SGK Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve
transfer harcamalarından biri değildir?
A) Kamulaştırma
B) Borç faizi ödemeleri
C) Sosyal transferler
D) Kurumlara katılma payları
E) Memur maaşları
2) Tüketim sübvansiyonlarını ayni transferlerden
ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli bir yaşın altındaki bireylere
verilmemesi
B) Kişilerin özel durumunu dikkate almaması
C) Ürünün fiyatı üzerinden yardım verilmesi
D) Sadece eğitim harcamalarını kapsaması
E) Lüks tüketim mallarının tüketimini artırmayı
hedeflemesi
3) Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve
bundan hazine yardımları ile devlet katkısının
düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad
verilir?
A) Genel bütçe
B) Konsolide bütçe
C) Mahalli idareler bütçesi
D) Özerk bütçe
E) Özel bütçe
4) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
görünürde artış nedenlerinden biridir?
A) Savaş ve savunma harcamalarındaki artış
B) Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler
C) Nüfus artışı
D) Devlet anlayışında meydana gelen
değişmeler
E) Teknolojik ilerlemeler
5) Ülkelerin kalkınma süreçlerini, kamu
harcamaları ile ilişkilendiren kalkınma
modellerinin öncüsü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Wagner
B) Niskanen
C) Breton
D) Musgrave
E) Wiseman
6) Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını
kesen sebeplerden biridir?
A) Mükellefin iflâsı
B) Terekenin tasfiyesi
C) Vergi alacağının teminata bağlanması
D) Mükellefin kaçması
E) Mükellefin yabancı ülkede bulunması
7) Bir vergi tarh edildikten sonra mükellefin defter,
kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu kanunî
ölçülere göre bir matrah veya matrah farkı ortaya
çıkması halinde yapılacak olan tarhiyata ne ad verilir?
A) İkmalen tarhiyat
B) Re’sen tarhiyat
C) Beyan üzerine tarhiyat
D) İdarece tarhiyat
E) Kesinti yoluyla tarhiyat
8) Verginin üzerinden alındığı şey aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Verginin matrahı
B) Vergiyi doğuran olay
C) Verginin konusu
D) Vergi mükellefi
E) Vergi tarifesi
9) Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin
özelliklerinden biri değildir?
A) Belirli bir izin karşılığı alınan paralardır.
B) Bir hizmet karşılığı alınmaktadırlar.
C) Kanuna dayalı olarak alınırlar.
D) Zor öğesi kullanılarak tahsil edilirler.
E) Kamu kuruluşları ya da kamu kuruluşu
niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından
alınırlar.
10) Aşağıdakilerden hangisi şerefiyelerle ilgili
olarak söylenemez?
A) Şerefiyenin belirlenmesinde, meydana
gelen değer artışından hangi oranda
yararlanıldığı önemlidir.
B) Şerefiyede bir karşılık vardır.
C) Şerefiyeler daha çok harca yaklaşır.
D) Şerefiyede sunulan bir hizmet söz konusudur
E) Bireyler sunulan hizmetten yararlanıp
yararlanmama konusunda bir tercihte
bulunmamaktadırlar.
KAMU MALİYESİ2 Diğer sayfaya geçiniz.
11) Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıklar söz konusu
olduğunda devletin müdahale yöntemlerinden
biri değildir?
A) Vergileme
B) İstisnalar
C) Sübvansiyon
D) Miktar kısıtlamaları
E) Mülkiyet haklarını düzenleme
12) Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden
vergi alma yöntemlerinden biri değildir?
A) İstihsal vergisi
B) Yaygın muamele vergisi
C) Katma Değer vergisi
D) Toplu muamele vergisi
E) İstihlak vergisi
13) Durgunlukla mücadelede, aşağıdakilerden
hangisi maliye politikası önlemleri
uygulanırken para politikasının da harekete
geçirilmesine neden olur?
A) Bütçe açığının merkez bankasından finanse
edilmesi
B) Gelirlerin az sayıda tüketicide toplanması
C) Ekonomide yoğun bir şekilde emek birikmesi
D) Var olan işsizliğin emek bedelini devamlı
düşük düzeyde tutması
E) Yatırımların verimliliğinin gerilemiş olması
14) Aşağıdakilerin hangisindeki bir artış, eşit vergi
artışı ile finanse edilirse millî gelir denge değeri
değişmez?
A) Özel yatırım harcamaları
B) Kamu mal ve hizmet alımına yönelen
harcamalar
C) Kamu transfer harcamaları
D) Özel tüketim harcamaları
E) Özel transfer harcamaları
15) Enflasyonist dönemlerde vergi tahsilinin
gecikmesi ile devletin uğradığı reel satın alma
gücü kaybı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
ifade edilir?
A) Enflasyon vergisi
B) Vergi tazyiki
C) Tanzi etkisi
D) Reel balans etkisi
E) Hiçbiri
16) Yerel idare ile merkezi idare arasında kamu
hizmetleri ile gelirlerin bölüştürülmesi hangi
kavramla ifade edilir?
A) Dar anlamda mali tevzin
B) Geniş anlamda mali tevzin
C) Üniter sistem
D) Federal sistem
E) Karma sistem
17) Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir
grupları itibarıyla etkisini belirlemeye çalışan
yönteme ne ad verilir?
A) Lorenz eğrisi
B) Laffer Eğrisi
C) Tam istihdam bütçe fazlası
D) Bütçe açığı fazlası yaklaşımı
E) Bütçe yansıması yaklaşımı
18) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu devlet
borçlarından biridir?
A) Devletin savaş gibi zorunlu hallerde yaptığı
borçlanma
B) Zor durumda kalan bir bankanın hazine
bonosu satın alması
C) Sosyal güvenlik kuruluşlarının, fonlarının
belirli bir oranı ile borç senedi satın almaları
D) Finansal aracılık yapan kurumların birincil
piyasadan borç senedi satın alması
E) Bankaların ikincil piyasadan borç senedi satın
alması
19) Aşağıdakilerden hangisi kamu
hizmetlerinin maliyetini belirleyen
unsurlardan biri değildir?
A) Hizmetlerden yararlananların sayısı
B) Hizmet sunulan alanın genişliği
C) Sunulan hizmet miktarı
D) Hizmet üretiminde kullanılan teknoloji
E) Toplanan vergiler
20) Aşağıdakilerden hangisi borç
tahkiminin sonuçlarından biri değildir?
A) Ekonomide enflasyonist bir etki yaratması
B) Devletin uzun dönem borç yükünün artması
C) Kısa dönemde kamu dengelerinde bir
rahatlama sağlaması
D) Devletin, borçlarını uzun süreli bir ödeme
planına bağlama olanağı kazanması
E) Alacaklılarda kamu kredisine karşı
güvensizlik doğması ve yeni borçlanmaların
zorlaşması3 Diğer sayfaya geçiniz.
1) Türkiye’de 2006 yılı bütçe tahmininde en büyük
ikinci pay aşağıdaki gider kalemlerinden
hangisine aittir?
A) Faiz ödemeleri
B) Personel Giderleri
C) Sosyal Güvenlik Giderleri
D) Mal ve hizmet alımları
E) Sermaye harcamaları
2) Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre
Türkiye’nin 2007 yılı ihracat rakamı tam olarak
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 105,4 Milyar YTL
B) 98,7 Milyar YTL
C) 107,2 Milyar YTL
D) 117,2 Milyar YTL
E) 121 Milyar YTL
3) T.C. Merkez Bankasının 1996 yılından 1998
yılının ilk yarısına kadar izlediği para
programında seçtiği parasal hedef
aşağıdakilerden hangisidir.
A) Rezerv para
B) Net iç varlıklar
C) Net dış varlıklar
D) Merkez bankası parası
E) Döviz kuru
4) Para talebinin faiz esnekliğinin yüksek olduğu
durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Maliye politikası tam etkindir.
B) Para politikası tam etkindir.
C) Maliye politikası tam etkisizdir.
D) Hem para, hem de maliye politikası tam
etkindir.
E) Hem para, hem de maliye politikası tam
etkisizdir.
5) Senyoraj geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Rezerv para büyüme oranına
B) Reel rezerv para büyüme oranına
C) Emisyon miktarındaki artışa
D) Rezerv para büyüme oranının reel para talebi ile
çarpımına
E) Reel rezerv para büyüme oranının reel para
talebi ile çarpımına
6) Aşağıdakilerden hangisi sürekli gelir ve yaşam
boyu gelir hipotezlerinin savundukları görüş
ile doğru bir ifadedir?
A) Tüketicilerin şimdiki tüketimlerini gelecekteki
tüketimlerine tercih etme eğilimi içinde
oldukları
B) Cari tüketimin sadece harcanabilir gelire bağlı
olmadığı
C) Cari tüketimin temel belirleyicinin harcanabilir
gelir olduğu
D) Belirsizliğin tüketicilerin tasarruf eğilimini
arttırdığı
E) Gelecekteki gelirin tüketimden ziyade
tasarrufları etkilediği
7) Örümcek Ağı Teoremine göre, herhangi bir
nedenle piyasa dengesi bozulduğunda, gittikçe
dengeye yönelen dalgalanmalar sonucu,
piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması
aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda söz
konusudur?
A) Talep eğrisi ve arz eğrisi aynı eğime sahipse
B) Arz eğrisi talep eğrisinden daha yatıksa
C) Talep eğrisinin esnekliği e = 0 ise
D) Talep eğrisi arz eğrisinden daha yatıksa
E) Arz eğrisinin esnekliği e = 1 ise
8) Herhangi bir A malına ait arz eğrisi sağa, talep
eğrisi de sola kayıyorsa bu durumda denge
üretim ve fiyat düzeyi hakkında ne
söylenebilir?
A) Denge fiyatı değişmez, üretim miktarı artar.
B) Denge fiyatı artar, üretim miktarı düşer.
C) Denge fiyat ve miktarı artar.
D) Denge fiyat ve üretim miktarı azalır.
E) Denge fiyatı düşer, miktar hakkında kesin bir
şey söylenemez.
9) Fiyatlar artarken, bir malın Giffen mal
olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmelidir?
A) Negatif gelir etkisinin, pozitif ikame
etkisinden büyük olması gerekir.
B) Negatif gelir etkisinin, pozitif ikame
etkisinden küçük olması gerekir.
C) Pozitif gelir etkisinin, negatif ikame
etkisinden küçük olması gerekir.
D) Pozitif gelir etkisinin, negatif ikame
etkisinden büyük olması gerekir.
E) Gelir ve ikame etkilerinin birbirine eşit olması
gerekir.
EKONOMİ4 Diğer sayfaya geçiniz.
10) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabette uzun
dönem denge ile ilgili sonuçlardan biri değildir?
A) Endüstrideki mal tüm firmalar tarafından MC =
P olacak şekilde satışa sunulur.
B) Tüm firmaların tesis büyüklüğü aynı olduğu
için, tam kapasiteyi sağlayacak şekilde eşit
üretim yaparlar.
C) Tüm firmaların ölçek büyüklüğü aynı olduğu
için, optimum ölçeği sağlayacak şekilde eşit
üretim yaparlar.
D) Firmalar teknolojik açıdan özdeş oldukları için
uzun dönemde endüstride, ölçeğe göre sabit
getiri durumu ortaya çıkar.
E) Uzun dönemde ortalama maliyeti minimize
eden üretim düzeyinde firmalar ekonomik kar
elde ederler.
11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Bir ekonomideki para arzının, parasal tabandan ne
kadar fazla olduğunu ölçen katsayıya para
çoğaltanı denir
B) Para çoğaltanı, para arzının parasal tabana oranına
eşittir
C) Para arzı, dolaşımdaki para ile mevduatların
toplamına eşittir
D) Nakit-mevduat oranı, bir ülkede halkın parasının
ne kadarını bankalardaki mevduat hesaplarında,
ne kadarını da nakit olarak tutmak istediklerini
gösteren bir orandır
E) Merkez Bankasının uyguladığı politikaların rezerv
mevduat oranına, dolayısıyla para arzı üzerine
etkisi yoktur.
12) Keynes’e göre, tam istihdamı engelleyen en
önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite tuzağının varlığı
B) Parasal ücretlerin katılığı
C) Tasarruf yatırım tutarsızlığı
D) Para hayalinin olması
E) İşçilerin reel ücretlere bakması
13) Türkiye’de enflasyon hedeflemesi uygulanırsa,
aşağıdakilerden hangisi en önemli para politikası
aracı olmalıdır?
A) Döviz kuru
B) Para büyüklüğü(arzı)
C) Kredi miktarı
D) Kısa vadeli faiz oranı
E) Uzun vadeli faiz oranı
14) İşsizliği azaltmak için uygulanabilecek para
politikası uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sabit döviz kuru rejimi uygulaması
B) Reeskont oranlarının artırılması
C) Zorunlu karşılık oranlarının artırılması
D) Devlet borçlanmalarının döviz cinsinden
yapılması
E) Açık piyasa işlemleri ile piyasadan devlet iç
borçlanma senedi alınması
15) Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir ekonomide üretilen tüm nihai ve ara
mallar ile hizmetlerin parasal değeridir.
B) Bir ekonomide üretilen tüm nihai ve ara
mallar ile hizmetlerin reel değeridir.
C) Bir ekonomide ülke vatandaşları tarafından
üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal
değeridir.
D) Bir ekonomide ülke vatandaşları ve
yabancılar tarafından üretilen tüm nihai mal
ve hizmetlerin parasal değeridir.
E) Bir ekonomide ülke vatandaşları tarafından
üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin reel
değeridir.
16) İthal ikamesine dayalı ve içe dönük kalkınma
stratejisine göre, dış ticaret hadlerinin
gelişmekte olan ülkeler aleyhine bozulmasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelişmiş ülkeler tarafından son yıllarda
uygulanmaya başlanan yeni korumacılık
politikaların olumsuz etkisi
B) Dünya piyasalarındaki oligopolistik yapı ve
gelişmekte olan ülkelerin ihraç mallarına karşı
talebin gelir esnekliğinin düşük olması
C) Dünya ekonomisindeki küreselleşme ve
sermaye hareketlerindeki yoğunlaşma
sonucunda faktör fiyatlarının eşitlenmesi
D) Birincil mallardaki karşılaştırmalı
üstünlüklerin kalkınma süreci içinde giderek
azalması
E) Teknolojik ilerleme sonucunda, işgücü
verimliliğinde ve birincil mal üretiminde
meydana gelen artışlar sonucu fiyatların genel
olarak artmayışı
17) Ödemeler dengesi fazlası ve işsizlik olan bir
ekonomide politika önerisi olarak
aşağıdakilerden hangisi sunulabilir?
A) Revalüasyon yapmak
B) Para arzını arttırmak
C) Kamu harcamalarını azaltmak
D) Faiz oranlarını yükseltmek
E) İthal vergilerini arttırmak.5 Diğer sayfaya geçiniz.
18) “En iyi iktisat politikası, politikasızlık
politikasıdır” görüşü aşağıdaki iktisatçılardan
hangisine aittir?
A) Keynes
B) Laffer
C) Phillips
D) Lucas
E) Hansen
19) Devletin fiyatlar genel düzeyindeki artış hızını
yavaşlatmaya yönelik ekonomi politikalarına ne
ad verilir?
A) Enflasyonist politika
B) Deflasyonist politika
C) Dezenflasyonist politika
D) Daraltıcı maliye politikası
E) Daraltıcı para politikası
20) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep (AD)
eğrisinin dik olmasına yol açar?
A) Likidite tuzağı
B) Ücret ve fiyatların esnek olması
C) Ücret ve fiyatların yapışkan olması
D) Ekonominin tam istihtamda olması
E) Para talebinin faize duyarsız olması6 Diğer sayfaya geçiniz.
1) Yerel yönetimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Yerel yönetimler birer kamu tüzel kişisidir.
B) Merkezî idarenin yerel yönetimler üzerinde
idari vesayet yetkisi vardır.
C) Yerel yönetimler özerk kuruluşlardır.
D) Yerel yönetimlerin kendilerine ait bütçeleri
vardır.
E) İl genel meclisi başkanı validir.
2) İş Kanunu 1 yıl içinde bir işçiye yaptırılabilecek
fazla çalışma süresini kaç saatle sınırlamıştır?
A) 300
B) 365
C) 320
D) 270
E) 245
3) İşverenin haklı nedenle fesih hakkının
doğabilmesi için işçinin işyerinde işlemiş olduğu
suçun ne kadar zamandan fazla hapisle
cezalandırılan bir suç olması gereklidir?
A) 7 günden
B) 1 aydan
C) 3 aydan
D) 6 aydan
E) 1 yıldan
4) 15 yaşından küçük mümeyyiz Mehmet’in
velisinin izni olmadan yaptığı satış sözleşmesi
aşağıdaki yaptırım çeşitlerinden hangisine
tabidir?
