu sona
eren bir kollektif ortaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Ortaklığın alacaklıları, ortaklık borçlarından dolayı
ortakları doğrudan doğruya takip edemezler.
B) Ortaklığın sona ermesi keyfiyetinin tescil ve ilanı
zorunlu değildir.
C) Ortaklık ana sözleşmesinde tasfiye için birden
çok tasfiye memuru gösterilmişse, bunlar kural
olarak birlikte değil ferden hareket etmeye yetkilidirler.

D) Tasfiye memurlarının, tasfiye amaçlı dahi olsa
hiçbir şekilde yeni işlemlere girişmeleri mümkün
değildir.
E) Sona ermenin tesciline rağmen ortaklık adına iş-
lemlere devam eden idareci ve temsilciler, bu iş-
lemleri nedeniyle şahsen sorumlu olurlar.
116. Bir bononun cirosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Bir bonoyu tahsil cirosu ile alan, temlik cirosu yapabilir.

B) Bir bonoyu tahsil cirosu ile alan, rehin cirosu yapabilir.

C) Bir bonoyu rehin cirosu ile alan, tahsil cirosu yapabilir.

D) Bir bonoyu rehin cirosu ile alan, temlik cirosu yapabilir.

E) Bir bonoyu rehin cirosu ile alan, rehin cirosu yapabilir.

117. K, keşide yeri Ankara, keşide tarihi 10.12.2005 olan
Halk Bankası Cebeci/Ankara şubesine ait çeki hamile
yazılı düzenleyerek L’ye verir. L de çeki H’ye ciro
eder.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) H, söz konusu çeki 09.12.2005 tarihinde Halk
Bankası Cebeci/Ankara Şubesine ödenmek üzere
ibraz ettiğinde banka yetkilisi, keşide tarihinden
önce çeki ödemesinin kanunen mümkün
olmadığından bahisle ödemeyi reddedebilir.
B) H, söz konusu çeki 11.12.2005 tarihinde Halk
Bankası Cebeci/Ankara Şubesine ödenmek üzere
ibraz ettiğinde banka yetkilisi, hamile yazılı çekin
ciro ile devredilemeyeceğinden bahisle ödemeyi
reddedebilir.
C) H, söz konusu çeki 11.12.2005 tarihinde Halk
Bankası Cebeci/Ankara Şubesine ödenmek üzere
ibraz ettiğinde banka yetkilisi, K’nin çekten
09.12.2005 tarihinde caydığından bahisle ödemeyi
reddedebilir.
D) H, söz konusu çeki 22.12.2005 tarihinde Halk
Bankası Bakırköy/İstanbul Şubesine ödenmek
üzere ibraz ettiğinde banka yetkilisi, K’nin çekten
11.12.2005 tarihinde caydığından bahisle ödemeyi
reddedebilir.
E) H, söz konusu çeki 12.12.2005 tarihinde Halk
Bankası Bakırköy/İstanbul Şubesine ödenmek
üzere ibraz ettiğinde banka yetkilisi, çekin ödenmek
üzere Ankara’da ibraz edilmesinin gerekli
olduğundan bahisle ödemeyi reddedebilir. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
27
118. Emre yazılı havale ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Emre yazılı havalenin kabul edilmemesi nedeniyle
müracaat borçlularına başvurulamaz.
B) Emre yazılı havalenin havale ödeyicisi tarafından
kabul edilmesi halinde, havale ödeyicisinin iflası
hamile vadeden önce müracaat hakkını kullanma
imkânını kazandırır.
C) İcra ve İflas Kanunu’nun kambiyo senetlerinde
takibe ilişkin özel hükümleri emre yazılı havalelere
uygulanmaz.
D) Emre yazılı havalenin ciro ile devri mümkündür.
E) Emre yazılı havale kabul için ibraz edilmez.
119. Poliçenin kabulüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Görüldüğünde ödenecek poliçeler, kabul için ibraz
edilemez.
B) Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde
kabule arz yasağı konulamaz.
C) İkametgâhlı ve adresli poliçelerde kabule arz yasağının
süresiz şekilde konması mümkün değildir.

D) Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde
cirantalar kabule arz süresini kısaltabilirler.

