Sözleşme hükümlerine göre birim fiyatlarda meydana gelen artışın ödenmesine ilişkin onay/olur nedeniyle damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

Tarih 20/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-170-227
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-170-227                                                     20/02/2012

Konu : Sözleşme hükümlerine göre birim fiyatlarda

meydana gelen artışın ödenmesine ilişkin onay/olur

nedeniyle damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

 

İlgi :   … tarih ve …evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden, kurumunuz ile firmalar arasında mal, hizmet alımı ve yapım işlerine yönelik olarak düzenlenen sözleşme hükümlerine göre yapılan ödemeler esnasında oluşan fiyat farkları için ayrıca ek sözleşme ve olur düzenlenmediği ancak, oluşan fiyat farklarının hem Teşekkülünüz hem de yükleniciler tarafından imzalanan hakediş raporlarında gösterildiği belirtilerek, fiyat farkı için olur alınmamış, ek sözleşme veya bu kâğıtların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kâğıt düzenlenmemiş olması halinde, hakediş esnasında fiyat farkı dâhil edilerek yapılan ödemelerden ihale kararı ve sözleşme damga vergilerinin alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tâbi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tâbi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tâbi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tâbi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı verginin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kâğıtta toplanan akit ve işlemlerin birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tâbi olacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispetinde, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ise, ihale kanunlarına tâbi olan veya olmayan resmî daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 4,5 nispetinde damga vergisine tâbi olduğu hüküm altına alınmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; II/2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 4,95 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

– Fiyat farkları için yeni bir ihale kararı alınmış, ek sözleşme veya bu kâğıtların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kâğıt (protokol, fiyat farkı tespit tutanağı, vb.) düzenlenmiş ise, alınan ihale kararının 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince binde 4,95 nispetinde, düzenlenen ek sözleşmenin veya sözleşme yerine geçen protokolün veya fiyat farkı tespit tutanağının ise aynı tablonun I-1/a fıkrası gereğince binde 8,25 nispetinde,

– İhale kararı ve ek sözleşme düzenlenmemiş fakat, harcama yetkilisinden “olur” alınmış ise, alınan “olur” hem ihale kararı hem de mukaveledeki belli parayı değiştirir mahiyette olduğundan, 488 sayılı Kanunun 6 ve 14 üncü maddelerinin 2 nci fıkraları gereğince en yüksek vergi alınmasını gerektiren mukavele değişikliği veya ek sözleşme (artırılan meblağ veya ek iş) üzerinden anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-1/a fıkrası gereğince binde 8,25 nispetinde,

damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, hakediş ödemeleri sebebiyle düzenlenen kâğıtlarda, kurumunuz ile yükleniciler arasında mal, hizmet alımı ve yapım işlerine yönelik olarak imzalanan sözleşme hükümlerine göre, teslim ve hizmetler için yapılacak ödemelerin yanı sıra yine sözleşme hükümlerine göre birim fiyatlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak yapılacak fazla ödemelere de yer verildiği ve onay makamınca da imzalandığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, birim fiyatlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak yapılan fazla ödemelere ilişkin “onayı” içeren kağıt, hem ihale kararı hem de sözleşme bedelini değiştirir mahiyette olduğundan, söz konusu kağıtların ihtiva ettiği artış tutarları üzerinden Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası gereğince binde 8,25 nispetinde damga vergisine tâbi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.