SAYAÇLAR KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG/2013-5)

Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28603

SAYAÇLAR KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG/2013-5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; elektrik, su ve gaz sayaçları ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ve uygulamalar konusunda çalışmalara alt yapı oluşturacak komisyonun oluşturulması ve bunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; elektrik, su ve gaz sayaçları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar konusunda karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Sayaçlar Komisyonu (SAYKOM)’un kurulması ile çalışma usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

c) Sayaç : Elektrik, su ve gaz sayacını,

ç) SAYKOM: Sayaçlar Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

SAYKOM’un Oluşumu ve Görevleri

SAYKOM’un oluşumu

MADDE 5 – (1) SAYKOM aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen 3 üye,

b) Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

ç) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Ulusal Metroloji Enstitüsünü temsilen 1 üye,

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Araştırmalar Merkezi bünyesinde bulunan Ortak Kriterler Test Merkezini temsilen 1 üye,

f) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen 1 üye,

g) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen 2 üye,

ğ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

h) Üniversiteleri temsilen 1 üye.

ı) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi temsilen 2 üye,

i) Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

j) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen 1 üye,

k) Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğini temsilen 2 üye,

l) Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Derneğini temsilen 1 üye,

m) Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneğini temsilen 2 üye,

n) İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

o) Sayaçların uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösteren her ulusal onaylanmış kuruluşu temsilen 1 üye,

ö) Sayaç imal eden her yerli firmayı temsilen 1 üye,

p) Sayaç ithal eden firmalarca ayrı ayrı her sektör için kendi aralarında seçecekleri 1 üye.

(2) Komisyon üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kurum/kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kurum/kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Her üye 1 oy hakkına sahiptir.

(3) Komisyon toplantılarına, görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum/kuruluş tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

(4) Üniversiteleri temsilen seçilecek üye, Bakanlıkça yayımlanan Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksine göre belirlenir ve görev süresi 1 yıldır.

SAYKOM’un çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Komisyonun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Komisyonun Başkanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği Daire Başkanı tarafından yürütülür.

b) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

c) Komisyon toplantıları, komisyon başkanınca önceden belirlenen gündeme göre gerçekleştirilir. Belirlenen gündeme göre ilgili üyeler davet edilir. Davet edilen üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplantılar gerçekleştirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz, eşitlik durumunda Başkanın oyu esas alınır.

ç) Toplantılar, komisyon tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yılda en az 2 defa olmak üzere periyodik olarak gerçekleştirilir. Gerek görülmesi halinde, Bakanlığın talebi üzerine de toplantı yapılabilir.

d) Ortak konularda yapılacak toplantılara tüm üyeler davet edilir. Bu toplantılara birden fazla temsilci ile katılım sağlanabilir. Ancak alınacak kararlarda bu temsilciler oy hakkına sahip değildir.

e) Toplantıda alınan kararlar, yazılı olarak/elektronik ortamda kayıt altına alınır.

f) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde, toplantılara ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir.

SAYKOM’un görevleri

MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Sektördeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

b) Sektörde karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunmak,

c) Hazırlanacak mevzuat hakkında görüş alışverişinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

SAYKOM’un kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Komisyon kararları tavsiye niteliğindedir, herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Alınan kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.