A) Yokluk
B) Mutlak butlan
C) Nisbi butlan
D) iptal
E) Tek taraflı bağlamazlık
5) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının
şartlarından biri değildir?
A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
olmalıdır.
B) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş
nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş
nedeniyle olmalıdır.
C) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının,
görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın
geçen zamanlarda olmalıdır.
D) Kurum Denetim elemanları tarafından tespit
edilmiş olmalıdır.
E) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin
yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında olmalıdır.
6) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili
aşağıdakilerden hangisini yanlıştır?
A) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını
mesleğe kabul eter.
B) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını
atama ve nakletme, geçici yetki verme,
yükselme ve birinci sınıfa ayırır.
C) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarından
meslekte kalmaları uygun görülmeyenler
hakkında karar verir.
D) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının
uyarma ve kınama cezası dışında kalan
disiplin cezalarını verir.
E) Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya
bir hâkimin veya savcının kadrosunun
kaldırılması veya bir mahkemenin yargı
çevresinin değiştirilmesi konusundaki
tekliflerini karara bağlar.
7) Aşağıdakilerden hangisi istisnai
memurluklardan biri değildir?
A) Valilik
B) Elçilik
C) Kaymakamlık
D) TBMM memurlukları
E) Bakanlık müşavirliği
8) Aşağıdakilerden hangisi iş akdini kıdem
tazminatı almayı gerektirecek şekilde sona
erdiren nedenlerden biri değildir?
A) Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl
içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi.
B) Hizmet akdinin muvazzaf askerlik nedeniyle
feshi.
C) Yaşlılık aylığı almak amacıyla hizmet akdinin
feshi.
D) Hizmet akdinin malullük aylığı yahut toptan
ödeme almak amacıyla feshi.
E) Hizmet akdinin kendi isteğiyle feshi.
9) İş Kanununa göre çalışma süresi 15 yıl 6 ay
olan işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç
gündür?
A) 30
B) 26
C) 25
D) 24
E) 20
HUKUK7 Diğer sayfaya geçiniz.
10) Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin
taşra teşkilatlarından biri değildir?
A) İl
B) İlçe
C) Bucak
D) İl özel idaresi
E) Bakanlık bölge müdürlüğü
11) Türkiye’de imar konusunda asli yetkili kamu
kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Valilik
B) İller Bankası
C) Belediye
D) İl özel idaresi
E) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
12) Kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette
yazılı hakkın devredilmesini, rehnedilmesini
veya tahsil edilmesini sağlamak amacıyla
yapılan irade açıklamasına verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Poliçe
B) Bono
C) Varant
D) Konişmento
E) Ciro
13) Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında
işletmek maksadıyla kurulan ve şirket
alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir
kaçının mesuliyeti tahdit edilmemiş ve diğer
ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir
sermaye ile tahdit edilmiş olan şirkete verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adi şirket
B) Komandit şirket
C) Kolektif şirket
D) Anonim şirket
E) Limited şirket
14) Bilinen bir hukuki durumdan bilinmeyen bir
durumun varlığı sonucuna ulaşmaya hukukta
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karine
B) Varsayım
C) Beyyine külfeti
D) Zaruret hali
E) Kıyas
15) Aşağıdakilerden hangisi kefalet
sözleşmesinin türlerinden değildir?
A) Adi kefalet
B) Müteselsil kefalet
C) Çoklu kefalet
D) Kefile kefalet
E) Rücua kefalet
16) 1982 Anayasasında aşağıdakilerden hangisi
yer almamıştır?
A) Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun
hükmünde kararnamenin tamamını veya bir
hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi
hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak
biçimde hüküm tesis edemez.
B) Kanun, kanun hükmünde kararname veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da
bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî
Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten
kalkar.
C) Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal
hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca
kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî
Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak bir
yılı geçemez.
D) İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği
durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi,
iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu
dolduracak kanun tasarı veya teklifini
öncelikle görüşüp karara bağlar.
E) Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu
yürütmeyi durdurma kararları Resmî
Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama,
yürütme ve yargı organlarını, idare
makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.
17) TBMM’nin ilk olarak çıkardığı 1921
Anayasası kaç maddeliktir?
A) 27
B) 26
C) 25
D) 24
E) 23
18) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının
değiştirilemeyecek maddeleridir?
A) 1. 2. ve 3. maddeleri
B) 1. ve 2. maddeleri
C) 1.2.3. ve 4. maddeleri
D) 24. ve 12. maddeleri
E) 1. 3. ve 4. maddeleri8 Diğer sayfaya geçiniz.
19) Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini
yüce divan sıfatıyla yargılayamaz?
A) Anayasa Mahkemesi Üyelerini
B) Danıştay Üyelerini
C) Askeri Yargıtay Üyelerini
D) Danıştay Başsavcısını
E) TBMM Başkanını
20) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinin,
kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
Anayasaya şekil ve esas bakımlarından
uygunluğunu denetler.
B) Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş
hallerinde çıkarılan kanun hükmünde
kararnamelerin şekil ve esas bakımından
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa
Mahkemesinde dava açılamaz.
C) Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on üye ile
toplanır, salt çoğunluk ile karar verir.
D) Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasî parti
davalarında kapatılmaya karar verebilmesi için
beşte üç oy çokluğu şarttır.
E) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa
Mahkemesince öncelikle incelenip karara
bağlanır.9 Diğer sayfaya geçiniz.
1. – 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletmenin Ticari Mallar hesabıyla ilgili bilgileri
şöyledir:
YTL
Dönem başı stok 1.500
Alıştan iadeler 700
Yurtiçi satışlar 15.625
Dönem içi alışlar 18.000
Dönem sonu stok 6.500
Satıştan iadeler 1.250
Ticari Mallar hesabının borç toplamı 21.000
Ticari Mallar hesabının alacak toplamı 13.500
Satılan Ticari Mallar hesabının kalanı 11.500
İşletmenin Kar Marjı % 25’tir.
1) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin alış giderleri kaç YTL’dir?
A) 250
B) 500
C) 800
D) 1.000
E) 1.500
2) Yukarıdaki bilgilere göre alış iskontoları tutarı kaç YTL’dir?
A) 300
B) 800
C) 1.000
D) 1.300
E) 2.300
3) Belirlenen dönem sonu stok tutarına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır?
A) ..………………. / …………………
Satılan Ticari 1.000
Mallar Maliyeti
Ticari Mallar 1.000
…………………. / …………………
B) …………………. / …………………
Ticari Mallar 1.300
Sayım ve Tesellüm
Fazlaları 1.300
…………………. / …………………
C) …………………. / …………………
Diğer Olağandışı
Gider ve Zararlar 1.100
Ticari Mallar 1.100
…………………. / …………………
D) …………………. / …………………
Diğer stoklar 1.000
Ticari Mallar 1.000
…………………. / …………………
E) …………………. / …………………
Sayım ve Tesellüm
Noksanları 1.000
Ticari Mallar 1.000
…………………. / …………………
MUHASEBE10 Diğer sayfaya geçiniz.
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşletmenin senetli borç ve senetli alacaklarına reeskont işlemi uygulaması Vergi Usul Kanunu’na göre zorunlu
değildir.
B) Menkul kıymetlerde meydana gelen değer düşüklükleri için ayrılan karşılık tutarları, kanunen kabul edilmeyen
giderler arasındadır.
C) Fatura düzenlenirken mal bedelinden düşülen iskonto tutarları, Satış İskontoları hesabına borç olarak
kaydedilir.
D) Üretimde kullanılan makinelere ilişkin sigorta primleri, 7/B seçeneğine göre Çeşitli Giderler hesabına
kaydedilir.
E) Satın alınan hisse senetlerinin satın alma amacı kaydedileceği hesabı belirler.
5) KDV dahil 2.360 YTL’ye satılan mal karşılığında, satış bedelinin yarısı için senet, diğer yarısı için çek alınmış
ve aşağıdaki gibi kaydedilmiştir.
