Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soruları 2009 Yılı

– i
i
/.
i
i T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDiMCILlGI YAZiLi SINA Vi
-MUHASEBE-
1
Sinav Tarihi
Sinava Baslama Saati
Sinavin Bitis Saati
: 13/06/2009
: 09.00
: 12.00
SORULAR
SORU 1- X Ticaret Isletmesinin dönembasi bilançosunda yer alan kalemler asagidaki gibidir.
i
i
i
i
i
i
ISTENILENLER:
X Ticaret Isletmesinin;
a) Dönembasi (Açilis) Bilançosunu düzenleyiniz
b) Açilis ile ilgili günlük defter ve büyük defter kayitlarini yapiniz’
HESAP ADI (TL)
Borç Senetleri 125.000
Kasa 200.000
Binalar 500.000
Ticari Mallar 400.000
Diger Ticari Borçlar 50.000
Alacak Senetleri 150.000
Demirbaslar 50.000
Alicilar 100.000
Hisse Senetleri 250.000
Saticilar 75.000
Banka Kredileri (uzun vadeli) 350.000T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINAVI
-MUHASEBE-
2
SORU 2- Y Sanayi Isletmesinin satislarinin maliyetini hesaplamaya ve rapor tipi gelir tablosunu
düzenlemeye esas aldigi kalemler asagida gösterilmistir.
ISTENILENLER:
Y Sanayi Isletmesinin;
a) Satislarin Maliyeti Tablosunu düzenleyiniz i
b) Rapor Tipi Gelir Tablosunu düzenleyiniz
HESAP KALEMLERI (TL)
. DönembasiYariMamülStoku 4.000
.’Dönemsonu Yari Mamül Stoku 5.000
Dönembasi Ticari Mal Stoku 6.500
Dönemiçi Ticari Mal Alislari 5.000
Dönemsonu Ticari Mal Stoku 7.000 .
DönembastMamü1 Stoku OOO
Dönemsonu.Mamül Stoku 9.000
Direkt Ilk Madde ve Malzeme Giderleri 12.000
Direkt Isçilik Giderleri 8.000
Genel Üretim Giderleri 10.000
Satilan Hizmet Maliyeti 5.500
Brüt Satislar 200.000
Net Satislar 190.000
. Faaliyet Giderleri 90.000
, DigerFaaliyetlerdenOlaganGelirve Karlar 10.000
Diger Faaliyetlerden Olagan Gider ve Zararlar 15.000
Finansman Giderleri 9.000
Olaganüstü Gelir ve Karlar 6.000
Olaganüstü Gider ve Zararlar 2.000′.
T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINAVI
-MUHASEBE-
3
SORU 3- Z Ticaret Isletmesinin Dönembasi Bilançosu asagidaki gibidir:
Z TIcARET ISLETMESI
DÖNEMBASi BILANÇOSU
(TL)
1.350.000
1.450.000
150.000
600.000
PASIF
i. KISAVADELIYABANCI
KAYNAKLAR
A- TICARI BORÇLAR
1- Saticilar
2- Borç Senetleri
3- Diger Ticari Borçlar
KISA VADELI YABANCI
KAYNAKLARTOPLAMi
AKTIF
A- HAZiR DEGERLER
1-Kasa
2- Bankalar
3-Alicilar
4- Alacak Senetleri
1.780.000
1.000.000
900.000
3.680.000
B- STOKLAR
1-Ticari Mallar
2- Diger Stoklar
35o.0001 11- UZUN VAD. YAB. KA YN.
100.000
….
DÖNEN VAR. TOPLAMi
11-DURAN VARLiKLAR
A- MADDI DURAN VARLiKLAR
1-Tesis, Makina ve Cihazlar 950.000
2- Tasitlar 800.000
3- Birikmis Amortismanlar (-) 586.000
DURAN VARL. TOPLAMi 1.164.000
AKTIF TOPLAMi
4.000.000
111-ÖZKAYNAKLAR
A. ÖDENMIs SERMAYE
i- Sermaye
3- Geçmis Yil Karlari
ÖZKAYNAKLAR~OPLAMI
1.400.000
84.000
1.484.000
5.164.000 PASIF TOPLAMi 5.164.000
Z Ticaret Isletmesi dönem içerisinde asagidaki ticari islemleri gerçeklestirmistir (KDVorani % 18’dir):
1- Isletme, maliyeti 280.000 TL olan ticari mali 400.000 TL’ye satmistir. Satilan mal bedelinin yarisi ve
KDV’si nakit, geriye kalan tutari için senet almistir. Ayrica bu malin alici isletmeye nakli için 20.000 TL’ lik
tasima gideri için çek keside etmistir.
2- Isletme, vadesi gelen 110.000 TL’lik ticari alacagina karsilik bir çek almistir.
3- Isletme, kayitli bedeli 140.000 TL olan makineyi 70.000 TL’si ve KDV’si pesin, kalani da alinan bir
senet karsiliginda 180.000 TL’ye satmistir. Satis aninda makineye ait birikmis amortisman tutari 35.000
TL’sidir.
