Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları 2008 Yılı

.. w”.
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
T.C.
SANA YI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZIL i SINAVI
-MUHASEBESmav
Tarihi
Sinava Baslama Saati
Smavm Bitis Saati
: 01/11/2008
: 09.00
: 12.00
SORULAR
SORU 1- X. Ticaret Isletmesinin bilançosunda yer alan kalemler asagidaki gibidir:
ISTENILENLER:
X Ticaret Isletmesinin;
a) Dönem Net Kari ‘ni hesaplayiniz ve Dönem Basi Bilançosunu düzenleyiniz \
b) Açilzs ile ilgili yevmiye kayitlarini yapiniz
HESAP ADI (YTL)
Kasa 1.343
Birikmis Amortismanlar 5.500
Sermaye 14.000
Alicilar 2.500
Borç Senetleri 4.300
! Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.000
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 800
Demirbaslar 3.500
Ticari Mallar 6.250
Ortaklardan Alacaklar 750
Ortaklara Borçlar 2.100
Banka Kredileri 3.400
Binalar 20.500
Alacak Senetleri 2.000
Saticilar 5.200
Dönem Net Kan (Hesaplanacak)
Bankalar 1.457.
T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDiMCILlGI YAZiLi SINAVi
-MUHASEBE-
2
SORU 2- YTicaret isletmesinin gelir tablosuna iliskin kalemler asagidaki gibidir:
ISTENILENLER:
Y.TicaretIsletmesinin;
a) Rapor Tipi Gelir Tablosunu,
b) Hesap Tipi Gelir Tablosunu düzenleyiniz.
HESAP ADI (YTL)
Yurtiçi Satislar 12.000
Satistan iadeler 800
Satis iskontolari 500
Satilan Mamuller Maliyeti 2.000
Arastirma ve Gelistirme Giderleri 1.450
Pazarlama, Satis ve Dagitim Giderleri 1.780
Genel Yönetim Giderleri 2.300
Faiz Gelirleri 1.500
Komisyon Gelirleri 640
Konusu Kalmayan Karsiliklar 230
Kambiyo Karlari 745
Reeskont Faiz Gelirleri 700
Faaliyetle ilgili Diger Olagan Gelir ve Karlar 195
Komisyon Giderleri 680
Karsilik GiderlerI 420
Reeskont Faiz Giderleri 450
Diger Olagan Gider ve Zararlar 600
Kisa Vadeli Borçlanma Giderleri 650
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 900
Önceki Dönem Gelir ve Karlari 295
Diger Olagandisi Gelir ve Karlar 680
Çalismayan Kisim Gider ve Zararlari 590- -~
T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINA Vi
-MUHASEBE-
3
SORU 3- Z.Ticaret Isletmesinin dönem basi bilançosu asagidaki sekildedir:
z. TIcARET iSLETMESI
DÖNEMBASiBILANÇOSU
(YTL)
PASIF
i. KISA VADELi. YABANCI KAYNAKLAR
A- MALI BORÇLAR
2.200
\
I-Banka Kredileri
11.300 -E. Bankasi
B- TIcARI BORÇLAR
1- Saticilar
3.200
\
KISA VAD. YAB. KAYN. TOPL.
1.000 11-UZUN VAD. YAB. KAYN.
111-ÖZKAYNAKLAR
5.000
L
A. ÖDENMIs SERMAYE
22.700 1- Sermaye
ÖZKA YNAKLAR TOPLAMi
AKTIF
i. DÖNEN VARLiKLAR
A- HAZiR DEGERLER
1- Kasa
2- Bankalar
– A. Bankasi
C- TIcARI ALACAKLAR
1-Alicilar
2- Alacak senetleri
E- STOKLAR
1- Ticari Mallar
DÖNEN VARLiKLAR TOPLAMi
11-DURAN VARLiKLAR
D- MADDI DURAN VARLiKLAR
1- Binalar
2- Tasitlar
3- Demirbaslar
DURAN VARLiKLAR TOPLAMi
AKTIF TOPLAMi
3.000
4.000
7.000
20.000
20.000
2.000
500
1.800
4.300
27.000 PASIF TOPLAMi 27.000
Z.Ticaret Isletmesi dönem içinde asagidaki ticari islemleri gerçeklestirmistir:
1- Isletme, alis maliyeti 3.200 YTL’si olan mali 4.000 YTL’sine, 1.000 YTL’si ve KDV’si pesin, 1.000
YTL’sI alinan bir çekle, 600 YTL’si senet karsiliginda ve geriye kalani da alacaklanarak satmistir. Isletme
sattigi bu malla ilgili olarak 100 YTL’lik nakliye gideri ödemistir.
