SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-BÖLÜM 10: SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜNÜN EN 3–7’ YE UYGUNLUĞUNU DEĞERLENDİRMEK İÇİN HÜKÜMLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 3–10) (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/ 28)

Resmi Gazete Tarihi: 24.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28451

SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-BÖLÜM 10: SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜNÜN EN 3–7’ YE UYGUNLUĞUNU DEĞERLENDİRMEK İÇİN HÜKÜMLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 3–10) (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/ 28)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 22/2/2001 tarihli ve 24326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard (ÖSG-2001/5-6) Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 862-6 EN 3-6 “Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 6:EN 3: Bölüm 1-5 Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN 3-10 “Seyyar Yangın Söndürücüler – Bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün EN 3-7’ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS 862-6 EN 3-6 “Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 6:EN 3: Bölüm 1-5 Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (ÖSG-2000/13-14)’de yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkartılmıştır.

MADDE 4 – (1) TS EN 3-10 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard; yangın söndürücülerin kalite ve imalat kontrolü için gerekler ile birlikte EN 3-7’deki seyyar yangın söndürücülerin uygunluğunun değerlendirilmesi hususunda asgarî gerekleri kapsar.

Bu standard aşağıdakilerle ilgili sağlanacak dokümantasyonu açıklar:

– Başvuru sahibinin tanıtılması,

– Başvuru sahibi değilse, imalatçının tanıtılması,

– Uygulanabildiğinde, alt yüklenicinin/yüklenicilerin tanıtılması,

– Yangın söndürücünün tanıtılması,

– Yangın söndürücüyle temin edilen dokümanlar,

– CE işaretlemesi,

– Kalite yönetim sistemi,

– Yangın söndürücü maddenin toksikolojik bilgisi.

Bu standard aşağıdakiler için metotları açıklar:

– Tip deneyi,

– Fabrika değerlendirmesi,

– İmalat sırasındaki kontroller.

Not 1 – Bir deney raporu ve yeterli bulunan yardımcı denetim dokümantasyonu, başvuru sahibine, EA akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşundan mamulünün belgelendirmesini talep etmesi halinde temel teşkil edebilmelidir. İlave şartlar ulusal düzenlemeler ve/veya kalite işaretleriyle yapılabilir.

Not 2 – Burada uygun olduğunda bileşen deneyi uygulanabilir.”

MADDE 5 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 6 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.