E) Keşideci, kabule arz mecburiyeti koymasına rağ-
men poliçenin kabul edilmemesinden dolayı sorumlu
olmayacağını öngörebilir.
120. Beyaz ciro ile devredilen bir bono ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Senedi beyaz ciro ile devralan hamil, beyaz ciroyu
tam ciro haline getirebilir.
B) Senedi beyaz ciro ile devralan hamil, senedi olduğu
gibi başka birine teslimle devredebilir.
C) Senedi beyaz ciro ile devralan hamil, ciroyu kendi
adına tamamlayabilir.
D) Senedi beyaz ciro ile devralan hamil, senedi beyaz
ciro ile devredebilir.
E) Beyaz ciro ile devredilen bono, hamiline yazılı
bonoya dönüşür.
121. Diyarbakırlı D’nin arabası Ankara Kızılay’da seyir halinde
yeşil ışık yanarken aniden durmuş ve arkadan
gelen A, arabasıyla D’nin arabasına çarpmış onun da
ardından gelen Bolulu B’nin arabasını kullanan Ceyhanlı
C de arkadan A’nın arabasına çarpmıştır. Bunun
sonucunda A’nın arabasında 10 000 YTL’lik hasar
ortaya çıkmıştır. A, ortaya çıkan zararının tazmini
için B,C,D ve merkezi İstanbul’da bulunan kendi sigorta
şirketi S’yi aynı dilekçede hasım göstererek bir
dava açmak istemektedir.
Buna göre, bu davanın açılacağı yetkili mahkeme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara
B) Bolu
C) İstanbul
D) Ceyhan
E) Diyarbakır A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
28
122. Aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından biri
değildir?
A) Derdestlik
B) Taraf ehliyeti
C) Mahkemenin kesin yetkisi
D) Kesin hüküm bulunmaması
E) Mahkemenin görevi
123. Aşağıdaki davalardan hangisi asliye hukuk mahkemesinin
görevine girmez?
A) Kamulaştırma bedeli ile ilgili dava
B) Vakıf senedinin iptali davası
C) Taşınmaz malda yalnız ziyetliğin korunması davası

