Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisi hk.

Tarih 06/03/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-DVK-ÖZE-45-108
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-DVK-ÖZE-45-108                                       06/03/2012

Konu : Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin

düzenlenen kağıtların damga vergisi hk.

 

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formundan, Kalkınma Ajansınızın kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer gerçek veya tüzel kişilere yönelik mali ve teknik destek programları yürüttüğü, yürütülen destek programlarında proje karşılığı mali destek almaya hak kazanan yararlanıcılar ile sözleşme imzalandığı, söz konusu projelerin sözleşmedeki haliyle uygulanması esas olmakla birlikte yararlanıcının talebi ve Ajansınızın onayı zeyilname veya bildirim mektubu yolu ile sözleşmelerde çeşitli değişiklikler yapıldığı belirtilerek, proje süresinin uzatılması, proje bütçesine yeni bir kalem eklenmesi veya çıkarılması, adres, telefon, banka hesabı, koordinatör değişiklikleri ile yararlanıcının talebi üzerine yapılacak fesih sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı verginin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte birinin alınacağı; üçüncü fıkrasında ise, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; A/5 fıkrasında, fesihnamelerin (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 8,25; I/A-5 fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 01/02/1973 tarih ve 6483-6 sayılı genel yazısında, mukavelename sürelerinin, ilk mukaveledeki işden ayrı olarak, yeniden bir iş veya taahhüdü icap ettirecek şekilde uzatılması halinde, artan belli ya da hesabedilebilir meblağ üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre;

– Proje tutarında bir artış olmaksızın projenin süresinde bitirilememesinden dolayı ilave süre verilmesi halinde, düzenlenecek kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması,

– Proje bütçesine yeni kalem eklenmesi, maliyet miktarları ve birim fiyat değişiklikleri ile mukaveledeki belli paranın artırılması halinde, düzenlenecek kağıdın artan tutar üzerinden aynı nispette vergiye tabi tutulması,

– Yararlanıcı ile Ajansınız arasında düzenlenecek fesih sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-5 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması,

– Adres, telefon, banka hesabı, koordinatör değişiklikleri ile yararlanıcı unvanında meydana gelen değişiklikler gibi işlem değerine tesir etmeyen değişiklikler nedeniyle düzenlenecek kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.