…………………. / …………………
Alacak Senetleri 2.360
Ticari Mallar 2.000
Hesaplanan KDV 360
…………………. / …………………
Buna göre yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) …………………. / …………………
Alınan Çekler 1.180
Alacak Senetleri 1.180
…………………. / …………………
B) ……..…………. / …………………
Alınan Çekler 1.180
Ticari Mallar 2.000
Yurtiçi Satışlar 2.000
Alacak Senetleri 1.180
…………………. / …………………
C) …………………. / …………………
Ticari Mallar 2.000
Yurtiçi Satışlar 2.000
…………………. / …………………
D) …………………. / …………………
Hesaplanan KDV 360
İndirilecek KDV 360
…………………. / …………………
E) …………………. / …………………
Ticari Mallar 2.000
İndirilecek KDV 360
Alacak Senetleri 2.360
…………………. / …………………
6) Çıkarılan tahvillerin nominal bedelin altında ihraç edilmesi durumunda, nominal bedel ile ihraç fiyatı
arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine ve ne şekilde kaydedilmelidir?
A) Çıkarılmış Tahviller hesabının borcuna
B) Çıkarılmış Tahviller hesabının alacağına
C) Finansman Giderleri hesabının borcuna
D) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabının alacağına
E) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabının borcuna 11 Diğer sayfaya geçiniz.
7) Dönemin kar dağıtımına ilişkin olarak yapılan tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz ?
A) Yasal Yedekler
B) Geçmiş Yıllar Karları
C) Ortaklara Borçlar
D) Olağanüstü Yedekler
E) Özel Fonlar
8) Alıcılara yapılan KDV dahil 4.130 YTL’lik satış karşılığında, alıcılar tarafından 2.500 Euro ödenmiş; fark için
alıcılara çek ciro edilmiştir.
Satış günü kur 1 Euro = 1,83 YTL olduğuna göre yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (KDV
oranı % 18 olarak alınacaktır.)
A) …………………. / …………………
Kasa 4.130
Yurtiçi Satışlar 3.386,60
Hesaplanan KDV 743,40
…………………. / …………………
B) …………………. / …………………
Kasa 4.575
Yurtiçi Satışlar 3.500
Hesaplanan KDV 630
Alınan Çekler 445
…………………. / …………………
C) …………………. / …………………
Kasa 4.575
Yurtiçi Satışlar 3.751,50
Hesaplanan KDV 675,27
Verilen Çekler ve 148,23
Ödeme emirleri
…………………. / …………………
D) …………………. / …………………
Kasa 3.500
İndirilecek KDV 630
Yurtiçi Satışlar 3.500
Alınan Çekler 630
…………………. / …………………
E) …………………. / …………………
Kasa 4.130
Alınan Çekler 445
Yurtiçi Satışlar 3.500
Hesaplanan KDV 630
Kambiyo Karları 445
…………………. / …………………
9) Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem başı bilançosunda yer almaz?
A) Özel Maliyetler
B) Arama Giderleri
C) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
D) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
E) Verilen Sipariş Avansları 12 Diğer sayfaya geçiniz.
10) Kayıtlarında nazım hesapları kullanan bir işletmenin, aşağıdaki finansal olayların hangisinin kaydında
nazım hesap kullanması gerekli değildir?
A) Senetli ticari alacak için reeskont ayrılması
B) Senet ciro edilmesi
C) Düzenlenen poliçenin kabule gönderilmesi
D) Bankadan teminat mektubu alınması
E) Menkul kıymetlerde meydana gelen değer kayıpları için karşılık ayrılması
11) Aşağıdakilerden hangisi Dönem Karı veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılması gereken bir hesap
değildir?
A) Maliyet Giderleri Karşılığı
B) Satılan Mamuller Maliyeti
C) Satış İskontoları
D) Yurtiçi Satışlar
E) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
12) Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarıyla ilgili bir karşılık hesabı değildir?
A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı
C) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
E) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
13) Bilanço aktifinde net tutar üzerinden görülmeyecek unsurlar hangileridir?
A) Dönen varlıklar ana grubunun toplamı
B) Duran varlıklar ana grubunun toplamı
C) Aktif Toplamı
D) Ana grupları oluşturan alt grupların toplamı
E) Aktif karakterli hesapları ile aktifi düzenleyici pasif karakterli hesapların kalanlarından oluşan hesap
kalemleri
14) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin bir özelliği değildir?
A) İşletme dışındaki rakip işletmeler ve endüstriyel hareketlerim yapılan analize dahil edilmesini mümkün kılar.
B) İşletmenin birbirini izleyen birden fazla dönemine ait finansal tabloların karşılaştırılması esas olduğundan
dinamik analiz yapılmasına olanak tanır
C) Bilançoda yer alan her bir kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmeleri incelenir.
D) İşletmenin geçmişteki ve şimdiki durumu arasında gelişmelere ait neden sonuç ilişkisinin kurulmasına olanak
tanır
E) İşletmenin birbirini izleyen aynı uzunluktaki dönemlere ait finansal tabloların karşılaştırılması gerekir
15) İşletme, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere yurt dışından bir firmaya sipariş ettiği makine için bankada
akreditif açmıştır.
Bu işlemle ilgili olarak işletme hangi hesaba borç kaydı yapmalıdır?
A) İş Avansları
B) Yapılmakta Olan Yatırımlar
C) Diğer Maddi Duran Varlıklar
D) Verilen Avanslar
E) Verilen Sipariş Avansları13 Diğer sayfaya geçiniz.
16) Mali tablolarda yer alan tüm kalemlerin paranın satın alma gücüne göre düzeltilmesi aşağıdaki hangi
yöntemle mümkün olur?
A) Cari değer yöntemi
B) Değer yöntemi
C) Genel fiyat düzeyi yöntemi
D) Genel yöntem
E) Enflasyon yöntemi

17) Bir anonim şirket, sermayesini 500.000 YTL’den 2.000.000 YTL’ye çıkarma kararı almış ve yasal işlemleri
tamamlayarak hisse senetlerinin tamamını nominal değerinin % 5 fazlasıyla banka aracılığıyla satmıştır.
Anonim Şirketin bu işlem nedeniyle yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) …………………. / …………………
Ödenmemiş Sermaye 2.000.000
Sermaye 2.000.000
…………………. / …………………
B) …………………. / …………………
Bankalar 2.000.000
Hisse Senetleri 2.000.000
…………………. / …………………
C) …………………. / …………………
Bankalar 2.100.000
Hisse Senetleri 2.000.000
Menkul Kıymet Satış Karları 100.000
…………………. / …………………
D) …………………. / …………………
Ödenmemiş Sermaye 1.575.000
Hisse Senetleri 1.500.000
Hisse Senetleri İhraç Primleri 75.000
…………………. / …………………
E) …………………. / …………………
Bankalar 1.575.000
Ödenmemiş Sermaye 1.500.000
Hisse Senetleri İhraç Primleri 75.000
…………………. / …………………
18) İşletme varlıklarının sigorta değerleri hangi muhasebe temel kavramı gereğince ve nerede gösterilmelidir?
A) Tutarlılık – Nazım Hesaplar
B) Tam Açıklama – Varlık Hesapları
C) Özün Önceliği – Varlık Hesapları
D) Tam Açıklama – Bilanço Dipnotları
E) Özün Önceliği – Bilanço Dipnotları
19) Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz?
A) Gelecek aylara ait giderler
B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
C) Gelir Tahakkukları
D) Sayım ve Tesellüm Noksanları
E) İştiraklerden Temettü Gelirleri
20) Aktiflerin yabancı kaynaklarla finanse edilen kısmını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansman oranı
B) Ekonomik rantabilite oranı
C) Net çalışma sermayesi devir hızı oranı
D) Toplam Aktifler devir hızı oranı
E) Finansal kaldıraç oranı 14 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (1-5)
1. Workers must be aware of the necessary
____ for successful work life.
A) skills
B) learning
C) experience
D) exercise
E) education
2. Unless you ____a new proposal, the
committee will necessarily accept what
has been recommended.
A) go down with
B) catch up with
C) put up with
D) come up with
E) make up for
3. You have to study harder as you have
already____him.
A) kept up
B) fallen behind
C) run for
D) settle down
E) make up
4. As they want some reduction in taxes, about
1000 bus drivers in Turkey are on strike,
which has____the traffic in Istanbul.
A) paralyzed
B) deadened
C) escalated
D) dismantled
E) settled
5. No one can suppose a____ on the stock
market because economic figures are
showing that we are still in crisis.
A) recession
B) slowdown
C) boom
D) depression
E) crash
Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz. (6-10)
6. ………… all the world’s languages,
French was the most dominant in 18th
century.
A) Of
B) From
C) In
D) Over
E) On
7. ………… seet belts save lives has been
proved.
A) The
B) There are
C) That
D) If
E) ….
