SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 25 Ocak 2015 PAZAR

25 Ocak 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29247
YÖNETMELİK
Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (SİNTÖMER): Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde şubeler açmak, yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek.

b) Türkçenin öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.

c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcıve rehber yayınlar hazırlamak.

d) Türkçe eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak.

e) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk Dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türk Dili ve edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak.

f) Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ile işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak ve yayınlatmak.

g) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk Dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türk Dili ve edebiyatı bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek.

ğ) Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırılmalıçalışmalar yapmak.

h) Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak.

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için yurt içinde kısa süreli uyum kursları düzenlemek.

i) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi başında altı aydan fazla bulunmadığı hallerde Rektör, yeni bir Müdür görevlendirir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek.

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

(3) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılmasıhalinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden biri en kıdemlisinden başlamak üzere vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafındanüç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu üçayda en az bir kez salt çoğunlukla ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

c) Proje konularını tespit etmek.

ç) Merkezin araştırma ve uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarınıgörevlendirmek.

d) Merkeze bağlı birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip karara bağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

f) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Merkeze bağlı yeni şubelerin açılması, gerekli görüldüğünde mevcutşubelerin kapatılması ve bu şubelerde çalışacak idari ve akademik personelin görevlendirilmesi konularında karar almak.

ğ) Merkezde ve bağlı şubelerde her türlü öğrenci işlerini yürütecek ve sınav sonuçlarını ilan edecek öğrenci işleri birimlerini oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 9 (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri, içerikleri ve ücretleri; bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi; kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi, bu öğretim elemanlarının eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitim konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 10 (1) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Bir Cevap Yazın