Sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli olan damga vergisi oranının uygulanması hk.

Tarih 25/05/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-15-120
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-15-120

25/05/2011

Konu

:

damga vergisi

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, … Belediye Başkanlığınca 2/12/2009 tarihinde ihalesi yapılan “320 kişi ile 12 Ay (1/1/2010-31/12/2010)  Süreli Genel Hizmet Alımı” işi ihalesinin şirketiniz uhdesinde kaldığı, söz konusu ihale işine ilişkin 30/12/2009 tarihinde sözleşme düzenlendiği, bu sözleşmeye ait damga vergisinin 2010 yılında şirketinize yapılacak ilk hakediş ödemesi üzerinden kesinti yolu ile tahsil edileceği belirtilerek, sözleşmeye ait damga vergisinin sözleşmenin düzenlendiği 2009 yılında uygulanan oran üzerinden mi, yoksa istihkak ödemesinin yapılacağı 2010 yılında uygulanan oran üzerinden mi hesaplanması gerektiği konusunda Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukavelelerin vergi dairelerini bağlamayacağı; 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 22 nci maddesinin (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükelleflerin, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; (b) bendinde, (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlar sayılmış, bu kapsamda belediyelerin de zorunlu olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirmesi gerektiği hususu belirlenmiştir.

43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “4- Vergi ve cezada sorumluluk” başlıklı bölümünde de; zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler için taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesi bakımından sorumluluk getirildiği, buna göre, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler ilediğer kişiler arasında düzenlenen ve damga vergisine tabi olan kâğıtlara ait verginin tamamının sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen süre içinde beyan edilip ödeneceği, verginin zamanında beyan edilip ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, vergi, ceza ve fer’ilerinin işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan mükelleflerden alınacağı, ancak, bu mükelleflerin vergi aslı için karşı tarafa rücu hakkının saklı olduğu açıklanmıştır.

Buna göre, damga vergisine tabi kağıtların taraf/taraflarınca düzenlenmesiyle damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olay gerçekleşmekte olup, söz konusu kağıtların düzenlendikleri tarihte geçerli nispet veya miktarlar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire konumunda bulunan … Belediye Başkanlığı ile kişi konumunda bulunan şirketiniz arasında 30/12/2009 tarihinde düzenlendiği belirtilen “genel hizmet alımı işi”ne ilişkin sözleşmenin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrasına göre binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin 16 ve 43 seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri hükümleri çerçevesinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan Kepez Belediye Başkanlığı tarafından, sözleşmenin düzenlendiği tarih esas alınarak anılan Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen süre içerisinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip makbuz mukabili ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, istihkaktan kesinti suretiyle ödeme şekli, belediyelerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait damga vergisinin ödeme şekli olup, bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmayan Kepez Belediye Başkanlığı ile şirketiniz arasında düzenlenen sözleşmeye ilişkin damga vergisinin hakedişten kesinti suretiyle ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın