Sanığın kaçak orman emvali nakletmek suçundan dolayı cezalandırılması ve suç eşyalarının müsaderesine karar verilmesi istemiyle açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı     : 2007/81

Karar Sayısı   : 2008/91

Karar Günü   : 17.4.2008

R.G. Tarih-Sayı :02.07.2008’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Susurluk Sulh Ceza Mahkemesi

 

İTİRAZIN KONUSU: 1-31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 108. maddesinin 5192 sayılı Yasa’nın üçüncü maddesi ile değiştirilen dördüncü fıkrasının,

 

2- 4.11.2004 günlü, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 11.5.2005 günlü, 5349 sayılı Yasa’nın 6. maddesiyle eklenen ve 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 15. maddesi ile değiştirilen Geçici 1. maddesinin,

Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

 

I- OLAY

 

Sanığın kaçak orman emvali nakletmek suçundan dolayı cezalandırılması ve suç eşyalarının müsaderesine karar verilmesi istemiyle açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

                   

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALLARI

 

     A- 6831 sayılı Orman Kanun’unun 108. maddesinin 5192 sayılı Yasa ile değiştirilen dördüncü fıkrası şöyledir:

 

“…

Orman Kanununa muhalefet suçlarına konu kaçak her türlü orman emvali ve sair ürünler ile bunların taşınmasında kullanılan canlı-cansız bütün nakil vasıtaları, suçun işlenmesinde kullanılan her nevi araç-gereç ve aletler kime ait olursa olsun idarece zaptolunarak mahkemelerce müsaderesine hükmolunur. Zaptolunan ve müsaderesine karar verilen orman emvali ve sair orman ürünleri, nakil araçları ve suçta kullanılan her türlü alet hakkında bu Kanunun 84 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

     B-  5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a 11.5.2005 günlü, 5349 sayılı Yasa’nın 6. maddesiyle eklenen ve 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 15. maddesi ile değiştirilen Geçici 1. madde şöyledir:

 

“Geçici Madde  1 – (Ek: 11/5/2005 – 5349/6 md.)

Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır.”

 

III- İLK İNCELEME

 

     Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımlarıyla 20.7.2007 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

     IV- ESASIN İNCELENMESİ

 

     Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralları ve bunların gerekçeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

               A- 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 108. Maddesinin 5192 Sayılı Yasa’nın Üçüncü Maddesi İle Değiştirilen Dördüncü Fıkrasının İncelenmesi

 

               31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 108. maddesinin 5192 sayılı Yasa’nın üçüncü maddesi ile değiştirilen dördüncü fıkrası, 8.2.2008 günlü, 26781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 215. maddesiyle değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğin yerel Mahkemedeki davada lehe sonuç doğuracak nitelikte olup, bu kuralın uygulanacak olması nedeniyle 6831 sayılı Kanun’un 108. maddesinin 17.6.2004 günlü, 5192 sayılı Yasa ile değiştirilen dördüncü fıkrası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

B- 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a 5349 Sayılı Yasa’nın Altıncı Maddesiyle Eklenen ve 5560 Sayılı Yasa’nın Onbeşinci Maddesi İle Değiştirilen Geçici 1. Maddesinin İncelenmesi

 

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesine göre mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları bir yasa veya yasa hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir dava bulunması ve iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

İtiraz konusu kurallardan 6831 sayılı Yasa’nın 108. maddesinin 5192 sayılı Yasa ile değiştirilen dördüncü fıkrası, 5327 sayılı Türk Ceza Kanununun müsadere hükümlerinden farklı olarak, suça konu orman emvali ile suçta kullanılan eşyaların müsaderesi ile ilgili konuları düzenlemektedir. İtiraz konusu kurallardan 5252 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesi ise, diğer kanunlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümlerinin ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmasına olanak sağlayan bir hükümdür. Dolayısıyla başvuru tarihinde, 6831 sayılı Yasa’nın 108. maddesinin 5192 sayılı Yasa ile değiştirilen dördüncü fıkrasının uygulanmasını sağlayan kural, 5252 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesidir.

Ancak, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 108. maddesi 5728 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve yapılan değişiklik sonucu bakılmakta olan davada, 6831 sayılı Yasa’nın 5728 sayılı Yasa ile değiştirilen 108. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun müsadere ile ilgili 54. maddesi uygulanacak kural haline gelmiştir. Bu düzenleme sonucu, 5237 sayılı TCK.’nun 5. maddesinin yürürlüğünü erteleyen 5252 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesi, 6831 sayılı Yasa’nın 108. maddesinin dördüncü fıkrası yönünden uygulanamayacağından itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağını yitirmektedir.

Bu nedenle, itiraz konusu maddeye ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

     V- SONUÇ 

 

1- 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 108. maddesi, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasa’nın 215. maddesiyle değiştirildiğinden, 6831 sayılı Yasa’nın 108. maddesinin 17.6.2004 günlü, 5192 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasına ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2- 4.11.2004 günlü, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un, 11.5.2005 günlü, 5349 sayılı Yasa’nın 6. maddesiyle eklenen ve 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 15. maddesiyle değiştirilen Geçici 1. maddesinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu maddeye ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

17.4.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

 

 

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.