Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Kollektif Şirketin Ana Sözleşme Tadilinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı hk.

Tarih 02/01/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.59.15.01-DMG-226-2011-1
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı   :B.07.1.GİB.4.59.15.01-DMG-226-2011-1                                             02/01/2012

Konu : Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Kollektif Şirketin

Ana Sözleşme Tadilinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı hk.

İlgi :    … tarih, … kayıt no.lu özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Avrupa Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren şirketinize ait bir kısım hisselerin şirket dışından kişilere devri yapılacağı, hisse devrine ilişkin olarak düzenlenen ana sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanı için noter tasdiki yapılacağı belirtilerek, söz konusu hisse devrine ilişkin ana sözleşmede yapılan değişikliğin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde, serbest bölgelerin gümrük bölgesi dışında sayılacağı, bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı; geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Avrupa Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren şirketinize ait bir kısım hisselerin şirket dışından kişilere devrine ilişkin olarak düzenlenen ana sözleşme değişikliğinin şirketinizin faaliyet konusu kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu değişikliğe ilişkin düzenlenen kağıdın damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.