Siyasî Parti Malî Denetimi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2008/26

Karar Günü : 9.1.2008

R.G. Tarih-Sayı : R.G.’de yayımlanmamıştır.

Komünist Parti’nin 2000 yılı kesinhesabı hakkında;

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 14. maddesi ve Komünist Parti Tüzüğü’nün III/A. bölümünde, Büyük Kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, Büyük Kongre’nin yetkilerini Kurucular Kurulu’nun kullanacağı ve Tüzüğün VI-D. bölümünde de Parti’nin tüm organlarında karar yeter sayısının üye tamsayısının salt çoğunluğunun olduğu belirtildiği ve bu hükümler uyarınca 30 üyeden oluşan Komünist Parti Kurucular Kurulu’nun 26 üyesinin kararıyla Parti’nin tüzelkişiliğinin sona erdirildiği;

Dolayısıyla Kurucular Kurulu tarafından, Parti’nin usulüne uygun olarak kapatılma kararı verildiği anlaşıldığından, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9.1.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Cafer ŞAT

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Bir Cevap Yazın