2- Isletme kiraladigi garajin iki (2) yillik kira tutari olarak 500 YTL ödemistir. Bu gider ödeme aninda
bir bilanço hesabina kaydedilmistir.
3- Isletme E. Bankasina olan borcunun 1.000 YTL’sini ödemistir.
4- Alici, satin aldigi maldan 800 YTL’lik kismini kusurlu buldugu için isletmeye iade etmistir. Iade
edilen bu malin maliyeti 600 YTL’dir.
5- Isletme 1.000 YTL’lik çeki tahsil etmistir.
6- Isletme, 2.000 YTL’lik mal satin almistir. Mal bedelinin 700 YTL’sI ve KDV’sI düzenlenen bir bono
ile 600 YTL’si alacak senetleri cüzdanindaki poliçenin cirosu ile ödenmis ve geriye kalan tutar için de
borçlanilmistir.
7- Isletme, nominal degeri 1 YTL’si olan 5.000 adet hisse senedini 1,20 YTL’ye satin almistir. Bu
islemle ilgili olarak ödenen komisyon gideri 250 YTL’1ir. i -T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINA Vi
-MUHASEBE-
4
8- Isletmenin daha önce satin aldigi mallarla ilgili olarak satici isletmenin, 500 YTL’lik iskontoda
bulundugu bir fatura ile isletmeye bildirilmistir.
9- Isletme, personeline 200 YTL’si avans vermistir.
10- Isletme alis fiyati 1,20 YTL’ si olan hisse senetlerinden 4.000 adedini 2 YTL’ den satmistir. Bu
islemJe ilgili olarak 200 YTL komisyon ödemistir.
11- Isletmeye 1.200 YTL’lik konsinye mal gönderilmistir.
12- Isletme sahibi, isletmenin E. Bankasi’na olan borcunun tamamini ödemistir.
13- KDV ile ilgili tahakkuk islemi yapilmistir.
Z.Ticaret Isletmesi dönem sonunda asagidaki dönem sonu (envanter) islemlerini yapmistir:
1- 400 YTL’lik malin degerinin düstügü tespit edildiginden %50 oraninda karsilik ayrilmasina karar
verilmistir.
2- isletmenin konsinye mali 1.500 YTL’sine pesin bedelle satligi ve durumu bir dekontla bildirdigi
halde bu islemin kayitlara geçmedigi saptanmistir.
3- Garaj ile ilgili olarak bilanço hesabinda muhasebelestirilen pesin ödenmis kira giderlerinin bu
döneme ait 250 YTL’lik kismi ile gelecek yillara ait giderler hesabinda muhasebelestirilmis olan bir sonraki
döneme ait 250 YTL’lik kira giderinin ilgili hesaplara aktarilmadigi tespit edilmistir.
4- Alacak senetleri için 100YTL’si ve borç senetleri için de 50 YTL’si reeskont ayrilmistir.
5- Aralik ayi ücret bordrosundan çikarilan bilgiler söyledir:
Brüt Ücret
Gelir Vergisi
Sosyal Sigortalar Primi
-Isçi Payi
– Isveren Payi
800 YTL
50 YTL
30 YTL
60 YTL
Net ücretlen, verilen personel avanslari mahsup edilmistir.
6- Bu dönemle ilgili amortisman gideri 500 YTL olarak hesaplanmistir.