8. Wildlife preserves ……….. to protect
speciaes from extinction.
A) are intended
B) intend
C) intending
D) which intend
E) intends
9. …………. breakdown of the ozone layer,
human face increasing danger from
exposure to sun’s rays.
A) Because
B) On which
C) When the
D) The
E) With the
10. We went to the cinema with some family
member of ……….
A) our
B) ours
C) us
D) ourselves
E) ourself
İNGİLİZCE15 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda verilen İngilizce cümlelere anlamca en
yakın Türkçe cümleyi bulunuz. (11-15)
11. Medical scientists have observed a direful
increase in disease of the heart and circulation
among people that smoke cigarettes.
A) Tıp bilim adamları sigara içenler arasında çok
fazla kalp ve dolaşım hastası olduğunu
belirtmişlerdir.
B) Sigara içenler arasındaki kalp ve dolaşım
hastaları tıp bilim adamlarının artışları karşısında
dehşete düştüklerinin farkına varmışlardır.
C) Tıp bilim adamları sigara içenler arasında kalp
ve dolaşım hastalıklarında ürkütücü bir artış
gözlemlemişlerdir.
D) Tıp bilim adamları sigara içen kişiler arasında
bulunan kalp.ve dolaşım hastalarını hemen fark
ederler.
E) Sigara içenler arasında kalp ve dolaşım
hastalarının sayısının artışı karşısında tıp bilim
adamları dehşete kapılmışlardır.
12. However beneficial some drugs may appear,
they must nevertheless be used carefully.
A) Bazı ilaçlar ne kadar yararlı görünürlerse
görünsünler yine de dikkatle kullanılmaları
gerekir.
B) Bazı ilaçlar yararlı görünürler ama dikkatli
kullanılmazlarsa çok zararlı olabilirler.
C) Bazı ilaçlar ne kadar yararlı görünürlerse
görünsünler yine de mahkemelerce
yasaklanabilirler.
D) Mahkeme tarafından yasaklanmış ilaçlar ne
kadar yararlı görünürse görünsünler zararlı
ilaçlardır.
E) Bazıları, ilaçlar ne kadar yararlı olursa
olsunlar, onları kullanmamaya özen
gösterirler.
13. One of the great matters facing the world today
is the shortage of medicine.
A) Dünya bugün ilaç kıtlığının yüzüne
bakmaktadır.
B) İlaç kıtlığı bu gün dünyayı tehdit etmektedir.
C) Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu büyük
sorunlardan biri ilaç kıtlığıdır.
D) İlaç kıtlığı dünyayı büyük bir tehlikeyle karşı
karşıya bırakmıştır.
E) Bugün dünya yüzündeki büyük tehlikelerden
biri ilaç kıtlığıdır.
14. The fact that less than 15 percent of the
population graduate from universities in
Ireland may seem surprising, particularly
when viewed beside the American percentage
of over 40 percent.
A) İrlanda’daki üniversitelerden nüfusun
%15’den azının mezun olduğu gerçeği,
nüfusun %40’dan fazlasının üniversite
mezunu olduğu Amerika için şaşırtıcı
gelebilir.
B) İrlanda’daki üniversitelerden nüfusun
%15’den azının mezun olduğu gerçeği,
özellikle Amerika’daki %40’un üzerindeki
oranla karşılaştırınca şaşırtıcı gelebilir.
C) İrlanda’daki üniversitelerden nüfusun
%15’den azının mezun olması Amerikan
nüfusunun üniversitelerden mezun olan
%40’dan fazlasına şaşırtıcı gelebilir.
D) İrlanda’daki üniversitelerden nüfusun
%15’den azı mezun olurken Amerika’da
%40’dan fazlasının üniversite mezunu
olması şaşırtıcı.
E) Amerika’da nüfusun %40’dan fazlasının
üniversite mezunu olduğu düşünülünce,
İrlanda’nın %15’den az olan oranı şaşırtıcı
olmasa gerek.
15. Of all the forms in which opinions are
disseminated, the college professor lecturing a
class is the slowest and most expensive.
A) Üniversite profesörleri çok yavaş ve pahalı
ders verdiklerinden en az beğenilen bilgi
edinme seçenekleridir.
B) Sınıfta ders veren üniversite profesörü fikir
yayma işini çok yavaş ve pahalı olarak
gerçekleştirir.
C) Bir üniversite profesörü sınıfında ders
verirken fikirlerini yaymak için zaman ve
para harcamaktan kaçınmaz.
D) Ders veren bir profesör, fikir yaymanın en
pahalı ve en yavaş yöntemleri de dahil
olmak üzere bütün yöntemlerini bilir.
E) Fikirleri yayma yolları içinde, en yavaşı ve
en pahalısı bir üniversite profesörünün bir
sınıfa ders vermesidir. 16 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en yakın
İngilizce cümleyi bulunuz. (16-20)
16. Artık, yatırım yaparken çevresel etkenleri göz
ardı etmek mümkün değildir.
A) Ultimately, it will not be possible to take
environmental factors into account when
making investments.
B) It is no longer possible to ignore environmental
factors when making investments.
C) It is no longer right to defend investing in the
environment.
D) Environmental factors are no longer
unavoidable when investments are under
consideration.
E) There is no point in deferring environmentoriented
investments.
17. Çeşitlilik günümüzde en sık kullanılan
kelimelerden biri olmuştur, ama hemen hemen
hiç tanımlanmamıştır.
A) Diversity has become one of the most often
used words of our time, but it has
almost never been defined.
B) In these days, diversity is a much-used term but
nobody wants to define it.
C) The word diversity is almost always in use
nowadays but no one is able to define it.
D) Lately, diversity is a word that is often used
though the fact is rarely recognized.
E) Presently, diversity is one of the terms most
frequently used, but it is a term that is almost
always misused.
18. Böylesine iyi durumdaki bir Bizans heykeliyle
hayatımda hiç karşılaşmamıştım.
A) One can’t expect to find a Byzantine statue of
such perfection more than once in a lifetime.
B) I never estimated to find a Byzantine statue in
such an admirable condition.
C) Only once in a lifetime can -one hope to find a
Byzantine statue in such a good condition.
D) For the first time in my life I have found a
Byzantine statue in really good condition.
E) Never in my life have I come across a Byzantine
statue in such a good condition.
19. Masa üzerinde onun parmak izlerini
bulamadığımız sürece, onun masum olduğunu
kabul etmek zorundayız.
A) If his fingerprints are not to be found on the
table we shall have to count him innocent.
B) As long as we can’t find his fingerprints on the
table, we have to accept that he is innocent.
C) Should his fingerprints are found on the table,
and then we will be obliged to admit that he is
guilty.
D) If his fingerprints are not found on the table, he
can never be accused of being guilty.
E) Of course he is not guilty, for no trace of his
fingerprints has ever been found on the table.
20. 1970’lere kadar hiç kimse petrol üretiminin ve
taşınmasının çevresel sonuçlarını etkili bir
şekilde kontrol etme gücüne sahip değildi.
A) Up to petroleum products were distributed
widely in the 1970s no one realized how
serious the ecological consequences could be.
B) As in the 1970s, the ecological consequences of
petroleum production and transportation could
only be controlled by a powerful body.
C) Up to the 1970s there were no serious limits put
on anyone’s rights to control the ecological
consequences of petroleum production and
transport.
D) Until the 1970s no one had the power to control
effectively the ecological consequences of
petroleum production and transport.
E) No one will admit that petroleum products and
their distribution were any serious threat to the
environment prior to the 1970s.17 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz. (1-5)
1. Les sondages donnent un renseignement sur
l’opinion des gens à un moment donné, —-.
A) mais ce n’est pas toujours une image fidèle de
la réalité
B) pour qu’ils fournissent des données fiables
C) pourvu qu’ils puissent résoudre tous les
problèmes
D) car il faut savoir interpréter les réponses
E) ainsi il ne suffit pas de poser les bonnes
questions
2. C’est une ………. femme, elle a 22 ans.
A) ancienne
B) vieille
C) neuve
D) grande
E) jeune
3. Etant donné que les garçons sont généralement
moins à l’aise que les filles avec leurs
sentiments, ils —- les exprimer.
A) Aont accès à
B) Bont une tendance à
C) Cont l’intention de
D) Dont du mal à
E) Eont raison de
4. Selon une étude, chaque employé de bureau
con-somme plus de 50 kg de papier par an et —-
ainsi à la déforestation.
