Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Farklı Yıllarda Çıkmış Karışık Sınav Soruları

HUKUK

1-İdari sözleşmenin ölçütleri nelerdir. Anlatınız.


2-İptal davası ile tam yargı davası arasındaki farkları anlatınız.


3-Borçlunun temerrüdünün genel sonuçlarını, karşılıklı taahhütlerde ve para borçlarındaki sonuçlarını sadece sayınız.


4-Mümeyyiz olmayan A’ya ait olan bir taşınmazı A iyiniyetli B’ye satmıştır. B bu taşınmaz üzerinde C adına alım hakkı tesis etmiş ve tapu siciline şerh verdirmiştir. A’nın kanuni temsilcisi B adına tapu sicili iptal davası açmıştır.
a)A’nın iyiniyetli olması ne demektir?
b)A’nın iktisabı geçerli midir?
c)Tapu siciline kayıtlı taşınmazlar üzerinde ayni haklar nasıl kazanılır?
d)Alım hakkı nedir?
e)C’nin alım hakkını elde etmesi mümkün müdür?
f)C bu hakkını A’ya karşı ileri sürebilir mi?
g)A’nın yasal temsilcisi dava sonuçlanmadan önce taşınmaz üzerinde ne işlem yapmalıdır?

5-Elbirliği ve ortak mülkiyetin en önemli iki farkını yazınız.

6-A ile B, C’den 08.06.2003 tarihinde ortaklaşa bir bilgisayar alıyorlar.B, bütün borç için 08.08.2004 vadeli bir senet düzenleyip C’ye veriyor ve B senet vadesinden sonraki her gün geç ödeme için ceza ödemeyi taahhüt ediyor. A ise 06.08.2003 tarihinde C2den olan alacağının orcu tutarında takas ettiğini C’ye bildiriyor. C, 10.08.2003 tarihinde A’ya borcun muaccel olmadığı gerekçesiyle takasın geçerli olmadığını ve B ile birlilkte bütün borcu ve 350 milyon cezayı da ödemeleri gerektiğini söylüyor.
a)A ile C arasındaki takas beyanı geçerli midir?
b)A, C’ye ceza ve borcu ödemeli midir?

7. Bakanların belli başlı idari görev ve yetkilerini anlatınız?


8. Danıştayın birinci derece mahkeme olarak görevleri nelerdir?


9. 17 yasındaki a anne ve babasının iznini alarak 20 yasındaki b ye 500 milyon borç vermiştir. Daha sonra anne ve babasından izin almadan alacağı garantilemek için c den kefalet almıştır. b borcu ödeyemeyeceğini anlayınca bankadan kredi almıştır. Bunun için annesinin nüfus cüzdanını ve annesine benzeyen bir kadını tapu sicile götürüp annesine ait gayri menkulü ipotek ettirmiştir. b daha sonra borcunu a ya ödemiş a bu parayla t den annesinin izin vermemesine karsın babasından izin alarak bir televizyon almıştır. Televizyon t ye m tarafından emaneten bırakılmış olup m bu satışı öğrendikten sonra a aleyhine dava açmıştır.
a) a nın yaptığı borç verme işlemi geçerlimidir ?
b) a nın yaptığı kefalet akti geçerlimidir?
c) Bankanın iyiniyetli olduğunu varsayarsak ipotek işlemi geçerlimidir?
d) Başka sahış lehine yapılan ipotek işleminin hukuki sonuçları nelerdir?
e) a nın televizyon alımı geçerlimidir?
f) m televizyonunu a dan alabilirmi? 


10. Zamanaşımı ile hak düşürücü süre arasındaki farklar nelerdir zamanaşımını durması ile kesilmesi ile ilgili örnek veriniz 


11. Borç temerrüdü nedir? Hükümleri ve sonuçlarını anlatınız?

MALİYE

1-Verginin alındığı kaynaklara göre sınıflandırmasını yapınız.Gelir ve kurumlar vergisini mükellef ve oranı açısından karşılaştırınız.

2-Vergi aslını ve vergi cezasını sona erdiren sebepleri yazınız. Tarhiyat öncesi uzlaşmayı anlatınız.

3-Bütçe uygulama sonucunda yapılan denetimi anlatınız.(25 puan) 4-Maliye politikasının etkinliğini phillips eğrisine göre anlatınız.

4.Katma Bütçe, özerk ve özel bütçeyi ana hatlarıyla anlatınız?


5.Vergi idaresince verilen vergi ceza çeşitlerini anlatın ve ceza tutarlarını belirtiniz?


6.Ödeme gücüne gore vergilendirme araçları nelerdir? Türkiyede uygulanışını anlatınız?


7.Maliye politika araclarını anlatınız? Uygulamadaki engellerden ve de aksaklıklardan bahsediniz?

İKTİSAT 

1-Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a)Üretici artığı
b)Pareto optimumu
c) karşılanmış faiz paritesi
d) yatırım içsel olması 

2-Üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesini şekil yardımıyla anlatınız ve genişleme yolunu tanımlayınız.

3-Para talebinin azaldığı, yani aynı gelir ve faiz düzeyinde elde tutulmak istenen para miktarının azaldığı durumda,
a)Keynesin yatay arz eğrisine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir?
b)Klasiklerin düşüncelerine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir?

4-Keynesyen düşünceye göre İktisat politikası ile fiyatları artırmadan çıktıyı artırmak mümkün müdür? Neden?Şekil yardımı ile anlatınız. 

5-a)Ödünç verilebilir fonlar teorisini anlatınız.
b)Para arzının içselliği ve dışsallığını anlatınız.

6.a-Düşük mal

b-Ölçeğe göre azalan getiri
c-Üretimde dışsallık
d-Okun yasası
e-Beklentilere gore genişletilmis Phillips eğrisi
Nedir kisaca anlatınız?

7. Yatırım faiz esnekliği sıfır, para talebi faiz esnekliği sonsuz iken kamu harcamalrdaki artışın etkisini IS-LM modelinde inceleyiniz?


8.Tam rekabet koşularında çalışan ve zarar eden bir firmanin kapatma noktasini şekil yardımıyla anlatınız?


9.Bütçe açığının azalmasının toplam talep-arza etkisin şekil yardımıyla açıklayın.


10.Para arzındaki artışın faizler üzerinde etkisini, beklenen enflasyon ve gelir etkisinin (likidite) ikame etkisini bastırdığı durumu tartışınız?

MUHASEBE

1-a)LİFO kayıt yöntemine göre ticari mal alım ve satımı işlemlerinin kaydı.
b)Kar ve zararın hesaplanması ve stok miktarının tespiti.
c)Gelir tablosu düzenlenmesi.

2-Döviz işlemleri ile ilgili kasa kayıtları.(işte kambiyo kar, zararı kaydı, 197, 397 sayım eksik ve fazlaları hesaplarına kayıt)

3-Repo yapılıyor. Bunun kaydı ve faiz kaydı. Bunların bilançoda gösterilmesi 

4-a)Özsermaye karlılık oranını,
b)Otofinansman oranını,
c)Sabit giderleri karşılama oranını hesaplayınız.

Ticaret Hukuku

1.Geriye ciro ne demektir?


2.Kollektif sirketlerde “haklı sebep” ne demektir? Hükümleri ve sonuçları


3.Anonim ortaklıktaki imtiyazlı payları anlatınız?


4.Aval ve avalistin sorumlulukarı


5.Haksız rekabet dolasıyla acılan davaları anlatınız?


6.Ticari iste teselsül karinesini anlatınız?

Kamu borçlarının sürdürülebilirliğini tartışınız.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.