ISTENILENLER:
Z. Ticaret Isletmesinin;
a) Dönem içi islemlerine iliskin muhasebe kayitlar,”‘, ,oapinizo Mal hareketleri araliksiz sayim
yöntemine ve maliyet islemleri 7fA seçenegine göre IZlenmektedir
b) Genel Geçici Mizanini düzenleyiniz’
e) Envanter islemlerine iliskin muhasebe kayitlarini yapiniz \
dj Genel Kesin Mizanini düzenleyiniz,
NOT: Katma Deger Vergisi (KDV) orani %~5,’diro ,.-n-__n _n – _n –
T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDiMCILlGI YAZiLi SINAVI
-IKTIsATSinav
tarihi
Sinava baslama saati
Sinavin bitis saati
: 01/11/2008
: 13.30
: 15.30
SORULAR
SORU 1- Asagidaki kavramlari açiklayiniz;
a) Iktisadi Büyüme
b) Tam Istihdam
c) Uluslararasi Ikame Etkisi
d) Cari Açik
e) Likidite Tuzagi
SORU 2- Tam rekabet kosullan altinda kaynaklann optimal dagilimi nasil gerçeklesir
açik1ayiniz?
SORU 3- Finansal kriz olgusunun temelinde yatan unsurlari belirterek, bügün yasanan
“küresel kriz”in Ülkemiz ekonomisine olasi etkilerinitartisiniz?
SORU 4- Para politikasi Ile fiyatlar genel düzeyi arasindaki iliskiyi IS-LM yardinnyla açiklaynnz.?
SORU 5- 1980 li yillardan itibaren bir çok ülkede, özellikle de gelismekte olan ülkelerde
gündeme gelen “Yapisal Uyum Programi” kavramini tanimlayarak, bu programlarla ilgili
düsünceleriniz nelerdir? Açiklayiniz.i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
\
i
Y.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINAVI
. -KOMPOZISYONSinav
Tarihi
Sinava Baslama Saati
Sinavin Bitis Saati
SORU:
: 01/11/2008
: 16.00
: 17.00
Ülkemizin tarihsel geçmisi, ekonomik yapisi ve kaynaklari, cografi konumu, sosyal ve
kültürel gelisim düzeyi; uluslararasi ekonomik ve diger kümelenmeler gibi unsurlari da
dikkate alarak, Türkiye için önümüzdeki uzun dönemde öngördügünüz vizyonu
gerekçelerlniz ile birlikte tartisiniz.T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZiLi SINAVi
-MALIYESinav
Tarihi
Sinav Baslama Saati
Sinav Bitis Saati
: 02/11/2008
: 09:00
: 11:00
SORULAR
Soru 1- Asagidaki kavramlari kisaca açiklayiniz
a) Senyoraj kan
b) Konsolidasyon
c) Tam mükellefiyet -Dar mükellefiyet
d) Verginin kanuniligi ilkesi
e) Telafi edici bütçe
Soru 2- Maliye politikasi araçlan nelerdir? Uygulamada karsilasilan engeller ve
aksakliklan anlatiniz.
Soru 3- Dolayli ve dolaysiz vergi nedir? Ülkemizde vergiler içersinde hangisi daha
fazladir ve bunun ekonomiye etkileri nelerdir?
Soru 4- Otomatik stabilizatörleri anlatiniz
Soru 5- Bütçenin Temel ilkelerini sayiniz. Adem-i tahsis yöntemi ne demektir?
Açiklayiniz.u– u ——–
SANA YI VE TIcARET BAKANLIGI
Müfettis Yardimciligi Yazili Sinavi
-Yabanci Dil(Almanca)-
Sinav tarihi
Sinava baslama saati
Sinavin bitis saati
: 02/11/2008
: 11.30
: 12.30
SORULAR
(50 puan)Soru i – Bitte übersetzen Sie ins Türkische
Die in den USA beginnende weltweite Krise hat in dem Hypothek (Mortgage)
Markt basierende Probleme. Der in den USA auftretende und die ganze Welt negativ
beeinflussende Hypothek Sektor, hat zum ersten Mal vor drei Jahren begonnen
Probleme zu bereiten. Der Hypothek Markt der USA, befindet sieh mit einer GröBe
von 10 Billionen Dollar, an der weltweit gröBten Marktposition.
