Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden teknogirişim sermayesi desteği alan şirket tarafından vergi dairesine verilecek gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve muhtasar beyannamelerin 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 25/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-567
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV VE DİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-567                                                               25/10/2011

Konu : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme

           Genel Müdürlüğünden teknogirişim sermayesi desteği

           alan şirket tarafından vergi dairesine verilecek gelir vergisi,

           geçici vergi, KDV ve muhtasar beyannamelerin 5746 sayılı

           Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

  

İlgi :   … tarihli özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden teknogirişim sermayesi desteği almış olduğunuz belirtilerek, vergi dairesine verilecek gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve muhtasar beyannamelerinden 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/b fıkrasında, vergi beyannamelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasında, Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”nin 13 üncü maddesi ile 3 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinde damga vergisi istisnası uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olup, bu kapsam ve sınırların dışındaki kağıtların söz konusu kanun hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan damga vergisi istisnası, münhasıran Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bu çerçevede yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri nedeniyle düzenlenecek kağıtları kapsamakta olup, tarafınızdan vergi dairesine verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.