4- Isletme, nominal bedeli 2.000 TL olan hisse senetlerinden 300 adedini pesin bedelle satin almistir.
Ayrica alimla ilgili olarak 4.000 TL gider yapilmistir.
5- Isletme, 40.000 TL’ si ve KDV’si pesin, 80.000 TL’si senetle ve geriye kalani da kredili olmak üzere
190.000 TL’ lik mal satin almistir. Bu islemle ilgili 9.000 TL’lik tasima gideri ve KDV’si için bir çek ciro
etmistir.u u –
‘.
#.
, T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDiMCILlGI YAZiLi SINAVI
-MUHASEBE-
4
6- Isletme, cari dönemde satin aldigi hisse senetlerinin yarisini adedi 2.100 TL’ den pesin bedelle
‘. satmistir.
7- Isletme, A sirketine 1 Mayis tarihinde, Mart ve Nisan ayi kirasi olarak 50.000 TL’silli pesin olarak
. ödemistir. Bu gider yapilma amnda bir gider hesabinda muhasebelestirilmistir.
8- Isletmeye, sattigi maldan kusurlu oldugu saptanan 40.00OfL’lik mal iade edilmistir. iade edilen malin
maliyeti 25.000 TL’ dir.
9- Isletmenin kayitli bedeli 20.000 TL olan binek otosu kaza sonucu kullanilamaz hale gelmistir. Binek
otonun kaza aninda ayrilmis olan amortisman tutari 3.000 TL’ dir. Sigorta sirketi 16.000 TL ödeyecegini
bildirmistir.
10- isletme, 1 Kasim tarihinde B Ticaret isletmesine 6 ay vade ile 200.000 TL borç vermistir. Faiz oram
yillik %30 dur. Faiz anapara ile birlikte vade sonunda tahsil edilecektir. \ –
Z Ticaret isletmesinin dönem sonu islemleri su sekildedir:
1- Isletmenin yönetim kisminda çalisan personelin ücretleri 400.000 TL’ dir. Bu gidere iliskin gelir
vergisi stopaji 30.000 TL, isveren sosyal güvenlik payi 25.000 TL, isçi sosyal güvenlik kesintisi 12.000
TL’sidir. Ücret ve kesintilere iliskin tahakkuk islemi yapilmistir (damga vergisi orani %0.6’dir).
2- isletme 5.000 TL’ lik alacaginin süpheli hale geldigini tespit etmis ve ayni tutarda karsilik ayirmistir.
3- Yapilan envanter islemleri sirasinda 15.000 TL kasa noksani oldugu saptanmis ancak nedeni
bulunamamistir.
4- Isletme, duran varliklari için 40.000 TL tutarinda amortisman hesaplamistir. Bu tutarin 10.000 TL’ si
pazarlama bölümü ile ilgilidir.
5- Isletme alacak senetleri için 12.000 TL, borç senetleri için 18.000 TL reeskont hesaplamistir.
6- Bankadan gelen dekonttan isletme lehine 60.000 TL faiz tahakkuk ettirildigi ve %10 oraninda olan
ilgili verginin hesaben tahsil edildigi anlasilmistir (Vergi orani %10 alinacaktir).
7- Faiz geliri ve KDV ile ilgili tahakkuk islemi yapilmistir.
ISTENILENLER:
Z TicaretIsletmesinin;
a) Dönemiçi islemlerine iliskin muhasebe kayitlarini yapiniz (Mal hareketleri Araliksiz Say!1J1
YÖflteminegöre muhasebelestirileeektir)
b) Genel Geçici Mizanini düzenleyiniz
c) Dönemsonu envanter islemlerini yapiniz i
d) Genel Kesin Mizanini düzenleyinizT.C.
SANA YI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINA VI
-IKTIsAT GRVBVSinav
Tarihi : 13/06/2009
Sinav Baslama Saati : 13.30
Sinav Bitis Saati : 15.30
-SORVLAR-
1- Asagidaki kavramlari kisaca açiklayiniz.
a) Engel egrisi
b) Revalüasyon
c) Tobin q
d) Es ürün egrisi
e) Talebin çapraz esnekligi
2- Mal ve Para Piyasasinda es anli denge saglanmis iken para arzinda meydana gelen bir
artisin etkilerini sekil yardimiyla tartisiniz.
3- Gümrük Birliklerinin ekonomik etkilerini tartisiniz.
4- Monopol piyasasinin tanimini yaparak, Monopoleünün asiri kar durumundaki kisa dönem
dengesini sekil yardimiyla açiklayiniz.
5- Keynesyen Modelde mal piyasasinda dengenin nasilolustugunu izah ediniz ve kisaca
çarpan etkisini tartisiniz.T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINAVi
-Kompozisyon, Yazim ve Anlatim Teknigi GrubuSinav
Tarihi : 13/06/2009
Sinav Baslama Saati : 16.00
Sinav Bitis Saati : 17.00
SORU:
Türkiye’nin tarihi, ekonomik yapisi, cografi konumu ve sosyal ve kültürel gelisim düzeyi
ile uluslararasi gelismeleri de dikkate alarak, ülkemiz için öngördügünüz vizyonu
gerekçeleriniz ile birlikte tartisiDIZ.T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINAVI
-MALIYESinav
Tarihi
Sinava Baslama Saati
Sinavin Bitis Saati
: 14/06/2009
: 09.00
: 11.00
SORULAR
SORU 1- Asagidaki kavramlari kisaca açiklayiniz.
a-Doga1issizlik orani.
b-Sikisiklik maliyeti.
c-Vergi tarhi.
d-Konversiyon.
e-Tanzi etkisI.
