SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK KARŞILIKLARININ YATIRILACAĞI YABANCI VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27117

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK KARŞILIKLARININ YATIRILACAĞI YABANCI VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yabancı ülkeler tarafından ihraç edilmiş ve yabancı ülke piyasalarında işlem gören derecelendirmeye tabi tutulmuş finansal varlıklar, yabancı ülkelerde bulunan mevduatlar ile yabancı ülkelerde bulunan gayrimenkullerin teknik karşılıklara karşılık olarak gösterilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 16 ncı maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 8 inci maddesine ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen tanımlar;

  1. a) Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya Bakanlığı,
  2. b) İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,
  3. c) Müsteşarlık; Hazine Müsteşarlığını,

ç) OECD Üyesi Ülkeler: Merkezi Paris’te bulunan “Organisation for Economic Cooperation and Development – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” ne tam üye olan ülkeleri,

  1. d) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını ve emeklilik şirketlerini,
  2. e) Yabancı finansal varlık: Yabancı ülkeler tarafından ihraç edilmiş ve yabancı ülke piyasalarında işlem gören derecelendirmeye tabi tutulmuş finansal varlıkları,
  3. f) Yönetmelik: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Karşılıkların Yatırılacağı Yabancı Varlıklar

Teknik karşılıkları karşılayan yabancı varlıklar

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan sınırlamaların saklı kalması ve şirketlerin yurt dışında bulunan şubelerinin ilgili ülke mevzuatı gereğince ayırdıkları teknik karşılıkları karşılayan varlıkların hariç olması kaydıyla, şirketler varlık ve yükümlülüklerin eşleştirilmesi prensibi çerçevesinde, Türkiye dışında bulunan risklerle ilgili olarak aşağıdaki sınıflandırma kapsamında yer alan yabancı varlıkları teknik karşılıklarına karşılık olarak gösterebilirler;

  1. a) OECD’ye üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankasınca ihraç edilen sabit veya değişken getirili finansal varlıklar,
  2. b) OECD’ye üye ülkelerde kurulu bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz mevduat,
  3. c) Müsteşarlıkça belirlenecek borsalara kote edilmiş hisse senetleri,

ç) OECD’ye üye ülkelerde ihraç edilerek bu ülkelerde işlem gören ve (a), (b) veya (c) bentlerinde belirtilen varlıklardan oluşan yatırım fonları katılma belgeleri,

  1. d) OECD’ye üye ülkelerde bulunan gayrimenkuller.

(2) Şirket tarafından yatırım yapılacak teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıkların seçiminde piyasa koşullarına göre nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

(3) Şirketler portföylerine alacakları teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıkların, tâbi olduğu ilgili ülke mevzuatına göre borsada satışına ve bedellerinin transferine ilişkin kısıtlamaların bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır. Bu tür kısıtlamaları olan yabancı finansal varlıklar portföye alınamaz.

(4) Teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıkların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş araçlar olması şarttır.

(5) Şirket portföyüne, teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıklardan yalnızca ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır.

(6) Şirket portföyünde bulunan teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıklar satın alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir.

(7) Teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıklar içerisinde yer alacak hisse senetlerinin, Müsteşarlıkça belirlenen derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilmesi ve Müsteşarlıkça kabul edilebilir en az derecelendirme notuna sahip olması şarttır. İlgili varlığın derecesini belirleyen belgeler şirket nezdinde bulundurulur.

(8) Teknik karşılıkları karşılayan ve yabancı ülkelerde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin tespitinde uluslararası değerleme kuruluşlarının raporları esas alınır.

Teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıkların saklanması

MADDE 6 – (1) Yabancı varlıkların korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluk nihai olarak şirket üzerinde kalmakla birlikte; Türkiye dışında bulunan risklerle ilgili olarak ayrılmış bulunan teknik karşılıklara ilişkin yabancı finansal varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin yurt dışı muhabirleri nezdindeki hesapları altında şirket adına açılan alt hesaplarda saklanır.

(2) Yabancı finansal varlıkların alım, satım ve saklama işlemlerinde iletişim SWIFT ve yazı ile gönderilecek talimatlar aracılığı ile yürütülür.

(3) Saklama hizmeti veren kuruluş tarafından muhafazadaki yabancı finansal varlıkların son durumu itibariyle, tamamını gösterecek şekilde düzenlenmiş belgelerin veya bunların bir örneğinin şirket nezdinde sürekli olarak bulundurulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.