Da in den USA das Geldvolumen hoeh ist, haben manche Finanzunternehmen
vor fünf Jahren, Personen deren Kreditfahigkeit sehwaeh ist Hypothek Kredite
gewahrt, deren Umkehrung eine risikoharte finanzielle Struktur beinhaltet. Nur die
von den Kleinverdienern genutzten und als subprime benannten “hoeh riskanten
Kredite” haben ein AusmaB von 1,5 Billionen Dollar.
(25 puan)Soru ii – Setzen Sie die richtigen Wörter ein
1 – Die Aufgaben für die sehriftliehe Prüfungwurden der Sehule
vorbereitet.
a) auf b) in c) bei d) tür e) im
2 – Das Bueh ist den FuBboden gefallen.
a) unter b) an c) in d) mit e) auf
3 – Diesen Sommer fahrt er naeh Deutsehland, … .., ..,. Deutsch zu lemen.
a) um b) für c) mit d) an e) im
4 Er braeh sieh den FuB, als er die Mauer sprang.
a) unter b) über c) in d) an e) zu
5 Jeden Tag fahrt er ihr gemeinsam zur Arbeit.
a) an b) auf c) zu d) mit e) bei
(25 puan)Soru iii – Erganzen Sie die Satze
1 – Er hat sieh nieht getraut, sieh zu Wort zu melden, er sehr
sehüehtern ist.
2 – leh bin alt, aber meine Sehwester ist … …..” .
3 – DaseinTasehengeldnieht , musser einenHalbtagsjobannehmen.
4 – ieh naehHausekam,warsie sehongegangen.
5 – MeinBruderhat mehrBüeherals ich.- _n– — ———- — n_n__n
T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
MÜFETTIs YARDIMCILlGI YAZILI SINAVI
-INGILIZCESinav
Tarihi
Sinav Baslama Saati
Sinav Bitis Saati
: 02/1l/2008
: II :30
: 12:30
SORULAR
Soru 1- Asagidaki sorularda, bos birakilan yerlere uygun düsen kelime veya ifadeyi bulunuz.
1- i return my country, i will visit my friends.
a) Why b) Because c) When d) Soon e)What
2- Could you lend me more? i ‘ ve spent money you gave me yesterday.
a) Any / some b) some / the c) the / the d) -/ some e) some / –
3- Look !.There’s acar coming!.
a) down b) up c) at d) out e) than
4- English is the most widely used language the world.
a) at b) in c) from d) all e) by
5- Istanbul is city in Turkey.
a) biggest b) the most big c) more bigger d) the biggest e) a big
6- How fruit did you buy.
a) many b) much c) about d) are e) that
7- i am not finished with my work .i need more time.
a) a lot b) a few c) a little d) then e) for
8- Howlong you English courses?
a) have / been taking b) did / take c) had / taken d) will / take e) are / taking– — – -_u- _u- p- n U- P U—
9- The books i bought were expensive.
a) are b) have c) which d) than e) in there
10- Over 5 million people pass Esenboga airport each year and at least 60 aircraft
land and take off every day.
a) away b) in c) before d) through e)along
11- i may never be able to come back to Turkey, i want to see as much as possible
while i am here.
a) since b) unless c) because d) so e) although
12- So far i ‘ ve only written half of the report, but i all of it by Saturday.
a) will have fmished b) have finished c) fmish d) finished e) might have finished
13- i suppose you the contract and understand what it .
a) read/ has meant b) will read/ meant c) have read i means
e) are reading i mean
d) had read Iwould mean
14- What attraccted most attention in his speech was his to create new jobs.
a) strike b) election c) precaution d) promise e) doubt
15- i had to pay for these shoes than i expected to.
a) the most b) far more c) very much d) too many e) fewer
16- Naturally we were very relieved to learn that this particular operation had been
successful that a second one would not be necessary.
a) neither Inor b) either i or c)so/as d) not only i but also e) whether i or
17- Despite new urban developments and the expansion of industrial sites, still 70% the
land area of the Netherlands for farming.
a) was using b) is used c) would have used d) has to use e) uses
18- Don’t blame for keeping you waiting. it was entirely fault.
a) ours i his b) mine i their c) her i them
/1
d) him i my e) them i oursi
.
