“Sulh-İbra ve Feragat Protokolü” başlıklı kağıdın 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 14/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-118-874
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-118-874                                          14/10/2011

Konu : “Sulh-İbra ve Feragat Protokolü” başlıklı kağıdın

            5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden

             istisna olup olmadığı hk.

 

 

                 …

İlgi :   … tarihli ve … evrak kayıt sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, dilekçeniz eki “Sulh-İbra ve Feragat Protokolü” başlıklı kağıdın 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/4 fıkrasında, tahkimnameler ve sulhnamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-4 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 12/3/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren ve Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun; 2 nci maddesinin, 1/a fıkrasında, araştırma ve geliştirme faaliyetinin (Ar-Ge), araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalara çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alınan bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıların özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri; 1/b fıkrasında, yeniliğin, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade ettiği; 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında, Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun uygulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine îlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”nin 23 üncü maddesinde, işletmenin bu Kanun ve Yönetmelik kapsamında verdiği tüm bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olduğunu kabul ve taahhüt edeceği, bu kapsamda gerçeğe uygun bilgi ve belge sunulmaması; projelerin, işletmenin kasıt, kusur veya ihmali sonucu iptal edilmesinin Kanun hükümlerinin ihlali sayılacağı, Kanun hükümlerinin ihlali veya destek ve teşvik unsurlarının amacı dışında kullanılması durumunda zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacağı ve ziyaa uğratılmış vergilerin gecikme faizi ve vergi ziyaı cezasıyla birlikte tahsil edileceği, sağlanan vergi dışı desteklerin ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edileceği açıklamaları yer almıştır.

İlgide kayıtlı yazınız eki “Sulh-İbra ve Feragat Protokolü” başlıklı kağıttan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Kurumunuz tarafından desteklenen projeye ilişkin olarak sahte mali belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının anlaşılması üzerine  … Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan davada, Kurumunuzun Ar-Ge Projesinin desteklenmesi sürecinde uğradığı tüm zararın davalı şirket tarafından ödenmesi karşılığında davadan vazgeçilmesi hususunun düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, 5746 sayılı Kanun ile sağlanan damga vergisi istisnası, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bu çerçevede yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri nedeniyle düzenlenecek kağıtları kapsamakta olup, söz konusu faaliyetlere ilişkin düzenlenen kağıtlar kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayan Sulh-İbra ve Feragat Protokolü başlıklı kağıdın, nüsha sayısı itibarıyla Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-4 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kurumunuz tarafından desteklenen projede, sahte mali belge verilmek suretiyle Kanun hükümlerinin ihlal edildiği anlaşıldığından, söz konusu proje kapsamında damga vergisi istisnası uygulanan kağıtlara ait damga vergisinin Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca gecikme faizi ve vergi ziyaı cezasıyla birlikte tahsil edilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü V.

Bir Cevap Yazın