Sosyal Sigortalar Kurumu alacağının tahsili amacıyla 6183 sayılı Yasa uyarınca düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan dava

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı     : 2005/141

Karar Sayısı  : 2009/86

Karar Günü  : 18.6.2009

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Karar verilmesine yer olmadığına)

                   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN :  İstanbul 5. İdare Mahkemesi

                   İTİRAZIN KONUSU : 17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 1.12.1993 günlü, 3917 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 80. maddesinin yedinci fıkrasının, Anayasa’nın 2. ve 125. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

                   I – OLAY

       Sosyal Sigortalar Kurumu alacağının tahsili amacıyla 6183 sayılı Yasa uyarınca düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

                   II – İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

                   506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3917 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 80. maddesinin itiraz konusu yedinci fıkrası şöyledir:

                   “Kurum alacaklarının tahsilinde 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yer İş Mahkemesi yetkilidir.”

                   III- İLK İNCELEME

       Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılmalarıyla 25.11.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ ile Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün “itiraz yoluna başvuran İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin, 2949 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca davaya bakmakta olan mahkeme sıfatını taşımaması ve 506 sayılı Kanun’un 80. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ancak iş mahkemesinin bu sıfatı taşıyabileceği, dolayısiyle başvurunun, başvuran Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği” yolundaki karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.

                   IV – ESASIN İNCELENMESİ

       Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı ve ilgili yasama belgeleriyle bunların gerekçeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

                   17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 142 ve 143., ek 36., geçici 20., geçici 81. ve geçici 87. maddeleri hariç diğer maddeleri, 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun  17.4.2008 günlü, 5754 sayılı Yasa’yla değişik 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. İtiraz konusu kural, 506 sayılı Yasa’nın yürürlükten kaldırılan maddeleri arasında yer almaktadır.

                   İtiraz konusu kural ile getirilen düzenlemenin benzeri bir düzenlemeye 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesinde yer verilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Yasa uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde görevli ve yetkili mahkeme belirlenmiştir. Söz konusu madde, 5510 sayılı Yasa’nın 108. maddesi uyarınca 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir.

       Usul hükümlerinde meydana gelen değişikliklerin derhal uygulanması kural olarak kabul edildiğinden, 506 sayılı Yasa’nın 80. maddesinin  “Kurum alacaklarının tahsilinde 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yer İş Mahkemesi yetkilidir.” hükmünü içeren yedinci fıkrasının iptali isteminin konusunun kalmadığı anlaşılmaktadır.

       Açıklanan nedenle, iptal istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

                   V – SONUÇ

       17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 1.12.1993 günlü, 3917 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 80. maddesi, 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Yasa’nın 106. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, maddenin yedinci fıkrasına ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA Şevket APALAK’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 18.6.2009 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

 

 

 

 

Üye

Şevket APALAK

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Bir Cevap Yazın