D) Ad değişikliği davası
E) 100 000 YTL’lik şufa davası
124. A Siirtli olup, İstanbul’da bir devlet dairesinde 3 aydır
memur olarak çalışmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki davalardan hangisi geçici
kalınan yer olan (HUMK m.20) İstanbul mahkemesinde
açılabilir?
A) Eşinin A’ya karşı açtığı boşanma davası
B) A’nın eşine karşı açtığı ayrılık davası
C) A’nın açtığı olağanüstü zamanaşımı ile Siirt’teki
taşınmaz kazanımı davası
D) A’ya karşı açılan alacak davası
E) A’ya karşı açılan taşınmaz üzerindeki ortaklığın
giderilmesi davası
125. Ayrı asliye ticaret mahkemesi teşkilatı bulunan bir
yerde asliye mahkemesinde açılması gereken bir alacak
davası, asliye ticaret mahkemesinde açılmış ve
mahkeme, her iki tarafın da hazır bulunduğu duruş-
mada gönderme kararı vermiştir.
Buna göre davacı, dosyanın gönderilmesi için ne
kadar süre içinde dilekçe vermelidir?
A) Kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde
B) Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde
C) Kararın tefhiminden itibaren 10 gün içinde
D) Kararın tefhiminden itibaren 15 gün içinde
E) Kararın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde
126. Aşağıdakilerden hangisi, hâkimler bakımından
memnuiyet (yasaklılık) nedenlerinden biri
değildir?
A) Hâkimin bizzat kendisine ait bir dava bulunması
B) Hâkimin iki taraftan birinin vekili olarak hareket
etmiş olduğu dava olması
C) Hâkimin evlatlığının davası
D) Hâkimin daha önce hâkim sıfatıyla hareket ettiği
dava olması
E) Hâkimin babasının davası A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
29
127. Aşağıdaki davaların hangisinde taraflar arasındaki
yetki anlaşması geçerli değildir?
A) Kiralanan taşınmazın tahliyesi
B) İflas
C) Haksız fiil
D) Sebepsiz zenginleşme
E) Manevi tazminat
128. Davacı A, dava dilekçesinde davalı B’ye 10 000 YTL
ödünç verdiğini iddia etmiş; davalı B ise buna karşı
verdiği cevapta, A’dan 10 000 YTL ödünç aldığını,
bunu geri ödemediğini belirtmiş ancak kendisinin de
A’dan 10 000 YTL alacaklı olduğu için her iki alacağı-
nı takas ettiğini beyan etmiştir.
Buna göre, B’nin bu beyanı usul hukuku bakımından
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit ikrar
B) Davayı kabul
C) Vasıflı ikrar
D) Bağlantılı bileşik ikrar
E) Bağlantısız bileşik ikrar
129. Aşağıdakilerden hangisi davayı değiştirme yasa-
ğına girmez?
A) İstem sonucunu arttırma
B) İstem sonucunu azaltma
C) Vakıayı değiştirme
D) İstem sonucunu değiştirme
E) Davalı tarafta değişiklik yapma
130. Davacı dava dilekçesinde 10 000 YTL’lik kira alacağı-
nın tahsili ile birlikte kiralanan taşınmazın tahliyesini
talep etmiştir.
Buna göre, bu davanın usuldeki niteliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mütelahik dava
B) Terditli dava
C) Seçimlik dava
D) Objektif dava birleşmesi
E) Sübjektif dava birleşmesi A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
30
131. Aşağıdakilerden hangisi, icra mahkemesinin gö-
revine girmez?
A) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolunda ödeme
emrine karşı şikâyet
B) Hakkında aciz belgesi bulunan müflisin yeni mal
edinmediği itirazı
C) Konkordato talebi
D) 89 ihbarnamesine göre gerçeğe aykırı hareket
eden üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesi
E) İtirazın muvakkaten kaldırılması
132. Erzurum’da düzenlenen yazılı bir ödünç sözleşmesiyle
Artvinli A, Şavşatlı B’ye 10 000 YTL ödünç vermiş
ve sözleşmede borcun Hopa’da ödeneceği kararlaş-
tırılmıştır. Sözleşmeyi Erzincanlı K, B’nin müteselsil
kefili olarak imzalamıştır. B’nin borcunu vadesinde
ödememesi sebebiyle A, B’ye karşı Rize’de icra takibine
başlamıştır. B, A’nın sözkonusu parayı kendisine
bağışladığı için böyle bir borcunun bulunmadığı
konusunda menfi tespit davası açmak istemektedir.
Buna göre B, bu davayı nerede açmalıdır?
A) Erzurum
B) Erzincan
C) Hopa
D) Şavşat
E) Rize
133. İhtiyati haciz ile ihtiyati tedbir arasındaki ortak
nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetkili mahkeme
B) Görevli mahkeme
C) Teminat istenip istenmemesi
D) Ortadan kalkmaması için yapılması gereken iş-
lemlerin türü
E) Karara karşı itiraz sebepleri
134. İcra ve İflas Kanunu’na göre açılan tasarrufun iptali
davaları bakımından aşağıdaki hallerden hangisinde
aciz belgesi aranmaz?
A) İstihkak davalısı olan alacaklının, üçüncü kişi ve
borçlu aleyhine karşılık dava olarak açtığı iptal
davasında
B) Yapılmasından 3 ay sonra açılan hileli tasarrufların
iptali davasında
C) Yapılmasından 6 ay sonra açılan mutad hediyeler
hariç ivazsız tasarrufun iptali davasında
D) Bir ticari işletmenin tamamının devredildiği tasarrufun
iptali davasında
E) Muvazaalı işlemlerin de bulunduğu iptal davalarında

135. Aşağıdakilerden hangisi, İcra ve İflas Kanunu’ndaki
istirdat davasının açılabilmesi için aranan
şartlardan biri değildir?
A) İstirdadı istenen paranın icra takibinden önce
ödenmiş olması
B) Ödemenin cebri icra tehdidi altında yapılmış olması

