SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER BÖLÜM 8 VE BÖLÜM 9 İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/2)

Resmi Gazete Tarihi: 21.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28566

SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER BÖLÜM 8 VE BÖLÜM 9 İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/2)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 22/2/2001 tarihli ve 24326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/5-6) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 862-3 EN 3-3 “Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 3: İmalat, Basınca Dayanıklılık, Mekanik Deneyler” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN 3-8 “Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 8: Müsaade Edilebilir En Yüksek Basıncı 30 Bar veya Daha Düşük Olan Yangın Söndürücülerin Yapımı, Basınca Direnci ve Mekanik Deneyleri İçin EN 3-7’de Belirtilenlerin Dışında İlave Kurallar” standardı ile TS EN 3-9/AC “Seyyar Yangın Söndürücüler – Bölüm 9: CO2’li Yangın Söndürücülerin Basınca Direnci ile İlgili EN 3-7’de Belirtilenlerin Dışında İlave Kurallar” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 3-8 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard, basınç riski göz önüne alınan ve metal gövdeden imal edilen seyyar yangın söndürücüler için tasarım, tip deneyleri, imalat ve muayene kurallarını kapsar.

Bu standard, müsaade edilebilir en yüksek basıncı (PS) 30 bar veya daha düşük olan, patlayıcı, yanmaz, zehirsiz ve oksitleyici olmayan akışkanları ihtiva eden seyyar yangın söndürücülere uygulanır.

Bu standard, hacmi 0,12 L’den az olan (Ek E) metal gaz kartuşlarına da uygulanır ve hacmi 0,12 L’ye eşit veya daha büyük ayrıca 0,5 L’den az olan metal gaz kartuşları için genel kabul görmüş mühendislik uygulamaları için kılavuz bilgi de vermektedir.

Bu standard, karbondioksitli yangın söndürücülere uygulanmaz.

Not- Ek A, seyyar yangın söndürücüyü oluşturan farklı parçalarının sınıflandırmasını vermektedir.”

(2) TS EN 3-9/AC standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard, basınç tehlikesi göz önünde bulundurulan CO2’li seyyar yangın söndürücüler için tasarım, montaj, muayene ve deneyler ile ilgili kuralları kapsar.

Not- Ek A, seyyar yangın söndürücüsünü oluşturan farklı parçalarının sınıflandırmasını vermektedir.”

“AC: Ön söz’de verilen dip not 2) “EN 3-8 ve EN 3-9, EN 3-3’ü güncelleştirmiş ve değiştirmiştir. Belirtilen standardların yayımından sonra EN 3-3 iptal edilecektir” silinmiş ve yerine dip not 3), dip not 2) olarak yeniden numaralandırılmıştır.”

MADDE 4 – (1) TS 862-3 EN 3-3 standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14) ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi” nden bu standard çıkartılacaktır.

MADDE 5 – (1) TS EN 3-8 ile TS EN 3-9/AC standardlarına TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) TS EN 3-8 ile TS EN 3-9/AC standardlarına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.