19- i can ‘t tell you the exact amount, but i can give you a estimate.
a) smooth b)rough c) cmel d) tidy e) similar
20- Industrial development partly depends an efficient transport system.
a) for b) of c) to d) in e) upon
Soru 2- Asagidaki Ingilizce metni Türkçe’ye çeviriniz.
WHERE TO INVEST YOUR MONEY
i am often asked for advice on invesments. People want their money to make a profit and to
incerease in amount. The average investor wants to make a quik profit in a short time.
However, it’s a fact that he cannot expect a maximum profit with a minimum risk. He doesn’t
want to lose his money when he is investing it, as most of the investors also want to save
money for their retirement. Below are same guidelines on how they can invest their money.
An investor may put his money in a bank. He can open two kinds of accounts. If he puts the
money in a deposit account, he is paid interest. However, his money will remain there for a
period of time and he will not be free to draw it out at any moment. If he does, the bank will
not pay him any interest on his money. If he opens a current account, on the other hand, the
c;ostumer can obtain his money whenever he likes, but will not be paid any interest and
therefore, will not pay any taxes. So it is advisable to have enough money in a current
account to spend on immediate expenses and to take advantage of the interest rates by keeping
the rest in a deposit account. If you can put aside -save- money regularly, try this. Deposit
accounts are taxed, however, and theyare not very good investment if the cost of living rises
fast: that is, if the infilation rate is high.
An investor could join the govemmen!’s “Save As You Earn” scheme, which is the safest
method of invesment. if he saves money regularly and he doesn’t want his savings to lose
value as the cost of living rises, he should join this scheme. This offers him a tax-free interest.
However, he must promise to save a certain amount every month for at least five years.
He could invest in the stock market. The stock market offers investors the opportunity of
making quite good profits within a short time. He could buy property as it usually incereases
in value more quicky than the cost of living. But if you still have to sell your house,
remember that you will have to pay taxes for the money you recieve for it.
You may conclude that Invesment is so complicated that it is simpler to keep your money
under the bed. But this is the most certain way to lose it.T.C.
SANAYI VE TIcARET BAKANLIGI
Müfettis Yardimciligi Yazili Sinavi
-Hukuk GrubuSinav
Tarihi
Sinava Bas.Saati
Sinav Bitis Saati
:2 Kasim 2008
:14.00
:16.00
SORU I-Ticari seneder nelerdir, bunlarin ortak yönlerini belirtiniz.
SORU 2-Hukuk kuralinin kaynaklarim maddeler halinde ve örnek vererek açiklayimz.
SORU 3-Fiil ehliyetinin unsurlarim yazimz. Gerçek kisileri fiil ehliyeti yönünden
degerlendiriniz.
SORU 4- Zamanasimi ile hak düsürücü süreleri mukayese ediniz.Zamanasimimn durmasi
ile kesilmesi arasindaki farklari belirtiniz.
SORU 5-Ceza sorumlulugunu kaldiran veya azaltan nedenlerden 7 sini yaziniz. Bunlardan
ikisini açiklayimz.
SORU 6-Asagidaki kavramlari kisaca tammlayimz.
a-Yetki Genisligi Ilkesi:
b-Tüzük:
c-Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kuruluslari:
d- Borçlar Hukukuna Göre “Muvazaa”:
e- Kanun Önünde Esitlik Ilkesi:
SORU 7-Ceza Muhakernesi Kanununa göre tamkhktan çekilme hallerini belirtiniz.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.