C) İstirdadı istenen paranın ödeme emrine itiraz sü-
resi içinde ödenmiş olması
D) Davacının borçlu olmadığı bir parayı ödemek zorunda
kalmış olması
E) Borç olmayan paranın ödendiği tarihten itibaren
1 yıl içinde açılmış bulunması A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
31
136. Anonim şirketin pasifinin aktifinden fazla olduğunu
ticaret mahkemesine bildiren alacaklının, şirketin
mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün
olduğuna dair bir proje vererek mahkemeden talep
edebileceği müesseseye ne denir?
A) İflasın reddi
B) Konkordato
C) Uzlaştırma
D) Tahkim
E) İflasın ertelenmesi
137. İflas hukukunda depo kararı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İflas davasında itirazın kaldırılması üzerine borcun
yatırılması için borçluya verilen 7 günlük sü-
re
B) Müflisin mallarını elinde bulunduran üçüncü kişilerin
bu malları depoya koymaları için verilen
emir
C) Müflise ait depoların mühürlenmesi emri
D) İflas idaresinin tasfiye sırasında tespit ettiği malları
yediemine teslim etmesi
E) Tasfiyenin bitiminden sonra bulunan, müflise ait
malların muhafaza altına alınması
138. İflasın açılmasıyla duran hukuk davalarına ne zaman
devam olunur?
A) İflasın kapanmasından sonra
B) Birinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonra
C) İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonra
D) İflas idaresi seçiminden 10 gün sonra
E) İflas idaresi seçiminden 20 gün sonra
139. Aşağıdakilerden hangisi iflasta masaya karşı açı-
lan istihkak davasının konusunu oluşturur?
A) Mülkiyet hakkı
B) İpotek hakkı
C) Tapuya kayıtlı irtifak hakkı
D) Tapuya kayıtlı sükna hakkı
E) Tapuya kayıtlı şufa hakkı A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
32
140. İflas içi konkordatoyu iflas dışı konkordatodan
ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlunun teminat gösterme zorunluluğu
B) Alacaklıların belli çoğunluğu tarafından kabul
edilme zorunluluğu
C) Mahkemenin tasdikine tabi olma
D) Teklif edilen oran
E) Konkordato mühleti
141. Erteleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Para cezaları ertelenemez.
B) Kural olarak 3 yıla kadar hapis cezası ertelenebilir.

C) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı herhangi bir
mahkumiyeti olanın cezası ertelenemez.
D) 65 yaşını dolduran kişinin cezası, miktarı ne olursa
olsun ertelenebilir.
E) Denetim süresi sonunda mahkumiyet ortadan
kalkar.
142. Suça teşebbüs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Tehlike suçlarına teşebbüs hiçbir şekilde mümkün
değildir.
B) Sırf hareket suçlarına bazı durumlarda teşebbüs
mümkün olabilir.
C) Taksirli suçlara teşebbüs mümkündür.
D) Failin teşebbüs aşamasında kalan suçtan cezalandırılabilmesi
için, iradesinin suçu teşebbüs
aşamasında bırakmaya yönelik olması gerekir.
E) Gönüllü vazgeçme durumunda fail, işlemeyi kastettiği
suça teşebbüsten sorumludur.
143. A, Marmaris’e tatil için gittiğinde otobüsten inerken
acele ile kendi valizi zannederek yolculardan B’nin
valizini alır. A, otelde valizin kendisine ait olmadığını
anlar. B ise valizinin çalındığını ileri sürerek Cumhuriyet
Başsavcılığına şikâyette bulunur. Polis, valizin
A’da olduğunu tespit eder ve valizi A’dan alarak B’ye
teslim eder.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, başkasının taşınır malını aldığı için hırsızlık
suçundan sorumludur.
B) A, hırsızlık suçunun maddi unsurlarından biri
olan “başkasının taşınır malını alma”da hatası
bulunduğu için kasıtlı hareket etmiş olmaz ve
A’nın fiili suç teşkil etmez.
C) A, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurlar üzerinde
kusurlu bir hata ile ve dikkatsizce davrandığı
için hırsızlık suçunun taksirli şeklinden sorumludur.

