Sözleşmenin noterde kalan nüshasına ait damga vergisi hk.

Tarih 09/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[5/2011/1820]-184
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükelef Hizmetleri KDV Ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[5/2011/1820]-184                                      09/02/2012

Konu : Sözleşmenin noterde kalan nüshasına ait damga vergisi hk.

………….

İlgi :    …. tarih ve …. evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanız ile ….. Bölge Müdürlüğü arasında 2 (iki) nüsha olarak 16/12/2005 tarihinde imzalanan sözleşmenin 1 (bir) nüshasının sözleşmenin tasdiki esnasında ….. Noterliğince alıkonulduğu, 1 (bir) nüshasının ise idare ve tarafınıza verildiği, bir nüshaya ilişkin damga vergisinin adı geçen noterce tahsil edildiği, ancak bağlı olduğunuz ….. Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapmış olduğunuz şifahi görüşmelerde noter tarafından alıkonulan sözleşme nüshasının da damga vergisine tabi olduğu ve bu nüshaya ilişkin damga vergisinin tarafınızca ödenmesi gerektiğinin belirtildiğinden bahisle, noter tarafından alıkonulan sözleşme nüshası için damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği, damga vergisinin ödenecek olması halinde damga vergisi tarhiyatının … Noteri adına mı yoksa firmanız adına mı yapılacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 27 nci maddesinde, noterlerin, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemeyecekleri veya bunların suretlerini çıkarıp veremeyecekleri, bu hükümlere aykırı olarak işlem yapmaları halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken cezanın ayrıca alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, “I.Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış; 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir..

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun, “I.Resmi işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün 5766 sayılı Kanunun 10/d maddesiyle 06/06/2008 tarihinde değiştirilmeden önceki C/11 fıkrasında, kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihleri tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kâğıtların noter dairelerinde saklanacak nüshalarının damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eklerinde, iş ortaklığınız ile …. Bölge Müdürlüğü arasında “…….. arası Toprak İşleri, Sanat yapıları ve Üstyapı işleri (Altemel, Plentmiks temel yapılması, sathi kaplama mıcırı temini) yapılması işi” ile ilgili olarak düzenlenen ve …. Noterliği tarafından …. tarih ve …. yevmiye numarası ile tasdiki yapılan sözleşmenin 61 inci maddesinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen sözleşmenin 1 (bir) nüshasının taraflarca alıkonulduğu belirlemesine yer verilmiştir.

Buna göre, 06/06/2008 tarihinden önce düzenlenen ve noter tasdikine getirilen söz konusu sözleşmenin nüshalarından birisinin tasdik eden noterlik tarafından saklanmış olması halinde, noterde saklanacak sözleşme nüshası için, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun, “I.Resmi işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün 5766 sayılı Kanunun değiştirilmeden önceki C/11 fıkrası gereğince damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

… Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

Bir Cevap Yazın