A) s’intéresse
B) tient
C) participe
D) pense
E) commence
5. Nicolas n’aime pas …….. manger dans le même
restaurant.
A) nullepart
B) Toujours
C) jamais
D) partout
E) rien
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (6-10)
6. -Ali: Vous avez déjà visité l’appartement?
-Hasan: Non; pas encore, on va aller………
voir cet après-midi.
A) la
B) l’
C) le
D) les
E) lui
7. —- la météorologie et la climatologie utilisent
les mêmes équations pour décrire
l’atmosphère ou l’océan, ces deux disciplines
sont différentes.
A) A condition que
B) Même si
C) Quand
D) Afin que
E) De sorte que
8. Jusqu’à l’invention de l’imprimerie, les
étudiants ne pouvant pas se payer de
manuscrits, les cours universitaires —- à des
leçons dictées par les professeurs aux
étudiants.
A) se limiteront
B) limiteraient
C) se limitaient
D) ont limité
E) se seront limités
9. D’abord la loi puis la psychanalyse ont donné
à l’enfant un statut privilégié —- a fini par
désorienter les parents.
A) que
B) qui
C) auquel
D) dont
E) avec lequel
10. La Suède a interdit la publicité aux enfants de
moins de 12 ans et fait pression sur les
membres de l’Union européenne —- ils
adoptent la même politique.
A) pour qu’
B) lorsqu’
C) de même qu’
D) tandis qu’
E) sous prétexte qu’
FRANSIZCA18 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en yakın
Fransızca cümleyi bulunuz. (11-15)
11. Otobüs durağı büyük otelin yanındadır.
A) L’arrêt de bus est en face du grand hôtel.
B) Le grand hôtel est à gauche de l’arrêt de bus.
C) L’arrêt de bus est à côté du grand hôtel.
D) Le grand hôtel est derrière l’arrêt de bus.
E) L’arrêt de bus est loin du grand hôtel.
12. Bilişim, bilgi edinmede matbaanın icadından
daha önemli bir devrimdir.
A) L’invention la plus importante, hormis celle de
l’imprimerie pour l’acquisition de
connaissances, est celle de l’informatique.
B) L’imprimerie ainsi que l’informatique ont été
des révolutions importantes pour l’acquisition
de connaissances.
C) Sans l’imprimerie, l’invention de
l’informatique n’aurait pas constitué la
révolution qu’elle est pour l’acquisition de
connaissances.
D) La véritable révolution pour l’acquisition de
connaissances est l’invention de l’informatique
et non celle de l’imprimerie.
E) L’informatique est une révolution plus
importante que l’invention de l’imprimerie
pour l’acquisition de connaissances.
13. Okulların görevi, öğrencilere öğrenmeyi
öğretmek ve bilgilerin bir kuşaktan diğerine
geçmesini kolaylaştırmaktır.
A) Les écoles devraient avoir pour mission
d’apprendre à apprendre aux étudiants mais
aussi de permettre le transfert des
connaissances d’une génération à l’autre.
B) Apprendre à apprendre aux étudiants et
favoriser la transmission des connaissances
d’une génération à l’autre devrait devenir la
mission de toute école.
C) Les écoles apprennent à apprendre aux
étudiants et favoriser la transmission du savoir
d’une génération à l’autre.
D) Les écoles qui ont décidé d’apprendre à
apprendre aux étudiants favorisent la
transmission des connaissances d’une
génération à l’autre.
E) La mission des écoles est d’apprendre à
apprendre aux étudiants et de favoriser la
transmission des connaissances d’une
génération à l’autre
14. Günlük yaşamımızda teknolojiye giderek
daha fazla yer veriyor ve bizi derinden
değiştiren akıllı nesnelerle birlikte yaşıyoruz.
A) Nous accordons de plus en plus de place à la
technologie dans notre quotidien et nous
vivons avec des objets intelligents qui nous
modifient en profondeur.
B) Notre quotidien est de plus en plus pénétré
par la technologie si bien que nous vivons
avec des objets intelligents changeant notre
façon de vivre.
C) Notre identité est profondément modifiée
par la technologie et ses objets intelligents
qui infiltrent de plus en plus notre quotidien.
D) Les objets intelligents, avec lesquels nous
vivons et qui sont issus de la technologie,
prennent de plus en plus de place dans nos
vies et risquent d’influencer fortement notre
personnalité.
E) A force de vivre ensemble avec des objets
intelligents provenant d’une technologie
toujours plus présente dans notre quotidien,
nous courons le risque de perdre notre
identité
15. 1997’de yürürlüğe giren Kyoto Protokolü,
iklim değişiklikleriyle mücadele etmek
amacıyla, sera etkisi yapan gazların
yayılmasının % 5,2 oranında azaltılmasını
öngörüyor.
A) Réduire de 5,2 % les émissions de gaz à
effet de serre pour combattre les
changements climatiques est l’unique
mission du protocole de Kyoto, entré en
vigueur en 1997.
B) En 1997, le protocole de Kyoto est entré en
vigueur avec pour seul objectif de diminuer
de 5,2 % les émissions de gaz à effet de
serre afin de lutter contre les changements
climatiques.
C) L’entrée en vigueur en 1997 du protocole de
Kyoto permettra de réduire de 5,2 % les
émissions de gaz à effet de serre et ainsi de
combattre les changements climatiques.
D) Le protocole de Kyoto entré en vigueur en
1997, envisage de réduire de 5,2 % les
émissions de gaz à effet de serre, afin de
lutter contre les changements climatiques.
E) Lutter contre les changements climatiques
passe par une réduction de 5,2 % des
émissions de gaz à effet de serre, ce qui
correspond à l’objectif du protocole de
Kyoto entré en vigueur en 19 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda verilen Fransızca cümlelere anlamca en
yakın Türkçe cümleyi bulunuz (16-20)
16. Comme l’histoire fait partie de la conscience
collective de l’humanité, elle doit influencer nos
pensées et nos comportements afin que nous ne
reproduisions pas les erreurs du passé.
A) Geçmişteki hatalarımızı yinelememek için
insanlığın ortak bilincinin bir parçası olan
tarihten ders almalı, düşüncelerimizi ve
davranışlarımızı ona göre belirlemeliyiz.
B) İnsanlığın ortak bilincinin bir parçası olan
tarih, geçmişte yapılan hataların
yinelenmemesi için düşünce ve davranışların
geliştirilmesine yardımcı olur.
C) İnsanlığın ortak bilincinin bir parçası olarak
tarih, geçmişteki hatalarımızı yinelemememize
ve onlardan ders alarak düşünce ve
davranışlarımızı geliştirmemize olanak sağlar.
D) Tarih insanlığın ortak bilincinin bir parçası
olduğundan, geçmişteki hataları
yinelemememiz için düşüncelerimizi ve
davranışlarımızı etkilemelidir.
E) Geçmişteki hatalarımızı yinelememek, hatalara
yol açacak düşünce ve davranışlardan
kaçınmak için, insanlığın ortak bilincinin bir
parçası olan tarihi iyi yorumlamamız gerekir.
17. Le développement économique est aujourd’hui
plus que jamais lié à la maîtrise des connaissances
scientifiques et technologiques.
A) Ekonomi bugün, bilimsel ve teknolojik
gelişimden çok kesin bir biçimde
etkilenmektedir
B) Ekonomik gelişme, bugün hiç olmadığı kadar
bilimsel ve teknolojik bilgilere egemen olmaya
bağlıdır.
C) Günümüzde, bilimin ve teknolojinin desteği
ol-maksızın ekonomik gelişmenin hiçbir
şekilde sağlanamayacağı açıktır.
D) Bugün ekonomik, bilimsel ve teknolojik
gelişme-ler hiç olmadığı kadar iç içe
geçmiştir.
E) Günümüzde, ekonomik gelişmeyi bilimsel ve
teknolojik ilerlemelerden ayrı düşünmek hiçbir
şekilde mümkün değildir.
18. L’homme ne devrait jamais avoir le droit de
détruire la nature pour satisfaire certains de
ses plaisirs.
A) İnsan, bazı zevklerini tatmin etmek için
doğayı tahrip etme hakkını asla kendinde
görmemelidir.
B) İnsan, kendi zevklerini tatmin etmek için
doğayı tahrip etmekten kesinlikle
vazgeçmelidir.
C) İnsan, doğaya zarar vererek bazı zevklerini
tat-min etme alışkanlığını mutlaka
bırakmalıdır.
D) İnsan, bazı zevklerini tatmin etme uğruna
doğayı tahrip etmekten asla vazgeçmiyor.
