SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

1 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete Sayı : 29254
YÖNETMELİK
Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (SESAM): Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 (1) Merkezin amacı; ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve etkinlikler yapmak, bu araştırma ve etkinliklerin sonuçlarına ilişkin disiplinler arası analizlerde bulunmak, bunların sonuçlarını bilim dünyası ve toplum ile paylaşmak, bunları Üniversitenin çeşitli birimlerindeki araştırmacıların ve akademisyenlerin araştırma ve proje faaliyetlerine yardımcı olacak şekilde kullanmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, kolokyum, panel, seminer, çalıştay, açık oturum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

b) Üniversitenin akademik birimlerinin yapacağı proje, araştırma ve benzeri çalışmaları özendirmek ve desteklemek, bu birimler arasında ortak projeler geliştirmek,

c) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortakçalışmalar ve yayınlar yapmak,

ç) İstekte bulunan özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak, bilimsel rapor hazırlamak, proje ve benzeri araştırmalar yapmak,

d) Üniversite içinde veya dışında yapılan ve Merkez tarafından yayımlanabilir nitelikte bulunan inceleme, araştırma ve çalışmaların makale, dergi, bülten, kitap, rapor ve benzeri biçimlerde yayımlanması için ulusal ve uluslararasıdüzeyde süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlardan yararlanarak, Merkez tarafından öncelik verilen ekonomik, siyasal ve sosyal konulardaki önemli yayınların, veri ve istatistiklerin, bunlar üzerinde yapılacak analiz ve değerlendirmelerin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarılmasını ve bu konularda toplumsal düzeyde ilginin oluşmasını ve gelişmesini sağlamak,

f) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek,

g) Merkezin amaç ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla kütüphane ve arşiv kurmak,

ğ) Rektörün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri

Merkezin organları

MADDE 6 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı

MADDE 7 (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan Merkez Müdürünün yerine, Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmeküzere Rektörün onayına sunar. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine aynı yöntemle başka bir öğretim üyesi görevlendirilir.

(3) Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar, Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erince Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Çalışma birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Çalışma birimlerinin görüşünü alarak, bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarınıRektörlüğe bildirmek,

e) Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 9 (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Rektör tarafından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yediüyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu 6 ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü ihtiyaç gördüğüdurumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırır.

(4) Merkez Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak,

ç) Merkezin personel ve diğer ihtiyaçlarını belirlemek, bunların karşılanması için talepte bulunmak,

d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Çalışma birimleri

MADDE 11 (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek üzere, Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturabilir.

(2) Merkezin çalışma birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.