D) A, hırsızlık suçuna teşebbüsten sorumludur.
E) A, olayda hukuki hata söz konusu olduğundan
basit hırsızlık suçundan sorumludur. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
33
144. A, ormanda avlanırken çalıların arkasında bir hışırtı
duyar, geyik zannederek ateş eder ve başka bir avcı-
yı yaralar.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İnsan öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
B) Kasıtlı yaralamadan sorumludur.
C) Taksirli yaralamadan sorumludur.
D) Fiili hata nedeniyle sorumlu değildir.
E) İsabette hata nedeniyle sorumlu değildir.
145. Tekerrürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Özel affa uğramış mahkumiyet tekerrüre esas olmaz.

B) Önceki cezanın çekilmiş olması gerekir.
C) Kasıtlı suçtan dolayı verilen mahkumiyet taksirli
suçta tekerrüre esas olur.
D) Ertelenmiş mahkumiyet tekerrüre esas olmaz.
E) Yabancı mahkemeler tarafından verilen bazı
mahkumiyetler tekerrüre esas olur.
146. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı ülkede, yabancı
tarafından işlenen bir suç nedeniyle geri verme
talebi diğer kanuni şartların da varlığı halinde kabul
edilebilir?
A) Fiil, 2 yıl hapis cezasını gerektiriyor ise
B) Fiil, affa uğramış ise
C) Fiil, düşünce suçu ise
D) Fiil, Türk kanunlarına göre suç değil ise
E) Fiil, askeri suç ise
147. A, gece sokakta karşılaştığı B’nin cüzdanını almak
için kafasına sopa ile vurur, B bayılır ve yere düşer.
A, B’nin cebinden cüzdanını alır. Darbenin etkisiyle
B’nin bir gözü kör olur.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yağma suçundan ceza verilir.
B) Yağma ve kasten yaralama suçlarından ceza verilir.

C) Kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından ceza
verilir.
D) Kastı aşan yaralamadan ceza verilir.
E) Yağma ve cebir suçlarından ceza verilir.
148. Dolandırıcılık suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Dolandırıcılık suçunda sadece taşınır mallar de-
ğil, taşınmaz mallar da suçun konusunu oluşturabilir.

B) Dolandırıcılık suçunun pasif süjesi ile aldatılan
aynı kişi olmak zorundadır.
C) Dolandırıcılık suçu dini inanç ve duyguların istismar
edilmesi suretiyle de işlenebilir.
D) Dolandırıcılık suçu yararın sağlandığı anda tamamlanır.

E) Dolandırıcılık suçunun hukuki bir ilişkiye dayanan
alacağı tahsil amacıyla işlenmesi durumunda
takibi şikâyete bağlıdır. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
34
149. A, kalabalık bir yerde insan öldürdüğü bilinen B’nin
öldürülmesini tahrik eder. Galeyana gelen iki kişi B’yi
öldürür.
Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Suç işlemeye alenen tahrikten cezalandırılır.
B) Suç işlemeye alenen tahrik ve kasıtlı insan öldürmeden
cezalandırılır.
C) İnsan öldürmeye teşvikten cezalandırılır.
D) İnsan öldürmeye azmettirmeden cezalandırılır.
E) İnsan öldürmeye teşebbüsten cezalandırılır.
150. Şerefe karşı suçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Hakaret suçunun cezası sövmeye nazaran daha
ağır bir biçimde belirlenmiştir.
B) Sadece huzurda hakaret suçu cezalandırılmıştır.
C) Hakaret ve sövme suçunun failinin “mutlak ispat
hakkı” vardır.
D) Savunma dokunulmazlığı sadece yargı mercileri
nezdinde yapılan yazılı ve sözlü başvurularla sı-
nırlıdır.
E) Hakarette, isnat edilen fiil suç teşkil ediyorsa bu
fiilin ispat edilmesi halinde hakaret suçunun failine
ceza verilmez.
151. Arama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kural olarak konutta gece vaktinde arama yapı-
lamaz.
B) Kural olarak işyerinde gece vaktinde arama yapı-
lamaz.
C) Arama, kolluk amirinin yazılı emriyle de yapılabilir.

D) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge
ve kâğıtlarını inceleme yetkisi Cumhuriyet
savcısı ve hâkime aittir.
E) Kişinin üstünün aranması için mutlaka hâkim kararı
gerekir.
152. Adli kontrol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Üst sınırı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) hapis cezasını
gerektiren bir suç nedeniyle yürütülen soruşturmada
adli kontrol kararı verilebilir.
B) Tutuklama yasağı öngörülen hallerde adli kontrol
kararı verilebilir.
C) Adli kontrol altında geçen süre kural olarak cezadan
mahsup edilemez.
D) Adli kontrol kararı soruşturma ve kovuşturma evresinde
alınabilir.
E) Adli kontrol kararına Cumhuriyet savcısı, hâkim
ve mahkeme karar verebilir. A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
35
153. İfade ve sorgu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Müdafi hazır olmadan kolluk tarafından alınan
ifade hiçbir şartla hükme esas alınamaz.
B) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesine
ihtiyaç duyulduğunda, bu işlem ancak Cumhuriyet
savcısı tarafından yapılabilir.
C) Yasak usulle elde edilen ifadeler, ifade sahibinin
rızası ile verilmiş olsa bile delil olarak değerlendirilemez.

D) Zorunlu müdafilik halleri dışında müdafi hazır olmadan
yapılan sorguda söylenenler hükme esas
alınabilir.
E) İfade işlemlerinin kaydında teknik imkânlardan
yararlanılabilir.
154. Gözaltına alma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Gözaltı süresi gözaltı kararından itibaren 24
saati geçemez.
B) Yakalananı, yakalama yerinden en yakın hâkim
veya mahkemeye göndermek için zorunlu süre
12 saatten fazla olamaz.
C) Toplu olarak işlenen suçlarda şüpheli sayısının
çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı gözaltı sü-
resinin bir defaya mahsus olmak üzere 3 gün
uzatılması emrini verebilir.
D) Gözaltına alma kararını Cumhuriyet savcısı ve
kolluk amiri verebilir.
E) Gözaltı kararına karşı sadece yakalanan kişi
sulh hâkimine başvurabilir.
155. Tutuklama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Adli para cezasını gerektiren suçlarda tutuklama
kararı verilemez.
B) Tutuklamama kararına itiraz üzerine merci tarafından
tutuklama kararı verilebilir.
C) Miktarı ne olursa olsun hapis cezasını gerektiren
suçlarda tutuklama kararı verilebilir.
D) Verilmesi beklenen ceza ile ölçülü (orantılı) olmaması
halinde tutuklama kararı verilemez.
E) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dahi tutuklama
kararını sadece hâkim veya mahkeme
verebilir.
156. Cumhuriyet savcısının soruşturma sonunda kamu
davasını açması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Toplanan deliller suçun işlendiği konusunda kuvvetli
şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet savcısı iddianame
düzenler.
B) Cezayı ortadan kaldıran şahsi sebep olarak etkin
pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren
şartlar varsa Cumhuriyet savcısı kamu davasını
açmayabilir.
C) Şahsi cezasızlık sebebi varsa Cumhuriyet savcı-
sı kamu davasını açmayabilir.
D) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı o
yer ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir.
E) Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadı-
ğına karar verdikten sonra yeni delil ortaya çıkmadıkça
aynı fiilden dolayı kamu davası açamaz.
A
Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday. / 2006
Diğer sayfaya geçiniz.
36
157. Sanığın yokluğunda duruşma yapılabilmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suç sadece adli para cezasını gerektiriyorsa sanığın
yokluğunda duruşma yapılabilir.
B) Suçun cezası 3 aydan az hapis cezası ise sanı-
ğın yokluğunda duruşma yapılabilir.
C) Suç sadece müsadereyi gerektiriyorsa sanığın
yokluğunda duruşma yapılabilir.
D) Suçun cezası adli para cezası ve müsadere ise
sanığın yokluğunda duruşma yapılabilir.
E) Suçun cezası adli para cezası ve 3 aydan az hapis
cezası ise sanığın yokluğunda duruşma yapı-
lamaz.
158. Sanık A’nın babası B, tanık sıfatıyla duruşmaya davet
edilmiştir. B, hiçbir gerekçe göstermeden duruş-
maya gitmemiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) B’nin duruşmaya gitmemesi ve bir özür de bildirmemesi
durumunda kendisine herhangi bir yaptı-
rım uygulanamaz.
B) B duruşmaya gitmek zorundadır.
C) Mahkemenin B’yi resen duruşmaya daveti yanlış
olup, B’yi ancak taraflar tanık olarak ileri sürebilirler.