E) İnsan, doğaya yalnızca zevkleri uğruna zarar
vermekten geri durmuyor.
19. Une pièce d’échecs en ivoire découverte lors de
fouilles archéologiques réalisées en Albanie
révèle que les européens pratiquaient ce jeu
dès le Ve siècle.
A) Arnavutluk’ta arkeologlar tarafından
bulunan, V. yüzyıla ait fildişi bir satranç
taşı, bu oyunun Avrupa’da uzun zamandan
beri oynandığını gösteriyor.
B) Avrupalıların V. yüzyılda satranç
oynadıkları, Arnavutluk’ta yapılan arkeoloji
kazıları sırasında bulunan fildişi bir satranç
taşıyla kanıtlandı.
C) Arkeologların Arnavutluk’ta yaptıkları
kazılarda ortaya çıkarılan fildişi bir satranç
taşı, bu oyunun Avrupa’ya V. yüzyılda
gelmiş olabileceğini gösteriyor.
D) Arnavutluk’ta gerçekleştirilen arkeolojik
kazılar sırasında bulunan fildişi bir satranç
taşı, Avrupalıların bu oyunu V. yüzyıldan
beri oynadığını gösteriyor.
E) Arnavutluk’ta kazılar yapan arkeologların
bul-duğu V. yüzyıla ait fildişi bir satranç
taşı, bu oyunla ilgili Avrupa’da bulunan en
eski kalıntıdır. 20 Diğer sayfaya geçiniz.
20. Selon les stratégistes, lors des guerres futures,
afin de paniquer l’ennemi, il suffirait de
détruire son infrastructure d’information et de
communication.
A) Strateji uzmanlarına göre, gelecekteki
savaşlarda düşmanı paniğe sokmanın en uygun
yolunu bulmak için onun bilişim ve iletişim
altyapısını incelemek gerekir.
B) Uzmanlar, düşmanın bilişim ve iletişim
altyapısına saldırarak onu paniğe sürüklemenin
gelecekteki savaşların en yaygın stratejisi
olacağını söylüyor.
C) Strateji uzmanlarına göre, gelecekteki
savaşlarda düşmanı paniğe sürüklemek için,
onun bilişim ve iletişim altyapısını yıkmak
yeterli olacaktır.
D) Strateji uzmanları, gelecekteki savaşların
düşmanın bilişim ve iletişim altyapısını
yıkarak onu paniğe sokmaktan ibaret olacağını
ileri sürüyor.
E) Strateji uzmanları, gelecekteki savaşlarda
düşmanın bilişim ve iletişim altyapısını
yıkarak onu paniğe sürüklemenin savaşı
kazanmak için yeterli olacağını düşünüyor. 21 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz. (1-5)
1. Wer Sport treibt und sich gesund ernährt, —-.
A) welcher von ihnen älter aussieht
B) der stärkt seinen Körper gegen viele
Krankheiten
C) ob er sich für diese Beschäftigung freiwillig
melden wird
D) desto häufiger wird sie einen Arzt aufsuchen
E) dessen Freunde sich für ihn eingesetzt haben
2. Der Vater wusste nicht, —- ein Geschenk er
seinem Sohn zum Geburtstag kaufen sollte.
A) was für
B) woher
C) wonach
D) woraus
E) womit
3. —-, so dass viele von ihnen einen Studienplatz
bekommen haben.
A) Die Studienbewerber haben sich gut auf die
Aufnahmeprüfung vorbereitet
B) Im Hinblick auf die Prüfungsergebnisse hat er
seine Eltern dazu aufgefordert
C) Die Jugendlichen werden die geplante Reise ins
Ausland erst dann verwirklichen können
D) Die letzten Entwicklungen haben den
Studienbewerber davon überzeugt
E) Der Klassenlehrer war angenehm davon
überrascht
4. Als Christoph Kolumbus die Küsten von Südund
Mittelamerika entdeckte, war das eine
Sensation, —-.
A) ob es sich bei diesen um die früheren
Einwohner von Mexiko, die Azteken, oder um
Indianer handelte
B) in welchem Jahrhundert man nach neuen Handelswegen
gesucht hat
C) weil die Menschen in Europa bis dahin nichts
von der Existenz dieses Kontinents wussten
D) aus wie vielen Männern sich die Mannschaft
insgesamt zusammengestellt hatte
E) der zusammen mit den Spaniern das Land
eroberte
5. Wer Daten zu einem bestimmten Thema
gesam-melt hat und diese zusammenstellt, —-.
A) der erstellt eine Statistik
B) um so deutlicher ist sie
C) je mehr Zeit er dafür braucht
D) wann das Gebäude fertig gestellt wird
E) den er auf den Tisch stellen soll
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (6-10)
6. Es —- sich nicht voraussagen, wann ein Erdbeben
stattfindet.
A) gelingt
B) kann
C) lässt
D) muss
E) hat
7. Ich hoffe, dass deine Wünsche in Erfüllung —-.
A) entkommen
B) legen
C) vorkommen
D) laufen
E) gehen
8. Weil seine Verwandten in —- geraten waren,
hatte er sie finanziell unterstützt.
A) Gemütlichkeit
B) Reichtum
C) Wohlbefinden
D) Wohltat
E) Not
9. Wenn du am Wochenende zuhause bist, —-
ich bei dir vorbei.
A) verbinde
B) stehe
C) komme
D) trage
E) halte
10. Wenn sie in —- zahlt, bekommt sie die Ware
billiger.
A) breit
B) wach
C) aufmerksam
D) schuldig
E) bar
ALMANCA 22 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en
yakın Almanca cümleyi bulunuz. (11-15)
11. Avrupa Parlamentosu sözcülerinin
ifadelerinden, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
girmeden önce yerine getirmesi gereken daha
birçok yeni talebin ortaya çıkacağı anlaşılıyor.
A) Das Europäische Parlament hat durch seine
Sprecher verlauten lassen, dass auf die
Türkei, die der Europäischen Union
beitreten will, noch eine Reihe von
Forderungen zukommen.
B) Nach Angaben der Sprecher des
Europäischen Parlaments wird die Türkei
noch einige Forderungen erfüllen müssen,
bevor ihr Beitritt in die Europäische Union
in Betracht gezogen werden kann.
C) Aus den Äußerungen der Sprecher des
Europäischen Parlaments ist zu entnehmen,
dass noch viele neue Forderungen auftreten
werden, die die Türkei vor dem Beitritt in
die Europäische Union erfüllen muss.
D) Sprecher des Europäischen Parlaments
teilten mit, dass die Türkei noch viele
Forderungen erfüllen muss, bevor sie in die
Europäische Union aufgenommen werden
kann.
E) Nach Aussagen von Sprechern des
Europäischen Parlaments wird sich die
Türkei hinsichtlich ihres Beitritts in die
Europäische Union noch gedulden müssen,
da es noch viele Forderungen gibt, die zu
erfüllen sind.
12. Adaylar giriş sınavından aldıkları puanlara
göre seçildiler ve uygun bölümlere
yerleştirildiler.
A) Die Bewerber wurden nach den Punkten
ausge-wählt, die sie in der
Aufnahmeprüfung erzielt haben, und in den
entsprechenden Abteilungen untergebracht.
B) Die Bewerber wählen unter
Berücksichtigung der Punkte, die sie bei der
Aufnahmeprüfung er-reicht haben, die
Abteilung, in der sie unterge-bracht werden
wollen.
C) In diesen Abteilungen können nur Bewerber
untergebracht werden, die in der
Aufnahmeprü-fung eine bestimmte
Punktzahl erzielt haben.
D) Nur wenn die Punkte, die die Bewerber bei
der Aufnahmeprüfung erreicht haben,
ausreichend sind, können sie in den
entsprechenden Abtei-lungen untergebracht
werden.
E) Je nach den bei der Aufnahmeprüfung
erzielten Punkten wählen die Bewerber die
Abteilungen, in denen sie untergebracht
werden wollen.
13. Birkaç yıldan beri, öğrenciler ikinci bir
yabancı dili öğrenebilmektedir.
A) In einigen Jahren werden die Schüler eine
zweite Fremdsprache lernen müssen.
B) Die Schüler werden eine zweite
Fremdsprache lernen.
C) Seit einigen Jahren können die Schüler eine
zweite Fremdsprache lernen.
D) Die Schüler werden auch die zweite Fremdsprache
in einigen Jahren beherrschen.