SORU 2- Enflasyonla mücadelede vergi politikasinin önemini açiklayarak, agirligin dolayli mi
yoksa dolaysiz mi vergilere verilmesi gerektigi konusunu tartisiniz.
SORU 3- Kamu bankalarinin görev zararlarini devlet yardimlari baglaminda degerlendiriniz.
SORU 4- Açiklanan son ekonomik tesvik paketi neler getirmektedir? Kisa, orta ve uzun vadede
ekonomimiz üzerindeki etkisini kisaca tartisiniz.
SORU 5- Pareto ve Pigou optimumunu tanimlayarak kamu politikalari açisindan ne anlama
geldiklerini tartisiniz.T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDiMCiLGI YAZiLi SINAVI
-INGILIZCESinav
Tarihi
Sinav Baslama Saati
Sinav Bitis Saati
: 14.06.2009
:11.30
:12.30
SORULAR
1:1 Osorularda. cümlede bos birakilan verlere uVJ!un düsen kelime veva ifadevi
bulunuz.
1. The tragedy would never have happened if they had
not from the main group.
A) run out
B) cut out
C) taken over
D) turned off
E) broken away
2. of the information he gave me was
unfortunately out of date.
A) The more
B) None
C) Many
D) Some
E) Another
3. The special committee has been called to discuss in
detail the – in higher education.
A) retention
B) references
C) apologies
D) reliance
E) innovations
4. The board consist- a good cross-section of
local business representatives.
A) upon
B) by
C) up
D) of
E) around- _uU
5. it is expected that, by mid-2011, the allied troops
out of the Gulf.
A) must be pulling
B) will have pulled
C) have pulled
D) are being pulled
E) should pull
6. Istanbul is- city in Turkey.
A) biggist
B) the most big
C) more bigger
D) the biggest
E) a big
7. The books- i bought were expensive.
A) are
B) have
C)which
D) than
E) in there
8. i am not finished with my work. i need – more time.
A) a lot
B) a few
C) a little
D) many
E) for
9. How long – you- English courses?
A) have/been taking
B) did/take
C) had/taken
D) will!take
E) are!taking
10. Don’t blame – for keeping you waiting. it was entirely – fault.
A) ourslhis
B) melhis
C) minelher
D) themfhim
E) her/ours_u– n — .- un – – _uu- —
, .
11-17 soru/arda Inflilizce olarak verilen metni Türkceve cevirini;..
1i. Certain amendments will have to be made in the law before free trade zones
can be made to work effectively.
12. Many oHproducing countries have balance of payments surplus; some of this
amount should be used for humanitarian purposes.
13. Even though a number of measures have been taken to prevent the smuggling
of arms, the problem has not yet been solved.
14. if the birth rate is not adequately controiied, especiaiiy in the poorer
countries, the sources of the world will soon be used up.
15. it is too early yet to teii whether the new mayor will actuaiiy be able to fulfil
the promises he has made.
16. The recently-appointed head of the department has got to gain the contidence
of the faculty before he can introduce any radical changes.
17. As Dr YALÇIN has demonstrated in his latest artiele, it is the underdeveloped
countries that have been worst hit by the economic recession.
18-20 soru/arda Türkce olarak veri/en metni Inflilizceve cevirini;..
is. Müsterinin ne istedigini ögrenmek önemlidir.
19. Her iki taraf için de kendi kararlarinin sonuçlarini kabul etmek zordur.
20. Avrupa’da IssIzlik yüzde onun üzerIne çikiyor.T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIlVICILGI YAZiLi SINAVI
-HUKUK GRVBUSinav
Tarihi
Sinav Baslama Saati
Sinav Bitis Saati
:14.06.2009
:14.00
:16.00
SORULAR
Soru 1 ) Ticari isletmenin unsurlarini belirtiniz ve ticari isletmenin devri halinde, hangi
unsurlarin ticari isletmeyle birlikte devredilecegini açiklayiniz?
Soru 2) Idarenin kusursuz sorumlulugu nedir? Dayandigi ilkeler nelerdir?
Soru 3) Sözlesme serbestisi ne demektir? Sözlesme serbestisinin simrlari nelerdir?
Soru;) Borcun nakli hakkinda bilgi veriniz.
Soru s> TCK’ da
a) Ceza davasi açma zaman asimim durduran veya kesen halleri açiklayiniz.
b) Ceza zaman asimi hallerini açiklayiniz.
Soru 4) Asagidaki kavramlari açiklayiniz:
a) Ipotekli borç senedi
b) Ceza hukukundaki yasallik ilkesinin unsurlari
c) Konsimento
d) Mütemadi suç
e) Müteselsil suç


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.