D) B’nin tanıklıktan çekinme hakkı yoktur; beyanına
itibar edilip edilmeyeceğine hâkim karar verir.
E) B’nin tanıklıktan çekinme hakkını kullanabilmesi
mahkemenin bu yoldaki talebi uygun görmesine
bağlıdır. Bu nedenle B’nin duruşmaya gitmesi ve
talebini mahkemenin takdirine sunması gerekir.
159. Aşağıdakilerden hangisi yer yönünden yetkiyi belirlemede
başvurulan ölçütlerden biri değildir?
A) Suçun işlendiği yer mahkemesi
B) Şüphelinin yakalandığı yer mahkemesi
C) Şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
D) Şüphelinin yerleşim yeri mahkemesi
E) Şüphelinin son adresinin bulunduğu yer mahkemesi

160. Sanık A yaralama suçundan mahkum olmuştur. Hü-
küm yalnızca Cumhuriyet savcısı tarafından olayın
yaralama değil, insan öldürmeye teşebbüs olduğu
gerekçesiyle temyiz edilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İlk derece mahkemesince verilen ceza, sanık için
“kazanılmış hak” teşkil eder. Bu nedenle Cumhuriyet
savcısının temyiz talebi reddedilir.
B) Bu durumda Cumhuriyet savcısı sanık aleyhine
temyiz yoluna gidemez, bu nedenle talebi reddedilir.

C) Cumhuriyet savcısı temyiz yoluna gidebilir ancak
sonuç ne olursa olsun “aleyhe cezayı arttırma
yasağı” nedeniyle sanık hakkında ilk verilenden
daha ağır bir ceza verilemez.
D) Yargıtay, Cumhuriyet savcısının sanık aleyhine
temyiz yoluna gitmiş olmasına rağmen hükmü
sanık lehine bozabilir.
E) Yargıtay, Cumhuriyet savcısının belirttiği nedenler
dışında sanık aleyhine olabilecek noktaları inceleyemez.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM ADAYLARINI SEÇME SINAVI
15 NİSAN 2006
GENEL KÜLTÜR TESTİ – ALAN BİLGİSİ TESTİ
A KİTAPÇIĞI
1. B
2. E
3. A
4. C
5. D
6. D
7. A
8. B
9. E
10. C
11. D
12. A
13. B
14. E
15. E
16. C
17. B
18. C
19. D
20. A
21. D
22. A
23. B
24. E
25. B
26. A
27. D
28. C
29. D
30. B
31. A
32. E
33. D
34. C
35. B
36. E
37. A
38. D
39. C
40. B
41. A
42. C
43. D
44. E
45. B
46. C
47. B
48. D
49. E
50. C
51. E
52. A
53. D
54. C
55. A
56. E
57. C
58. E
59. D
60. B
61. E
62. C
63. A
64. E
65. D
66. A
67. C
68. B
69. E
70. D
71. D
72. E
73. D
74. C
75. B
76. E
77. B
78. B
79. A
80. C
81. A
82. D
83. E
84. A
85. B
86. A
87. C
88. C
89. D
90. E
91. A
92. A
93. C
94. D
95. D
96. B
97. A
98. E
99. C
100. E
101. B
102. D
103. E
104. B
105. D
106. D
107. E
108. C
109. A
110. B
111. A
112. C
113. D
114. B
115. E
116. C
117. D
118. B
119. E
120. E
121. A
122. A
123. C
124. D
125. C
126. D
127. B
128. E
129. B
130. D
131. A
132. E
133. B
134. A
135. C
136. E
137. A
138. C
139. A
140. E
141. A
142. B
143. B
144. C
145. E
146. A
147. B
148. B
149. D
150. E
151. E
152. E
153. A
154. B
155. C
156. D
157. B
158. B
159. C
160. D

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.