E) Man plant, den Schülern eine zweite Fremdsprache
beizubringen, was aber noch
einige Jahre dauern wird.
14. Araba sürebiliyor; ancak henüz 18 yaşında
olmadığı için ehliyet alamıyor.
A) Seit er 18 Jahre alt ist, besitzt er einen
Führer-schein und fährt oft mit dem Auto.
B) Er kann Auto fahren, kann aber keinen
Führer-schein bekommen, weil er noch nicht
18 Jahre alt ist.
C) Obwohl er schon seit langem Auto fahren
kann, wird er seinen Führerschein erst
bekommen, wenn er 18 Jahre alt ist.
D) Als er 18 Jahre alt war, bekam er seinen
Führer-schein und fährt seitdem häufig mit
dem Auto.
E) Wenn er 18 Jahre alt ist, wird er seinen
Führer-schein bekommen und mit dem Auto
fahren können.
15. Bana hediye ettiğin kitabı okumak için ancak
tatilde zaman bulacağımı sanıyorum.
A) Ich werde mir während der Ferien die Zeit
dazu nehmen, das Buch zu lesen, das ich
von dir bekommen habe.
B) Ich glaube, dass ich erst in den Ferien Zeit
finden werde, das Buch, welches du mir
geschenkt hast, zu lesen.
C) Ich habe in den Ferien Zeit genug gehabt, um
einige Bücher zu lesen, von denen ich dir
eines schenken möchte.
D) Ich habe das Buch, das du mir vor einiger
Zeit geschenkt hast, schon in den Ferien
gelesen.
E) Auch wenn du mir das Buch schon jetzt
schenkst, werde ich es erst nach den Ferien
lesen können. 23 Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda Verilen Almanca cümlelere anlamca en
yakın Türkçe cümleyi bulunuz. (16-20)
16. Der Lehrer hat Arbeitsgruppen unter den Schü-
lern gebildet, damit sie gemeinsam ein Projekt
vorbereiten.
A) Öğrencilerden oluşan çalışma grupları
öğretme-ne projelerinin hazır olduğunu
bildirdiler.
B) Çalışma gruplarına katılan öğrenciler,
hazırladıkları projeyi öğretmene sunacaklar.
C) Öğretmenin öğrenciler arasında çalışma
grupları oluşturmasının nedeni, projenin çok
geniş kapsamlı olmasıydı.
D) Projenin gerçekleşmesi için öğretmen bazı
öğrencilerin de çalışma gruplarına katılmasını
istedi.
E) Öğretmen, birlikte bir proje hazırlamaları için
öğrenciler arasında çalışma grupları oluşturdu.
17. Er musste seine Schule wechseln, weil sein Vater
in eine andere Stadt versetzt wurde.
A) Öğrenimine babasının atandığı kentteki bir
okul-da devam etti.
B) Babası başka bir kente atandığı için, okulunu
değiştirmek zorunda kaldı.
C) Babasının sık sık başka kentlere atanmasından
dolayı, pek çok okul değiştirmek zorunda
kaldı.
D) Babası başka bir kente atanmasaydı da okulunu
değiştirecekti.
E) Okulu değiştirmesinin nedeni, babasının başka
bir kente atanmasıydı.
18. Von einer Person, die eine Fremdsprache in dem
Land, wo diese Sprache gesprochen wird,
gelernt und dort lange Zeit gelebt hat, erwartet
man, dass sie diese Sprache gut spricht.
A) Yabancı bir ülkede uzun süre yaşayanların o
ülkede konuşulan dili iyi öğrenmeleri beklenir.
B) Bir yabancı dili öğrenmek için o dilin
konuşulduğu ülkede uzun süre yaşayan kişiler,
bu dili daha iyi konuşabiliyorlar.
C) Bir yabancı dili o dilin konuşulduğu ülkede
öğrenmiş ve orada uzun süre yaşamış olan bir
kişinin bu dili iyi konuşması beklenir.
D) Bir yabancı dilde öğrenim gören kişilerin
büyük bir kısmı o dilin konuşulduğu ülkede
yaşamak veya en azından kısa bir süre kalmak
istiyor.
E) Bir yabancı dili iyi öğrenmek için o dilin
konuşulduğu ülkede uzun süre yaşamak şart
değildir.
19. Partnerschaftliche Beziehungen, sei es
zwischen zwei Institutionen oder zwischen
zwei Ländern, setzen voraus, dass
gegenseitiges Verständnis und Vertrauen von
Dauer sind.
A) Birbirlerine karşılıklı anlayış ve güven içinde
olan kurumlar veya ülkeler arasındaki
işbirliği ilişkileri süreklilik gösterir.
B) İşbirliği ilişkilerini karşılıklı anlayış ve
güven içinde yürütmek isteyen iki kurum
veya iki ülke, bunun için çaba harcamak
zorundadır.
C) İki kurum arasında olduğu gibi iki ülke
arasındaki işbirliği ilişkilerinin
sürdürülebilmesi için karşılıklı anlayış ve
güven ortamının olması gerekir.
D) İster iki kurum ister iki ülke olsun, karşılıklı
işbirliği içinde olan taraflar aralarındaki
anlayış ve güvenin sarsılmaması için sürekli
çaba göstermelidir.
E) İster iki kurum arasında ister iki ülke arasında
olsun, işbirliği ilişkileri, karşılıklı anlayış ve
güvenin sürekli olmasını gerektirir.
20. Wenn man berücksichtigt, dass die Deutschen
den größten Teil der in die Türkei
kommenden Touristen ausmachen, kann man
erwarten, dass beide Völker sich im Laufe der
Zeit besser verstehen.
A) Türkiye’ye gelen turistlerin en büyük
bölümünü Almanların oluşturduğu göz
önüne alınırsa, her iki toplumun birbirini
zamanla daha iyi anlaması beklenebilir.
B) Gelen turistlerin çok büyük bir kısmı Alman
olduğu için Türkiye’de onları anlayacakların
sayısında artış olması yadırganacak bir
durum değildir.
C) Türkiye’yi ziyaret eden Alman turistlerin
büyük bir bölümü, iki toplumun birbirini
zamanla çok iyi tanıdığını ve artık daha iyi
anladığını vurgulamaktadır.
D) Dikkat edilirse Türkiye’ye gelen turistler
arasında Almanların gittikçe daha büyük bir
bölüm oluşturduğu ve bunun da her iki
toplumun birbirini daha iyi anlamasından
kaynaklandığı görülecektir.
E) Almanların Türkiye’ye gelen turistler
arasında en büyük bölümü oluşturması, her
iki toplumun gelecekte daha da iyi
anlaşacağına işaret ediyor.
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ24 Diğer sayfaya geçiniz.
CEVAP ANAHTARI
1 – E 1 – B 1 – E 1 – B 1 – A 1 – A 1 – B
2 – B 2 – C 2 – D 2 – A 2 – D 2 – E 2 – A
3 – B 3 – A 3 – A 3 – E 3 – B 3 – D 3 – A
4 – B 4 – A 4 – E 4 – C 4 – A 4 – C 4 – C
5 – D 5 – D 5 – D 5 – B 5 – C 5 – B 5 – A
6 – C 6 – B 6 – D 6 – E 6 – A 6 – C 6 – C
7 – A 7 – D 7 – C 7 – E 7 – C 7 – B 7 – E
8 – C 8 – E 8 – E 8 – B 8 – A 8 – A 8 – E
9 – A 9 – D 9 – B 9 – D 9 – E 9 – B 9 – C
10 – A 10 – D 10 – D 10 – A 10 – B 10 – A 10 – E
11 – B 11 – E 11 – C 11 – A 11 – C 11 – C 11 – E
12 – A 12 – B 12 – E 12 – B 12 – A 12 – E 12 – A
13 – A 13 – D 13 – B 13 – E 13 – C 13 – E 13 – B
14 – B 14 – E 14 – A 14 – A 14 – B 14 – A 14 – B
15 – C 15 – C 15 – C 15 – D 15 – E 15 – D 15 – B
16 – B 16 – B 16 – E 16 – C 16 – B 16 – D 16 – E
17 – E 17 – B 17 – E 17 – E 17 – A 17 – B 17 – B
18 – C 18 – D 18 – A 18 – D 18 – E 18 – A 18 – A
19 – E 19 – C 19 – E 19 – E 19 – B 19 – D 19 – C
20 – A 20 – A 20 – A 20 – E 20 – D 20 – C 20 – C
İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA KAMU
MALİYESİ EKONOMİ HUKUK MUHASEBE

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.